Home Икономика Държавен бюджет 3

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Държавен бюджет 3 ПДФ Печат Е-мейл

Държавен бюджет

  1. Същности теоретично основи на държания бюджет.
  2. Макроикономически основи на държавния бюджет (ДБ).
  3. Икономически и социални принципи при формирането на ДБ.
  4. Класически правила при съставянето и изпълнението на държавния бюджет.

Въведение. Термина бюджет добива своето съдържание в Англия. Първоначално той се свързва с парите на краля и означава чувал в който се съхранява кралското съкровище. От тук произтича и сега господстващото становище че ще оцелее това правителство чиито главен финансист стискат държавния чувал т.е. пестелива разходва държавните средства. От етомолоигчна гледа точка бюджета е финансов елемент отразяващ държавните приходи и разходи. В юридически аспект бюджета е финансов план приет от законодателния орган като закон на практика обаче този закон има условно задължителен характер тъй като допусканите неизпълнения на приходите и превишаването на разходите не води до законодателна отговорност на длъжностните лица разпореждащи се с бюджета. От икономическа гледна точка държавния бюджет е финансов план на държавата в който се отразяват паричните отношения свързани с разпределението и преразпределението на националния продукт с оглед формирането на паричните ресурси на национално равнище и тяхното насочване за покриване разходите на държавните органи при разпределението на техни функции. В исторически план бюджетната практика има следното разбиране. Първите книги за разходите и списъци за данъците са намери в Англия през 1086 г. През 1688 г. е съставен първия английски бюджет на законодателна основа. У нас първия бюджет е съставен след освобождението от османско иго. Той има бюджетен период от 1 март 1879 г. до 20 фев. 1880 г. Създаден е от френски франкове. Характерно е че по план бюджета съдържа само разходна част а приходите са отразени само по отчет. Българския лев е въведен в паричното обръщение на страната със закон от 1880 г. С валутен курс равен на курса на френския франк. Същност и теоретично основи на бюджета.

Определение. ДБ е финансова сметка за приходите и разходите предоставени на и оправлявани от държавата в период от една година. Неговия обхват и стойност се определят на оснвата на икономиеската прогноза за измаенението на основните макроикономически показатели и социалната и кономическата политика на парламетнта и правителството. В качеството си на единствен паричен источник за финансиране дейността на държавата и нейните органи ДБ и политиката за нейното формиране и разходване са средство за регулиране и направляване доходитен а финансовите агенти и за стимулиране стратегическите направления на икономическата и социалната сфера на страната. В теоретичен и финансовоикономически и юридическси план бюджета има следните характеристики. Първо той е акт чрез който се предвиждат и осъществяват годишните приходи и разходи на държавата. Второ ДБ предвижда и упълмовощава в законодателна форма разходите и ресурсите на държавата. Той се приема от народно събрание със закона на бюджета, който изразява икономическите и финансовите цели на правителството. Трето бюджета е съвкупност от сметки които описват за една финансова година всички постоянни ресусри и разходи на държавата. Четвърто бюджета е закон за финансите, който определя източниците и сумата на приходите и предназначението на разходите на дъжавата, като държи сметка за икономическото и финансовото равновесия което те определят. Пето бюджета е едновременно акт на предвиждане и разрешение. Като акт на предвиждане, той е предварителна оценка на приходите и разходите, за настъпващата година. Като акт на разрешение той е решение на парламента даващо право на правителството да събира публичните приходи и да осъществи публичните разходи.

2. Макроиконимически основи на дъжавния бюджет. Финансово икономическата прогноза за изменението на основните макроикономически показатели на страната са в основата във формирането на бюджета за нстъпващата стопанска година. Основните макроикономически показатели на бюджета са: Първо прогнозата за нарастването на БНП. От 2000 -31 милд. 155 мил. 2004 46 милд 961 мил. 2007 55 милд.

Прогнозата за 2008 г. 63 милд. Съществени са темповете на нарастване в последните години е 6,5 %.

Прогноза за средния темп на инфлация – показател за намаляването на покупателната способност на лева. На 6,7 % очаквана инфлация, правителството предвижда повишаване на заплатите с 10%  и пенсиите с 19,8%

Бюджетен излижък. В периода от 97г. до 2005 г. с жецдународния валутен фонд се договаряше бюджетния дефицит, т.е. превишение на разходите над приходите. От 2006 г. в бюджетната практика се въведе понятието бюджетене излижаък. Съгласно общата теория за бюджетирането темина излишук е несъвместимо. Напрактика се касая за привишаване на приходите за сметка на разходите за финансирането на държавта в икономическата и държавната сфера. За 2009 този бюджетен излищък е 3% 2 милд. 100 мил. С опция при влошаване на икономическата ситуация в държава, той да бъде намален с 2%. Бюджетния излишък е основния ресуср за покриване на дефицита по текущата сметка и гарантира стабиността на икономиката в страната.

Стойността на чуждестранните инвестиции като процент от националния продукт. От финансова гледна точка те представляват привличане на чужд национален доход за финансиране на нашата страна. По бюджета за 2009 г. се прогнозира спад в инвестициите с 3 милд. Евро.

3. Иконоимически социални принципи при формирането на държавния бюджет. Принципите за формиранто и разходвнето на бюджета са израз на държавната политика по преразпределенито на доходите като източник на приходи в бюджета и разходването на средствата по бюджетните приходи. От състоянието на приходите и разходите и стурктурата й по икономически агнети и функционално направление се определят принципите на фискалната и финансовата политика на държавата. Те намират отражение в политиката на данъците, акцизите митата и таксите като източник на ресурси. Политиката на субсидиите стимулите и преференциите политиката на социалното осигуряване и социалното подпомагане на гражданите. В съвкупността на тези действия на държавата се формират икономическата структура на приходите и разходите, личносттните на разходите и социалната полика приходите. Административната структура на разходите, която почити винаги предполага преобшадаващо личносттна основа на приходите. На всяка от посчените сртруктури са присъщи съответстващите етапи от икономическото и социологическото развитие на странта.

4. Касически правила и изпълнението на бюджета.

4.1. Бюджета като инструмент за парламентарен контрол реализира се в годишността на бюджета чрез годишностно обсъждане, гласвуане и приемане на бюджета. Само чрез санкцията на народното събрание бюджета може да предостави пълномощия на ползвателите на бюджетните средства.

Значимост на бюджетните пълномощия, която има давност от една година. Годишност на изпълнението, което означава че на бирането на приходите на субсидиите приключва с финансовата година. Бюджетния период обхваща една финансова година. У нас с начало първи февруари и край 31 декември на календарната година. В Япония, Канада и Англия от 1 април до 31 март догодина. В Турция от 1 май до 31 април следващата.

Бюджетна жестия. Бюджетните пълномощия приключват на датата на бюджетната година. 31.12.

Бюджетене екзерсиз. Разходват се края на март.

Видове бюджети в зависомост от времето на съзставянето и функциите които те трябва да сизпълняват бюджетите биват: редовни бюджети, временни бюджети, допълнителни бюджети и военно временни бюджети. У нас се използват и са използвани, редовен бюджет, коригирани бюджети (в период на инфлацията). По принцип бюджета за нстъпващата календарна година се приема до края на текущата година.

В зависимост от равнището на управление различаваме централни бюджети и местни бюджети на централните органи на управление и местните такива.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG