Home Икономика АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПДФ Печат Е-мейл

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.Капиталова и финансова структура  на капитала.Принципи за спазване на финансовото равновесие.Анализ на ликвидността

Фи нансовото състояние на предприятието се класифицира като устойчиво, предкризисно и кризисно.Най-добре когато е устойчиво, финансовото състояние не се влошава изведнъж.

Определянето на финансовото състояние на предприятието зависи от структурата на капитала, която е в пасива на баланса.Има 2 вида структури:

СК

Капиталова = -------- - по линия на дългосрочното финансиране

ЗК

Финасова структура – съотношението на всички видове капитал – СК; ЗК;дългосрочен капитал;краткосрочен капитал;задължения на фирмата към доставчици, персонала, ДБ; общественото осигуряване.

За да има финансово равновесие трябва да се спазват следните принципи:

1.ДМА да се покриват със СК дългосрочни  А като се прави всичко възможно да се увеличат коефициентите за използване на производствените мощности

2.КА да се покриват със СК и ЗК получен от краткосрочно банково кредитиране и краткосрочни задължения на фирмата.При КА се прави всичко възможно да се увеличи коеф. на обръщаемост на СК

3.Пускането на облигационни заеми не бива да превишава 50% от СК

4.При пускане на привилигировани акции не могат да превишават 50% от СК

За фирмата е добре да работи със собствен оборотен капитал – изчислява се от А на баланса- вземат се КА и от тях се изваждат краткосрочните задължения, които са банкови кредити и задължения.

КА – КЗ = ЧОК

ЧОК – чист оборотен капитал, или това е собствен оборотен капитал и трябва да е положителна величина

КЗ – банкови кредити +задължения

ЗК

---- - рамо на финансовия лост, зависи от дела на заемния капитал в общата сума на А, от съотношението на КА

СК                  и основния капитал, дела на собствения оборотен капитал от КА и от отношението на собствения капитал към собствения оборотен капитал

При структуриране на капитала, значение има собствеността, която може да се характеризира със следните показатели:

1.Дял на СК в общия капитален ресурс – представлява отношение на СК към общия капитален ресурс

2.Коеф. на неподвижност на имуществото

3.Коеф. за покриване на ДА със собствен капитал – изчисл.се като отнош на СК към ст/ста на ДА

4.Коеф. на маневреност на собствения капитал

5.Коеф. на покриване на краткосрочните задължения – отнош. На собствения оборотен капитал към кратк.зад.

6.Коеф. на покриване на дългосрочните заеми – СК към дългоср.заеми

7.Коеф. на зависим. На фирмата от банките-съотношение на СК към банковия дълг

АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА

Ликвидността е един от измерителите на финансовото състояние на фирмата.Тя представлява способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните си КА.За характеризиране на степента на ликвидност се използват понятията: подликвидност,- фирмата не е способна да поеме задълженията си, надликвидност – фирмата разполага с по-голяма наличност ликвидни средства- и едното и другото състояние не  е приемливо.Ликвидността има следните измерения:

-          касова ликвидност-фирмата може да плати повсяко време в лева и валута, разполага с парични средства в брой

-          стокова ликвидност-фирмата разполага с ликвидни суровини, материали, амбалаж, продукция, стоки

-          залагаща ликвидност – разчита се на ломбардни кредити срещу залог на СМЦ

-          бъдеща ликвидност – предполага се че за в бъдеще ще се получат приходи, които се залагат и с/у тях се получават ликвидни средства

Най-бавно ликвидни са КМатер.Активи – материалните запаси/материали, незавършено производство, млади животни, животни за угояване и др./По-бързо ликвидни са вземанията.Те са продажби свързани със съучастия по липси и начети, съдебни и присъдени вземания и др.вземания

Най-висока степен на ликвидност имат финансовите средства, паричните средства в левове и валута и движими ценности.

Степените на ликвидност са както следва:

1.Коеф. на текуща/обща / ликвидност : К тл

КА

Ктл =--------  - този показател изразява степента на покритие на текущите пасиви от текущите

КЗ                   активи.Той е надежден когато е със стойност около 2.

2. Коеф. на бърза ликвидност Кбл – този коеф. удовлетворява при 0.7 - 1

вземания+краткосрочни инвестиции+ парични средства

Кбл = --------------------------------------------------------------------------------

Краткосрочни задължения

3. Коеф. на незабавна ликвидност – Кнл – този коеф. няма особено практич.значение

краткосрочни инвестиции + парични средства

Кнл = -------------------------------------------------------------------

Текущи задължения

4.Коеф. на абсолютна ликвидност- Кал – този показател носи наименованието - норма

парични средства                                      на паричните резерви

Кал = ----------------------------

Текущи задължения

Само по 4 показателя за ликвидност не може да се съди за финансовото състояние на предприятието.За по-пълна оценка на ликвидността Кл и разкриването на факторите може да се използва следния факторен модел :

КА            БП

Кл = -------- . -------- , където БП е брутната, счетоводната печалба

БП            КЗ

Първото съотношение КА: БП показва колко КА се падат на 1 лв. брутна печалба, а отношението БП:КЗ показва способността на предприятието да погаси краткосрочните си задължения.Колкото е по-добро това съотношение, толкова е  по-добро финансовото състояние на предприятието.

Показателите за ликвидност притежават някои недостатъци – информацията за тях се взема от баланса, а както е известно той отразява състоянието на предприятието в даден момент.Затова за анализиране на тези показатели се използват разл.инструменти като: анализ на трендовете ; структурен и индексен анализ.

Структурния анализ винаги се придружава със сравинтелен анализ, структурата на КА се дава за няколко поредни години, правят се сравнения с еднотипни фирми .

Индексния анализ – също се използва за анализ на ликвидността на КА.Необходимото време Тд за превръщане на  КА и вземания в свободни парични средства се изчислява по формулите:

КМА

  1. 1. Тд(б) = ------------- . 360, където Тд(б) – е необх.време за превръщане на КМА в свободни парични средства

НПП                    по данни от предходната година

Краткотр.вземания и инвестиции

2.При вземанията       е             Тд(б) = ------------------------------------------------ . 360

НПП

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG