Home Икономика Обща характеристика и видове

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Обща характеристика и видове ПДФ Печат Е-мейл

Обща характеристика  и видове .  Имуществените данъци са едни от най- старите данъчни форми. Те могат да

имат за предмет на облагане придоби­то, притежавано или трансферирано имущество. Последното, като предмет или обект на облагане, се схваща и разбира в по-широк аспект като съвкупност от предмети, блага, права, пари, които са собственост на дадено физическо или юридическо лице. И все пак може да се каже, че главен предмет на облагане с имуществени данъци са недвижими имоти и движими вещи, чиято Собственост и нейното прехвърляне на друго лице изисква доку­ментално оформяне на собствеността върху тях. Класическите обекти за облагане с имуществени данъци са: - земеделски земи, включително гори; сгради, дворни, вилни места и парцели;-наследства на имоти, вещи, права, вземания; - възмездно или безвъзмездното прехвърляне на собствеността върху имущества; - други форми на имущество като превозни средства, например. Облагането на имуществата познава три основни форми или техники, които се свеждат до:

а)  облагане на   притежаваното имущество - еднократно или регулярно;

б) облагане прираста на имуществото;

в)  облагане на иму ществотсРп ри промяна на собственост-^а върху него.

Посочените форми за облагане на имуществото могат да _се_прилагат и съчетано.

В зависимост от обхвата им на облагане имуществените^ данъци се разграничават на:

- частични или специални и

^-" общи, генерални или синтетични.

"Първите или'специфичните, респективно частичните да; нъци обхващат и облагат отделни елементи или форми на им имущество, докато вторите обхващат,респ.  облагат цялото  или съвкупното имущество и се срещат под наименованието данък  върху богатството или върху (съвкупното) имуществото. Този* вид данъци са сравнително нови. Те са се появили след Първата  световна война, но широко приложение намират едва след 50-те 'години на миналия "век под формата на т. нар. общ или генерален данък върху имуществото или богатството, който се при­лага в някои страни от Европа. Той е форма за реализация нар идеята за обхващане и облагане на всички имущества (веществени богатства) с един единствен данък.Облагането с имуществени данъци изисква воденето на данъчен кадастър - нарочни книги, в които се регистрират и от­читат притежаваните и подлежащите на облагане имущества.Имуществените данъци векове наред са били главни да­нъци, но с появата и развитието на подоходното облагане започ­ват да играят второстепенна роля. Те обикновено са приходна форма на местните органи  на държавна власт и управление респективно общините, както е и у нас.В Р. България се прилагат (съгласно новия Закон за мес­тните данъци и такси - ЗМДТ, в сила от 01.01.1998г и в ДВ, бр.117/1997г, следните имуществени данъци

1. Данък върху недвижимите имоти;

2. Данък върху наследствата;

3. Данък върху даренията;

4. Данък върху възмездно придобиване на имущество; ^5. Данък върху превозните средства и

^6. Пътен данък.

Следователно у нас в момента се прилагат шест имущес­твени данъка, но наближава да се допълнят с още един  нов данък - данъка върху земеделските земи й горите.

Въпрос №8.1

1. Данък върху недвижимите имоти. Старият Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) наричаше този данък  "данък върху сградите" Новото му наименова­ние е по-адекватно на същността му, защото с него се облагат не само сградите, но и други недвижими имоти - дворни места, пар­цели, вилни имоти.Обект или предмет на облагане с данъка върху недвижи­мите имоти (ДНИ) са:

а) дворни места и парцели в регулация и

б)  вилни и курортни зони с одобрени застроителни и регу­лационни планове, чиито граници се определят с решение на об­щинските съвети;

в) сградите, построени върху горните имоти, в ключ, върху земеделски и горски земи с принадлежащия им терен.

Платци на данъка са собствениците на облагаемите не­движим^'имоти - физически и юридически лица При учредено вещно право на собственост данъчно задължен е ползвателят а при концесия - концесионерът.Възниква въпросът как държавата (данъчната админис­трация в частност) ще установи кой какви облагаеми недвижими имоти притежава? В случая се прилага класическият инструмент -данъчната декларация. С влизането в сила на новия ЗМДТ от началото на 1998 г всички бяха задължени да декларират имоти-те_си по нов образец данъчна декларация, която бе сторено. При промяна на имотното състояние лицата са длъжни в двумесечен" срок да_декларират промяната, т.е придобиването на нов имот по

местонахождението му; декларации са задължени да подават и носителите  на ограничено вещно право и концесионерите на облагаеми имоти.

Предприятията декларират само жилищните си имоти и вилните такива по реда за деклариране от физическите лица, а  нежилищните се облагат отделно по тяхната счетоводна стойност, като те самостоятелно начисляват данъка и го внасят в бюд­жета.Оценяването на декларираните имоти от физическите лица и на жилищните (и вилни) имоти на юридическите лица се из­вършва от данъчната администрация (ДА) по специални норми и тарифи, дадени в приложение към ЗМДТ. Те са диференцирани" за данъчно оценяване на: сгради, незавършено строителство; зе1-^ми, дворни места, парцели и вилни имоти, земеделски земи; пра-во на строеж и право на ползване

Сградите се оценяват на квадратен метър разгърната площ (РЗП) по формулата;

ДО = БС   Км . Ки   Кх   Кв . Ко . ПЛ,    където:

ДО - данъчната оценка в левове;

'Бе - базисна данъчна стойност в лв.

Км - коефициент за местоположението,

Ки - коефициент за инфраструктура,

Кх - коефициент за индивидуални характеристики;,

Кв - коефициент за височина;

Ко - коефициент за овехтяване;

ПЛ - площта на сградата или част от нея в квадратни метри                                                                                           Тук само ще поясним, че базисната оценка на кв. м. РЗП е дефинирана в'зависимост от конструкцията на сградата (паянто­ва, полу-масивна, масивна без железобетонови елементи или от^ сглобяеми материали, масивни едропанелни, масивни монолит­ни), а така също от функционалния тип (категорията) на насе­леното място, в което се намира, вкл. строителната зона. Именно така дефиренцираните цени се коригират с посочените в горната"

фирмула коефициенти.Оценката на гаражи, навеси, обори е в процент спрямо данъчната оценка на сградата.Незавършеното строителство се оценява в зависимост от степента (етапа) му на завършеност спрямо данъчната оценка на проекта (15%, 50% и 75%).

Дворни места, парцели, вилни имоти се оценяват също на

атен метър по формулата:

ДО = БС. Км . Ки . Ку . ПЗ + ДП, където:

ДО - данъчна оценка в левове;

БС - базисна данъчна стойност на 1 кв. м. в левове;

Км - коефициент за местоположение;

'Ки -   коефициент за инфраструктура;

Ку -   коефициент за устройствена зона;

Кз - коефициент за застроеност;

ПЗ^площта на земята, включ. застроената площ в кв. м.;

Характерно е, че базисните цени на земеделските земи са диференцирани  по два критерия:

а)начин за трайно ползване(ниви,трайни насаждения, ливади пасища) иб)категория на земята от I-во до IХ-та категория.

Отделни методики има за оценяване правото на строеж и правото на ползване.

Въз основа на посочените формули и коефициенти ДА установява  данъчната оценка на всеки отделен имот. Съвкупност­та от данъчните оценки на отделните имоти, притежавани от да­дено лице формира облагаемата данъчна основа за начислява-дето (определянето) на ДНИ.

Облагането с ДНИ е пропорционално -1,5%  върху обща­та данъчна стойност на притежаваните недвижими имоти; за ос­новното жилище данъкът се плаща с 50% намаление, т.е. разме­рът му е_0,75% .

Предприятията  начисляват данъка за нежилищните си имоти (дълготрайни материални активи) върху тяхната счетоводна стойност.ДНИ е внася в приход на бюджета (общинския) на четири равни вноски - 31.111., 30.VI., 30 IX. и 30X1. на годината. На пред­платилите в първия срок за цялата година се прави 5% отстъпка.  Накрая ще отбележим, че от облагане с ДНИ са освободени определени имоти

Въпрос № 8.2

2. Данък върху наследствата (ДН)

Данъкът върху наследствата също е стар, класически и почти общо прилаган данък. Любопитно е да се прочетат мотивите за "прилагането му в литературни източници от преди столетия, 'като например: някои лица наследяват големи богатства, което не възпитава у тях стопанско чувство и чувство на пестеливост, а тъ­кмо обратното - създават се предпоставки за лек и стопански не­целесъобразен начин на живот. За да се предотвратяват подобни ] опасения и последици от тях се е считало за целесъобразно част от наследяваното богатство да се изземе в полза на държавата.

(3 по-ново време облагането с данъка върху наследствата (ДН) е политизирано  Обикновено левите партии и движения," по ; понятни мотиви, пледират за този данък като важен инструмент / за преразпределение на богатствата, докато десните партии"1Г у движения имат въздържано, дори негативно отношение към него, защото съдействал за трансформирането на производителния капитал в консумативен и по този начин оказвал отрицателно вли­яние и въздействие върху икономическото развитие. Разбира се, опасността от подобни отрицателни влияния и въздействия е ре­ална, поради което за имуществото с производителен характер обикновено е въведен облекчен режим на облагане.

