Home Икономика НАЧИН ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАНЪЦИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
НАЧИН ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАНЪЦИ ПДФ Печат Е-мейл

НАЧИН ЗА СЪБИРАНЕ НА ДАНЪЦИ

ПОДОХОДНИТЕ ДАНЪЦИ В БЪЛГАРИЯ

Сега в данъчната система съществуват 2 подоходни данъка : 

  1. 1. Личен подоходен данък, регламентиран чрез Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ)
  2. 2. Корпоративни данъци (ЗКПО) уреден чрез закона за корпоративното подоходно облагане.

Личен подоходен данък –

А) Обект на облагане

- доходите на местните и чуждестранните физически лица

Такива са:

-          от  трудови правоотношения

-          от стопанска дейност като ЕТ

-          от друга стопанска дейност

-          доходи от наеми

-          от продажба на имущество

-          от услуги , упражнявани чрез личен труд

Б) Данъчни облекчения за физически лица

Според закона те са :

-          сумата от годишната данъчна основа на облагаемите доходи лица с 50 и над 50% намалена трудоспособност се редуцира със 7920лв(удостоверена от телк)

-          сумата от местните дан.основи  на лица с намалена трудоспособност с 50 инад 50%се намаля със 660лв.

-          лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане в размер до 10% от данъчната основа

-          за дарения както следва :

до 5% от облагаем доход за дарения в полза на здравни заведения, детски ясли  и градини , бюджетни ограничения, БЧК

до 15% за дарения в полза на държавен фонд за лечение на деца

Общия размер на данъчните облекчения не може да превишава 65% от дънъчната основа

В) Определяне на данъчната основа

В теорията на подоходно облагане се разглеждат 3 алтернативи за финансиране на данъчната основа (3системи) те са:

- шедолярня система

- глобална

- смесена система

ШЕДОЯЛНА (английски тип) означава различните доходи , според техния източник да се обособяват в отделни групи , наречени шедоли както облагането във всяка една група да става абсолютно по определени правила – т.е. с отделни дан.системи , на деклариране ...... – т.е. данъкът не е единен, а различен за всяка група.

Тази система се  прилагаше у нас до края на 80те, началото на 90те години на XXвек. След този период обаче , данъчната практика у нас се ориентира към Глобалното облагане на дохода.

ГЛОБАЛНА – според  нея доходите от различните източници , които е реализирало едно лице в течение на годината се сумират , определя се общия годишен доход , респираторно определя се една обща данъчна основа от сумата , която се облага с един данъчен размер по едни правила. Този принцип е възприет и в методиките за избягване на двойното  данъчно облагане.

Глобалната система на облагане е известна като немска и на сегашния си етап се прилага в повечето индустриално развити страни.

СМЕСЕНАТА – съдържа елементи от шедолоялната и от глобалната.

Данъчната основа за доходите от трудови правоотношения се получава като от начислените работни заплати и други трудови възнаграждения сумите     се издават(приспадат) задължителните социални и здравни осигуровки за сметка на данъчното задължено лице.

За доходи от стопанска дейност , като ЕТ, данъчната ставка се определя по реда на закона за ЗКПО по следния начин:

-          финансовия резултат от отчета за доходите се преобразува за целите на данъчното облагане

Данъчната основа при някой видове стопанската дейност(специфични) когато лицата не са ЕТ, се определя по следния начин :

-          за производители на непреработени продукти от селското стопанство и горското включително билки и гъби; за авторски и лицензиозни възнаграждения; за доходи за упражняване на занаятчийска дейност , която не се облага с патентен данък , се приспадат 40% нормативно присъщи (признати) разходи от сумата на декларираните приходи. След намаляването на нормативно – присъщите разходи , се приспадат задължения социални и здравни вноски и чак тогава получената сума се облага с подоходен данък.

Приходи – Нормат.присп.разходи – Задълж.осигуровки = Данъчна основа – върху която се определя дължим данък .

25% са нормативно – присъщите разходи за доходи от извънтрудов провоотношения , реализирани от свободни професии и от услуги с личен труд(от гражд.договор) Самоусигуряването е върху избран доход

10% са нормативно присъщите разходи за доходи от наеми

10% са нормативно присъщите разходи за  доходи за придобити от продажба или замяна на недвижимо имущество

Г) Внасяне на личния подоходен данък

А.П.Данък се внася авансово , през течение на годината , като върху доходите от труд дължимата авансова вноска се определя , като даден размер от 10% се умножи с данъчната основа за текущия месец. Внасянето става до края на следващия месец, спрямо месеца на начисляването на заплатата.

Върху доходи от стопанска дейност , авансовите вноски се внасят по аналогичен ред , което важи и за наемите!!!

Д) Данъчните размери на Л.П.Данък се 3 /три/

- основен размер -10% - обхваща всички видове доходи

- 7% за изтеглените вноски преди придобиване на право на пенсия от фонд за допълнително пенсионно осигуряване и по застраховки „живот” преди да е изтекъл срока им ; както и при Допълнително доброволно здравно осигуряване

- 5% - „окончателен”  данък  за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове

- 0% върху лихви !

Освен авансово има и окончателно внасяне на данъка , което става чрез следния механизъм от действия:

До 30.04 на съответната година – Физическите .Лица  са задължени да продадат Данъчна декларация за определяне глобалния си годишен доход и на полагащото  се годишно данъчно задължение. От годишния данък (получен в деклар.)се приспада направените през годината авансови вноски  и получения данък се довнася до 30 април.

ГДЗ –Аванс.вн.= Дължа.вноска

Ако Ф.Л. е получавал доходи само от Р.З. той не е длъжен да подава данъчни декларации

Ако сумата на авансовите вноски надвишава год.дан.задължения се получава данък, който се прихваща от други задължения на данъкоплатеца по други данъци или към Социалното Осигуряване, а ако няма такива , то му се възстановява след данъчна проверка.

Ако данъкът бъде внесен до 10.02.- се прави 5% отстъпка о неговата сума

2.Обща характеристика на Корпоративния данък

А) Обект на облагане

- печалбата на местните и чуждите юридически лица , извършващи стопанска дейност

- доходите от дивиденти и ликвидационни дялове

- някой доходи на чуждестранни лица като :

* доходи от финасови активи , издадени от местни лица, в това число от държавата и общините

* доходи от лихви

* доходи от наеми или др. Плащане за казване на недвижимо имущество

*от авторски и лицензиони възнаграждения

* от договори за франчайзинг

* от управление и контрол

Някой разходи като :

* представителни разходи

* социалните разходи , предоставени в натура на работниците и служителите във фирмата и на лица наети по реда на договори за управление и контрол ( соц.разходи, които се плащат в парично изражение се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физически лица) за социални разходи в натура се считат и :- вноска за доброволно пенсионно здравни осигуряване и доброволно осигуряване за безработица ; разходите за ваучери за храна ;

* разходите свързани с експлоатацията на МПС, когато с тях се осъществява управленческа дейност.

- дейността на организаторите на хазартни игри

- приходите от стопански сделки на бюджетни организации

- дейността от опериране на кораби на лицата , осъществяващи морско търговско корабоплаване

Въз основа на разнообразните обекти на облагане с корпоративен данък , ние говорим за следните термини (в практиката) :

-          Корпоративен данък – данъка върху печалбата на юридическите лица

-          Данъци върху разходите

-          Данък , удържан при източника (данък върху дивидентите и ликвидационните дялове и данъка върху посочените по-горе доходи, плащани на чуждестранни лица)

-          Алтернативни данъци (данъците върху хазарта , данъците върху приходите на бюджетните предприятия от стопански сделки и данък върху оперирането с кораби)

  1. 3. Данъчни  размер на корпоративния данък – данъкът върху доходите на юридически лица е 10% върху преобразувания за целите на облагане счетоводен финансов резултат

Счетоводен финансов резултат е получената печалба , респираторно загуба чрез отчета за доходите (ОПР), а

преобразуването се налага , за да бъдат защитени интересите на фиска??? и да не се допусне избягване (укриване) на данъка.

Преобразуването на счетов. Резултат става чрез попълване на дан.декларация , следователно то е извън счетоводно и се извършва под строгите разпоредби на ЗКПО.

Данъчният размер на данъка , удържан при източникът на доходите е 5% за дивидентите и 10% за доходите на чуждестранни лица.

Данъчният размер върху доходите е 10% от тяхната сума(без ДДС)

  1. 4. Срокове за внасяне на корпоративните данъци и начин за внасяне

Корпоративният данък (данъкът върху печалбата )се внася авансово на месечни и тримесечни авансови вноски

Месечно внасяне (авансово) – се осъществява в случаите ,когато през предходната година предприятието е имало положителен облагаем резултат.

Във всички останали случай – тримесечни 

В закона за корпоративното облагане се обяснява начин за изчисляване на месечната авансова вноска

Месечна Авансова Вноска 1вите 3 месеца от годината тя се изчислява като облагаемата печалба за годината преди предходната се раздели на 12(месеца) и се умножи по коефициента К. Този коефициент се определя чрез Закон за годишния закон за държавиня бюджет на РБ-я ичрез неговото значение(ст-ст) се цели така изчислените

МАВ 01.01.—31.03 = облагаемата печалба за год.предх *К*ДРезултат

12

Месечните авансови вноски трябва да бъдат актуализирани спрямо иконом.условия през текущата година (год.на внасянето)

МАВ 01.04-31.12 – се определя чрез аналогична зависимост, но се използва облагаемата печалба от предходната година.

3 Три месечната авансова вноска се определят чрез следната  формула

3мес Ав.Вноска (ТАВ) = дан.печалба* дан.размер – дан печалба по дан.размер – направените до момента 3 мес.Авансови вноски

 

Данъчната печалба за съответното 3мес.авансово  плащане е сума от месечния дан.печалба , считано от началото на годината.

Пример. Стра30 лекции

 

Когато дан.печалба за предходната година превишава дан.печалба от печалбата за годината преди предходната , месечната авансова вноска за м.април се определя като:

 

МАВноска 01.04.-до12.12(9месеца) се увеличава със сумата , изчислена по същия начин

А = 3*(ав.вноска 2 – ав.вноска 1)

Където :

А е сумата на увеличението

Ав.вноска 1 е – Ав.вн. за 1първите -3три месеца (01.01.-31.03)

Ав.вноска 2 е ав.вноска от 01.04.-31.12

 

Подобна формула се прилага ,но местата на следните ав1 – ав.2 !!!се разменят , когато дан.печалба за предходната година е по-ниска от данък печалба за годината преди предходната!!!!

По този начин се редуцира ав.вноска за април!!

Срокове :

До 15 число на месеца , следващ месеца за който е определена или три –месечието за което се изисква.

До 31.03 – дан.задължените лица са длъжни да подадат декларация , с която определят год.дан. печалба ; год.авансови вноски и получената сума довнасят. Ако е отрицателна разликата – надвесена с авансовите вноски данък се прихваща.

- за всеки месец се внасят данъци върху разходите (за управление)

ДДС

  1. ДДС е косвен данък , начисляван в края на продажните цени . По този начин се постига облагане на потреблението на стоките и услугите , в чиито цени е калкулиран . т.е с ДДС се облага дохода при неговото изразходване (както и останалите косвени данъци)

А с подоходните данъци – доходът при неговото получаване (пример дивидентие)

Предшественик на ДДС е Данъка върху оборота. Той намира приложение през 80те-до началото на 90те години .

Данък върху оборота се начисляваше в крайните продажни цени само на стоките за крайно потребление. или с други думи не се облагаха всички обороти в икономиката

За разлика от него ДДС е много фазен данък , а също и универсален (универсален акциз наричан още поради широкия кръг стоки и услуги , които се облагат с него)

ДДС има следните предимства:

-          всеобщия характер на облагане, с този данък обуславя по-равномерното му включване в цените на стоките и на услугите , което е предпоставка за изграждане на по обосновани равнища на цените в сравнение с Данъка върху оборота.

-          ДДС обхваща всички обороти и се начислява на всяка фаза от производството на крайни блага, което повишава контролно – фискалната му роля.

-          ДДС създава условия за осъществяване на взаимен контрол между данъкоплатците , защото всяко регистрирано лице има интерес да изисква дан.фактура за своите покупки, за да ползва данъчен кредит.

За определяне на данъчната основа на ДДС има 2/два / подхода .

-          пряк  или събирателен метод – прилагането му изисква да се определят и сумират елементите на добавената стойност за съответната фирма(данъкоплатец)

В случая се предлага следната зависимост

Разходи за труд

Добавена стойност = Брутна печалба+ Разходи за + Разходи за + Разходи за лихви  -

Заплати и       осигуровки

Др.възна-        за сметка на

граждения       работодателя

/минус /-     приходи от съучастия  - приходи от лихви

Показва размера на добавената стойност във всяка фирма , независимо от дейността .

Този метод не намира практическо приложение, защото много би затруднило данъчния контрол.

-   не пряк или разпадателен метод   - той се прилага по 2 начина

1. изисква приспадане на предварителния оборот от сумата на покупките (продажбите) за даден период от време

Доб.стойност = Сума та на продажбите – Сумата на покупките

2. изисква приспадане на данъка върху покупките от данъка върху продажбите

По този начин фирмата може да определи направо данъчното си задължение.

Този подход намира приложение – от него изхождат Дан.декларация по ДДС.

ДДС може да бъде определен от дадена крайна продажна цена , известна като формула и процент % над 100/сто/

ДДС = КПЦ*20% КПЦ- крайна продажна цена

100%+20%

Правило % над 100                    Пример : стр.31 лекции

Ако в рамките на определен период , стойността на продажбите надвишава стойността на покупките е налице Добавена стойност , върху която се внася  данък.

И обратно ако в рамките на периода стойността на покупките е по-голяма от тази на продажбите , добавената стойност е отрицателна , предприятието е понесло повече данък върху покупките , отколкото е начислило върху продажбите и по този начин е кредитирало държавния бюджет и затова е нужно държавата е длъжна да възстанови сумата на данъчния кредит.

Това възстановяване се извършва по 3/три / начина .

  1. Чрез прихващане от други задължения към бюджета (в това число и по ДОО или ЗО)
  2. Чрез приспадане  от задължения  по ДДС от следващия месец ( в рамките на следващите 3 данъчни периода )
  3. Извършване на данъчна ревизия и ефективно връщане на дан.кредит ( в срок от 45 дни от последното подаване на декларация по ДДС)

Тези начини се прилагат последователно!!!

Данъчният период на ДДС е 1 месец в България(съвпада с календарния)

В рамките на този месец дан.задължените лица определят и декларират пред НАП:

- сумата на продажбите

- начисления ДДС в продажбите ,

- сумата на покупките

- начисления ДДС в покупките

- определят дан. Си задължение като разлика между продажбите – ДДС върху покупките за месеца( или данъка за прихващане )

Данъчното задължение трябва да бъде приведено по сметка на държавния бюджет до 14то число на следващия месец , в същия срок трябва да бъде подадена и месечна декларация за данъка .

ДДС подлежи на годишно деклариране , до 31.03. подават годишна  данъчна декларация, с която определят год. Данъчно задължение, приспадат от него внесения през годината данък и въз основа на това довнасят , а в обратния случай е възможно и прихващане на данъка . (разликите не бива да бъдат големи)

Кои са данъчните субекти по ДДС?

Това са регистрираните за целите на ДДС търговци (по реда на ЗДДС)

Възможни са два типа регистрации:

-          Задължителна

-          Доброволна

Задължителната – трябва да се извърши в скучайте , когато  даден търговец извършва облагаеми продажби за последните 12 месеца. На стойност , превишаваща 50 000лв.След като облагаемия оборот превиши 50 000лв(с натрупване)търговецът е длъжен в 14 дневен срок да се обърне към териториалното подразделение на НАП с молба да бъде регистриран

ДАНЪЧАНАТА ОСНОВА (според закона )

Важно е да се отбележи , че в данъчната основа на ДДС фигурира начисления акциз и мито  при условие , че стоките , респираторно услугите са вносни; те крайната продажна цена на вносна стока съдържа цена + акциз + мита

Цена с ДДС = (пълна себестойност + печалбата + мита + акциз )*1,2 налице е комулация на котвения данък един върху друг

Данъчният размер на ДДС са 3 :

-          основен – 20% - за всички облагаеми доставки

-          насърчителен – 7% - за организирана туристическа дейност (групи в хотели)

( облекчителен)

-нулев 0% - за определени продажби (доставки) износът на стоки и услуги (извън ЕС)

Съществуват широк кръг от услуги , които не се облагат с ДДС. Това са:

-          здравеопазване

-          образователни

-          финансовите услуги

-          ( посреднически , брокерски – инвестиционно)

-          (банкови услуги)

Данъчен кредит при ДДС означава : стойността на начисления и платен данък върху покупките за дадения период (т.е. понесения данък)

Регистрация по ДДС води до определени задължения. Те са свързани с водене на допълнителни регистри от счетоводителите , наричани

- Дневник за покупките

-  Дневник за продажбите

Те се  водят чрез програмни продукти ,в тези регистри се описват поотделно всички фактури за :

-          купени материали , ел.енергия ... всичко

Те служат за определяна не данъчните задължения , служат за контрол за формирането – начина .

По силата на членството на Бългрия в ЕС, фирмите , които извършват вътреобщонстни  доставки (или внос) се дължи да водят и друг регистър(по-скоро , статистически цели)

Intrastst ДЕКЛАРАЦИЯ – ТОЙ Е СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА Евростат.

Данъчно регистрираното лица издава данъчни фактури за извършените от тях продажби с отделен ред за начислено ДДС.

Респективно имат право да ползват дан.кредит чрез покупките. (част.данъчен кредит)

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG