Home Икономика ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ ПДФ Печат Е-мейл

ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ 

  1. I. Същност и теоретични основи на държавния бюджет
  2. II. Макроикономически основи на държавния бюджет
  3. III. Икономически и социални принципи при формирането на държавния бюджет
  4. IV. Класически правила за съставяне и изпълнение на бюджета

Терминът “бюджет” добива своето съдържание в Англия за първи път. Първоначално той свързва парите на краля и представлява “чувал”, в който се съхранява кралското съкровище, от тук произтича и така господстващото становище, че успешно е онова правителство, чийто главен финансист здраво стиска държавния чувал,т.е. пестеливо изразходва държавните ресурси.

От етимологична гледна точка държавния бюджет е документ, отразяващ държавните приходи и разходи.

В юридически аспект е финансов план, приет от законодателния орган като закон. На практика обаче той има условно – задължителен характер, т.като допуснатите неизпълнения на приходите и превишаване на разходите не води до законодателна отговорност на длъжностните лица.

От икономическа гледна точка държавният бюджет е финансов план на държавата, в който се отразяват паричните отношения свързани с разпределението и преразпределението на БВП. С оглед формиране на паричните средства на национално равнище и тяхното насочване за покриване на разходите на държавните органи при изпълнение на техните функции.

В исторически план бюджетната практика има следното развитие – първите книги за разходите и списъци за данъците са заведени в Англия през 1686 г. През 1688 г. се съставя първият английски бюджет на законодателна основа.

У нас първият бюджет е съставен след освобождението от Османско иго. Той е с бюджетен период 1 март 1879 г. до 28 февруари 1880 г. Съставен е във френски франкове. Характерно е, че по план съдържа само разходната част, а приходите са отразени по отчет. Българският лев е въведен в обръщение със закон от 1880 г. с валутен курс равен на френския франк.

I.  Същност и теоретични основи на държавния бюджет

Държавния бюджет / ДБ / е сметка за приходите и разходите, представени и управлявани от държавата в период на 1 година. Неговият обхват и стойност се определят на основата на икономическата прогноза за изменението на основните макроикономически показатели и социално – икономическата политика на парламента и правителството.

В качеството си на единствен паричен източник за финансиране дейността на държавата и нейните органи, ДБ и политиката за неговото формиране и разходване, са средства за регулиране и направление на доходите от финансовите сметки и за стимулиране стратегическите направления на икономическата и социална сфера на страната. В теоретичен, финансово – икономически и юридически план бюджета има следните характеристики :

- Бюджетът е акт, чрез който се предвиждат и осъществяват годишните приходи и разходи на държавата;

-  ДБ предвижда и упълномищава в законодателна форма разходите и ресурсите на държавата. Той се приема от нс заедно със закона за бюджета, който изразява икономическите и финансовите цели на правителството. В приходната част съдържа значително в очаквания за реализиране на приходите; предвижда разходите, защото онези разходи, които не са предвидени в бюджета не могат да се реализират в текущата година, защото нс в този закон точно определя какви ще бъдат разходите. За промени правителството внася предложение за промяна на структурата на дб.

-  Бюджетът е съвкупност от сметки, които описват за 1 гражданска година всички очаквани приходи и предстоящи разходи на държавата. Срокът се определя, затова защото той е сметка за очакваните приходи и е съобразен с географските, народностните, производствените и битовите условия. Всяко правителство е решило с оглед, когато бъдат реализирани приходите, да бъде формиран бюджетният период.

-  Бюджета е закон за финансите, които определя източниците на приходите и направлението на разходите.

-  Бюджетът е едновременно акт на предвиждане и разпределение.

Като акт на предвиждане, той съдържа предварителна оценка за приходите и разходите за настъпващата бюджетна година.

Като акт на разпределение, той е решение на парламента, даващо право на правителството да събира публичните приходи и да реализира / финансира / публичните разходи. Затова, защото изготвянето на бюджета, неговото съгласуване и приемане от НС се предшества от промяната на всички закони, които касаят реализирането на приходите.

  1. Макроикономически основи на държавния бюджет

Макроикономически показатели – онези показатели, които в окрупнен вид отразяват измененията на икономическите и финансовите условия в страната, които дават възможност за формиране приходната част в бюджета.

1.  Показател – прогноза / очаквания за нарастване на  БВП / - поради това, че част от него чрез механизмите на финансовата система ще бъдат иззети от данъкоплатците и ще бъдат централизирани в републиканския бюджет. За настъпващата 2006 г. очакванията за нарастването на този показател са на   5.5 % и се очаква абсолютната стойност на БНП да възлезе на 45 645 000 000 лв. По отчета за 2005 г. той ще бъде около 41.5 млрд лв.

2.  Показател – очакваният индекс на инфлацията – бюджетът на 2005 г. Е изграден на очаквания за 4.7 % инфлация / в момента е 4.5 % /, прогноза за 2006 г. – 5.8 %. Този показател е интересен, защото имаме обезценяване на лева. Бюджетът го интересува, защото основната част от бюджета е за финансиране на лични операции на държавата / поддържане на армията, на органите за сигурност, държавната администрация и др. /. Инфлацията означава скрито покачване на цените. Инфлацията е важна поради това, че социалната държава е поела обстоятелството на компенсиране на доходите на гражданите и социалните осигуровки на пенсионерите, с промяна индекса нагоре следва покачване на разходите.

3.  Показател – бюджетен дефицит – превишаване на разходите над приходите с определен процент. В наше време е характерно, че всички национални бюджети се изграждат на основата на дефицитното финансиране, защото разходите на съвременните държави са неограничени поради това, че там се решават проблеми на социалната политика, усъвършенстване на материално – техническата база, инфраструктурата, проблеми на външно – икономическата експанзия. Бюджетният дефицит е характерен за съвременните бюджетни системи.

У нас този процес на дефицитно финансиране се контролира от МВФ. Да се изгради бюджет на такава основа означава, че ще се направят разходи, които не могат да се финансират. Попълва се чрез заеми. МВФ се притеснява, тенденцията е към ограничаване на неговата стойност / 3.5 % от БНП; 2001 г. – 1.5 %; 2002 г. – 0.8 %; 2003 г. – 0.7 %; 2004 г. – 0.4 %; 2005 г. – 0.3 %/. За тази година бюджетния дефицит е нулев. МВФ настоява бюджета в разходната част да бъде така формулиран, че да останат неизконсумирани 3 % от БНП / около 2 млрд лв /. Бюджетният дефицит се покрива от външни и вътрешни финансирания / заеми / и от приходите от приватизацията у нас / у нас от приходи от приватизацията /.

  1. Показател – средна годишна стойност на долара – бюджетът се интересува / и НС / затова, защото макар да сме в зоната на еврото, основните, енергийните ресурси се доставят в долари. Тенденция за 2006 г. – курс на долара 1.61.

Към това се прибавя и минималната работна заплата – тя е функция от много други неща.

Макроикономически показатели .

III.Икономически и социални принципи при формирането на държавния бюджет

Принципите на формирането и разходването на бюджета са израз на държавната политика по :

+ преразпределението на доходите, които са източник на приходите в бюджета;

+разходването на средствата за финансиране на икономическите и социалните направления на страната;

От състоянието на приходите и разходите и структурата им по икономически агенти и функционални направления се определят принципите на фискалната и финансовата политика на държавата. Те намират отражение в :

-          политиката на данъците, акцизите и таксите като източник на ресурси;

-          политиката на субсидиите, преференциите и дотациите като направление за субсидиране на икономическите агенти;

-          политиката на социалното осигуряване и подпомагане като направление за финансиране на социалната структура.

В съвкупността на тези действия и въздействия на държавата се формират :

- икономическата структура на приходите и разходите

- личностната структура на приходите и социалната насока на разходите

- административната струтура на разходите, която почти винаги предполага преобладаваща личностна основа на приходите.

На всяка от посочените структури са присъщи съответстващите им етапи на икономическо и политическо развитие на страната. Тази сметка за приходите и разходите е, като се абстрахираме от политическите украски, обективно реално положение на икономическата и социална обстановка в страната.

Теорията на финансите разглежда бюджета като инструмент за парламентарен контрол, което се изразява в процедурите по изготвянето, обсъждането и гласуването на бюджета. Бюджетът се съставя от правителството и по – конкретно от Министеството на финансите, обсъжда се и се приема в законодателна форма от НС.

На бюджета са присъщи следните характеристики :

+ годишност на бюджета – той се приема и изпълнява в период от една бюджетна година

+ единство на бюджета – това е единствената финансова сметка за приходите и разходите на държавата. В нея са съсродоточени всички ресурси за приходи и финансиране разходите на държавата.

+ универсалност на бюджета

+ специализация на бюджета

+ неутралитет на бюджета – заключаващ се в неутралитета на държавните разходи; определящ се от принципа за ненамеса на държавата в икономиката на страната; неутралитет на държавните ресурси, определящи се от обстоятелството, че отнемането на част от доходите на финансовите субекти не влияе на тяхната икономическата ефективност.

Приключването на бюджета се реализира по два начина :

  • Способа на бюджетната жестия – при този способ датата на приключване на бюджета е последната дата на бюджетната година.
  • Бюджетен екзерсис – при който бюджетното финансиране продължава до 3 месеца след изтичането на бюджетния период.

У нас се прилага бюджетна жестия – операциите с бюджетни средства приключват с последния ден от бюджетната година. Само през 1948 г. е използван бюжетен екзерсис.

Ако до края на годината не се утвърди нов бюджет е записано – до приемането на новия бюджет финансирането на бюджетните мероприятия и институции да се осъществява в размер на 1/12 част от бюджета на предходната година,като разликата се урежда в последствие.

Видове бюджети :

v      Редовен бюджет

v      Временен бюджет

v      Допълнителен бюджет

v      Военновременен бюджет

У нас се използват редовни бюджети и актуализиран / коригиран / бюджет. Актуализиран,т.е. съставителите на бюджета не са направили реална прогноза за очакваните изменения в макроикономическите показатели и са допуснати грешки, в смисъл недофинансиране по отношение на размерите и недосъбиране по отношение на приходите.

В зависимост от величината на бюджетния период биват:

+ годишен бюджет

+ многогодишен / перспективен / бюджет

в световната финансова практика и у нас се използват перспективни бюджети за 3-4 години плюс редовните.

В зависимост от равнището на управление биват :

* централни бюджети – бюджет на централното правителство

* местни бюджети – общински бюджети – на териториалните органи за управление.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG