Home Икономика Банкова маркетингова околна среда.Маркетингова макросреда на банката

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Банкова маркетингова околна среда.Маркетингова макросреда на банката ПДФ Печат Е-мейл

Банкова  маркетингова  околна  среда.Маркетингова  макросреда  на  банката.Маркетингова микросреда на банката.Взаимоотношения на банката с доставчиците.

В специализираната литература маркетинговата околна среда се характеризира в две направления, т.е. обособяват се два вида – макро  и микро среди.Според виждането на Котлър  маркетинговата среда на фирмата представлява”съвкупност от активни субекти и сили, действащи извън границите на фирмата и влияещи върху ръководството на маркетинга да установява и поддържа с целевите клиенти отношения на успешно сътрудничество”За понятието околна среда съществуват становища ,че то би следвало да се определя като съвкупност от системи.

Маркетингова макросреда на банката – факторите на банковата макросреда могат да се обособят в шест групи: демографски, правно-икономически, политически, научно-технически, социално-културни и природни.Всички те взаимодействат помежду си.

Демографски фактори –Маркетолозите наблюдават и анализират въпроси свързани с: демографската структура на населението, раждаемостта, смъртността, остаряването и възрасто-половата структура, миграционните процеси, промените в семейната среда, професионалния състав на населението и повишаване на образователното му равнище.

В редица европейски страни и най-вече тези в преход към пазарна икономика раждаемостта е много ниска в сравнение със средните показатели. Тенценцията е банките да разширяват международната си дейност и да откриват клонове в страни с положителна демографска структура. В развитите страни смъртността  е значително по-ниска отколкото е тя в региони с икономически и политически проблеми. Възрастово-половата структура също се следи и резултатите от проведените преброявания показват увеличаване на дела на жените над този на мъжете.Стареенето на населението е също световна тенденция, която се дължи на увеличаване средната продължителност на живота и ниската раждаемост. Миграцията е също много важен показател.Обикновено младите хора се преместват от по-малките населени места към големите градове и столицата.Обратно хората в пенсионна възраст все повече се връщат от градовете към селата.Тези вътрешномиграционни процеси са провокирани от икономическото положение в страната, безработицата, ниските доходи, повишаване на образованието и др. Промените в семейната среда – в последните години в световен мащаб се забелязва тенденция към сключване на по—късни бракове и съжителства без брак. Счита се , че потребителските нужди на самотните хора и семействата са различни.

Правно-икономически фактори – правните фактори - в променливата икономическа и политическа среда често правните условия са подложени на изменение.Банките с клонове в чужбина или тези, които са приватизирали банки в чужди страни определено трябва да познават местните закони и да се съобразяват с промените в правната среда. В страните с преход към пазарна икономика промените са по-чести и засягат дейността както на централната банка, така и на търговските банки. Икономическите фактори, въздействащи върху банковата макросреда, стоят в основата на икономическия растеж и просперитет на настраната и оказват пряко влияние върху потребностите и интересите на клиентите и банката.Към общоикономическите фактори се отнасят всички ,които засягат икономическото развитие на дадена страна: БВП, нац.доход, равнището на покупателен и стоков фонд, вътрешния и външния дълг, инфлацията, основния лихвен % и вал.курс , безработицата, финансовата  и кредитна политика и др.

Политически фактори – нормално е банката да се развива в такава политическа среда която и осигурява стабилност, възможности за просперитет и която не ограничава икономическата инициатива и свободата на личността.Всеки регионален конфликт, гражданска война или постоянна смяна на политическата система и управляващите оказва негативно въздействие върху дейността на банката. Научно-технически фактори – в областта на банките новостите в научно-техническо отношение са много – внедряват се много нови информационни модули или пакети от продукти и услуги. Електронизцията и моделнизацията на технологичните  и управленски системи се превръщат във водещи цели на институцията. Социално-културни фактори – културните ценности на обществото характеризират поведението и възгледите на индивидите. Българинът е пословичен със своята пестеливост и желанието децата да придобият високо образование.В това направление банките следва да се възползват от културните ценности на обществото и да предлагат разнообразни форми на спестяване както и подходящи кредити за образование. Природни фактори – природо географските условия оказват влияние върху маркетинговите и бизнес решенията на банките.Например в предимно аграрни райони, банките обслужват селскостопански кооперации, които се нуждаят от специфични кредити в областта на растениевъдството и животновъдството.

Маркетингова  микросреда на банката- при микросредата факторите които действат са вътрешни за институцията и в голяма част именно банката  едлъжна да ги насочва и управлява в посока, отговаряща на нейните стратегии и цели. Петте елемента на микросредата са :доставчици, посредниците, конкурентите, клиентите и контактните аудитории.

Взаимоотношения на банката с доставчиците – поради нематериалния характер на банковите услуги, доставчиците на необх. Материали за дейността на банката са свързани с: доставка на информационни продукти – доставчикът на тези продукти е много важен за банката- мотивите за избор на доставчик са различни, но не винаги качеството на продукта се поставя на първо място. Стечение на времето”малките доставчици” се изместват от банковия пазар и там се настаняват големи фирми, които предлагат широка гама от информационно управленски модули. Сериозно внимание се обръща на качеството и функционалните параметри на предлаганите информац.системи и модули, като се следи дали чрез тяхното внедряване ще се обхванат всички необходими дейности на банката. Доставчиците на банково оборудване – компютри, консумативи – при избора на подходящ вид техника банките трябва да се съобразяват освен с тяхното качество и функционални възможности също и със своя бюджет.В тази насока подбора на доставчици зависи и от политиката, която води банката в областта на обновяването на техниката и от нейните финансови възможности.Доставчиците на материали за строителство, реконструкция и модернизация на банковите сгради – стремежът е сградите да бъдат реконструирани и модернизирани така, че да вдъхват доверие  и сигурност на клиентите и чувствто, че парите им за защитени.Реконструирането и модернизирането на сградите трябва да става след консултация със специалист по т.нар.банков мърчандайзинг..

Взаимоотношения на банката с посредниците – в банковата сфера посредниците трябва да се разглеждат като институции или организации, имащи пряка или опорсредствана връзка с кредитната институция по повод оказването на маркетингови и информационни услуги или съдействие при формирането и пласирането на кредитните ресурси и продажбата на банкови продукти и услуги.По-съществените институции играещи ролята на посредници са два типа:финансово кредитни посредници – влизат централната банка,търговските банки, инвестиционните банки,застрахов.компании, Българската консолидационна компания и др. Втората група посредници са организациите, оказващи маркетингови и информационни услуги – не всяка банка има добре изграден маркетингов отдел, затова често ползват услугите на консултантски къщи, специализирани организации в областт а на осъществяване на изследването на пазара и рекламна дейност.

Взаимоотношения на банките с конкурентите – познаването на конкурентите и правилния избор на стратегия за борба с тях м ного случаи носи по-добри финансови резултати на банката, отколкото завоюването на нов пазарен сегмент.За да опознаят по-добре своите конкуренти банките правят анализ на конкурентите.Основите въпроси, които се анализират са :

-определяне и класифициране на основните конкуренти на банката

-набиране на необходимата информация за конкурентите

познаване  стратегиите на конкурентите и начина на реагиране в пазарно изменящите се условия и др.

-изготвяне на сравнителен конкурентен анализ

Взаимоотношения на банката с клиентите – банковата клиентела се разделя на две групи: - индивидуални клиенти, на пазара на длебно и  институционални клиенти, работещи на пазара на едро. Фактори, които оказват  влияние върху поведението на купувача при банкирането на дребно са: външни подбудителни фактори-от макросредата-правно-икономически, научно-технически,социално-културни, политически  и личностни като:възраст,професия,материално положение, начин на живот, тип личност и др. Процесът на вземане на решение за придобиване на банкова услуга има 5 етапа:осъзнаване на проблема,търсене на информация, оценка на вариантите,решение за покупка и реализация на покупката.

Институционалните клиенти също са много различни по своята организация и сфери на дейност и с предпочитани поради факта че: осигуряват значителен ресурс на банката;сравнително често ползват услугите и;количеството на ползваните услуги е голямо; и др. Според Котлър има 4 гл.фактора, които влияят върху поведението на бизнескупувачите: фактори на средата,организационни фактори-/банката трябва да познава историята,стратегиите, целите, текущата политика, производствената и търговска дейност, пазарите, доставчиците на институционалния клиент/, междуличностни фактори/за да се споразумеят двете страни при предоставянето и ползването на услуги по начин който взаимно ги удовлетворява, то голяма роля играе авторитетът, управленските и човешки качества/ и индивидуалните фактори.

Взаимоотношения на банките с контактните аудитории- в  маркетинга се обособяват 7 групи контактни аудитории: финансови кръгове/финансови и парично-кредитни институции/ ; средствата за масова информация – медиите са търсена и полезна аудитория, когато публикуват и излъчват материали рекламиращи дейността и и укрепващи имиджа и и обратно.; държавни учреждения; гражданските групи за действие-образ.се от индивидуални клиенти на банката; местните контактни аудитории-община,съдебна власт-изявите на банката са свързани с подпомагане на общински прояви, спортни състезания и др.; широката публика-отношението на всички жители на даден регион градят доверието и имиджа на банката в обществото. Вътрешни контактни аудитории – всички работещи в банката- трябва да са мотивирани, уважавани и добре заплатени.

 

WWW.POCHIVKA.ORG