Home Право Амортизационна политика на предприятието1

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Амортизационна политика на предприятието1 ПДФ Печат Е-мейл

Амортизационна политика на предприятието

1)      Амортизационни планове.

Амортизационните отчисления (АО) са начин за нееднократно, на части пренасяне на стойността на дълготрайните активи в разходите за производство. Тяхното изчисляване не е свързано с парични разходи. Те са данъчнопризнат разход (tax-shield). Те се натрупват в амортизационния фонд като резерв, който се използва за възтановяване на изхабените ДА. Амортизации се начисляват само върху ДМА/ ДНмА, без земята, горите и паметниците на културата.

Предприятията разработват и утвърждават амортизационен план за всеки амортизируем актив или за групи еднородни по вид и еднакви по стойност амортизируеми активи. Планът съдържа следния минимален брой реквизити: дата на придобиване; дата на въвеждане в експлоатация; полезен срок на годност; отчетна стойност; остатъчна стойност; амортизационна сума; метод на амортизация; амортизационна норма; годишна амортизационна квота; резерв от последващи оценки на активите и пасивите; дата на извеждане от употреба; година на промяна на метода за амортизация или на полезния срок на годност.

Информацията, необходима за попълване на амортизационния план, се получава от аналитичните сметки за съответния амортизируем актив.

Въз основа на индивидуалните амортизационни планове за всеки амортизируем актив се съставя обобщен амортизационен план за отчетния период за всички амортизируеми дълготрайни материални и нематериални активи със следното съдържание: номер по ред; номер на групата (класа); наименование; инвентарен номер на актива; отчетна стойност на актива; годишна амортизационна квота - общо и по месеци; начислена до момента амортизация и балансова стойност. Оповестяване: В годишния финансов отчет предприятието следва да оповести: а) възприетите методи на амортизация за отделните групи активи; б) обосновка за промяна в методите на амортизация, ако такава е извършена.

2) Счетоводна и данъчна регламентация

Методи за амортизация:

-          линеен метод – амортизационната норма е една и съща през целия период на функциониране на дълготр. актив.

НГ – годишна норма на амортизации

Т – срой на използване на актива

-          нелинейни методи (дегресивни)

Метод на снишаващия се остатък – изчислената по по-горния метод норма на аморт. се умножава с коефициент от 1.5 до 2.2. Активите са разделени на категории:

Категория активи

 

Годишни амортизационни

 

 

норми (%)

I

сгради, съоръжения

4

II

машини, прозиводствено оборудване, апарати, компютри, софтуер

20

III

транспортни ср-ва (без автомобили)

8

IV

всички останали ДМА/ДНА

15

Данъчно задължените лица могат да прилагат за данъчни цели или ускорена амортизация за дълготрайните активи от категория II, както и за преносители на електрическа енергия, съобщителни линии, паропроводи и водопроводи, като използват константно-дегресивния метод (метода на снижаващия се остатък) с коефициент до 1,5 за повишаването на данъчната амортизационна норма, или като завишават с до 50 на сто данъчната амортизационна норма.

Пример:

Год

Остатъчна стойност

НГ

АО

АО с натрупване

1

2000

40%

800

800

2

1200

40%

480

1280

3

720

40%

288

1568

4

432

50%

216

1784

5

432

50%

216

2000

Кумулативен метод (метод на сбора на числата): НГ се определя като годините, останали до края на функционирането на актива се разделят със сумата на числата от едно до срока на фунциониране на актива и полученото се умножи по 100.

Пример: Актив със стойност 2000лв.

Год.

Оставащи години

Н­­Г

АО

АО с натрупване

1

5

5/15х100=33.3%

667

667

2

4

4/15х100=26.7%

533

1200

3

3

3/15х100=20%

400

1600

4

2

2/15х100=13.3%

267

1867

5

1

1/15х100=6.7%

133

2000

АО са данъчно-признат разход.

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG