Home Икономика Държавни разходи 3

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Държавни разходи 3 ПДФ Печат Е-мейл

Държавни разходи.

  1. Същности предназначение на държавните разходи.
  2. Класификация.
  3. Разходи за развитие на държавната икономика.
  4. Непроизводителни разходи.

4.1.     Разходи за националната отбрана.

4.2.     Разходи за управление.

4.3.     Разходи за външно икономическа намеса.

  1. Не пряко-производителни – социални разходи.

5.1.     Разходи за социално осигуряване и подпомагане.

5.2.     Разходи за здравно осигуряване.

5.3.     Разходи за образование, наука, култура, спорт и младежки развлечения.

  1. Държавните разходи са система за финансиране на развитието на държавната икономика възпроизводството на работната сила, социално подпомагане на различните слоеве на населението и за обезпечаване на сигурността на страната. Тяхната стойност и система на разпределение са съществен показател на състоянието на държавата и насоките на нейната икономическа стратегия и социална политика. Държавните разходи са форма за участие на държавта в решаването на икономичестика социалните и политическите задачи на съответното правителство. В това си качество държавните разходи са инструмент главно на финансовото преразпределение. Чрез тях събраните в централния бюджет приходи получават строго целево значение. За инвестиции, образование, култура, управление, технически прогрес и др. В същото време държавните разходи отразяват специфичната дейност на държавата, която оказва въздействие върху различните страни на възпроизводствения процес. Обема на държавните разходи показва каква част от БНП се преразпределя от държавата, но обема на разходите не е критерии за държавната разходна политика. Важно значение в това отношение има структурата на държавните разходи. Може да е икономическа структура, когато преобладавашия дял от разходите се насчова за развитие на националната икономика, т.е. за финансиране инвестициите и за стимулиране на научно технически процес, т.е. за развитие на прозиводствените сили и средствата за прозиводство. Може да бъде и социална структура, тогава когато преобладаващия относителне дял на разходите се насочва към социалната сфера и преди всичко за социално осигуряване и подпомагане на гражданите. В у нас в годините на прехода разпределението на държавните разходи се характеризира със социалната си структура, тъй като се оказа че социално икономическия преход към националното свободно стопанство се оказа неспособим за широките слоеве на населението. Характеристика на държавните разходи може да се представи основно:

-          като понятие на финансите – те са способ за преразпределение на БНП и националния доход.

-          За държавата разходите са основен инструмент за намеса и участие в социално икономически живот

От икономическа гледна точка държавните разходи са част от националния доход, които се иземват и разпределят в съответствие с интересите на обществото.

2. Класификация на държавните разходи. Според отношението им на националния доход и богатство разходите се диференцират на: производителни – на разходи, които финансират разходите на националната икономика и така обезпечават нарастването на националния доход. Тук се отнасят разходите за преки инвестиции финансирани от държавата и разходите за стимулиране на развитието на научно технически прогрес.

Не прекяо произовдителни – тук се отнасят онези сектори иконоимката и обществото по косвен начин съдействат за нарастване на националния доход, т.е. разходите, които финансират възпроизводството на финансовата сила. Тук се отнасят разходите за наука, образование и наука. Разходите са социално подпомагане и обазование, разходи за зравеопазване.

Непоросизовдителни разходи, които не осигуряват нарастване на националния доход, дори напротив, изяждат националния доход. Тук се отнасят разходите за финансирането на националната отбрана и сигурност, разходите за административно управление на всички управленски нива, разходите за външна икономическа намеса.

3. Разходи за развитие на националната икономика. Участието на държавата в производствения процес се обезпечава чрез организиарне и финансиране на определи производствени дейности огранизирани в държавния сектор и чрез непосредствено подпомагане на частние компании и фирми в повечето случай тя се насочва към финансирането на определени важни за националната икономика секторои, които са неприсъщи и непрогодни за частния сектор. Такива са инфраструктурата, съобщенията, атомната енергетика, топлофикацията. Не рядко държавата национализира определни предприятия с оглед тяхното стабилизиране и отново предоставяне на частния сектор. Държвата осигурява макроикономическите условия за съществуване на бизенс. Тук се влючва законодателната уредба, инстутицооналната удредаба, т.е. условията за регистрация на частние фирми. Не пряко финансово подпомагане на фирмите чрез механизмите на държавните поръчки.

Прякото учсастие на държавата в тези икономики се осъществява чрез преки инвестиции в онези сфери и области, които са в нейния обхват. Осигуряване на средства с огред развитое на научно технически прогрес. Предоставят се средства на научните звена.

4. Непроизводителни разходи. Военни разходи – преки, които се правят за издръжката, въоръжаването и екипировкта на армейските подления. У нас обема на тези разходи е свързан с преструктурирането на нашата армия и привеждането й в бойна готовност съобразно критерийте на НАТО. Престуктурирането беше свързнано с намялване броя на армията. Разходите за армията се изразяват в пенсионно осигуряване.

Разходите за управление. В тази група се включват всички разходи свързнани с издръжакта на държавана администрация.

4.3. Разходи за външно икономическа намеса. Специфичен разход, който е свързан с формирането на множество нови административни единици, които са обект на икономическо и политическо влияние от страна на силно развитите икономически страни. Разходите в тази област са характерни за силни икономически държави, които са ориентирани към икономическо влияния на новисформираните държави, а последните са функция от пълното разпадане на колониалната система в света, разпадането на социалистическия лагер, а в нашата действителности разпадането на Югославия.

5. Социални разходи. Намират се под влияние на развитието на научно технически прогрес, което е свързано с нарастване на изискванията към образованието и социалния статус на гражданите и тяхното социално и здравно осигуряване. Нарастваноето и стойността на тези разходи се променя и от повишените изисквания на гражданите по отношение на тяхното здравеопазване образование и социално обезпечение. В групата на тези разходи се отнасят най-вече:

5.1. Разходи за социално осигуряване. Те имат два основни аспекта: Пенсионно осигуряване, на трудещите се в напреднала възраст и финансиране на програмите за социална защита. Касае се за определени социални категории граждани, които държавата трябва да обезпечава със социални помощи. За социалната защита разходите са насочени към предотвратяване на социалната безизходица или за осигуряване на трудова заетост.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG