Home Икономика СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕГОВОТО АКТИВИЗИРАНЕ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕГОВОТО АКТИВИЗИРАНЕ ПДФ Печат Е-мейл

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕГОВОТО АКТИВИЗИРАНЕ

 • Същност

Капитала на предприятието може да има различни източници и цена. Различните източници и нееднаквата цена, при която се получава и ползва капитала, непосредствено са свързани с неговата структура и риска, която тя обуславя. Капиталовата структура е начина, по който се финансира всеки проект изискващ пари. Капиталовата структура изразява величината и съотношението на източниците за дългосрочно финансиране на фирмата. Те са обикновените и привилегированите, облигационните и други видове акции. Финансовата структура на фирмата изразява всички източници на финансиране на фирмата независимо от вида и срока им. В нея се включват както дългосрочното финансиране, така и краткосрочното, заеми и текущата задлужнялост към персонал, бюджет, доставчици.

 • Проблеми при структуриране на капитала

Като се взима решение как най-добре да се структурира необходимия капитал трябва да се отчитат следните ограничения:

 • Всяка емисия ан привилегировани акции, трябва да е значително по- малка от броя на обикновените акции.
 • Заемания капитал трябва да се намира в подходяща пропорция с акционерния капитал.
 • Броя и стойснотта на собсвените акцизи, които може да се ипотекират, ограничава размера на обезпечения кредит, който може да се получи. Съществува пряка връзка между стойността на капитала и структурата на използвания капитал. Всяка компания ще се стреми да използва най-евтините начини за капиталово финансиране, но има и едно друго събражение, което не трябва да се пренебрегва. Не е много разумно в структурата на капитала да се включва само един определен източник. Причината за това е , че предприемача би следвало да разпредели своя риск от принудително събиране на неговия дълг само от един единствен заемодател- например банката.
 • Измерване на капиталовата структура

При практическите анализи би трябвало към обикновените акции да се прибавят и другите източници на собствен капитал- резерви и неразпределена печелба. На практика е важно съотношението собствен капитал-дълг. Когато основния капитал се вземе по пазарна стойност то в условията на един добре развит капиталов пазар тази пазарна стойност би трябвало да се отразява и стойността на натрупаните във фирмата резерви и реинвестираните печалби.

Капиталовата структура на фирмата се търси и установява като пропорция или съотношение между собствен или заемен капитал. Структурата на капитала и последиците от нея респективно съотношението между дълга на фирмата от една страна и сумата на капитала под формата на обикновени акции плюс дълга от друга страна.

 • Търгвски и финансов риск

Финансовия ливеридж се изразява във въздействието, което произтича от структурата на капитала и обословения от нея риск. Акционерите очакват да получат дивидент, а кредиторите лихва и погасителни вноски срещу предоставените кредити. Източника за удовлетворяване на претенциите както на едната , така и на другата страна е реализираната печалба. Тя е величина, върху която оказват влияние множество фактори, които намират изражение в понятието:

 • Търговски риск- на лице е, когато фирмата е изцяло финансирана от собствен капитал.
 • Финансов риск-когато на ред със собствения капитал се използват и кредити, рискът нараства. Към търговския регистър се прибавя и финансовия риск. Това е така, защото една част от печалбата трябва да се насочи към обслужване на дълга, което може да доведе до намаляване на чистата печалба и очакваните дивиденти. Колкото по-висок е гиринга, толкова по-голям е финансовия риск. Като правило той не трябва да надвишава 0.3 Използването на дълг до определно ниво е изгодно за фирмата. Това се дължи на факта, че нормата на възвращаемост на инвестирания капитал в различни активи на фирмата е обикновено по-висока от лихвения процент на кредита , който фимата е получила. При търсене на източници на финансиране на фирмата следва да се поддържа определен баланс между собствено финансиране и дълг. Прекалено големия дълг увеличава риска за фирмата и води до опасността от фалит. Прекаленото финансиране със собствени средства лишава фирмата от предимствата на финансовия ливеридж. Небалансираната капиталова структут аще окаже отрицателно влияние върху стойността на фирмата.
 • Капиталова реорганизация

Съществуват множество средства за набиране на капитал и финансовите мениджъри непрекъснато регулират своята капиталова структура. Именно това се нарича капиталова реорганизация. Има четири основни причини за промяна на капиталовата структура:

 • Фирмата може да емитира премийни акции за своите съществени акционери. Това ще доведе до прехвърляне на резервите на фирмата в акционерен капитал.
 • Конверсия или промяна на привилегировани акции в облигации.
 • Компанията може да желая да намали своя капитал, особено ако постоянно има загуби на значителна част от финансовите си ресурси.
 • Когато използвайки част от капиталовите си резерви фирмата иска да изкупи своите собствени акции.
 • Причини:

-да изкупи акциите си от неудобни за нея акционери;

-има намерение да промени цялостната структура на акционерите, баланса на самата структура и следователно контрола върху фирмата;

-при липса на пазар на акциите;

-компанията търси възможност да представи излишъка от фондовете;

Тъй като автомивка „Усмивка” е еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД), се ръководи от един главен управител, а останалите четири са заместник( помощник) управители. Поради тази причина ние нямаме придобити акции, защото всичката печалба отива при главния управител, а той на свой ред я разпределя между останалите членове. За сега паричните ни средства са достатъчни за управлението на предприятието и ние не сме изпадали в състояние на дължимост към банки, доставчици и др.

 

WWW.POCHIVKA.ORG