Home Право Видове пенсии от държавното обществено осигуряване

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Видове пенсии от държавното обществено осигуряване ПДФ Печат Е-мейл

1. Същност – у нас ДОО е организирано от НОИ, който не реализира печалба а набира средства от заплатите на работниците и от работодателите им:

-    Фонд пенсии – 60/40;

-    Фонд пенсии не свързани с дейността – заделя се от бюджета;

-    Фонд безработица – 50/50;

-    Фонд ТЗПБ – 100/0 – вноските са изцяло от работодателя;

-    Фонд ОЗМ – 60/40

Бюджетна жестия – с изтичането на календарната година, на същия ден, се спира отразяването на приходите и разходите.

Фондовете към НОИ не са отделни ю.л. и нямат собствен бюджет, собствени приходи и разходи. НОИ е организация на бюджетна издръжка и няма право да извършва търговска дейност. Според закона средства от един фонд могат да отиват към друг фонд под формата на безлихвени кредити.

2. Видове пенсии:

-    Пенсия за осигурителен стаж и възраст;

-    Социална пенсия;

-    Наследствена пенсия;

-    Пенсия за военна и гражданска инвалидност;

-    Пенсия за особени заслуги – по предложение на определени организации гласува се от НС;

-    Пенсии на лица, упражняващи самостоятелен занаят или свободни професии;

-    Персонални пенсии – в случаите, в които не е налице някое от условията за получаване на друг вид пенсия.

2.1. Пенсия за осигурителен стаж и възраст(ПОСВ) – трудовият стаж е един от критериите за определяне на ПОСВ. Точките се определят по показаният начин като максималният им брой е: мъже=100, жени=90

Точки=Броя на годините+годините трудов стаж

ПОСВ имат най-голям относителен дял. В кръга на осигурените лица попадат осигурените за всички осигурителни случаи, упражняващите свободна професия/търговия и работещите без трудови правоотношения (полицаи, военни и т.н.).

Размерът на ПОСВ се определя като осигурителния доход за страната за предходните 12 месеца се умножи с индивидуален коефициент на лицето и с по 1% за всяка година осигурителен стаж и със съответна пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж.

Осигурителния стаж100→при 25 години ще имаме 25%

ПОСВ=Осиг. доход за предх.12 мес*Инд.Коеф*Осиг.стаж100

Определят се два индивидуални коефициента:

-    Първият ИК – се отнася за доходите, който лицето е получавало преди 01.01.1997г.. Той се определя за 3 последователни години, избрани от лицето в рамките на 15-те години предществащи 1997г.

ИК1=работните заплати, който е получавало лицето за тези 3 годинисредната работна заплата за същия период по данни на НОИ

-    Вторият ИК – се изчислява за периода от 01.01.1997г. до датата на пенсиониране на лицето.

ИК2=работните заплати, който е получавало лицето за целия периодСредномесечния осигурителен доход за страната за същия период

ИКобщ=ИК1*М1+ИК2*М2М1+М2 →М1→36 месецаМ2→месеците, за които ИК2 е определен

-    ддд

2.2. Социална пенсия – тя се отпуска, когато лицето няма право на друг вид пенсия, независимо дали е осигурено. Разходите се поемат от държавата. Разглеждат се два вида социални пенсии:

2.2.1. Социална пенсия за старост – отнася се за лица, навършили 70 години, чието имуществено състояние и доходи не им позволяват да си осигуряват издръжка.

2.2.2. Социална пенсия за инвалидност – отнася се за всяко лице, навършило 16 години с призната неработоспособност над 71% и под 90%.

2.3. Наследствена пенсия - основания за получаването на такива са:

-    Починалото лице да е получавало или към момента на смъртта да е имало право на някакъв вид пенсия без социална.

-    Членовете на семейството му да са били одържани от него преди смъртта му

-    Право на наследствена пенсия имат и децата и преживелия съпруг, както и родителите му.

Наследствената пенсия се определя в процент т полагащата се лична пенсия на починалото осигурено лице както следва:

-    При един наследник – 50%;

-    При 2-ма наследници – 75%

-    При 3 и повече – 100%

Получаването на наследствена пенсия не се счита за приемане на наследство – т.е. не се облага с ДДС.

2.4. Пенсия за военна и гражданска инвалидност – пенсии, които са предназначени за лица крайно или частично загубили своята работоспособност в условията на:

-    Гражданско рискова обстановка;

-    Производствена среда;

-    Военна ситуация.

В зависимост от степента на загубена работоспособност и характера на труда при отделните професии инвалидността се диференцира по следния начин:

-    Загубена работоспособност над 90% - отнася се за лица, които поради здравословното си състояние са загубили напълно трудоспособността си за какъвто и да било труд;

-    Инвалидност при загубена работоспособност от 71% до 90% - която е характерна за лица, които поради здравословното си състояние са загубили трудоспособността си както за своята професия, така и за друга професия, но може да бъдат приспособени към труд при специално създадени за тях условия.

-    Инвалидност при загубена работоспособност от 50% до 70% - която се определя за лица, които поради здравословното си състояние са променили или трябва да променят професията си с друга от по-ниска квалификация или пък са променили или трябва да променят условията на труд в своята професия.

Съществуват четири вида пенсии за инвалидност:

-                            За ТЗПБ;

-                            За ОЗ;

-                            Гражданско – инвалидни;

-                            Военно – инвалидни.

2.5. Пенсия за особени заслуги – отпускат се от НС по предложение на МС. Те не могат да се получават с други пенсии.

2.6. Пенсии на лица, упражняващи самостоялелен занаят или свободни професии;

2.7. Персонални пенсии – отпуска се по изключение на лица, по отношение на който не са налице някои от законовите изисквания.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG