Home Икономика ОБЩА ТЕОРИЯ НА МИТАТА. МЕНИДЖМЪНТ НА МИТАТА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОБЩА ТЕОРИЯ НА МИТАТА. МЕНИДЖМЪНТ НА МИТАТА ПДФ Печат Е-мейл

ОБЩА ТЕОРИЯ НА МИТАТА. МЕНИДЖМЪНТ НА МИТАТА

І. Митата притежават всички основни черти на данъка – те са парично плащане на юридическите и физическите лица, които внасят или изнасят стоки. Това плащане има задължителен и непротиворечив характер.

Събирането на данъци е подчинено на една главна цел – покриване на държавните разходи, т.е. главното им предназначение е задоволяване фискалните потребности на държавата, а на митата е регулиране на международния търговски обмен. Митата са приходна форма, която се отнася към косвените данъци. Митата могат да стимулират  или ограничават външнотърговския обмен.

Фискалната политика. Тя намира израз в способността на митата да носят приходи на държавата.

Видове митнически режим с преобладаващи икономически функции.

Първият е режим на транзита. Разбират се тези стоки, които са поставени под контрола на митниците и се освобождават от мита посредством гаранции.

Режим на складиране в митница. Разрешава свободно влизане на стоките в страната, където на строго определени места стоките се складират с цел понататъшен реекспорт и облагат с мито само, ако са предназначени за вътрешно потребление.

Режим на потребленията. Представлява временен внос без мита на стоки, суровини, полуфабрикати, които ще бъдат реекспортирани след преработка и преобразуване.

Режим  :Промишлено складиране. Ползване на безмитен внос или износ на стоки, части, детайли, възли без да е задължителен реекспорта на цялото количество получени готови изделия.

ІІІ. Теоретически аспекти на проктекционизма при международната търговия.

Съвременната икономика се характеризира с бурно развитие на международната търговия. Възникват множество теоретични модели основна цел, на които е да се обяснят зависимостите и равновесните точки в международната търговия.

1.Внимание в случая заслужава развитието на протекционизма във външната търговия. За целта първоначално се представя моделът HOS. Моделът е създаден от шведските икономисти Е. Хекшер и Б. Олин, а в последствие доразвит от П. Самуелсън. Основна цел е да намери точката, в която международната търговия се намира в равновесие.

2. Равновесна точка на международната търговия при наличието на мито.

При наличието на митническа защита на производството на дадена стока нейната относителна цена нараства, което води до изменение съответно на равновесната точка на производството на друга стока.

3. Влияние на различните протекционистични мерки върху общественото богатство.

Съществуват няколко основни протекционистични мерки, които биват използвани от правителствата за протекционизъм: Мито; “квота“;плаващи квоти; субсидиране на експорта; държавни поръчки

4. Изчисляване на нетните загуби от мита. Може да се определи като се установи в каква степен се изменя вноса или въвеждането на мита и промяната на цената от това.

ІV. Мениджмънт на митата при физическите лица.

Обособяването на митнически режим при физически лица има за цел да обхване движението на стоките свързани с потреблението. Съществува особеност при този процес, тъй като акта на покупко-продажба не винаги съвпада с пълното амортизиране на стоката. Това поражда редица неопределености на потреблението.

-          Неопределеност във времето.

-          Неопределеност по местоположение.

-          Неопределеност на ползвател.

-          Неопределеност на предназначението.

Мениджмънтът на митата на физическите лица се различава от мениджмънта на юридическите лица

–         съществува различен режим на митнически контрол и митническо облагане на стоките пренасяни от физическите лица и стоки пренасяни от юридически лица.

–         Разходи на физически лица за митнически плащания. Съставляват значителна част от личния им бюджет.

–         Основна цел на физическото лице е максимално потребление.

Принципи на мениджмънта на митата при физически лица са:

-          законност

-          защита на потреблението

-          минимизиране на разходите

-          коректност и лоялност в отношенията между митническия служител

Елементи на мениджмънта на митата при физическите лица.

  1. Управление на движението на стоките през граница. Целта е да бъдат подбрани за пренасяне през граница на такива стоки по вид, количество и стойност, че разходите по тяхното закупуване и пренасяне да не надвишават полезността им.

Съществуват някои моменти, които трябва да се знаят от физическите лица, свързани с митническия контрол.

-          деклариране на внос – признаване собствеността на пренасяните от физическите лица стоки.

-          Митническо депозиране – означава, че всички стоки забранени за внос или износ се оставят на граничния пункт срещу разписка.

-          Деклариране на износ. Всяка стока, която се изнася от страната трябва да бъде декларирана.

-          Обмитяване – когато митническите органи установят, че стоките са с търговска цел, а не за лично потребление. Процесът обмитяване се извършва на граничния митнически пункт. Другият начин се състои в издаването на транспортен лист на граничния митнически пункт.

-          Придобиване на собственост – доказва в страната вносител със съответния документ

-          Организиране на новоизнос. Когато физическото лице не е в състояние да заплати митнически такси и сборове то е поставено пред избор – или да предостави стоката в полза на държавата или да предприеме процедура на новоизнос. С тази процедура лицето връща стоката в чужбина.

Управлението на митническите плащания на физическите лица има за цел да подпомогне  изборът на такъв начин на плащане на митнически сборове, който да не ощетява личния бюджет и личното свободно време.

V. Мениджмънт на митата при юридическите лица. Представлява съвкупност от методи за вземане на решения, които да осигуряват минималното митническо плащане и максимална печалба.

Мениджмънта на митата при юридическите лица става на базата на следните принципи:

-          законност – минимизирането на митническите плащания не трябва да е в противоречие със законовите норми.

-          Предимство на крайния резултат пред междинния.

-          Професионализъм и коректност в отношенията с митническите власти.

-          Сравнително предимство. Финансистът трябва да осигури най-доброто решение за фирмата, съобразно нейните задачи и цели

Мениджмънтът на митата при юридическите лица зависи от размера на митата.

Коефициентът на защита е първият показател, който финансовият мениджър трябва да изчисли преди да предприеме дадена външно-търговска операция

c

I= ------

pj

-----------    -  1

pi

i – коефициент на защита;

с – размерът на митото / в десетичен вид/

pj – цената в родината;

pi – цената на стоката в чужбина без да се отчита валутния курс;

При коефициент I = 1 размерът на митото покрива ценовите разлики

При коефициент I > 1 вносът става безпредметен.

Колкото I < 1, толкова митото по-малко покрива различията в ценовите равнища.

Елементи на митническата облагаема стойност.

1.Цена на придобиване на стоката. Това е най-значителния разход и затова има най-голям относителен дял при образуване на митническата облагаема стойност.

2.Транспортните разходи. Всички разходи направени за товарене, разтоварване и транспортиране на стоката до митническата граница на страната – вносител. Те се включват в митото независимо кой ги е платил.

3.Лицензните суми, комисионните и цените на инженеринговите и художествените услуги. Тези продукти могат самостоятелно да пресичат митническата граница.

4.Цената на контейнерите и опаковките. Става дума за стоки, които не се третират от митническите власти като самостоятелни. Те са част от стоката, която съдържат. Затова се облагат като нея.

5.Застрахователните разходи на капиталите. Те са също вид услуга, търпяща митническо облагане.

6.Стойността на материалите и средствата, които вносителят е предоставил на износителя за намаляване цената на стоката.

Съвкупността от всички плащания в полза на държавата извършвани от юридическите лица в процеса на освобождаване на стоката от митнически контрол се нарича митнически плащания. Те биват два основни вида:

І. Митни сборове, към които се числят митото и акцизите, данъците, митническите такси, експортните такси, импортните такси, лихви – елементи, които се изчисляват и плащат заедно с митото.

ІІ. Немитни сборове – квоти , гаранции, местни и ведомствени такси. Те се плащат преди митните сборове.

Управление на митническата процедура при юридическите лица.

Митническата процедура е съвкупност от правни норми, чието изпълнение гарантира безпрепятствено и съобразено с националното производство преминаване на стоките през границата.

В управление на митническата процедура по износа съществено значение имат:

1.Субектите на процедурата.

2.Последователността на процедурата, в която се включва:

-подготовката на пакета от документи за износ на дадена стока. За износ на дадена стока се изготвя единствено от титуляра на режима или собственика на стоката, или от митнически посредник, който да го представлява пред митническите органи. При износа се подготвя пакет документи, който съдържа

а/  фактура. С този документ се идентифицира стоката пред митническите власти и се доказва законността на износа.

б/ превозните документи. С тези документи се удостоверява, че износителят е предал стоката на превозвача.

в/  сертификатът за произхода на стоката. С този документ се доказва, че определена стока е произлязла от дадена страна.

г/ ветеринарният или фитгосанитарния сертификат, както и други от този тип. С тези документи се установява, че стоката отговаря на местните стандарти, от които зависи живота и здравето на хората.

д/ удостоверението за износ. То е необходимо при износ на стоки, които са на разрешителен режим.

е/ застрахователната полица – ако има такива изисквания от съответната страна.

ж/ митническата декларация. Това е документът, който се изисква на основата на всички останали документи и се попълва едва след като същите са осигурени.

-проверката на документите. Митническият служител трябва да провери верността и валидността на документите. Важно значение в случая имат:

ІІІ. Освобождаване на стоката от митнически контрол. Ако митническата декларация е вярна и одобрена от митническия служител, финансовия мениджър трябва да плати митните сборове.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG