Home Икономика Сметки на платежния баланс

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Сметки на платежния баланс ПДФ Печат Е-мейл

Сметки на платежния баланс

Балансът на текущите операции се състои от:

q търговски баланс, който показва разликата между износа и вноса на стоки в държавата;

q баланс на услугите и нетърговските плащания.

2.1.Търговски баланс

Показателите на външната търговия традиционно заемат важно место в платежния баланс. Поради това, че голяма част от външнотърговските сделки се осъществяват на кредит, има различия между търговските данни, плащанията и постъпленията, които фактически се осъществяват в рамките на даден период.

Икономическото значение на актива или на дефицита на търговския баланс на определена държава зависи от нейното положение в световното стопанство, от характера на връзките и партньорите й и от общата икономическа политика. Реализирането на активен търговски баланс е особено необходимо за страни, които относително изостават в икономическото си развитие спрямо напредналите държави, тъй като той е източник на валутни средства за плащане на международни задължения, фигуриращи по други пера на платежния баланс.

Пасивният търговски баланс се оценява като признак на слаба външноикономическа позиция на държавата. Това е валидно за относително по-слабо развити държави като развиващите се страни или тези в преход от един вид икономическа система в друг. За индустриално развитите държави пасивното търговско салдо има друго значение. Например дефицитът на търговския баланс на САЩ след 1971 г. означава навлизане на международни конкуренти от Западна Европа, Япония и др. на местния пазар с цел производство на високотехнологични продукти. В резултат от измененията в международното движение на труда ресурсите започват да се използват ефективно в световен мащаб. Огледално отражение на дефицита на американската външна търговия е активното салдо по тези операции на главните търговски контрагенти. на САЩ. Те използват изобилието от валутни средства за задгранични капиталовложения, вкл. и в САЩ.

2.2. Баланс на услугите

Той включва плащания и постъпления по следните сделки:

транспортен превоз;

застраховки;

електронна, телекомуникационна и други видове връзки;

международен туризъм;

обмен на научно-технически и производствени услуги;

експертни услуги; издръжка на дипломатически, търговски и други представителства зад граница; информационни услуги, културен и научен обмен, различни комисиони, реклама, панаири и т.н.

Услугите са динамично развиващо се перо на световните икономически връзки. Ролята и влиянието им върху обема и структурата на плащанията постоянно се повишават. Съгласно приетите в международната статистика правила в перото “услуги” са включени: плащането и изплащането на доходите от чуждестранни инвестиции, на лихвените проценти по международните кредити – на чистите факторни доходи от и към чужбина, независимо от факта, че икономическото им съдържание ги отнася по-скоро към движението на капиталите и услугите.

В платежния баланс се отделят пера като предоставяне на военна помощ на чуждестранни държави и военни разходи зад граница които също се отнасят към перото “услуги”.

Съгласно методиката на МВФ е прието да се показват и определени позиции в платежния баланс като едностранни преводи – това е балансът на текущите международни трансфери, който включва:

държавни операции, т.е. субсидии на другите страни по линията на икономическа помощ, на държавните пенсии, на вноски в международни организации;

частни операции –преводи на чуждестранните работници.

Изброяването на операциите на услугите, движението на доходите от инвестиции, сделките от военен характер и едностранните преводи се наричат “невидими” операции – такива, които не се отнасят до внос и износ, т.е. до осезаеми ценности.

2.3. Баланс на финансовите операции с капитали

Той включва постъпления на средства по две категории, а именно:

1) международно движение на предприемачески капитал;

2) международно движение на заемен капитал.

Предприемаческият капитал включва преки чуждестранни инвестиции, които са придобиване и строителство на предприятия зад граница, както и портфейлните инвестиции, представляващи покупки на ценни книжа от чуждестранни компании. Международното движение на заемен капитал се класифицира на принципа на срока на падеж на кредита. Във връзка с това се различават дългосрочни и средносрочни операции, които включват държавни и частни заеми и кредити, предоставени в срок над една година. Към тях спадат и краткосрочни операции, съдържащи международни кредити в срок от една година, текущи сметки на национални финансови институции в чуждестранните банки (авоари), както и прехвърлянето на паричен капитал между банките.

Долните (резултатни) пера на платежния баланс отразяват операциите с ликвидни валутни активи, в които участват държавни валутни органи и които определят изменението на величината и състава на централизираните официални валутни резерви.

Когато всички операции от реален или финансов характер са обобщени и осчетоводени, се изчислява крайното салдо и уравновесяването на платежния баланс. Ако държавата е с дефицит, плащанията, които икономическите агенти ще направят в чужбина, обуславят намаляването на валутните резерви на централната банка. Обратно, при излишъци в платежния баланс се отбелязва увеличаване на валутните резерви. Когато в платежния баланс има излишък и приток на валути, нарастването на чуждестранните резерви на централната банка се отбелязва със знак минус (-). Когато има изтичане на валутни резерви, колебанието, осигуряващо крайното равновесие на платежния баланс, се отбелязва със знак плюс (+). Вариациите на авоарите във валути са четвъртото основно салдо. Валутните резерви фигурират в актива.

Икономическата наука придава значителна роля на текущото салдо на платежния баланс като единствено вярно измерение на ефективното разпределение на богатството между страните. Това измерване поставя условията, определя рамките и изменя приоритетите, стоящи пред платежния баланс на дадена държава. Главната цел е неговото уравновесяване. При дефицит в текущото салдо изниква необходимост от финансиране, като се поставя въпросът относно начина на финансиране, което се отразява счетоводно.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG