Home Икономика Същност и значение на държавния бюджет (ДБ)

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност и значение на държавния бюджет (ДБ) ПДФ Печат Е-мейл

Същност и значение на държавния бюджет (ДБ).

ДБ води началото си със зараждането на констутационния режим на управление. Силно развитие намира бюджетната политика след периода на буржоазните революции и до днес теорията за бюджета е актуална. Теорията на бюджета се спира върху неговите функции и принципи, които произтичат от следната дефиниция за бюджета: в тесен смисъл ДБ представлява план за приходите и разходите на държавното стопанство за период от една година.

ДБ почива (изгражда) на следните принципи:

1.Принципа за балансираност според, който редовните приходи да са равни по величина на разходите. Като редовни възприемаме приходите от данъци и такси. Този принцип означава бюджета да е без дефицит, но да не е и с излишък.

Бюджетен излишък – когато постъпленията са повече от разходите. Излишъка може да бъде планиран и неочакван. Планирания излишък се залага в годишния закон за държавния бюджет. Излишъка се съхранява в БНБ.

2.Принцип за точност на бюджета. Приходите и разходите трябва да са коректно изчислени и представени. Те изхождат от натуралните показатели.

3.Принцип за реалност на бюджета. Означава предвидените приходи и разходи да са обективни и в максимална степен съобразени с икономическата конюктюра през текущата и следващата бюджетна година.

4.Принцип за публичност на бюджета. ДБ е конституционна категория. ДБ е публичен, както са публични и данъчните разпоредби. Принципа за публичност се съблюдава от самото зараждане на бюджета, но намира най-ярко отражение в условията на парламентарните демокрации. ДБ се приема чрез годишен закон от народното събрание, който се публикува в държавен вестник.

Това, че е закон го прави задължителен за всички участници в процеса на събиране на публични средства, тяхното разпределение и изразходване. Промени в ДБ се извършват само чрез промени в годишния закон.

5.Принцип за единство в бюджета. Означава всички приходи да се централизират в един единствен паричен фонд, за сметка на който да бъдат извършвани публичните разходи. Този принцип означава приходите да нямат разходно-целево предназначение.

6.Принцип за специализация и класификация – означава утвърждаването на единни правила за категоризиране и класифициране на приходите и разходите по силата на определени критерий.

1. Видове бюджети:

Има различни класификации, според различните критерии:

А) Критерии : В зависимост от хоризонталния обхват на бюджета:

-          централен (републикански ) – обхваща приходите и разходите на централните органи на държавната власт и управление

-          специални бюджети – това са бюджети на отделните министерства и ведомства като съставни части на общия държавен бъджет

-          местни бюджети – бюджети на общините

Б) Критерии : В зависимост от периодичността на бюджетите:

-          редовни бюджети – това е годишния държавен бюджет

-          извънреден бюджет – имаме в случайте, когато са налице случайно възникнали разходи, които трябва да се покрият с някакви извънредни приходи

-          допълнителен бъджет – който допълва редовния бюджет. Същност на допълнителния бюджет е свързано с допуснати неточности в редовния бюджет. Такъв вид бюджет имаше през 1996г.

В) Според вертикалния обхват на бюджета :

-          брутен бюджет – той отразява приходите, заесно с разходите в техните абсолютни величини

-          нетен бюджет – показва само нетните приходи или само нетните разходи или това са разликите ( салдата, между приходите и разходите )

-          смесен бюджет – съдържа както брутни, така и нетни елементи

Г) От гледна точка на изпълнение на бюджета:

-          бюджет за изпълнение

-          изпълнен бюджет

Бюджет за изпълнение е гласуваният от Нар. Събрание текущ бюджет за ( изпълнение ) текущата финансова година

Изпълнен бюджет е този, за който бюджетния период е приключил и предстои неговото отчитане

Д) В зависимост от срока на разработване бюджетите са:

- краткосрочни – като правило едногодишни

- средносрочни – обикновенно 3 или 5 години

- дългосрочни – за 10 и повече години – това са по- скоро годишни прогнози в дългосрочен план.

2. Теории за бюджета.

Във финансовата практика има много теории за бюджета , като двете най-разпространени са:

1. Теория – бюджетът като инструмент за отчетност във финансовото стопнаство – тази група икономисти разглежда бюджета като сметки или като таблици на приходи и разходи на държавата. Тази група икономисти игнорира социалното и икономическото значение на бюджета, а го разглежда единствено като инструмент за контрол

2. Теория – бюджетът като финанасов план на държавата и инструменти за управление на финансовото стопнаство. Тази теория може да се възприеме със следните аргументи :

-          чрез бюджета се проектират приходи и разходи на държавата за предстоящата бюджетна година;

-          бюджетът отразява финансово – икономическото състояние на националното стопанство;

-          чрез бюджета се програмират целенасочени въздействия и регулатори на социално-икономическите процеси и отношения.

3.Структура на държавния бюджет.

Той е систематезирано и обобщено изражение на приходите и разходите на държавата. С новия закон за устройство на бюджета се регламентират следните структурни звена:

1. Републикански бюджет – той се сътои от:

-          централен бюджет или наричан още правителствен бюджет и в него са включени приходите и разходите , извършвани пряко от министерски съвет или чрез делегирани от него права на министъра на финансите.

-          Бюджети на държавните органи и бюджетни организации ( съставни бюджети ). Те включват всички приходи и разходи, свързани с дейността на държавните органи и бюджетни организации. От своя страна бюджетът на държавните органи се състои от собствените им бюджети и бюджети на техните подведомствени организации.

2. Бюджет на съдебната власт – той обхваща всички приходи на органите на съдебната власт и разходите за тяхната издръжка. Бюджетът на съдебната власт се дели на собствен бюджет на висшия съдебен съвет и на бюджетни сметки на органите на съдебната власт.

3. Бюджет на сметната палата- висшия съдебен съвет и сметната палата са независими органи  със специални компетенции. Затова те предоставят своите бюджети на министерството на финансите , за да бъдат включени в общия държавен бюджет. Нито министерството на финансите, нито министерския съвет имат право да коригират предоставените бюджети, като МС се задължава да внесе техните предложения в НС. Изменения по тях може да направи единствено НС.

4. Местните бюджети, които включват бюджетите на отделните общини.

4. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СРЕДСТВА

Извънбюджетните фондове и  средства са суми, които не се разпределят чрез ДБ. Те имат самостоятелен източник и се изразходват за точно определена цел и потребности. В Закона за ДБ всяка година се изброяват извънбюджетните фондове и сметки, които ще действат през бюджетния период, без да се посочват или уточняват техните приходи и разходи. Всеки фонд или сметка се регламентират в отделен закон.

По-важните фондове са: 1. Фонд безработица – той е към М-вото на труда и социалната политика. Притежава собствен бюджет. Приходите му постъпват от задължителните месечни осигурителни вноски от работещи и работодатели, от субсидии от ДБ, от дарения, от такси за разрешителни за работа, глоби и др. Чрез фонда се осигурява финансова помощ на безработните, за квалификация и обучение, за изследване пазара на труда, за международни правителствени спогодби по вноса и износа на работна сила; 2. Национален фонд за опазване на околната среда е към М-вото на околната среда и водите. Такъв фонд има и към общините. Приходите се набират от такси за използване на природни ресурси, глоби за нарушения, от дарения и др. Отчетът за изразходените средства се прави ежегодно, като не се допускат отклонения на средства в други направления; 3. Държавен фонд земеделие е към М-вото на Земеделието и горите и служи за подпомагане на земеделските производители, като се предоставят субсидии и целеви кредити за инвестиции в земеделието, за развитие на отделни райони за екологично земеделие. Средствата по него се набират от субсидии от ДБ, от дарения, от наеми, аренда, от продажба на държавни зем. земи, средства от международни програми кредити и др. Фонда се отчита ежегодно; 4. Национален-компенсационен жилищен фонд – той е към МС. Средствата му се използват за подпомагане закупуването на жилище от граждани с доказани жилищни нужди и притежаващи жилищно-спестовни влогове, открити до 31.12.1990 г. и престояли до тогава 5 или повече години. Средствата се набират от дарение, помощи, продажба на жилища отнети в полза на държавата и др.

Съществуват и други фондове като: 5.Национален дарителски фонд - 13 в. България; 6. Фонд рехабилитация и социална интеграция и др.

Формирането на извънбюджетните фондове и средства е в противоречие с принципа за единство на бюджета, но за дейностите, за които те са създадени е по-целесъобразно средствата им да бъдат отделно. Този начин създава и стимулира за търсене и привличане на средства от допълнителни източници /дарения, благотворителност и др./

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG