Home Право Курсова работа по корпоративни финанси

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Курсова работа по корпоративни финанси ПДФ Печат Е-мейл

Семестриален изпитен казус  № 1

Фирма “Нора”АД, гр. София към 31. 03. 2010 г. представя следния счетоводен баланс за 2009 г.:

Активи

Балансова позиция

Сума

А. Дълготрайни активи

 

I. Производствени и търговси сгради

30000

II. Машини и съоръжения

20000

III Участия /акции/

5000

 

1.

Общо по раздел А /I + II + III/

55000

Б. Краткотрайни активи

 

I. Материални запаси

20000

II. Краткосрочни фирмени ценни книжа

5000

III. Търговски ценни книжа

5000

IV. Разплащателни сметки

5000

V. Наличности в касата

6000

 

2.

Общо по раздел Б /I + II + III + IV + V/

41000

 

3.

Сумата по актива /A + Б/

96000

Пасиви

 

 

 

А. Собствен капитал

 

I. Основен капитал

22000

II. Резерви /целеви, общи, специализирани/

4000

III. Неразпределена печалба

4000

IV. Текуща печалба за периода

10000

 

1.

Общо по раздел А /I + II + III + IV/

40000

Б.Привлечен капитал

 

I. Дългосрочни и средносрочни кредити

26000

II. Краткосрочни кредити

30000

 

2.

Общо по раздел Б /I + II/

56000

 

3.

Сума на пасива /А + Б/

96000

За 2009 г. фирмата е реализирала продажби в размер на 70000 лв.. Иска се:

  1. Да се направи анализ на актива на баланса и да се състави финансов баланс.
  2. Да се изчислят чистите оборотни капитали на фирмата.
  3. Да се изчислят коефициентите за ликвидност и да се направи анализ на резултатите.
  4. Да се анализира възвръщаемостта на капитала на фирмата.

РЕШЕНИЕ:

1.

ФИНАНСОВ БАЛАНС

 

 

 

 

 

 

АКТИВИ

ПАСИВИ

1. Дълготрайни активи    /ДА/

55 000

1. Собствен капитал

40 000

 

2.  Краткотрайни активи  /КА/

41 000

2. Дългосрочни и средносрочни капитали

26 000

 

 

 

3. Краткосрочни капитали

30 000

 

ОБЩО АКТИВ

96 000

ОБЩО ПАСИВ

96 000

 

ФИНАНСОВ БАЛАНС

 

Най-добре съответстващ на поставената цел - формиране на показатели за ефективен анализ

 

АКТИВИ

ПАСИВИ

1. Дълготрайни активи   /ДА/

55 000

1. Собствен капитал

40 000

 

2. Краткотрайни активи  /КА/

41 000

2. Заемен капитал

56 000

 

 

 

 

 

 

ОБЩО АКТИВ

96 000

ОБЩО ПАСИВ

96 000

В стопанското предприятие наличните активи в конкретен състав и оценени в паричен израз представляват неговото имущество. В баланса срещу това имущество трябва да бъде поставена равностойна величина, за да се получи равенство. Тази равностойна срещуположна и балансираща величина са неговите пасиви, представени в паричен израз. Тези пасиви показват правния  произход на имуществото /средствата/ в актива на баланса – на кого принадлежат, кой е техният източник.

Ако имуществото се разглежда като конкретен състав на разполагаемите средства, то под капитал следва да се приеме общия паричен израз на тези средства. Под  “баланс на предприятието” се разбира съпоставянето на имуществото на предприятието в конкретен състав с правата на собственост на това   имущество по произход.

Общата формула на баланса може да се представи по следния начин:

имущество = капитал

В случай, че предприятието е ползвало и чужди средства за закупуване на част от имуществото, то тогава формулата ще придобие следния вид:

имущество = собствен капитал + чужд/привлечен капитал

Активът на баланса е отражение на всичко, което притежава фирмата – реални, финансови и ликвидни активи. Активите са дълготрайни/постоянни/ и краткотрайни/оборотни/.

Активът е ресурс, който се контролира от предприятието в резултат на минали събития и от който предприятието очаква да извлече бъдеща икономическа изгода. В своя физически състав активът включва земя, сгради, машини,  съоръжения, транспортни средства, инвентар, суровини и материали, продукция, стоки, парични средства, вземани от клиенти и др.

Фирма „Нора” АД разполага с ДА в размер на 55 000 лв. и КА в размер на 41000 лв.

2. ЧИСТИ ОБОРОТНИ КАПИТАЛИ

ЧОК = краткосрочни инвестиции - краткосрочни капитали

41 000 – 30 000 = 11 000

ЧОК гарантират непрекъснатост на производствения процес на фирмата. Те са един вид поле на сигурност или общо казано ЧОК предопределят финансирането на част от оборотния актив с постоянни капитали.

Фирма ““Нора”АД разполага с 11 000 лв. чисти оборотни капитали, които се явяват допълнителните дългосрочни капитали на фирмата. Те са едно от ключовите понятия на финансирането на фирмата. Трябва да бъдат увеличавани чрез постоянно прибягване към нови капитали, но не би трябвало да бъдат по-високи от потребностите от оборотни капитали. Чистите оборотни капитали са така нареченото поле на сигурност.

3. ЛИКВИДНОСТ НА ФИРМАТА И КОФИЦИЕНТИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Ликвидността на фирмата показва способността част от инвестициите или всички инвестиции да се трансформират в пари, това е възможността на фирмата да плаща своите краткосрочни задължения.

Коефициентите за ликвидност са количествени характеристики на способността на фирмата да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи, без разходите за бъдещи периоди. При изчисляването на коефициентите се съпоставят активите и задълженията.

А. ОБЩА ЛИКВИДНОСТ

Кгл = краткотрайни активи / краткосрочни задължения

41 000 : 30 000 = 1,366

Този коефициент позволява да се провери дали капиталите, използвани за финансирането на величина от актива, ще останат на разположение на фирмата през този период, най-малко равен на продължителността на живот на този актив. От направените изчисления е видно, че с наличните си КА фирмата може да покрие текущите си задължения 1,366 пъти. Което означава, че фирмата разполага с повече краткотрайни активи от задълженията си към определената балансова дата.

Б. СЪКРАТЕНА  ЛИКВИДНОСТ

Ксл = (краткотрайни активи – материални запаси ) / краткосрочни задължения    (КА – З) / КП

( 41 000 - 20 000) : 30 000 = 21 000 :30 000 = 0,7

Този коефициент характеризира ликвидността на предприятието като изключва запасите от анализа. Чрез този коефициент се установява частта от запасите, която отговаря на минималната стойност на необходимия запас за осигуряване на нормалната дейност на фирмата. Показателите на този коефициент могат да бъдат равни, по-големи или по-малки от единица, ако тези показатели са равни или по-високи означава, че фирмата не финансира запасите си с краткосрочни дългове.

При „Нора” АД 70% от запасите се финансират със собствен капитал.

В. НЕПОСРЕДСТВЕНА  ЛИКВИДНОСТ

Кнл = парични средства / краткосрочни задължения

АП(П+Д) / КП

(5 000 +6 000) : 30 000= 11 000 : 30 000 = 0,366

Този коефициент характеризира степента, в която най-ликвидните активи на фирмата - парите - покриват краткосрочните задължения. Той трябва да е в нормативни граници от 0,3 до 0,6. При по-високи стойности се явява наличие на излишни парични средства, което означава, че активността на фирмата намалява. Тогава е нужно фирмата да завърти тези необходими парични средства в бизнеса си.

Както ни е известно показателите за ликвидност отразяват възможността фирмата да покрие задълженията си в даден момент, обикновено балансовата дата.

Но коефициентите за обща и съкратена ликвидност дават твърде условна оценка за платежоспособността на фирмата, защото в техните елементи има вероятност да са включени много бавноликвидни или даже трудно ликвидни активи, като залежали материали, непродаваема продукция или стока, трудносъбираеми вземания, краткосрочни инвестиции със забавена ликвидност и др.

При съпоставянето на определени активи с краткосрочните или текущите задължения е нормално да се получи коефициент около 1. Желателно е коефициентът за ликвидност да превишават 1, което означава, че фирмата разполага с повече краткотрайни активи от задълженията й към балансовата дата. При това положение степента на риска фирмата да изпадне в състояние на невъзможност за посрещанена задълженията си е твърде малка. При липса на ликвидност фирмата има липса на свобода на избор и тя не е способна да плаща своите задължения.

4. ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Възвращаемостта на капитала е относителна величина, която се изчислява като се съпостави получения резултат от направените инвестиции с вложените капитали, а коефициентите за възвращаемостта са количествени характеристики за ефективността на собствения капитал, чуждия капитал и активите на фирмата.

Тези коефициенти са:

А. Възвръщаемост  на инвестирания капитал

финансовия резултат / Инвестирания капитал(пасивите)

10 000 : 96 000 = 0,104

Б. Възвръщаемост на собствения капитал

финансовия резултат / Собствен капитал

10 000 : 30 000 = 0,333

Коефициента показва,че възвращаемостта е 33% на 100 лв собствен капитал и относителния дял на печалбата за акционерите е 33%.

 

В. Възвръщаемост на привлечения капитал

финансовия резултат / Привлечен капитал

10 000 : 56 000 = 0,178

Г. Възвръщаемост на активите на фирмата

финансовия резултат / Дълготрайните активи

10 000 : 55 000 = 0,182

Показателят за рентабилност на приходите от продажби се получава като финансов резултат / нетен размер на приходите от продажби

10 000 : 70 000 = 0,15

Ако приемем, че приходите от продажби са нетни приходи, то при съотношението  между финансовият резултат  и нетните приходи, коефициента  е положителен  - 0,15 - или 100 лв. приходи от продажба носят 15 лв. печалба на фирмата.

Коефициентите на рентабилност са положителни величини, когато финансовият резултат е печалба, и показват темповете на възвращаемост на капитала.

Коефициентите на рентабилност са отрицателни величини, когато финансовият резултат е загуба, и показват темповете на декапитализация на предприятието.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG