Home Икономика ПРОИЗХОД И СЪШНОСТ НА ФИНАНСИТЕ И ФИНАНСОВАТА НАУКА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ПРОИЗХОД И СЪШНОСТ НА ФИНАНСИТЕ И ФИНАНСОВАТА НАУКА ПДФ Печат Е-мейл

ПРОИЗХОД И СЪШНОСТ НА ФИНАНСИТЕ И ФИНАНСОВАТА НАУКА  

  1. 1. Етимологични и конструктивни основи на понятието ФИНАНСИ.

- счита се, че понятието финанси произлиза от древно латинския глагол  finis или   finaire. Този глагол означава край, финал , приключване на парични сделки или парични взаимоотношения въобще.

Според някой икономисти произлиза от средновековното съществително finansta, което означавало парично плащане , задължително или дължимо на определен падеж плащане.

През средновековието под финанси се е разбирало хитрост или измама.

Основите на финансовата наука се поставят през Средновековието – Боден , Петрарка

 

Процесът на изграждане на финансовата наука преминава и се задълбочава при меркантилистите и физиократите .

Между впрочем меркантилистите са препоръчвали по-активна държавна  намеса в икономиката , с цел – реализиране на по активно търговско салдо, намиращо израз в натрупване на златни резерви . Меркантилистите са считали това натрупано злато в резултат на търговията с останалия свят за благоденствие и просперитет на държавата .(периодът на висока инфлация в Западна Европа )

Физиократите са намирали за източник на богатство и благоденствие единствено дохода и дейността в селското стопанство , а всички останали са консумативни. Насочват вниманието си върху производството , следователно данъците да  са насочени към производителната класа , земеделието.

Завършен вид финансовата наука придобива през периода на класицизма – в трудовете най вече на Адам Смит и Дейвид Рикардо.

Адам Смит – „Богатството на народите „

Дейвид Рикардо – „ Принципи на политическата икономия и данъчното облагане”

И двамата учени са с либерални възгледи и държавата според тях не трябва да се намесва в икономията.

Рикардо е дори против данъчното облагане .

Авторите докласическия период (до края на XVIII и началото на XIX  век)

-          авторите се интересували единствено от приходите на държавата , не са се интересували от разходите на държавата .Следователно финансовата наука се е занимавала първоначално само с данъците.

Преди конституционно управление на държавите – т.е. монархически управления        ( абсолютна монархия ) – монарсите са я пазели в тайна , как се е разходват приходите от данъците.

Смит и Рикардо по късно разширяват предмета на финансите , като започват да разглеждат и държавните разходи , а така също и държавния бюджет като самостоятелна финансова категория , изучавайки проблемите на с неговото балансиране и ефектите от неговото управление.

Следователно , финансовата наука зародила се през Ренесанса се занимава с Приходите и Разходите на държавата (държавните органи и институции или т.нар. публично правни тела)

Публичните финанси се занимават с проблемите на:

-          публичните блага и публичният избор т.е. занимават се с това как се формира или от какво зависи изборът на обществото , какви и колко да са данъците и в какви сфери да се изразходват акумулирани публичните средства.

Поведенчески  финанси – те се занимават с някой поведенчески мотиви на т.нар. финансови пазари .

 

Финансите :” Наука за управлението  на приходите , разходите и паричните потоци на икономическите субекти” (фирмите , домакинствата и държавата)

Публични финанси             Квазифискални     Нефискални                Финансови пазари (фискални финанси)       (Соц.осигуряване,      1.фиск.на фирмите  (корпоративни)

здравно осиг.)       2. фиск.на домакинствата

Фискалните финанси (публичните) се формират на задължителна основа. Те са нормативно регламентирани чрез данъчното и бюджетното законодателство.т.е. приходите на държавата имат принудителен, задължителен  характер.

Не фискалните финанси – те са резултат от действието  на пазарните сили.

Приходите , разходите , финансовия резултат и паричните потоци на домакинствата и фирмите са резултат от силите на търсене и предлагане на частни блага и на фактори на производството .

 

Квази фискалните финанси са по свой начин междинно звено между публичното и частното стопанство.

Тук попадат :

-          соц.осигуряване което може да се осъществява на задължителна , принудително основа и едновременно с това доброволно т.е на пазарна основа.(както на всички пазари водещ е принципа на потребителския суверенитет = свободния потребителски пазар)

2.Парите -  основна форма на проявление на финансите ,( парите са свързани с финансите  но двете понятия не бива да се отъждествяват)

Парите възникват и са продукт от размяната ( на стоки ).Те улесняват размяната и са неразделна част от пазарното стопанство . Може да се каже обаче , че те са възникнали много преди съвременната национална държава.

Докато (публичните) финанси трудно можем да си представим да съществуват извън съвременната държава.

Държавата се счита ( то много автори) за първична за финансите – но тя обаче не е първична за парите.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG