Home Икономика ОБЛАГАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОБЛАГАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО ПДФ Печат Е-мейл

ОБЛАГАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Такива данъци могат да се налагат в/у части от собственост ,платими от собственика  или от съвместни притежатели .Облагането на собстеността приема почти изцяло формата на местен данък в/у земя ,вещи.Аргументът за такова облагане може да бъде основан в/у облагите ,които се получават от имуществото или платежоспособността на данъкоплатеца.Нито едно то двете не предполага данъка в/у собствеността ,който се е наложил постепенно в/у недвижимите имоти , ако се вземат предвид облагите от тези имоти .Облагите се свеждат до набор от данъци в/у собствеността според вида на вещите  или недвижимите активи,докато платежоспособността води до индивидуални данъци в/у нетната стойност на имуществото .Причината за облагане на имуществото е ,че държавните услуги повишават стойността на имотите и следователно за тях трябва да плащат собствениците .Поддържаният аргумент би могъл да се обоснове от теорията на Джон Лок за държавата като защитник на собствеността , а тази теория е поддържана около края на 17век .Една от основните функции на държавата е да охранява собствеността ,затова и собствениците на имоти трябва да плащат за разходите  на държавата по защита на собствеността .Стига се до общ данък ,който включва цялата собственост на една личност .Би било добре,ако ДО се определя от чистата (нетна ) стойност,т.е . собствеността на данъкоплатеца –задълженията .При този подход данъкът се ограничава до покриване на разходите  при оказване на отбранителни услуги,разходи по закона за подкрепа и администрация .Въпреки че разходите за охрана са спорни ,изпълнението на този данък се оказва неприемливо.Едно специфично приложение на данъка предполага ,че собствениците на имоти плащат за особените услуги ,които водят до увеличаване на стойността на собствеността (изграждането на тротоари повишава цената на домовете)

От гледна точка на платежоспособността исторически недвижимите имоти и индивидуалната собственост са били най- пригодни да характеризират платежоспособността на данъкоплатеца.При това една значима част от дохода е получавана в натура.В съвременните условия доходът се получава изцяло в парична форма и е по- трудно да се измери стойността на имуществото ,отколкото дохода.При тези условия едва ли може облагането на собствеността да се обяснява на основата на платежоспосбността.При хоризонталната справедливост има два извода:1)ако се приеме дохода като основа за равенство,няма основание за допълнително облагане на имуществото.На практика не целият доход се достига по този начин ,което дава основание заданък в/у имуществото.

2)при един и същи режим на доход за потребление допълнителен данък в/у собствеността може да  се позовава на облагите от имуществото

Имуществените данъци имат второстепенно значение .Облагат се обикновено количествените и качествени измерения на движимите и недвижимите имоти ,без да се вземат предвид индивидуалните качества на данъкоплатците.Те се числят към преките данъци.Облагането на имуществото се доближава до облагането на богатството.Съществуват 3 форми на облагане на имуществото  *еднократно/редовно

*облагане на промяната на собствеността –еднократно

*облагане на прираста на стойността на имуществото.

За облагане на имуществото се водят специални книги (кадастри),в които се открива отделна партида на всеки данъкоплатец.

Няма съвпадение м/у обект,предмет на данъчното облагане и източник за плащане на данъка.Следователно този данък не е пропорционален на получавания доход.

ВИДОВЕ ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:

1)данък в/у недвижимите имоти

2)данък в/у наследството

3)данък в/у даренията

4)данък при възмездно придобоване на имуществото

5)данък в/у превозните средства

Данък в/у недвижимите имоти

Един от най-старите данъци на имотното облагане .Несправедлив поради различните мащаби ,прилагани при облагането.Облагат се недвижимите имоти, разположени на територията на страната.Следователно земята и горските насаждения не се облагат с този данък.От данък са освободени , общините, читалищата, сградите, които са собственост на чужди държави ,площадки и други имоти за обществено ползване,селскостопански сгради,сгради за срутване ,държавата,библиотеки

Субект на данъка са собствениците на сградите ,а при учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.Такъв данък плащат и ЮЛ  за сградния си фонд

Данък се плаща независимо дали обектът се ползва.За новопридобити сгради в двумесечен срок се подава данъчна декларация.При прехвърляне на имоти данъкът се плаща от новите собственици,ако не е платен

Данъчният размер е 1,5‰.Ако имуществото е основно жилище данъкът е 0,75‰, за инвалиди-0,375‰ .ЮЛ са длъжни до 28.02 да декларират балансовите стойности на недвижимостите ,а за сгради –пазарната стойност.Пазарната стойност е оценена по определени нормативи

За лица,които притежават имоти над 100 000 лв ,за недвижимите се дължат 3‰

Данъкът се плаща на 4 равни части, а ,когато се плаща до 31.03.се ползва 3% отстъпка

17.04.2000

Данък върху наследствата-не поражда особени трудности за данъкоплатеца,защото облагането е еднократно и свързано с един по- продължителен период през който се сменя формата на собственост

*обективно облагане –облагане на съвкупна наследствена маса преди разделянето и м/у наследниците ,независимо от броя им и наследствените връзки .След плащането на този данък се разпределя м/у наследниците

*субективно –облага се стойността на всеки наследствен дял (всеки наследник плаща поотделно данък-наследство според наследения дял и родствената връзка ) У нас облагането е субективно ,т.е. облагат се наследствените дялове.Обект на облагане са наследствата ,които по закон или по завещание се наследяват като имущество в страната или чужбина от български граждани ,както и имуществата на чуждите граждани в нашата страна .

Като наследство се облага и имуществото ,което се полага в случай на смърт на наследодателя,непосредствено от трето лице възоснова на сключен договор.Облагаемото имущество се оценява по следния начин

1)недвижими имоти по данъчна оценка за данък в/у имуществата

2) за чужда валута и благородни метали по курса на БНБ

3)ЦК по пазарна стойност,а когато такава не е отбелязана –по номинална

Всички останали вещи и права се оценяват по пазарна стойност.От стойността на облагаемите обекти се приспадат установените задължения на наследодателя към момента на откриване на завещанието.На второ място се приспадат правата и задълженията ,които наследодателите  са прехвърлили в полза на държавата или общините .На трето място се приспадат разноските за погребение в размер на 6 средни месечни работни заплати(вече е отменено?)

Необлагаеми са имуществата ,завещани на държавата или общините ,имуществата на загиналите за страната ,обикновената покъщина ,земеделски инвентар,библиотека и музикални инструменти.Те не са обект на облагане ,ако са наследство по права линия .Необлагаеми са неполучени пенсии и имуществата в чужбина ,за които е платен наследствен данък в съответната страна

Данъчното задължение се изчислява по комбинирана етажна прогресия ,която е в 3 тарифи според родствената връзка

--за наследство по права линия –необлагаем минимум за наследствен дял от 1500лв и за 6-етаж за наследство над 1млн лв

--за наследство по съребрена линия –необлагаем минимум няма ,до 15000 наследственият дял е 0,1%,в 6 етаж –за над 1млн лв –12%

--други наследници-до 15000 лв дял данъкът е 3%,над 1млн –20%

Наследниците в случай на смърт в 6-месечен срок от откриване на наследството трябва да подадат декларация в данъчната служба .За всички останали случаи след прехвърляне на наследството данък се плаща в 2-месечен срок от връчване на данъчно-облагаемия акт .Когато става дума за наследяване на дялове в СД и т.н. данъкът се плаща в срок от 1 година от прехвърлянето на собствеността

Данък за придобиване на имуществото по възмезден начин и по дарение

Обект на облагане е придобитото имущество по дарение ,както и недвижимите имоти ,ограничени вещни права в/у тях и МПС,придобити по възмезден начин.Данъчен субект е лицето,което получава имуществото,а при замяна на собственост –от лицето,което придобива по- високостойностното имущество.Данъчна основа е оценката на имуществото в лв в момента на неговото прехвърляне .Стойността се определя по същия начин ,както и при недвижимото имущество.При дарение по права линия м/у съпрузи и деца данъкът е 0,5%.При дарение м/у роднини (съребрена линия )-0,7%.При дарение извън родствени връзки-5%.При възмездно придобиване на имущество данъкът е 2%в/у оценката на прехвърленото имущество,а при замяна данъкът е 2%,но в/у оценката на имуществото с по висока стойност.От този данък се освобождават имущества- дарени на държавата,на български здравни,културни и научни организации на бюджетна издръжка,БЧК,организации на инвалидите ,фондовете за пострадали от природни и други бедствия,дарения за лечение на български граждани в чужбина ,за хуманни цели ,в полза на читалища.Данъкът обикновено се заплаща преди прехвърляне на имуществото в данъчната служба по местонахождение на недвижимия имот .

Данък в/у превозните средства

Обекти на облагането са МПС, регистрирани или подлежащи на регистрация в РБ,корабите,регистрирани в българските пристанища,въздухоплавателните средства.Субекти на данъка са собствениците на ПС-тоТози данък е диференциран според мощността ,местата,катализаторното устройство.Плаща се до 31.03.,а при просрочка се заплаща лихва..Не се облагат общинските и държавните ПС,колите на дипломатическите представители (по споразумение)

Данък в/у земята

При облагането на земята се диференцират отделните учстъци според плодородността,климатичните условия.Затова се налага и диференцирана рента.През 1993 този данък отпада,но през 1994 има опити за неговото възстановяване,като предложението е ставките да се увеличат 10 пъти.

Данъкоподобен метод(данъкоподобни плащания)

-плащания ,които се отличават от данъка ,а разликите са както според мотива и характера на облагането,така и според размера и начина за определяне на вноските.Тези плащания приемат формата на такси,глоби,лихви,конфискации,реквизити.Най-голям дял имат таксите.Таксите са инструмент за финансово разпределение ,което е свързано с административната дейност на държавата,осъществявана от различни органи и институции.Мотивитв за събирането им са:

*набиране на средства за издръжка на институциите ,които извършват административните услуги

*осигуряване приходи въобще за държавата

*икономическо въздействие в/у гражданите за прибягване до услугите на административните органи ,само когато е необходимо

М/у таксите и данъците има различия:

=таксите са еквивалентно плащане за административни и други услуги.Данъците не са еквивалентно плащане

=плащането на такси е доброволно,а на данъците-принудително и задължително

=при таксите не се взема предвид финансовото състояние и платежоспособността на платеца,докато при облагането с данъци тези елементи се отчитат.Затова таксите са данъкоподобни.Броят и размерът им се определя от мащаба и развитието на държавните услуги.Таксите се групират като общи и специфични.Общите се събират от всички държавни институции,а специфичните –от ведомствените институции.

Според начина на определяне таксите са:*прости-постоянни и *пропорцонални

Според бюджетното звено ,в което се акумулират-*държавни(централни),*местни

Според начина за събиране-*непосредствено заплащани в брой,*чрез облепване с гербови марки или закупуване и използване на гербова хартия.

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ-такси за услуги в съда(регистриране на ТД,разводи и др)и други държавни институции.

МЕСТНИТЕ ТАКСИ са с най-голямо значение.Общините нямат данъчен суверенитет ,но могат да определят и събират такси,чиито размер се определя от местния парламент

*такси за битови отпадъци-плащат се от всеки гражданин на определено населено място.Те се определят в промили към стойността на недвижимото имущество.

*такси за ползване –пазари,тържища,тротоари.Заплаща се от ФЛ и ЮЛ,като таксата се определя за кв. метър.за ден ,месец

*такси за детски градини,лагери,социални грижи

*курортни такси-(в курортни градове и се облагат тези,които пътуват)

*такси за добив на кариерни материали,вкл и добива от дъното на водоемите.

*такси за технически услуги ,извършени от общинско териториално или селищно устройство,архитектура,скици

*такси за административни услуги-идентичност,акт за раждане

*такси за кучета

*такси за охрана и опазване на земеделските имоти

ПРИНОСИ-форма за събиране на приходи,която е с ограничено приложение.Плащане ,в чиято основа стоят извършените от централните и местни органи комуникативни и благоустройствени мероприятия.То компенсира направените разходиСъбирането на приносите се осъществява чрез Ц ??(централните сради са с по-висок наем например)При оценяването на земята има базисна цена .Приносите се различават от данъците поради ограничения кръг ФЛ и ЮЛ ,които засягат,но и данъците и приносите имат задължително –принудителен характер

Данъкоподобните методи нямат голямо значение за бюджета,а по-скоро за общинския бюджет.

Неданъчен метод-

Главно средства за акумулиране на средства по неданъчен път  са  държавните заеми.Те са метод за набиране на държавни приходи и форма за реализиране на доходи(лихви)за кредиторите.Събирането на приходи черз заеми води до повишаване на държавния дълг.Днес държавите формират значителни дългове.Това нарастване на дълга е резултат от непрекъснатото повишаване на държавните разходи и на бюджетния дефицит.Нарастването на ДД(държавен дълг) покачва емисията на ДЦК.По този начин държавата подхранва паричния пазар с ЦК и влияе в/у формирането на пазарния лихвен процент.По косвен път заемите влияят в/у развитието на икономиката .ДД са специфична форма на движение на парите м/у държавата и банката ,фирмите и населението.При това държавата може да бъде едновременно и кредитор и заемател.Разликата от заетите средства от държавата и предоставените от нея кредити  формира публичния дълг.Държавата е предимно заемател,което води до ръст на публичния дълг.Характерно е,че заемите при престъпване на падежа се превръщат в данъци.Ето защо често ДД се определят като антицитировани данъци ,т.е. данъци вземани авансово и по този начин и държавните заеми са средство за преразпределение на БНП.Тъй като заемите се използват наред с данъците възниква въпросът не е ли възможно вместо заемите да се увеличат данъците.Аргументите за ползване на заеми са

1)всяко повишаване на данъците или въвеждането на такива води до намаляване на доверието в държавата и правителството.

2)при заемите държавата може да разполага със средствата веднага и в размерите,които са и необходими.Осигуряването на тези средства чрез данъците е дълга процедура.

3)в момента на сключване на заемите тежестта не се усеща от данъкоплатеца,а едва след изтичането на срока и превръщането на заемите в данъци .

19.04.2000.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗАЕМИ(ДЗ)

1)вътрешни и външни-за развитите страни е характерно,че преобладават вътрешните заеми,а за развиващите се –външните,защото те не разполагат с достатъчно вътрешни ресурси.

2)централни и местни-Централните се сключват от правителството,а местните от общините

3)според начина на погасяване-#лихвени-носят на притежателите на ЦК доход във вид на лихва.

#лотарийни-следващата се лихва се разиграва на лотария.Така само печелившите ЦК получават доход, а непечелившите-само главницата на датата на падежа.

4)според продължителността-текущи-свързани с касовия разрив при изпълнение на бюджета(БНБ)

-краткосрочни-(1 година)сключени преди всичко за финансиране на бюджетния дефицит(с емисията на съкровищните бонове)

-средносрочни и дългосрочни-облагационни заеми(зунк-облигации-дават право на приватизация,брейди)

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ

ДД е неизплатеното или непогасено задължение на държавата към нейните кредитори по сключени от нея заеми към определена дата.По своя състав дългът включва главница и лихви.Следователно разходите за бюджета са за погасяване на основното задължение(главница) и лихвата.

Дългът може да бъде:

*текущ-включва задълженията на държавата под формата на погашения и лихви

*основен (капиталов)задължение за погасяване в следващите години.

*реален-реално получени от държавата средства

*потенциален-включва и гаранциите,които държавата поема

Управлението на дълга включва система от мерки и мероприятия,провеждани от държавата във връзка със сключването на заеми ,емисията на ценни книжа, обслужване на плащанията по дълга.Управлението на дълга има за цел :1)предоставяне на възможност винаги да се осигуряват на държавата средства чрез държавни заеми при най-благоприятни условия(от гледна точка на лихвения процент,цена ,курс)

2)регулирането на икономиката чрез маневрирането с равнището на пазарния лихвен %,т.е. провеждане чрез ДЦК и формирания на тяхна основа пазарен лихвен процент политика на “скъпи” пари и “евтини”пари.По този начин държавата активно може да въздейства на икономиката да ревизира икономическата си политика в съответствие с фазите

на икономическия цикъл

3)привеждане в съответствие на лихвения % по ДЗ с цената на заемния капитал(банкови кредити) и намаляване на разходите по поддържане на дълга чрез конверсията  му или консолидирането му.

4) противодействие чрез ДЗ  с/у изтичане на капитали зад граница и съдействие чрез кредитната политика за намаляване на пасива по платежния баланс.Така държавата привлича голяма част от тези капитали.

5)подобряване структурата на ДД или подобряване на съотношението м/у краткосрочна и дългосрочна задлъжнялост.

При управление на дълга първият момент е свързан с начините за сключване

1начин-чрез посредничество на една банка или банкова групировка(консорциум),които преговарят за условията за сключване на заема (сума,срок ,лихвен процент,емисионен курс,начин за изплащане на лихвата)След постигане на съгласие по сделката за посредничество ,банката –посредник  изкупува цялата емисия по договорения емисионен курс и осигурява средствата на държавата.ЦК могат да останат в актива на банката или тя може да ги предложи на вторичния пазар ,като ги пласира сред инвеститорите.Банката изкупува ЦК по емисионен курс и ги продава по номинален курс.Разликата формира дохода на банката,от който се покриват разходите и се реализира печалбатаНай-често държавата обявява търг м/у банките за емитиране на ЦК.У нас главен посредник е БНБ

2начин –чрез публична подписка-държавата обявява сред населението и инвеститорите всички условия по заема и приканва населението,стопанските субекти в определен срок да запишат съответни дялове  по заема и след определен срок да внесат записаната от тях сума в държавния бюджет.След внасянето на сумата и получаването на ЦК се смята ,че заемът е окончателно сключен.Този начин за сключване на ДЗ е по-изгоден за държавата,защото е свързан с по-малко разходи по емисията и пласирането на ЦК.Този начин не винаги може да осигури желаната сума от средства .Получаването на сумата може да стане ,но в не така кратки срокове,както при посредничествтото на банките.

3начин –постоянно емитиране на облагации на гише.По този начин държавата организира,открива специални гишета ,в които всеки гражданин или стопански субект може да внесе желаната сума и да получи с/у нея ДЦК-облагации.Този начин за сключване на заеми е много удобен за населението,защото могат да закупят ЦК,когато разполагат със съответната сума,но е крайно неудобен за държавата,тък като набирането на средствата е доста бавно и не в момента ,когато държавата действително има нужда от средства.Поради това този начин има ограничено приложение.

4 начин-емитиране чрез фондовата борса(чрез вторичния паричен пазар).Прилага се много рядко.Обикновено облигациите,ДЦК са обект на покупко-продажба на борсата,след като те са емитирани и пласирани на първичния паричен пазар.Първичният пазар осигурява финансиране ,а борсата-ликвидност.Емисията на ДЦК се осъществява чрез така нареченото десеткратно деление .Емисията включва:

1)номинален курс-обявеният курс,който е записан в/у ЦК.

2)емисионен курс-по него държавата предоставя на банката –посредник облагациите.Той обикновено е по-нисък от номиналния курс,като разликата формира дохода на купувача,на банката.

По отношение на облагациите е характерно,че се продават по курс ,по нисък от номинала(така нареченото “дизажио”-под пари)

3)пазарен курс-той е правопропорционален на лихвения % по заема и обратнопропорционален на банковия лихвен %.Лихвените % по влоговете и заемите са главните,но не единствени фактори,които определят пазарния курс.Той зависи преди всичко от търсенето и предлагането ,от данъчното третиране на доходите ,от лихви и т.н.

При определянето на лихвения % по ДЗ трябва да се спазват две изисквания:

-да бъде достатъчно висок ,за да привлича вниманието на кредиторите(ах,Юрий !)

-да не бъде прекалено висок ,за да не утежнява дълга на държавата

ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЪЛГА-погасяването става по следните начини:

1)погасяване на ежегодни ,равни части,наричани “-анюитети”.За целта се изготвя анюитетен изчислителен план

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG