Home Икономика ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ПДФ Печат Е-мейл

ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ И МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

Взаимоотношението на общинския бюджет с републиканския бюджет се осъществява чрез трансфери от централния бюджет, които включват:

1)       преотстъпени държавни данъци

2)       обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности

3)       обща изравнителна субсидия за местна дейност

4)       целева субсидия за капиталови разходи включително и в делегираните от държавата дейности

5)       целева субсидия за провеждане на държавната политика за развитието на общините и за изпълнение на национални, регионални и международни програми и проекти

6)       финансови компенсации от държавата

7)       субвенции

8)       безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от ЕС.

 

Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности чрез преотстъпени държавни данъци и с обща допълваща субсидия. Общата допълваща субсидия се формира като разлика между размера на бюджетните кредити за делегирани дейности и размера на приходите от преотстъпени данъци. Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общините. Критериите за разпределение на изравнителните субсидии се определят от министъра на финансите и Националното сдружение на общините. Размерът на изравнителната субсидия не може да е по-малък от 10% от собствените приходи на общината.

Размерът на целевите субсидии и критериите за тяхното разпределение също се определят от министъра на финансите и Националното сдружение на общините.

Видът и размерът на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и общинските бюджети се определят от Закона за устройство на държавния бюджет(ЗУДБ).

Трансферите на общините за делегираните от държавата дейности се предоставят ежемесечно до 5-то число на текущия месец в размер на 1/3 от тримесечното разпределение на съответните разходи. Тримесечното разпределение на годишния трансфер се определя със ЗУДБ за съответната година. Когато по време на изпълнението на общинския бюджет се появи временен недостиг на средства за финансирането на делегираните дейности, министърът на финансите превежда авансова сума от одобрената субсидия със ЗУДБ.

Субсидиите от централния бюджет не могат да се използват като източник на средства за възстановяване на надвнесени данъци в общината за минали периоди.

Общината получава финансова компенсация от държавата в следните случаи:

1)        при възлагане на допълнителни финансови задължения на общината с нормативни актове

2)        при актуализиране на трудовите възнаграждения на заетите в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общините, к акт на МС

3)        други случаи, установени със закон

Бюджетен дефицит и дълг на общините

Всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината при спазване на изискванията на Закона за общинския дълг, съставляват общински дълг и представляват задължение на общината. Делът на търговските дружества с общинско участие в капитала и текущите задължения на общината към доставчици на стоки и услуги не са общински дълг.

Общинския дълг се приема с решение на общинския съвет и се формира от:

1)       емисиите на общински ценни книжа

2)       дълга, поет с договора за общински заеми

3)       дълга на общинските предприятия

4)       изискуеми общински гаранции

5)       безлихвени заеми

6)       задължения по търговски кредити и финансов лизинг над две години

Общината може да поема дългосрочен дълг и за:

1)       финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност

2)       рефинансиране на общинския дълг

3)       осигуряване на плащанията на изискуеми общински гаранции

Общината поема краткосрочен дълг за финансиране на:

1)       предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства

2)       капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната година от бюджетните приходи

3)       плащания по изискуеми общински гаранции

Източници на обслужване на общинският дълг са: собствените приходи, общата изравнителна субсидия, държавните трансфери. Общината може да договаря, поема и изплаща дълга в левове и чуждестранна валута. Общинският съвет определя максималния размер на дълга и общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината.

Годишния размер на плащанията по дълга през всяка отделна година не може да надвишава 25% от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета за годината. Годишният размер на плащанията включва главница, лихви, такси и комисионни по поетия от общината дълг.

 

WWW.POCHIVKA.ORG