Наследяването (на имущества, права, вземания и други) ■ може да стане по два основни начина -"по закон или по завеща-" ние. Данъкът се дължи и в двата случая като негови платци са на­следниците и заветниците.

При облагането с този данък могат да се обособят няколко етапа, който изразяват и "технологията" на облагането.

Първо, възникването на данъчното задължение е свързано с трагично събитие - смъртта на наследодателя.

Второ, до 6 месеца след смъртта на наследодателя него­вите наследници (и заветници) са длъжни да подадат деклара­ция (по образец) в данъчната служба по последното местожител-. ство на починалия наследник. Ако той е имал местожителство в чужбина, декларацията се подава в данъчната служба, на терито­рията на която е по-голямата част от имуществото на починалия наследодател Характерно е, че подадената в срок от един на­следник декларация ползва й другите наследници.

Трето, декларираното от наследниците (и заветниците) наследствено имущество се оценява в левове към момента на откриване на наследството, както следва:

а) недвижимите имоти - по данъчната оценка; ' б) чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;_

в) ценните книжа - по пазарна стойност, а когато тя не мо­же да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал:

г) превозните средства - по застрахователна стойност;

д)  останалите движими вещи и права - по пазарна стойност;

е)  предприятие на едноличен търговец или дялови учас­тия в търговски дружества и/или кооперации - по пазарна стойн­ост, а когато определянето им изисква значителни разходи или затруднения - по счетоводни данни.

Четвърто, някои елементи от наследяваното имущество са освободени от плащането на данъка. Те са:

а)  имуществото на загиналите за Р, България или при из­пълнение на служебния си дълг, или при производствени аварии" "и природни бедствия;

б)  имуществото, завещано на държавата, общините, Бъл­гарския червен кръст, читалищата и други юридически .лица, кои­то не са търговци.

в) обикновената покъщнина и дребният земеделски инвеститор.

г) библиотеките и музикалните инструменти;

д)  изяществата на български граждани в чужбина, за който е платен ДН в съответната държава;

е) когато две лица са починали едновременно или едно след друго и едното е наследник на другото, не се дължи данък за наследствения дял на починалия наследник;

ж)  предмети на изкуствата, автор на които е починалият^ наследодател и

з) неполучените пенсии на наследодателя.

Пето, от актива (сумата) на оцененото наследство се при­спадат някои елементи, а други се включват с част от стойността им.

Съгласно чл. 34 от ЗМДТ от актива на облагаемата нас­ледствена маса, се приспадат:

а) доказаните задълженията на наследодателя, без тези към кредитори, които са погасени с давност в рамките на 6 м. срок ; за деклариране на наследството;

"б) правата и вземания, от които наследниците са се от­казали в полза на държавата и общините;  в) разноските за погребение в размер на 1 000 лв.г) предвидените в закона облекчения (посочени в т. чет­върта)Ако  наследодателят приживе е придобил недвижимо иму­щество по наследство, се ползват определени облекчения, т.е. "имуществото се включва в наследствената маса с част от данъчната му стойност - 40 %, ако имуществото е придобито до 1 годи­на преди смъртта на наследодателя 50 %, ако е придобито до 2 години преди неговата смърт и 60 % - до 3 години преди смъртта,. му Установената по посочения ред облагаема наследствена маса (като обща стойност на наследството, намалена с облагаемите елементи) може да се обложи обективно или субективно.

Обективно е облагането върху стойността на цялата облагаема  наследствена маса, от която се приспада следващият се данък и остатъкът се разпределя между наследниците.

.Субективно е облагането, при което облагаемата наслед­ствена маса се разпределя (въз основа на Закона за наследство­то) между наследниците и всеки наследник (или заветник) плаща данък върху припадащия му се дял.

Първоначално е доминирало обективното облагане, но днес се прилага главно субективното облагане, включително и у нас. Характерно е, че при прилагането на субективното облагане' обикновено се държи сметка за степента на родствена връзка на наследниците с наследодателя; колкото родствената връзка е по-близка, толкова облагането е по-ниско и обратно; у нас са установени три степени на родствена връзка между наследници и наследодатели.

Шесто, и при данъкът върху наследствата обикновено се определя необлагаем минимум, който в момента е 15 хил. лева само за първата категория наследници.

Седмо данъкът върху наследствата се определя поотделно за всеки наследник или заветник с данъчно облагателен акт по  три отделни таблици, отговарящи на трите степени на' родствена връзка между наследодател и наследници (или завет-ници), а именно:

а)  за съпрузи и наследници по права линия - от 0,1% до 10% (над необлагаемия минимум от 15 хил. лв.);б) за наследници по съребрена линия - от 0,1% до 12% и в) за други наследници - от 3% до 20%.Осмо, за подобряване организацията и дисциплината при отбягването с ДН, новият ЗМДТ задължава:а)  Кметовете на общини и райони ежемесечно (до 15-то число) да изпращат на данъчните служби справка за починалите "през предходния месец лица с необходимите за тях данни - ад­рес, ЕГН и други;

б)  Банките, застрахователните организации и други тър­говски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, за което знаят, че е открито наследство, да изпратят опис на имуществото на починалия наследодател на съответната данъчна служба.

Данъкът върху наследствата се внася в приход на бюд­жета (на съответната община) в срок до 2 месеца след връчване­то на данъчно облагателния акт на наследниците и заветниците.

Когато се наследява предприятие на едноличен търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50% от капитала на търговските дружества, данъкът може да бъде заплатен до 1 година от откриване на наследството, но със законната лихва, която започва да се начислява след изтича- не на двумесечния срок.

Накрая бихме искали да кажем, че ДН обикновено предизвиква емоции, защото, първо, наследственото имущество е придобито с доходи, върху които е платен данък и второ, наследниците често са вземали пряко участие при изграждането и придобиването на наследяваното от тях имущество. Освен това би следвало да се предвидят облекчения за непълнолетни и малолетни наследници, каквито за съжаление няма в нашия закон. Ето. защо можем да кажем че ДН си остава данък с почти чисто^ фискално значение.

Въпрос № 8.3

Данък върху придобиване на имущества по даре­ние и по възмезден начин

Първо, искаме да обърнем внимание на обстоятелството, че при изброяването на данъците в началото на ЗМДТ този данък е даден  като два отделни данъка, а именно данък върху даренията и данък при възмездно прехвърляне на имущества, докато  в раздел   на закона той е представен като един данък с общото наименование.Данък върху придобиване на имущества по даре­ние и по възмезден начин.Причината или основанието за обединяването на двата данъка е, че те имат едно и също предназначение"- да предо­твратят отбягването на данъка върху наследствата, т.е. приживе 'наследодателят да не "продаде", "замени" или дари имота и да се избегне по такъв начин плащането на данъка върху наследствата.

3.1. Обект на облагане е този данък (респ.  тези данъци) са имуществата, придобити по дарение или по възмезден на­чин, вкл. и по реда на опрощаване на задължения. Ще уточним, че подлежат на облагане с размерите на данък "дарение" и без­възмездно придобитите по друг начин (не чрез дарение) имущества (като например замяна, делба, опрощаване на задължения" и_ др.), ако прехвърлянето им. обаче, не произтича от изпълнение на  задължение по закон.

Платец на данъка е приобретателят на имуществото, а при придобиването му чрез замяна -лицето, което придобива по-скъпото имущество, освен ако не е уговорено друго. Когато е "уговорено данъкът да се плати от двете страни, те отговарят за плащането му солидарно, а при уговорката данъкът да се плати от прехвърлителя, другата страна се счита за поръчител.

Основа за определянето на данъка върху придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, т.е. й в двата слу­чая е оценката на имуществото в левове към момента на пре­хвърлянето му; както следва:

а)  недвижимите имоти и ограничените вещни права - по уговорената цена или по определена от държавен или общински™ орган цена (не е ясно обаче върху каква основа). Ако обаче тя е" по-ниска от данъчната им оценка - за база при изчисляване на да-" нъка се взема официалната им данъчна оценка.

б) другите имущества се оценяват по реда на оценяването на същите при облагането им с данък върху наследствата, респ. с ДНИ.Някои от получаваните по безвъзмезден или по възмезден начин имущества се освобождават от облагане, а именно:

1, Придобитите имущества от: държавата и общините; българ­ските здравни, образователни' културни и научни организации на бюд­жетна издръжка, както и домовете за социални грижи и домовете "Майка и дете11; Българският червен кръст; национално представените организа­ции на инвалиди и за инвалиди; фондовете за подпомагане на пострада­ли от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници.

2. Дарения за лечение на български граждани, както и на техни­чески помощни средства за инвалиди.

, 3. Даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспо­собност над 50 % и социално слаби граждани.

4.  Юридическите лица с нестопанска цел за получените  и пре­доставени дарения във връзка с уставната им цел.

5.  Обичайните подаръци.

6.  Имуществото, което е прехвърлено по възмезден начин и в изпълнение на задължение, произтичащо от закон.

7. Даренията в полза на народните читалища.

8.  Придобитите имущества по реда на Закона за преобразуване и приватизацията на държавни и общински предприятия.

9.  Непаричните вноски в капитала на търговски дружества, коо­перации или юридически лица с нестопанска цел.

Ако дарено и освободено от облагане имущество, обаче, се прехвърли на трети лица, не събраният данък става дължим Лицата, които осъществяват помежду си дарение, са длъжни да "подадат декларация, в която посочват вида на имота, местона­хождението и начина на придобиването му, а така също родствената връзка   между прехвърлителя (дарителя) и преобретателя.(дарения)

Върху стойността на дареното имущество се начисляват следните размери данък:

- при дарение между роднини по права линия^и между съ­прузи - 0,5%;

-  при дарение между братя и сестри и на племенници -0,7%;

- при дарение между лица извън посочените - 5%.

При възмездно, придобито имущество се плаща данък в размер на 2% върху облагаемата му стойност (оценката *му), а при замяна - върху оценката на имуществото с по-високата стойност.Двете разновидности на данъка се заплащат преди прех­върлянето на собствеността върху имуществото в данъчните служби по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - в данъчните служби, в чийто район е седалището на данъчно задълженото лице.Длъжностните лица - нотариуси, кметове и др. оформят .съответната сделка, след като установяват, че е платен дължимият за нея данък.

Въпрос № 8,4

Облагане на превозните средства

Превозните средства се облагат с два данъка, а именно: а)Данъкът  върху превозните средства (ДПС)Данъкът върху превозните средства е на имуществен да-нък върху движимо имущество. С него се облагат:

1)Превозните средства, регистрирани за движение по път­ната мрежа на Р. България.

2,  Корабите, вписани в регистрите на българските пристанища.

3.   Въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на  Р.  България за  гражданските въздухоплавателни .средства, когато са собственост на български физически или юри­дически лица.Платци на данъка са собствениците на посочените пре­возни средства, които са длъжни да декларират пред данъчните служби по постоянното си местоживеене, съответно седалището им, притежаваните от тях превозни средства в едномесечен срок от придобиването им. На облагане подлежат почти всички превозни средства -от моторетките до корабите и самолетите.За превозните средства, които не се ползват, не се плаща данък, а при прехвърлянето новият им собственик не плаща  да­нъка,ако предходният го е платил до края на годината.За някои превозни средства данъкът се плаща с облекче­ние, а именно.

-с50%_се_намалява данъкът за превозните средства с мо­щност на двигателя до 100 к. с.^ако~са"снабденис действащи катализаторни устройства и за автобусите и товарните автомобили, снабдени с "екодвигатели", съответстващи на стандартите "Евро

Г'_и_"Евро 2”

- с 90% за автобусите, извършващи обществен превоз на_ пътници по редовни автобусни _линии в градовете и във високо планинските и граничните райони.

До "края на 1997 г. данъкът се плащаше веднъж годишно, докато с новия ЗМДТ се предвижда той да се заплаща на две равни вноски до 31  март и 30септемврй. На предплатилите го за  цялата година се прави отстъпка от 5%. Данъкът се внася в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство. За новопридобитите превозни средства данъкът се заплаща в едномесечен срок от датата на придобиването им по ½ от годишния данък за всеки месец до края на годината, включ. и за.месеца на придобиването им. По същия ред се плаща данъкът и за пускане на превозни средства, които са били спрени от движение.

Заплащането на данъка  е условие за пускане на превозното средство в движение.Затова при~провеждането~на годишни технически прегледи на МПС се изискват квитанциите за платения данък и на задължителната застраховка гражданска отговорност с оглед на контрол.

За унищожените или за откраднатите превозни средства платеният данък се възстановява (пропорционално на броя на пълните месеци до края на годината), считано от датата на събитието, документирано от съответен компетентен орган.

б)Пътен данък за (върху) превозните средства .

Вторият данък върху превозните средства _бе_ въведен от началото на 2002 год. С него се облагат превозните средства, които се движат по държавната пътка мрежа (леки автомобили, товарни автомобили, ремаркета, влекачи, специални строителни,колесни трактори и др. самоходни машини).

Основата за облагане с този данък е теглото на превозното средство -10 лв. на тон и започващ тон от общото тегло.Данъкът се. плаща от собственика на превозните средства на две равни вноски – до 31 март и 30 септември; на предплатилите за цялата година се прави 5^% отстъпка.

3а новопридобитите превозни_средства данъкът се плаща по 1/12 част от годишната му сума. Унищожените, и спрени от движение превозни средства се освобождават от облагане. При прехвърляне на превозни средства новият им собственик не плаща данъка.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG