Home Икономика Финансов анализ на фирмата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финансов анализ на фирмата ПДФ Печат Е-мейл

Финансов анализ на фирмата

  1. Същност.

Заключава се основно в събирането на определена финансово икономическа информация и нейното използване, за да се установи финансовото състояние на фирмата към даден момент или за определен период от време. Финансовият анализ може да се провежда въз основа на сравнение на състоянието на фирмата в предвид осреднени стойности за съответния отрасъл, бранш, сектор, а също може да бъде извършван на историческа основа, но за различни времеви периоди през развитието на фирмата. Осъществява се чрез събиране и използване на информация, тя следва да бъде обезпечена от счетоводните сметки на фирмата. Анализа използва определен набор от коефициенти (съотношения), те се разделят на няколко групи:

-         Показатели за рентабилност;

-         Показатели за ефективност от управлението на активите;

-         Показатели за ликвидност;

-         Показатели за дългосрочна платежоспособност/задлъжнялост;

-         Показатели за пазарно представяне на фирмата;

Целта на ФА е чрез установяването на финансовото състояние е да се дадат насоки за по-успешното бъдещо развитие на фирмата.

  1. Показатели за рентабилност.

-         Рентабилност на продажбите - съотношение на нетната печалба делено на нетните приходи от продажби, може да се изчисли и на брутна основа; Нетни приходи от продажби се формират по цени без ДДС. Показателя показва колко стотинки нетна печалба се падат на един лев нетни приходи от продажби.

- Рентабилност на ДА – нетната печалба към балансова ст-ст на ДА Рда=НП/Бст-ст

-         Рентабилност на краткотрайни активи- НП/КрА

-         Рентабилност на активите – НП/НПП

-         Рентабилност на собствен капитал

-         Рентабилност на привлечен капитал

Показателите за рентабилност показват колко единици нетна печалба се пада на една единица използван от фирмата актив. Тенденцията на понижаване на рентабилността е неблагоприятна за фирмата и се гледа на нея като сигнал за: увеличаване на обема на продажбите и/или съкращаване на някои разходи;

  1. Показатели за ефективност на използваните активи

-         Коефициент за обръщаемост на ДА=НПП/средна наличност на ДА

-         Коефициент за обръщаемост на КрА=НПП/средна наличност на КрА

-         Коефициент на активите;

Средната наличност на КрА се изчисляват като: тетрадка

-         Времетраене на един оборот на КрА

Тези показатели показват положителна тенденция ако наличността расте. Опасна тенденция е когато коефициентите за обръщаемост на активите намаляват или са по ниски от тези на конкурентите или тези на отрасъла.

  1. Показатели за ликвидност – измерват способността на фирмата да погасява своевременно краткосрочните си задължения, тези показатели са отношения на определени елементи от КА към общата сума на текущите задължения.

-         Коефициент на обща ликвидност = КА/КраткосрочниЗадължения, за измерване на общата ликвидност може да се използва и показателя нетен оборотен капитал (НОК) НОК = КА-КЗ. Желателно е да е по – голям или =1 или НОК да е НОК>или=0.

-         Коефициент за бърза ликвидност; КБЛ=КА-МЗ(материални запаси) / КЗ

-         Незабавна ликвидност;

-         Абсолютна ликвидност= парични средства/КЗ

Положителна тенденция е когато те са високи, но се държат в оптимални размери, за да може фирмата своевременно да погасява своите задължения, към доставчици, персонал, бюджет, но не бива и да бъдат прекомерно високи, тъй като ще се влоши ефективността на използваните КА, ще намалее обращаемостта им броя на оборотите на КА през годината – ще загуби потенциален доход.

  1. Дългосрочна платежоспособност.

Попадат коефициентите за финансов ливъридж или гиъридж. Целта на коефициентите е да се оцени вероятността фирмата да претърпи загуби дори да фалира ако не би могла да изплаща задълженията по емитираните облигации и към търговските банки кредитори.

 

WWW.POCHIVKA.ORG