Home Икономика Свободни финансови инструменти ( деривати )

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Свободни финансови инструменти ( деривати ) ПДФ Печат Е-мейл

Свободни финансови инструменти ( деривати )

Производните финансови инструменти са свързани с възможност да се придобие не самия актив, а правото да се придобие в бъдеще или се уговаря актива да се достави в бъдеще. Наричат се производни, защото в основата на тези сделки стои някакъв базисен актив. Той може да бъде стока, акция, облигация, фондов индекс. Цената на производните инструменти се определя на основата на базисния актив.

Причини за появата им :

Основната причина за появата на срочния пазар е застраховане срещу ценови рискове. Целта е да се прехвърли риска от изменението на цените от едната страна, която е хеджър. Тя се застрахова от риска от увеличение/намаление на цената на базисния актив на другата страна спекулант, който разчита да получи доход на база прогнозите за изменението на цените. Тези производни финансови сделки се наричат още срочни и са 2 типа :

- твърди – при тях е задължително изпълнението ;

- условни – когато едната страна има право да изпълни или да не изпълни контракта на сключения договор.

Форуърд – твърда сделка, съглашение за покупко-продажба по предварително определена цена на точно определена дата в бъдещето. Датата, на която се изпълнява сделката се нарича вальор. Цената, по която се сключва сделката се нарича форуърден курс ( доставна цена ).

Спот сделки (касови)----------- срочни сделки --------- форуърд.

При форуърд сделките :

- купувачът на актива е на дълга позиция (long) – очакване, че цената ще се повиши. Когато тендецията е нагоре – “пазар на биковете”.

- продавачът е на къса позиция – очакване,че цената ще се понижи. Когато тренда е надолу – “пазар на мечките”

Мотивите на сделките форуърд са застраховане на бъдещи постъпления на вносители, износители, кредитори или кредитополучатели срещу валутен курс (изменението му). Сделките за срочна покупка са резултат на очаквания, че спот курса към датата на изпълнение на срочните доставки ще бъде по-висок от форуърд курса, при който са сключени. Сделките за срочна продажба са резултат на очаквания , че бъдещият спот курс ще бъде по- нисък от уговорения форуърд курс. И в двата случая ( дълга и къса позиция ) параметрите на бъдещия спот курс остават неизвестни до датата на изпълнението на сделката. Тя може да приключи както с печалба, така и със загуба. Основно предимство е, че предварително може да определи курс, по който да осъществим валутните си сделки.

Фючърс сходна е с форуърднатам която включва ангажименти за покупка или продажба на определено количество чужда валута по предварително определена цена.

Разлики :

1. Стандартни условия : стандартно количество на актива, фиксирана в бъдещето дата на доставка, уговаря се единствено цената.

2. Купувачът и продавачът плащат брокерска комисионна и внасят гаранционен депозит – около 4% от стойността на сделката.

3. Печалбите и загубите от сключването на фючърсните контракти се определят и плащат в края на всеки ден на базата на цената достигната при затварянето на борсата.

Брокерът заверява сделката на страната, която правилно е отчела бъдещия спот курс и задължава сделката на страната, която не е отчела правилно позицията.

4Всеки фючърсен контракт се регистрира в клирингова палата, тя следи за изпълнението не само на купените и продадените контракти, но също така гарантира изпълнението на всеки контракт на пазара.

  1. Фючърсният контракт се сключва винаги на борса.
  2. Точната дата на доставката не е определена. Договорът се уговаря в определен месец, а борсата определя точния ден, в който следва да се извърши доставката.
  3. Фючърсните контракти са по-ликвидни са и съществува възможност за емитиране на задълженитята, ако купувачът продаде преди датата на контракта актива.

Опцията се е появила  исторически най-късно, буквален превод – “свободна воля”. Опцията е договор между две страни, при които едната е задължена, тя се нарича продавач / подписник /, при желание от страна другата, която е купувач/ притежател / да й продаде или купи от нея определен актив, по предварително договорена цена страйк прайс, в рамките на определен период от време или само на датата, на който този период изтича. Действието на опцията е краткотрайно в рамките на една година. Притежателят има право на избор – да изпълни сделката, да купи или продаде актива или да се откаже от нея в случай, че тя се окаже неизгодна за него. Цената, която държателят трябва да плати за правото на избор се нарича цена премия на опцията. Тя се заплаща при сключване на сделката и не подлежи на връщане независимо от избора на купувача. Продавачът на опцията поема твърд ангажимент да удовлетвори правото на купувача. Той носи по-голям риск, срещу което получава цената на опцията. Тези контракти могат да бъдат сключени както на борса, така и на извънборсов пазар.Уговарят се две цени – цената на самата опция (премия) и цената на базовия актив (strike цена).

Опцията бива два основни вида :

Евровпейска опция - може да се упражни само в деня на падежа.

Американска опция – може да бъде упражнена във всеки един работен ден от нейната покупка.

Смесен стил – може да се упражни в един сравнително кратък период.

СделкДържател (купувач) – 1) плаща премия ако е отчел правилна позиция ; 2) плаща базисна цена и получава актив.

Продавач (продавач.подписник) – 1) получава премия ; 2) получава базисната цена и продава на страйк цената (ако опцията е за покупка).

Суап – договор за покупко- продажба на две валути с незабавна доставка, съчетана с обратна сделка със същите валути след определен срок. Има два вида суап – валутен и лихвен суап.

Валутен суап – избягват се открити валутни позиции и се ограничава риска.

Лихвен суап.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG