Home Икономика Лизинга като начин за увеличаване активите на фирмата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Лизинга като начин за увеличаване активите на фирмата ПДФ Печат Е-мейл

Лизинга като начин за увеличаване активите на фирмата

Логиката на пазарното стопанство и развитието на отделните сектори на икономиката налагат все по - пълното прилагане на разнородни източници за осигуряването на финансовите и производствени пазари. Една традиционна форма за участие в международните икономически отношения - лизингът, заслужава особено внимание в съвременните условия за развитие на световната икономика. През последните тридесет години лизингът в световен мащаб достигна значителен дял от общите инвестиции, превръщайки се в показател за зрелостта на финансово-кредитната система на развитите икономики. Следвайки тази тенденция, лизинговият пазар в България започна своето развитие, но за съжаление, в не дотам благоприятна макроикономическа обстановка, което поставя финансовите мениджъри в една сложна и рискова ситуация. През 2004 год. лизинговия пазар нарастваше с темпове, изпреварващи много други сектори от икономиката. Въпреки изострената конкуренция вследствие на увеличаване на броя на лизинговите компании пазарът остава силно незадоволен от качествени лизингови услуги. Но в последните няколко години пазарът се развива твърде бързо и секторът отбелязва подем, обоснован от обновяването на съществуващите производства, създаването на нови такива, което кореспондира с приемането на страната ни в европейската структура. През 2005 г. лизинговите дружества усетиха засилена конкуренция както от новите банкови дружества, така и от самите банки, които агресивно предлагаха кредити за автомобили, машини, оборудване и имоти. Предимства имаха тези които осигуряваха бърза и качествена услуга. Развитието на лизинговия пазар през 2007 г. бе съпътствано от благоприятна финансова и икономическа стабилност. През изминалата 2008 г. БВП бележи ръст от 6,21 %, което предполага благоприятна среда за развитие на лизинговата дейност през 2009 г.

Високите изисквания, поставени пред нашите производства за качество, технически показатели и други стимулираха родните дружества да обърнат по-голямо внимание на съществуващия машинен парк и да пристъпят към неговото обновяване и увеличаване на дейността си. Наред с това се появява и необходимостта от такава форма на финансиране, която няма да погълне голяма част от капиталовите ресурси, необходими за бизнеса, а именно финансирането чрез лизинг.

От гледна точка на лизинговия пазар България е по-близо до Европейския съюз, отколкото в много други сектори. Лизинговият пазар отбеляза силен растеж през миналата година и по всичко изглежда, че бумът ще продължи и през 2009 г. Лизинговият бизнес в нашата страна се намира в етапа на бурен растеж. Изострената конкуренция, увеличеното търсене на автомобили и други активи, банковите рестрикции и членството ни в ЕС ще стимулират растежа на лизинговия пазар и ще подобрят условията за клиентите.

Лизингът е сложно и специфично финансово отношение, чиито обект са дълготрайните материални активи. В него участват собственик на актива, които се нарича лизингодател и ползвател на актива – лизингополучател.

През последните години лизингът, като метод за финансиране на покупка, става все по-популярен. Това се отнася както за „дребни" потребителски стоки (бяла и черна техника, офис оборудване и др.), така и за моторни превозни средства - леки автомобили, товарни автомобили и т.н.

За обикновеният потребител, физическо лице, покупката на лизинг е начин да се сдобие с желаната стока бързо и без да разполага с цялата сума, необходима за заплащане на цената. Това е пример за класически финансов лизинг, който е напълно приложим и за покупката на автомобили (разбира се тук има известни особености). Към настоящият момент в света, що се отнася до автомобилите, особено популярен е друг вид лизинг - оперативния.

За разлика от финансовия лизинг, при него не може да се говори за закупуване на автомобила, а по-скоро за наемане. Тук основният момент е свързан с това, че клиента наема превозното средство за определено време, като след изтичането на срока - автомобила се връща на наемодателя (лизингодателя).

Към момента у нас тази форма на финансиране не е толкова разпространена. Вероятно все още не е толкова позната и популярна, а може би причината се крие в това, че българина все още не е привикнал да живее „под наем" - без непременно да бъде собственик.

С разрастването на бизнеса си фирмите все повече се нуждаят от обновяване и увеличаване на автопарка си. Наред с това се появява и необходимостта от такава форма на финансиране, която няма да погълне голяма част от капиталовите ресурси, необходими за бизнеса.

1. Теоретични аспекти на лизинга

Терминът “лизинг” има английски произход и означава  да давам или да вземам под наем.

Най-общо казано лизингът е специфична форма на кредит, при която лизингодателят  предоставя на лизингополучателя  вещи /обикновено дълготрайни материални и нематериални активи/ за ползуване  посредством юридически офоромен договор за наем за предварително фиксиран срок   срещу заплащане на определено възнаграждение, наричано лизингови вноски

Лизинговите операции могат да се класифицират в многообразни  форми  на основата на различни критерии. Най-популярно е разграничението им на оперативен и финансов лизинг.

Оператиивният лизинг е кратксрочен  -  от 6 месеца до 3 години и обикновено не покрива целия живот на активите. Лизингодатели при него са не само лизингови  организации, но и производители на машини и съоръжения, които обикновено са обект на този лизинг. Оперативният лизинг се прилага главно  по отношение на  имущество с високи темпове на морално остаряване. Той поражда много рискове и задължения, които се понасяят главно от лизингодателя, поради което е забранен за банките.

Най-общо оперативният лизинг може да се определи като „договор за наем", при който наемателят не може да стане собственик на лизингованата вещ.

Оперативният лизинг на автомобил се характеризира със срок на наемане 3 - 4 години. При този тип лизинг съществува и възможност лизингодателя да изиска парична гаранция по договора. Тя може да бъде определена като процент от цената на автомобила или като няколко месечни ренти. Трябва да се подчертае, това че тази парична гаранция се възстановява на лизингополучателя след изтичане на договорения срок и изпълнени задължения от страна на последния.

Обикновено месечните наемни вноски се определят от цената на автомобила, предмет на лизинговата сделка и срока на финансиране. Към месечните вноски се начислява и дължи ДДС.

Обикновено разходите свързани с регистрацията, маркировките и данъците на МПС-то, застраховките „Каско" и „Гражданска отговорност", вписването на договора в Централния Регистър за Особени Залози, разходите за издаване на нотариално заверени пълномощни за управление на МПС в страната и чужбина, както и за поставяне на аларма (освен ако не е включена в цената на автомобила) са за сметка на лизингополучателя.

Те не са включени в месечните ренти и се заплащат допълнително при тяхното възникване, но повечето лизингодатели предоставят възможност на клиентите си (при желание от тяхна страна) да бъдат включени в месечните вноски.

Също така има вероятност лизинговото дружество да предложи възможността да бъдат договорени и допълнителни услуги, които да бъдат включени в месечните наемни вноски. Такива биха могли да бъдат: винетните такси, годишните технически прегледи, застраховка „Зелена карта" при пътуване в чужбина, възможност за подмяна на автомобила при инцидент и т.н.

В световната практика оперативният лизинг на автомобили е предназначен, както за фирми, така и за физически лица. Избралите тази форма на финансиране, срещу заплащане на месечни вноски, получават и ползват автомобил, който след изтичане срока на договора за ползване могат да върнат, да заменят с нов (съответно и да бъде подписан нов договор), или да закупят по калкулираната остатъчна цена.

Финансовият лизинг е особено подходящ, когато лизингополучателят държи да стане собственик на автомобила и същевременно иска да се възползва от разпоредбите и облекченията, предвидени в данъчното законодателство. Тук има пълно заплащане на стойността на актива и преминаване на собствеността към лизингополучателя, в края на лизинговия период.

Особеното в този случай е свързано с това, че в месечните вноски по лизинговия договор са калкулирани амортизацията на автомобила и разходите за поддръжката му за периода на наемане, но и вноските се признават за разход на фирмата в целия си размер.
Това съвсем не означава, че при финансовия лизинг вноските не се признават за фирмен разход, но и тук има една малка особеност.

Тази особеност е свързана с това, че по време на действието на лизинговия договор като разход ще се признае платената лихва, както и разходите свързани с регистрацията на автомобила, със застраховките и т.н. Заплатената главница може да бъде отчетена като разход само в размер, равен на годишното обезценяване на автомобила.

Всичко това означава, че месечната вноска, заплатена на лизинговата компания, няма да може да бъде счетоводно отчетена в пълния си размер като фирмен разход. Докато оперативният лизинг дава възможност за пълно счетоводно отчитане на вноската, тъй като в действителност тя се смята за платен наем.

От казаното до тук можем да обобщим, че оперативният лизинг е особено подходящ за фирми, които се нуждаят от непрекъснато обновяване и осъвременяване на автомобилния парк, без да придобиват собствеността върху МПС-тата. Той предпазва фирмите от остаряване на превозните средства и предполага относително по-ниски плащания, в сравнение с останалите финансови алтернативи.

Финансовият лизинг е най-разпространената форма на лизинг, в която участват и банките  Характеризира се с по-малко на брой сделки, но с много по-голяма обща стойност на операциите в сравнение с оперативния лизинг.

Финансовият лизинг  е форма на кредит,  предоставян от лизингодателя на лизингополучателя.  За разлика от обикновения кредит при него правото на собственост преминава  върху потребителя след изтичане на лизинговия срок, ако имуществото се закупи. Срокът на кредита под формата на лизинг, т.е. до погасяване на задължението зависи от срока  за експлоатация на оборудването.

Търговският закон дава определение на финансовият лизинг като договор, с който лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице при условия, определени от лизингополучателя, и да му я предостави за ползване срещу възнаграждение. Разбира се, познати са редица форми на лизинг, като обаче у нас, приемственост намират експлоатационния и финансовия лизинг. Основната разлика между финансовият и експлоатационният (нефинансов) лизинг са:

          при финансов лизинг може да се лизингова само вещ придобита от лизингодателя от трето лице – изключва се възможността това да е вещ придобита от предприятието чрез собствено производство. При оперативният лизинг такова изискване няма.;

          при финансовият лизинг съществува възможност (но не и задължително условие) да се придобие договорната вещ;

          рискът при финансовият лизинг от случайното погиване или повреждане на лизингованото имущество е за сметка на лизингополучателя, докато при оперативният е за сметка на лизингодателя.            На практика, аспектите на лизинговата сделка са следните:              лизингодателят отпуска кредит на лизингополучателя в размер на покупната цена, като осигурява възстановяване на инвестицията си чрез получаване на лизингови вноски. Като гаранция за вземането си лизингодателят запазва собствеността върху вещта, но дава право на лизингополучателя да я изкупи на цена надвишаваща покупната и цена, тъй като отделните лизингови вноски не са само част от цената на стоката, но включват и други елементи.

Трябва да се подчертае, че определянето на един договор за лизинг като финансов или експлоатационен според нуждите се определя от различни нормативи.

У нас, лизингови услуги извършват отделните банки или лизинговите къщи. Лизинговите програми са стоково-ориентирани, защото лизинговите обекти са в основата на лизинговата сделка. Този стандартизиран продуктов подход облекчава избора на клиента и помага да се обслужва клиентското търсене по-бързо и качествено. При банките,  лизинговите програми са много, като са насочени към малкия  и среден бизнес, към корпоративни клиенти и пр.

Лизинговите къщи се регистрират съобразно Търговския закон на Република България. Лизинговите дружества също така са задължени да изготвят и представят отчетните форми на основание чл. 42 от Закона за Българска народна банка и чл. 8 от Валутния закон.

При договора за финансов лизинг лизингодателят има задължение да предостави на лизингополучателя за ползване оборудване, избрано от него, а лизингополучателят има задължението да заплаща определена сума, най-често под формата на месечни лизингови вноски. Освен тези основни задължения страните имат и други. Обикновено лизингодателят има и задължение за доставка до определено място или за монтаж и пускане на оборудването в експлоатация. Задължение на лизингополучателя е да застрахова оборудването, предвид факта, че при финансовия лизинг рискът от повреждане на стоката е за негова сметка.

Причините за значителното нарастване на лизинга в икономическата практика по света се крият в предимствата, които   той притежава  в сравнение с покупката   на активи с  банков кредит, които са  приблизително следните:

1. Осигурява финансиране с по-малки еднократни разходи;

2 .Освобождава средства за по-рентабилни инвестиции;

3. Предоставя данъчни облекчения;

4. Увеличава еластичността на инвестиционната политика. Чрез лизинга  се осигурява възможност   за своевременно обновяване на  техническото и технологическото равнище на производството.

Лизингът е удобна, ефеттивна и гъвката форма за  решаване на икономическите проблеми на фирмите по следните  причини:

На първо място, лизингът е по-евтина форма на кредит и се предоставя обикновено при по-добри условия в сравнение с  банковия  кредит;

На второ място, често  при лизинга   се договаря  плащането на първоначалната  лизингова вноска да става след определен период на експлоатация на  лизинговото съоръжение;

На трето място,  лихвата, както и банковите разходи  при тази форма на кредитиране са  по-ниски в сравнение  с лихвите и разходите  при  банковите кредити;

На четвърто място, застраховката на лизинга не се включва в лихвата;

На пето място, при лизинговите операции не се изискват гаранции /залози, ипотека и др./, както при предоставянето на банкови кредити;

На шесто място, при лизинговите операции могат да се предоставят и обикновено се предоставят   следните два  основни типа данъчни облекчения:

а/ за лизингодателя - в резултат на прилагането на ускорена амортизация,  изчислявана  на база на срока на лиззинга, а не на основата на реалния срок за експлоатация на полученото под наем  оборудване;

б/ за лизингополучателя -  поради изключване на    лизинговите  плащания  от облагаемия доход, тъй като се приемат за  текущи разходи;

На седмо място, съществено предимство на лизинга е неговото удобство и еластичност. Чрез него се осигурява  финансиране  на клиента в съответствие с потребностите от средства  за създаване на необходимите активи. Това е особено изгодно за малките и средните  предприятия, които трудно получават банкови кредити. С помощта на дългосрочния лизинг фирмите могат да привличат по-големи размери заемен капитал в сравнение  с прякото кредитиране от банките.

На осмо  място, при лизинга по-просто, по-бързо и по-евтино се оформят документите в сравнение с другите начини за набавяне на финансови ресурси. Лизинговите операции се извършва   значително по-бързо в сравнение с другите методи на финансиране.

Въпреки изброените предимства, лизинговите операции са свързани и с редица рискове и неудобства както за лизингодателите, така и за лизингополучателите. На първо място,   риск от обезценяване на  физически и морално остарелите машини и съоръжения, в резултат на което след приключването на лизинговата сделка  сумата на лизинговите вноски не покриват стойността на дадените под наем активи.. Това се отнася  най-вече за оперативния лизинг, при който не се договаря парвичен неотменяем период за лизинг. Второ, в много случаи  при връщането след приключването на лизинговия договор на даденото под наем оборудване, лизингодателят изпитва затруднения при реализирането на остатъчната му стойност. На трето място, рискът за лизингополучателите е също  съществен. Поради наличието на първичен неотменяем период при финансовия лизинг, рискът от моралното остаряване на оборудването се поема от лизингополучателя,  който е задължен да извършва лизингови плащания и в случаите, когато то не носи достатъчно доходи или е извадено от действие.

В много случаи лизингът не само носи риск, но и е икономически неоправдано използуването му. Затова при избора на лизинг или покупка на активи трябва да се прави задълбочен анализ както на икономическите, така и на  конкретните технически и технологически изгоди и  неизгоди.

Въпреки това лизингът е изгоден, защото съхранява капитала или освобождава средства за по-изгодни инвестиции в други активи.

Лизингът  като форма на кредитиране успя бързо и трайно да се наложи на българския пазар Броят на компаниите, предоставящи лизингови услуги у нас, продължава да нараства, а през тази година се увеличи и техният пазарен дял. Все още най-практикуван е финансовият лизинг, но вече се забелязва интерес и към оперативния. Независимите дружества са сравнително малко на брой.

Банковите и инвестиционните кредити покриват максимум 80-85% от стойността на оборудването, докато финансовият лизинг дава възможност за дългосрочно финансиране на 100% от стойността. Лизингът позволява да се запази независимостта на лизингополучателя, докато финансирането, осъществено с помощта на заем под формата на акции, може да срещне ограничените възможности на капиталовия пазар, да увеличи финансовата тежест на фирмата и да я направи зависима от колебанията на паричния пазар.

Формите на участие на банките в лизинговите операции са три:

1) да създадат  в структурата си звено за управление  на лизингова дейност;

2) да учредят лизингово дъщерно дружество;

3)  да предоставят кредити на несвързани с тях  лизингови  предприятия- Това зависи от провежданата от банките  кредитна политика, от интересите им,  от интересите на техните  акционери, както и от състоянието  на пазара.

Банките участвуват в лизинговите операции по два начина: пряко и косвено.  При  косвеното участие те   предоставят кредити  на участниците в лизинговите операции,  а при  прякото -  закупуват дълготрайни материални активи и ги предоставят под наем на своите клиенти, т.е. изпълняват ролята на лизингодател.  Прякото участие изразява стоково кредитиране, но се различава от него  главно по начина на погасяване.

В някои от изследваните законодателства договорът за финансов лизинг трябва да съдържа информация, ясно дефинираща вещта, която трябва да бъде предоставена на лизизнгополучателя за ползване. При липса на такава информация се счита, че по клаузите относно предмета на лизинга страните не са постигнали съгласие и лизинговият договор се счита за недействителен.

Българската уредба на договора за лизинг урежда правото на изкупуване на предмета на договора в полза на лизингополучателя бланкетно, като предоставя възможност на лизингополучателя да упражни това свое право по свой избор.

В България липсва изрична правна уредба на отговорността за съдебно отстраняване и особено за недостатъци на вещта, която е предмет на договора. Не е предвидена възможност при финансовия лизинг за преки искове на лизингополучателя срещу продавача (доставчика).

Лизинговия пазар в България е много динамичен, с редица възможности за растеж. През последните няколко години  наблюдаваме динамика и нови перспективи.  Почти няма област, индустрия или сектор в България, който да не се нуждае от обновяване и разширяване. Лизингът е един от най-подходящите начини за осъществяване на това преоборудване. Все повече дружества предпочитат да използват лизинга като форма на финансиране. Лизингът позволява на дружествата да разширят дейността си без да е необходимо да блокират големи суми от текущия си оборот. След присъединяването на България към Европейския съюз ще има нужда от все повече финансиране, тъй като страната става и ще става все по-атрактивна за чуждите инвеститори. Членството на страната ни в ЕС безспорно допринася за повишаване на инвестициите и в частност при лизинговата дейност като форма на дългосрочно финансиране. Икономическите бариери остават свързани с нуждата от финансиране на лизинговите дружества, където, за да бъдат те конкурентноспособни, са необходими значителни по размер кредитни линии при изгодни финансови условия.

2. Технология на лизинговите операции по примера на „София Ауто” АД

2.1. Представяне на анализираната фирма

"София Ауто" АД е търговско дружество с регистрация и адрес на управление София, бул. "Ботевградско шосе" № 239, рег. по ф. д. 14154/2000 г. по описа на СГС, ЕИН 130435226. През 2003 г. стартира дейността си "София Ауто ГД" АД в Благоевград - дъщерно предприятие на София Ауто, а от април 2005 г. София Ауто присъства и на територията на Бизнес Парк София.

"София Ауто" АД започва като официален дилър на автомо­били с марка Оpel през 2001 г., а през 2003 г. и на автомобили с марката Chevrolet.  От 2007 г. София Ауто е единственият официален вносител на Cadillac, Corvette, Hummer в България.

Фирмата безспорно доказа и изгради името си върху не­изменна корект­ност към своите пар­тньори, гъвкавост и професионализъм. За това е доказателство и сертификатът за управление на качест­вото EN-ISO 9001:2000. Сертифи­кационният обхват включва пълната гама услуги и дейности, които "София Ауто" АД предлага: продажба, гаранционен и извънгаранционен сер­виз на нови и употребявани леки и леко­товарни авто­мобили, търговия с резервни части и аксесо­ари, ежедневно обслужване, профилактика и тунинг на моторни пре­возни средства, както и пос­редничество при лизинг, автокредити и застраховки. Документът е изда­ден от Bureau Veritas като доказателство, че дружеството пок­рива европейските стандарти в тази област.

Още в края на 2005 г. "София Ауто" разшири диапазона на внасяните от фирмата автомобили, произ­веждани от GM (General Motors), а именно американските марки Cadillac, Corvette, Hummer - автомобили, превърнали се в световни икони, любими както на хора с най-изтънчен, така и с най-екстравагантен вкус. Елитни екземпляри от тези марки делят прост­ранството на шоурума на "София Ауто" АД в Бизнес Парк София, сграда 11а.

Основната база на фирмата се намира на бул. "Ботевградско шосе" 239, на 5 км от центъра на София и е първата в България, която отговаря на новите стандарти на GM за корпоративна идентичност. Автокомплексът е един от най-големите в Югоизточна Европа.

Екип от висококвалифицирани специалисти на автосервиза извършва пълна гама от авторемонтни услуги съгласно технологиите и техническите изисквания на производителите. Фирмата предлага извънгаранционни сервизни услуги и за всички други марки автомобили с тегло до 3,5 тона.

За оптимално улесняване на техните клиенти предлагат сключване на всички видове застраховки. Автосервизът на "София Ауто" е доверен сервиз на всички големи застрахователни компании.

Освен описаното дотук предлагат и автомобили под наем. Rent-a-car автомобилите, които предоставят на своите клиенти, са нови и в отлично техническо състояние. Те покриват пълната гама на продаваните от тях автомобили.

„София Ауто" АД предлага автомобили Оpel, Chevrolet, Corvette, Cadillac и HUMMER, оригинални резервни части, аксесоари и пълно сервизно обслужване. Поемат се гаранции за нови автомобили и ремонти съгласно гаранционните правила на "Дженерал Мотърс” Югоизточна Европа.

При покупки на нови автомобили клиентите им се ползват от специални условия, както и от богати възможности за покупка на автомобили на лизинг. Извършват се застраховки, регистрации в КАТ и цялостна предпродажбена подготовка така, че клиентът само да получи ключа от автомобила си в уговорения ден.

"София Ауто" АД разполага и с най-голямата сервизна база на Cadillac, Corvette, HUMMER, Оpel и Chevrolet в Югоизточна Европа с над 14 000 кв. м сервизна площ и модерен автосалон. Нашата база отстои на 5 км от центъра на София и е лесно достъпна. Покритата площ е 8 000 кв. м, разделена на следните сектори, обзаведени със съвременни машини, техника и инстру­менти:

•      Приемна за клиенти, кафе и ресторант

 • Регулиране геометрията на преден и заден мост
 • Смяна на масла, филтри и гресиране
 • Диагностика на двигател
 • Монтаж, демонтаж, баланс на гуми и джанти
 • Основно измиване
 • Вътрешно и външно почистване
 • Ремонт на ел. инсталации и електроника
 • Механици - тежки ремонти
 • Ремонт на климатици
 • Агрегатно отделение
 • Тенекеджийски услуги
 • Дозер за тежко катастрофирали автомобили
 • Бояджийски услуги
 • Камера за ускорено сушене след боядисване и за лекотоварни автомобили
 • Магазин за авточасти и аксесоари, тунинг
 • Шоурум за презентации и продажба на нови автомобили
 • Пункт за извършване на годишни технически прегледи
 • Административни офиси
 • Складове под митнически контрол

От началото на 2007 г. София Ауто е официален член на Европейската харта за пътна безопасност към Комисията по транспорт на Европейския съюз.

Настоящият кодекс има за цел да привлече вниманието на всеки участник в движението по пътищата към неговата лична отговорност.

С приемането на Етичния кодекс на толерантните водачи в България всеки от нас показва своята подкрепа за по-приятното и сигурно движение по пътищата.

2.2. Лизингови сделки предлагани от „София Ауто” АД

Можете да закупите автомобил на лизинг чрез избрана от вас лизингова институция. "София Ауто" АД прелага богат избор от изгодни лизингови условия на най-големите лизингови компании в бранша. Изборът на финансиране е изцяло на клиента, но ако той желае, фирмата ви консултира, за да намери клиента най-добрия вариант.

В настоящата дипломна работа ще разгледаме технологията на лизинг на две лизингови компании, работещи с „София Ауто” АД. Благодарение на направения анализ ще видим предимствата на лизинговата сделка и ще ги сравним с двете разглеждани компании. Това са:

- „Интерлийз Ауто” ЕАД

- „Уникредит лизинг” АД и

От месец юли 2002 г. чрез специално създадено дъщерно дружество Интерлийз предлага финансов и оперативен лизинг на леки автомобили за фирми. От април 2005 г. стартира и Програма за финансов лизинг на леки автомобили (нови и употребявани) на физически лица.

С цел по-гъвкаво обслужване на клиентите Интерлийз Ауто има открити регионални клонове в Благоевград, Пловдив, Варна и Бургас, покриващи териториите на Югозападна България, Южна и Централна България, Североизточна България и Югоизточна България. Територията на Югозападна България включва областите Благоевград, Кюстендил и Перник. Територията на Южна и Централна България включва областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора и Хасково. Територията на Североизточна България включва областите Варна, Добрич, Шумен и Разград. Територията на Югоизточна България включва областите Бургас, Сливен и Ямбол.

Необходимите документи за кандидатстване на фирми в „Интерлийз Ауто” са следните:

 • Съдебна регистрация и последващи пререгистрации на дружеството. Удостоверение за актуално състояние;
 • Учредителен документ на дружеството (учредителен договор, дружествен договор или устав);
 • Заверени счетоводни отчети на дружеството (баланс, отчет за приходите и разходите) за последните три години и последното изтекло тримесечие на текущата година;
 • Налични оферти за автомобилът, предмет на потенциална лизингова сделка;
 • Попълнен формуляр за кандидатстване. Може да се получи директно от Интерлийз.

Фирмата предлага, както оперативен, така и за финансов лизинг.

Финансов лизинг на нови леки автомобили:

 • Минимална първоначална вноска: 15% от стойността за лизинг, дължима при подписване на договора за лизинг;
 • Срок на финансиране: от 1 до 5 години.
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;
 • Допълнително обезпечение: по принцип не се изисква;
 • Лихвен процент: 9,05%
 • Комисионна за обслужване на сделката: 1,5% от стойността на сделката.

Стандартният пакет, предлаган от Интерлийз при лизинг на нови леки автомобили, включва:

 • Митническо освобождаване и финансиране на митните сборове (мито, ДДС) при внос на леки автомобили;
 • Финансиране на ДДС при покупката на леки автомобили от български доставчик;
 • Застраховане на леките автомобили при условията на пълно АВТОКАСКО, при реномирани застрахователни компании и преференциални условия. Застрахователната премия е за сметка на Лизингополучателя;
 • Монтаж на защитни средства - по желание на Лизингополучателя;
 • Регистриране в КАТ на леките автомобили, включително заплащане на ГО за първата година (за сметка на Лизингополучателя).

За периода на лизинга на Лизингополучателя се издава пълномощно за ползване на лекия автомобил. Лизингополучателят придобива правото на собственост върху лекия автомобил след изтичане на срока на договора и извършване на всички дължими плащания. Интерлийз предоставя възможност за предварително изкупуване, при която Лизингополучателят може да придобие правото на собственост върху лекия автомобил преди изтичане на срока на договора, при условие, че изплати пълния размер на остатъка по главницата и компенсаторна такса, равна на лихвеното плащане за месеца, следващ датата на прекратяването на Договора.

Стандартният срок за отговор от Интерлийз е до 3 работни дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.

За да можем по точно да сравним условията по лизинговите сделки на двете компании ще направим изчисления за покупка на лек автомобил от фирма на стойност 15000 евро. Данните са представени в таблица 1.

Таблица 1

Стойност за лизинг:

15,000.00

Първоначална вноска (15.00%):

2,250.00

Месечна вноска (без ДДС):

272.47

Остатъчна главница (чиста стойност на кредита):

12,750.00

Комисиона по обслужване на сделката 1.5%:

191.25

Лизингов срок:

60 месецa

Лихва:

10.25%

Стандартна сделка за оперативен лизинг на леки автомобили:

 • Срок на оперативния лизинг: 3 или 4 години.
 • Парична гаранция: Интерлийз може да изиска парична гаранция до 6 месечни ренти. Паричната гаранция се възстановява при изтичане на лизинговия срок;
 • Валута на плащане на лизинговите вноски: EUR/BGN;

Ценови условия: представени в следната таблица:

Таблица 2

Ценови условия

Срок на лизинговия договор

Остатъчна стойност (гарантирана от доставчика)

Комисиона по обслужване на сделката* (в % от стойността на автомобила)

Базови лизингови условия

36 м.

20%

1%

48 м.

15%

1%

Върху месечните ренти се начислява и дължи ДДС. Предлаганите схеми са с равни месечни вноски. Разходите, свързани с обслужването на автомобила, монтиране на алармени системи, защитни системи (в случай на такива по желание на Лизингополучателя), застрахователни премии и др. не са включени в месечните ренти. Тези разходи се заплащат допълнително от Лизингополучателя при тяхното възникване или се включват в месечните ренти, като се разпределят поравно на годишна база.

Стандартният срок за отговор от Интерлийз е до 3 работни дни от предоставяне на всички изискани документи и справки от Лизингополучателя във връзка със сделката.

УниКредит Лизинг АД е резултат от окрупняването във финансовия сектор и интеграцията на лизинговите дружества, членове на УниКредит Груп в България – УниКредит Лизинг България и Ейч Ви Би Хеброс Лизинг.

След първоначалното обединение на Хеброс Лизинг и Ейч Ви Би Лизинг през Април 2006 година стартира вторият етап на интеграцията между Ейч Ви Би Хеброс Лизинг АД и УниКредит Лизинг България ЕАД ( преименувано на Булбанк Лизинг ЕАД.

От Януари 2007 функционира новата лизингова компания УниКредит Лизинг АД – обединяваща трите стари дружества и предлагаща пълния спектър от лизингови услуги - лизинг на нови и употребявани автомобили и камиони, индустриално, търговско и бизнес оборудване и недвижими имоти, както и застраховане и финансови консултации.

Клиентите и партньорите на новата компания могат да се възползват от досегашната успешна практика на сътрудничество с банките от УниКредит Груп - Булбанк, HVB Bank Biochim и Хеброс Банк, които създават новата УниКредит Булбанк. Освен в офисите на компанията в цялата страна, продуктите и услугите на УниКредит Лизинг АД са достъпни и чрез партньорите на дружеството, сред които са водещи фирми у нас - вносители на автомобили, оборудване и др.

Основните видове лизинг предлагани от Уникредит Лизинг АД са:

Финансов лизинг с отворен край (опция за придобиване)

Финансов лизинг със затворен край

Финансов лизинг със затворен край и капитализация на ДДС

Оперативен лизинг

УниКредит Лизинг предлага на своите клиенти възможността да придобият необходимото лизингово имущество срещу ниска първоначална инвестиция, без допълнително обезпечение и застраховка при преференциални условия. В зависимост от вида на актива, който клиентът иска да закупи, срокът на лизинга варира между една и пет години.

Лихвата по лизинга зависи от лизинговия актив, размера на сделката, годишните обороти на лизингополучателя, историята на отношенията му с УниКредит Лизинг АД, УниКредит Булбанк и дружествата, чиито приемници са те.

Технология на лизинговия процес:

1) Клиентът избира лекия автомобил.

2) Разговор с експерт в клон на лизинговата компания, изготвяне на подробна оферта за лизинг.

3) Подготовка на необходимите документи за кандидатстване за лизинг:

•  Формуляр - искане за лизинг.

•  Съдебно решение за регистрация на фирмата, БУЛСТАТ, данъчна регистрация, актуално състояние.

•  Устав (за АД), учредителен договор (за ЕООД, ООД), дружествен договор (за ООД).

•  Баланс, отчет за приходите и разходите за последните 3 години и последното тримесечие, копие от данъчната декларация за предходната година.

•  Протокол от заседание на УС на дружеството за взето решение за ползване на лизинг (не се изисква за ЕТ).

•  Копие на личните документи на лицата, представляващи фирмата.

•  Оферта и текст на договор за покупко-продажба от доставчика на оборудването.

4) Експертите на УниКредит Лизинг АД проучват и анализират сделката на база на предоставените им от клиента документи и в рамките на договорения срок излизат със становище по сделката.

5) Клиентът и УниКредит Лизинг АД подписват договора за лизинг, клиентът заплаща първоначалните разходи.

6) Прави се застраховка на лизинговото оборудване .

7) Доставчикът извършва доставката на актива до клиента и след подписване на Приемо-предавателен протокол УниКредит Лизинг АД заплаща цената на доставчика.

8) При изпълнени задължения от двете страни лизинговият договор се закрива.

Предимства на фирмата:

Кратък срок на вземане на решение

Широка клонова мрежа

Конкурентни ценови условия

Гъвкавост по отношение на размера, срока и цената на сделката

Широка гама стандартни лизингови продукти

Договорени префернции за клиентите от доставчици и застрахователи

Таблица 3

Стойност за лизинг:

15,000.00

Първоначална вноска (20.00%):

3000.00

Месечна вноска (без ДДС):

224,00

Остатъчна главница (чиста стойност на кредита):

12,000.00

Комисиона по обслужване на сделката 0%:

0,00

Лизингов срок:

60 месецa

Лихва:

8,97%

Още на пръв поглед се вижда, че условията на УниКредит Лизинг АД са по изгодни и тя определено печели конкуренцията между двете фирми с по-нисък лихвен процент и нулева комисионна за обслужване на сделката.

Лизинговият пазар отбеляза силен растеж през миналата година и по всичко изглежда, че бумът ще продължи и през 2008 г. Изострената конкуренция, увеличеното търсене на автомобили и други активи, банковите рестрикции и членството в ЕС ще стимулират растежа на лизинговия пазар и ще подобрят условията за клиентите. Близо 1.2 млрд. лв. е размерът на вземанията по договори за лизинг към края на 2008 г. (почти 3% от БВП). За сравнение - към същия момент жилищните ипотечни кредити за граждани са около 2 млрд. лв., а потребителските кредити - около 4.2 млрд. лв. Оценката за лизинговия пазар е на Българската народна банка (БНБ), която наскоро публикува първите обобщени данни за сектора в България.

Преди това опити да очертаят развитието на пазара правиха лизинговите асоциации, които в момента са обединени в Българска асоциация за лизинг (БАЛ). Директното сравнение на данните за 2008 г. с данните за 2007 г. показва, че лизинговият пазар е нараснал три пъти. В действителност обаче ръстът е по-малък - според оценки на мениджъри на лизингови дружества е между 2 и 2.5 пъти, тъй като данните на БНБ и асоциацията включват различен брой лизингови дружества. Растежът на банковите кредити за същия период е значително по-нисък - 33%. Двигатели на растежа Основните фактори за силния растеж на лизинга през 2008 г. според мениджъри на дружества в сектора са повишеното търсене на активи, които са подходящи за лизинг, и увеличеният брой лизингодатели. Като други причини те посочват цялостния ръст в икономиката и сравнително ниския дял на лизинговото финансиране до 2007 г. Някои смятат, че мерките за ограничаване на ръста на банковото кредитиране също са допринесли за увеличаването на клиентите на лизинговите дружества. Очакванията за тази година са лизинговият пазар да продължи да расте, но прогнозите за темповете са разнопосочни.

Българският пазар е инвестиционно гладен и има място за изява на много финансови институции, които отпускат финансиране под различна форма. Той очаква лизинговият пазар да расте заради инвестициите, които трябва да се направят в редица сектори на икономиката, за да се покрият технологични и други изисквания, свързани с присъединяването  ни към Европейския съюз.

Горещи сегменти Близо 83% от вземанията при финансовия лизинг (той формира 97% от всички вземания) са от фирми, а 17% - от домакинства. През 2007 г. най-търсени на лизинг са били леките и товарните автомобили, следвани от машините и съоръженията. Мениджърите на лизингови дружества обясняват високия дял на лизинга на транспортни средства с повишеното им търсене, с това, че са подходящи за закупуване на лизинг и че този подход е широко възприет от автовносителите. Повишено търсене се отчита и на строително и хотелиерско оборудване заради динамичното развитие на двата сектора. През 2008 г. е факт засилен интерес и към специализираното индустриално оборудване заради необходимостта да се обновят производствените мощности, по-динамичен ръст на лизинга на недвижимо имущество и на компютри. Тези два сегмента са заемали малък дял от лизинговия пазар, но някои от действащите лизингови компании и някои от новите, които вероятно ще се появят в бъдеще, вече атакуват тези сегменти.

Подобрени условия Изострящата се конкуренция води до подобряване на условията за финансиране на лизинг. През миналата година първоначалните вноски, които се изискват от клиентите, бяха намалени, сроковете за издължаване бяха удължени, а средните лихвени нива паднаха с 1-1.5%.

Тази година обаче според някои прогнози лихвените проценти едва ли ще се понижат сериозно.

През последните години, лизингът като външна форма на финансиране на дружествата се радва на все по-голям и нестихващ интерес. Все повече и повече български фирми осъзнават предимствата на използването на привлечен финансов ресурс от лизинговия пазар. Предимствата са много, но по-важните от тях са:

 • Лизинговата компания извършва финансирането на цялото ДДС. Лизингополучателят заплаща ДДС само върху размера на първоначалната вноска избрана от него, както и върху лизинговите вноски в последствие. Това позволява фирмите да не блокират допълнителни собствени средства за срока на възстановяването на данъка, ако сделката подлежи на възстановяване.
 • Лизинговата компания разполага с професионални кадри, извършващи всички действия свързани с митническото освобождаване на доставката, процедурите в КАТ, което в голяма степен улеснява нашите клиенти.

Що се касае до финансовата култура на българските бизнесмени, бих искал да отбележа, че с развитието на икономиката ни, все повече мениджъри осъзнават необходимостта от използването на външно финансиране на инвестиционната си програма, която би подобрила конкурентноспособността им на пазара. Ръководителите на фирмите стават все по-открити в споделянето на информация, касаеща бизнеса им, финансовото им състояние – информация, която ни е нужна в процеса на анализ на риска по всеки един проект. Искам да изразя надеждите си, че този процес ще продължава да отбелязва възходяща тенденция в развитието си.

Мисля че може да се поработи в областта на законодателството. Според мен трябва да се помисли за някои митнически облекчения за лизинговите компании при внасянето на производствени машини.

Мисля, че присъединяването на страната ни към структурите на ЕС ще повлияе чувствително на всеки един сектор от икономиката ни, като пазара на лизинг няма да направи изключение. Надявам се че тези промени ще бъдат в положителна посока и ще се изразяват в по-добрата законова регламентация на лизинговия бизнес. В допълнение силно се надявам все повече и повече фирми, да предоставят допълнителна информация по отношение на тяхното финансово състояние. По този начин до голяма степен ще улеснят работата на всички колеги работещи в този бранш.

Според мен за да бъде лидер една финансова институция, тя трябва да може да предложи на своите клиенти широк спектър от финансови услуги, които напълно задоволяват изискванията й. Само по този начин кредитните компании могат да задържат фирмите за постоянен и надежден партньор. С развитието на финансовият инженеринг се забелязва тенденция повечето водещи финансови институции да се стремят да осигурят на своите клиенти, максимумът финансови услуги, които те биха желали.

Интерлийз като водеща компания на пазара активно следи всички новости на пазара и се стреми да задоволи разнообразните изисквания на клиентите си. Дори в момента добре развитата ни продуктова структура е отворена към високите изисквания на клиентите ни. Нашите усилия са насочени към непрекъснатото й усъвършенстване и създаването на нови и разнообразни продукти. Според мен това е единствения начин компания като Интерлийз да продължава да бъде лидер на лизинговия пазар в страната.

Заключение

В настоящата разработка бяха разгледани някои форми на финансиране на предприятието. Може да се обобщи, че решенията за финансиране трябва да се обосновават на различни анализи, съобразно моментното състояние на предприятието, целите му и пр.

Разбира се, у нас, навлизат и други форми за финансиране. Така например, такъв е договорът за франчайз, който представлява  съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, за да се използват за препродажба на стоки и/или за предоставяне на услуги за крайни потребители ( т. 22 от ДР на ЗКПО). Подобно на лицензионния договор тук се прехвърлят права срещу финансово възнаграждение. Съществена отлика от лицензионния договор е, че франчайзодателят е активно задължен да оказва съдействие за развитие на предмета на договора за франчайзинг както първоначално, така и през срока на договора.

Основната характеристика на отношенията при франчайзинга е, че две отделни предприятия се явяват общо на пазара по отношение на стоката или услугата, обект на договора. Друга основна характеристика е, че франчайзополучателят действа от свое име и за своя сметка, като икономическите последици от договора - доколко реализира печалба или не, касаят франчайзополучателя.

Конкретно проявление на икономическата действителност у нас е формирането и развитието на кредитните пазари. За да се вземе решение за финансиране обаче, е необходимо да се изследват всички фактори,  които влияят върху избора на начина на финансиране. Чрез анализ могат да се установят негативните черти, като се работи по – посока на тяхното отстраняване. Чрез анализ най – вече обаче, могат да се прогнозират бъдещите рискови фактори за фирмата, като се избере най – правилното решение за финансирането на дейността й. Наборът на информация за оценка на дадено решение се свързва най – вече с минимализиране на риска и избор на по-ниска цена за заемния капитал.

По отношение на корпоративните предприятия, може да се каже следното: издаването на акции е ефективен начин за увеличаване на капитала, след което фирмата изплаща определен дивидент на акционерите. Дивидентната политика трябва да се свързва с вземането на решение от управителния съвет каква част от печалбата да се изплати под формата на дивиденти и каква част да се реинвестира. Дивидентната политика играе важна роля в процеса на определяне стойността н фирмата. Изплащането на дивиденти обикновено служи на акционерите като сигнал за способността  на фирмата да получи доход. При определяне на дивидентната политика и по точно на размера на дивидентите е необходимо да се има в предвид, че решението за изплащане на големи дивиденти ще доведе по-малко вътрешни ресурси за реинвестиране във фирмата. Това би я накарало да създаде фондове чрез издаването на нови акции и облигации. Следователно външното финансиране може да промени капиталовата структура и разходите за капитали на фирмата. В съответствие с това оптималната дивидентна политика предполага разумен баланс между използваните стойности на дивиденти и реинвестирането на остатъчните доходи.

Основната причина за бума на лизинговия пазар се дължи на динамичното развитие на секторите, които може да ползват лизинг (транспорт, хранително-вкусова, машиностроене и др.). Пазарът на машини и автомобили втора ръка все още е много голям. Но все повече фирми се ориентират към новата техника. Процентът на нарастване е много по-голям, отколкото при покупките на нови леки коли. При подемно-строителната техника (кранове) съоръженията втора ръка са около 90 на сто.

От друга страна, голяма част от предприятията бяха принудени да изпълнят много европейски изисквания, за да могат да работят в единния пазар на ЕС, което допълнително стимулира закупуването на ново оборудване.

Влияние оказа и ограничаването на кредитния пазар заради рестрикциите на БНБ, наложени на банките. Заради това част от финансовите институции пренасочиха портфейла си към лизинговите си дружества. От асоциацията обаче смятат, че това е по-скоро мит. "Имаше спекулации, че банките ще пренасочат портфейлите си към лизинга, но не се случи. Това си личи най-вече от факта, че ръстът на лизингите при дружествата, които не са свързани с финансова институция, не е по-малък от ръста на предприятията, собственост на банки. Това показва, че като цяло пазарът се разраства.

Въпросът защо лизинг, а не кредит е най-често задаваният от страна на купувачите. Предимствата на лизинга са липсата или минималното изискване за обезпечение, опростена процедура и възможността за разсрочване на ДДС. Чисто психологическият е, че много от производителите и вносителите предлагат разсрочено плащане под формата на лизинг и това е първият вариант, който клиентите виждат.

Фактът, че сме собственици на продукта, докато не изтече договорът, ни прави изключително гъвкави. От друга страна - рисковият толеранс на лизинговите компании и на банките продължава да е различен.

В повечето страни, включително и в съседна Румъния, в нормативната уредба са предвидени данъчни и митнически облекчения за този бизнес. В България обаче почти няма законови стимули. От началото на годината влязоха в сила новите изисквания на Закона за ДДС, които предвиждат данъкът да се плаща накуп още при подписване на лизинговия договор. Тази промяна беше посрещната изключително негативно от участниците на пазара. Вследствие на което администрацията промени част от подзаконовата нормативна уредба и отвори възможност налогът отново да се плаща разсрочено, но при други условия. Крайният резултат е един и същи - оскъпяване заради данъка. Разликата е, че преди се начисляваше ДДС върху лихвата, а сега ще се начислява лихва върху ДДС.

В момента на лизинговия пазар има 62 фирми, като около 40 от тях са истинският двигател на пазара. След присъединяването ни към ЕС не се очакват много нови играчи отвън, тъй като повечето големи европейски компании вече имат представителства тук.

Това обаче не означава, че правителството не трябва да стимулира този бизнес. Като начало от бранша настояват да бъде създаден регулатор на лизинговия пазар. С тази функция  се нагърби БНБ, която контролира финансовите институции.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG