Home Икономика ПРЕКИ ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 1

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ПРЕКИ ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 1 ПДФ Печат Е-мейл

ПРЕКИ ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

 1. Обща характеристика на имуществените данъци

Особености

1. Данъците върху имуществото са едни от най-старите данъци, с които се облагат ФЛ и ЮЛ.

2.Тези данъци се представят като персонални, защото се плащат от собствениците или ползвателите на имуществото.

3. Облагането на имуществото се ивършва:

-          периодично (годишно)-жилища, сгради, земи, превозни средства

-          еднократно- при смяна на собствеността, наследства, дарения, които стават през определен период от време

4. Облагането на имуществото приема формата на местни данъци.

5. Облагат се  количествените и качествени измерения на недвижимите имоти и движимото имущество, без да се взема предвид доходът и платежоспособността на данъкоплатеца.

6.Пре тези данъци няма съвпадение междуобекта на облагане (богатството) и източника на плащането му – доходът на индивидите

Имуществото, подобно на дохода, е икономически ресурс за отделния индивид или домакинство. Между тях има разлика: доходът е поток от ресурси към точно определен момент, а богатството е потенциален запас за даден период от време. Имуществото не винаги носи доход, но пък носи полезност. Богатсгвото може да се дефинира като очща стойност на нетните активи, които са собственост на индивид или домакинство.

При оценка на богатсвотоса необходими 2 уточнения:

-          определянето на активите и пасивите, които се приемат за богатст

-          парична оценка на богатството заради неговото облагане

При оценка на богатството следва на се вкл.всички възможни активи- материални, финансови и парични.

Начини за оценяване на имуществото”

-според пазарна стойност

-според доходност или продуктивност

-според застрахователна стойност

- според капитл.стойност на актива

- периодично оценяване на имуществото

- чрез прилагане на специални нормативи

Недостатъци

 1. Облагането на имуществото не е съразмерно с платежоспособността и дохода на данъкоплатеца
 2. С плащането на тези данъци доходът на индивидите се облага двойно

Поради тази причина тези данъци бележат тенденция към намаление и формират малки приходи в бюджета, и изцяло приемат хормата на местни данъци. От началото но 2008г. дори общините получиха правото сами да определят размера на тези данъци  в рамките на определени минимални и максимални прагове.

Предимства

1.За разлика от повечето данъци те не се влияят от измененията в икономическата конюктура. В неинфлационна обстановка данъчната оценка на имуществото не се изменя, не се променя и данъчната ствака и данъчното задължение

2.Стимулира  по-ефективно използване на имуществото

Функции

 1. Социална – свързва се с постигането на хоризонтална справедливост
 2. Фискална- чрез тези данъци не се преследват големи фискални цели, като приходите от облагане в национален мащаб са незначителни. Те имат значение за общините.
 3. Икономическо-регулативна – влияние върху разпределение на богатството и неговото продуктивно използване

Мотиви за облагане

 1. продуктивното използване на имуществото ( земеделска земя, жилища) води до реализиране на доходи, а облагането- до по-ефективно използване
 2. преразпределение на богатството, при което облагането с данъци води до по-справедливо разпределение и ограничава концентрирането му в огр. брой индивиди
 3. дискриминация по отношение на наследяваното имущество като наследство или дарение
 4. плащане, което води до повишаване пазарната стойност на имуществото. Собствениците в рамките на дадено населено място плащат на общината за услугите, които консумират – техническа инфраструктура
 5. дава  по-голяма ик.мощ и сигурност
  1. Видове имуществени данъци

-          данък върху недвижимите имоти

-          данък върху наследствата – облага се с него стойността на наследството по закон или завещание, с иключение на наследеното имущество от съпруг или наследници по права линия. Субекти са наследниците.

-          данък върху даренията

-          данък върху възмездно придобиване на имущество

-          данък върху превозните средства

-          пътен данък –той е заменен у нас с пътна такса, която се заплаща чрез покупката на винетка

-          поземлен данък – у нас няма такъв макар че той има важна икономическа функция за стимулиране на приозводителното използване на земите, за подобрения върху тях, с цел повишаване на плодородието. В нашите условия може да има въздействие срещу безстопанствеността и запустяването на земите.

 1. Организация на облагането с данък върху недвижимите имоти

Това е  един от най-старите представители на имущественото облагане, който векове наред е бил израз на несправедливостна данъчното облагане. Причината е прилагането на разлимни измерители на мащаба н аданъка- брой огнища, брой комини, брой врати, прозорци, площа на жилището и накрая стойността на имуществото. Този данък не носи големи фискални приходи на общинския бюджет. Той служи като инструмент за реализиране участието на гражданите в провежданите мероприятия по архитектурто-жилищно устройство на населените места и за регулиране на използването на жилищните площи и на производствените сгради.

Определение

По своята същност този данък е парично плащане, което ЮЛ и ФЛ извършват в местните бюджети, според притежаваното недвижимо имущество.

Обект на облагане – това са недвижимите имоти на територията на всяка община във вид на сгради, дворни места, парцели и застроени земеделски и горски земи

Не са обект –земеделските земи и горите

Освободени от данък са:

-          общините и държавата за публичната общинска или държавна собственост

-          читалищата

-          страдите, собственост на чужди държави, в които се помещават димпломатическите и консулски представителства

-          сгради на БЧК

-          сградите на висшите училища и БАН за учебен процес и науцна дейност

-          молитвените домове на ретистрираните вероизповедания

-          паркове, спортни игрища, площадки

-          музеи, галерии, библиотеки

-          имоти на БДЖ ( с изключение на жилищните)

-          стопански сгпади на земед.производители за селскостопанска дейност

-          временните сгради обслужващи строежа на нова сграда

-   недвижими имоти, собствеността на които се възстановява и които не са в състояние да бъдат използвани в срок от 5 години

-    данъкът  за паментица на културата се отстъпва на собствениците им със задължението да го ползват за поддържането и ремонта им

Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща независимо от това дали имотите се ползват или не.  За новопостроените имоти или придобитите по друт начин собствиникът уведамява за това в 2-месечен срок данъчната служба по местонахождение на имота, като подава данъчна декларация по чл. 14 за жилищни имоти или по чл.17 за нежилищни. Данък се начислява от месеца следващ месеца на придобиването. При придобиване на наследство декларация се подава в 6- месечен срок от получаването му.

Субекти на данък

-          са собствениците на недвижимите имоти

-          при учредено вещно право за ползване – ползвателите

-          при концесия на имоти- публична държавна или общинска собственост, данъчно задължен е концесионерът

Размер на данъка

До края на 2007 г. той беше 1,5 %о, а от началото на 2008 г. всяка община получи правото сама да определя размера на дънъка в рамките на законоустановени  максимални и минимални граници. Във Варна размерът на този данък вече е 3 %о.

За имоти, които са основно жилище данъкът е намален на 50%, а за инвалиди първа и втора група е намален на 75%.

Данъчните облекчения и намаления се извършват чрез данъчна декларация, която се подава в 2-месечен срок.

Плащане на данъка- той се внася на 4 равни вноски в следните срокове:

до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и 30 ноември. За платилите целия данък до 31. март се прави 5% отстъпка от размера на данъчното задължение.

 1. Организация на облагането с данък върху превозните средства

Превозните средства са са движимо ищуществои са част от богатството на индивидите и затова също подлежат на облагане с имуществен данък.

Обекти на облагане

-          превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа на РБ

-          корабите, вписани в регистрите на българските пристанища

-          въздухоплавателните средства, вписани в регистъра на РБ

Субекти са ФЛ и ЮЛ, собственици на посочените превозни средства. Собствениците на превозни средства декрарират пред териториалната данъчна дирекция по постоянно местоживеене притежаваните от тях преводни средства в 2-месечен срок от придобиването им.

Освободени от този данък са:

-          държавните и обществени органи и организации на бюджетна издръжка

-          линейки и пожарни коли

-          колите на дипломатически представители и консулства при условията на взаимност

-          колите на БЧК и леките коли на инвалиди, с обем на двигателя до 1800 куб.см и мощност до 100 конски сили.

Данък не се плаща и при прехвърляне на превозни средства през годината, ако предишният собственик е заплатил данъка до края на календарната година.

Данък намален с 50% се заплаща за превозни средства с мощност до 100 к.с. и снабдени с действащ катализатор.

Размер на данъка –той е в абсолютна сума и диференциран в зависимост от вида на превозното средство, неговата мощност и др.показатели. за леките автомобили данъкът се определя според мощността на двигателя и годината на производство. Конските сили се умножават по сумата на данъка в лв. за една к.с.. Така данъкът определен според к.с. се умножава с коефициент в зависимост от годините. Коефициентите са: над 14 години – 1, от 5 до 14 години - 1,5 и и до 5 години вкл.- 2,8. В това да се облагат с по-висок данък новите коли от старите няма голям резон, тъй кото старите автомобили са тези, които са значителни замърсители на околната среда.

За автобусите данъкът е диференциран според местата за сядане. Прилагането на този показател е логично, понеже изразява доходноста от използването на превозните средства.

По отношение на тракторите данъкът е почни символичен, като по този начин се насърчава придобиването им и ефективността в селското стопанство.

Плащане на данъка –става на две равни вноски : до 31.03 и до 30.10.на предплатилите за цялата година се праве 5% отстъпка. За придобитите пред текущата година данъкът се плаща в едномесечен срок от придобиването им. Заплащането на данъка е условие за пускане в движение и за редовност при годишен технически преглед. Този данък също е местен и се внася в бюджета на общината, в която е регистрирано превозното средство.

От 2002 г. бе въведен пътен данък, който през 2004 г. бе заменен за товарните коли с такса за движение по републиканската мрежа чрез закупуване на винетка. От 2005 г. с винетка се движат и леките коли.

 

WWW.POCHIVKA.ORG