Home Икономика Показатели за рентабилност

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Показатели за рентабилност ПДФ Печат Е-мейл

Показатели за рентабилност

Рентабилността (доходността) е един от най-важните параметри който х-ра финансовото състояние на търговските дружества. Отразява потенциала на предприятието да генерира и реализира доходи.

Печалба – клиентите признават нашите разходи и ни дават допълнителен приход. Не е задължителна.

Рентабилността се изчислява чрез система от показатели изразяващи съотношения между реализирани доходи и направени разходи или използвани активи. Изследването на доходността най-важният елемент във финансовата диагностика.

Множеството показатели които се използват при анализирането на доходността могат да се отнесат в 2 групи:

1. Показатели характеризиращи съотношението между доходите които генерира фирмата и възможността тези доходи да покрият направените разходи.

2. Показатели изразяващи съотношенията между доходи и различни позиции от счетоводния баланс които илюстрират възможността на фирмата да генерира доходи с контролираните от нея активи.

1. Обща рентабилност: Gross Prosit Margin.

Този показател илюстрира общата доходност на продажбите като цяло и като отделни предмети. Съотношение между брутната печалба и нетните приходи

Където брутната печалба е печалбата преди е с данъци. Нетните продажби са на стоки и услуги свързани с основната дейност на предприятието

Скъсаните фактури: Този показател е подходящ за пряко сравнение на равнището на рентабилността със средното за отрасъла или на конкурентните фирми защото балансовата печалба е манипулирана до голяма степен за разлика от брутната, която е по-верен израз.

Общата рентабилност служи за разработка на дългосрочна продуктова листа, чиято цел е да се осигури постоянен обем на продажбите (или равномерен ръст) и устойчиво равнище на рентабилността.

2. Чиста рентабилност: нетна рентабилност

Нетната рентабилност дава по-детайлна информация за реалната доходност на фирмата, тъй като се отчита и данъчното бреме. В крайна сметка за предприятието е интересен крайният финансов резултат и в този смисъл нетната рентабилност определя полето на свободни решения на мениджърският екип

3. Коефициент на дивидентите Payout Ratio

Този коефициент отразява дивидентната политика на фирмата

1. Рентабилност на актовете

retum on investment

Най-добрият начин за установяване възможностите на фирмите да генерират доходи е анализът на съотношението между нетната печалба и сумата от общите активи. От равнището и динамиката на този показател се правят изводи за рационалното използване на разполагаемите ресурси.

Икономическата интерпретация на рентабилността на активите се състои в съпоставката на чистия финансов резултат (нетна печалба след облагане) с ресурсите (разполагаемите активи) които фирмата е използвала за реализацията на тази печалба.

Рентабилността на актовете е интегрален показател който отразява действието на множество фактори.

При необходимост той може да се дезинтегрира което позволява количествено определяне на влиянието на отделните групи фактори. Рентабилността на актовете обикновено се дезинтерира така:

Първият агрегат отразява съотношението между нетната печалба и продажбите, или той дава информация със 100 лева продажби каква нетна печалба сме реализирали. В този смисъл може да се обобщи, че агрегатът дава характеристика за ефективността на маркетинга.

Вторият агрегат изразява зависимостта между продажбите и общите активи. Високото равнище е показателно за рационално използване на активите (ресурсите) на фирмата. Този агрегат дава характеристика за ефективността на производството.

В практиката се срещат други интерпретации за тези два агрегата:

Първият агрегат е известен като норма на рентабилност.

Вторият агрегат – като оборот на активите.

=> Pu=норма на рентабилност Х оборот на актовете

Този параметър може да се илюстрира по този начин (на запад):

Наемът на 1м2 търговска площ е определящ за съществуването на един или друг магазин на големият град.

=> Един бижутериен магазин би следвало да има една и съща рентабилност с магазин за хранителни стоки. Да приемем, че тази рентабилност е 8%. Спецификата на магазина за хранителни стоки предполага, че той ще разчита на по-малка норма на рентабилност и по-големи обороти, докато бижутериен магазин ще разчита на по-висока норма рентабилност и по-малки обороти.

В крайна сметка би следвало да се постигне една и съща рентабилност на актовете.

Магазин за хр. Стоки = 1%х8 пъти = 8%

Бижутериен магазин = 20%х0,4 пъти = 8%

Доходност на собствеността

Return on equity

За разлика от предходния който съпоставя доходите с актовете на фирмата, при доходността на собствеността се съпоставят доходи с вложени собствени пари под формата на собствен капитал:

Този показател в чист вид изразява интересите на собствениците които са рискували да вложат парите си в това предприятие. Те очакват да получат доходи които да задоволят претенциите им за нормална лихва и възнаграждение за риска, който са поели превръщайки спестяваният си в капитал.

По такъв начин рентабилността на акционерния капитал е критерий за съществуването на фирмата. Ако тя не е в състояние да осигури минимално равнище на рентабилност, то е безсмислено да нейното съществуване. Всеки собственик ще предпочете да изтегли дяловото си участие или да продаде акциите и да вложи парите си в по-изгодна алтернатива.

Рс също е интересен показател и може да се разложи на следните съставящи:

Третият агрегат изразява съотношението между общите активи на фирмата и акционерния капитал. Под общи активи се разбира целият потенциал който пряко или косвено може да донесе изгода на предприятието. Съотношението между сумата на общите активи и собствения капиталл показва реалната икономическа изгода която може да се реализира с 1 лв акционерен капитал. В този смисъл този агрегат отразява глобалната финансова активност на фирмата.

Доход от обикновени акции

Garning per shere of common stok

Приложим е само в акционерни дружества. Отношение на нетната печалба към средногодишен брой акции (обикновенни)

В случаите когато дружеството е емитирало привилегировани акции нетната печалба следва да се приспадне годишният дивидент предвиден за изплащането на привилегированите акции

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG