Home Икономика ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ И ГЛОБИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ И ГЛОБИ ПДФ Печат Е-мейл

ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ И ГЛОБИ

Пада се малка част, малък принос за държав.бюджет , но са много важни за данъкоплатците , защото те са свързани със задължителния и принудителен характер на данъците .

Всеки закон завършва с административни санкции(данъчни закони )

 1. Приходите от лихви се определят от данъчната администрация , дължат се от данъкоплатците в случаите когато те не са внесени в законоустановените срокове своите дан.задължения.

Лихва = (осн.лихв % + ?%) * сумата за всеки закъснял ден

ОЛП(основния лихвен процент) се определя от БНБ и зависи от търсенето и предлагането на пари на паричния пазар.

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ (ПОСТЪПЛЕНИЯ) В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

Не данъчните приходи са от :

-          сключване на държ. Заеми

-          продажба на държ. Предприятия (приватизация)

-          отдаване на държ.имущество под наем и на концесия

-          извършване на стопанска дейност от държавата

 1. Приходи от стопанска дейност на държавата – днес почти няма такива
 2. Сключване на държавни заеми – основна и най – голяма ( основен) приход на държавния бюджет (не данъчен )

Как се сключват държавни заеми :

-          става също чрез („състезание”)наддаване , конкурс между онези , които имат свободни пари и искат да кредитират държавата , същото наддаване има етапи , начин на организация и правила = аукцион , той е форма на организирана търговия при която множество купувачи наддават (тайно или явно ) за да купят дадена стока или актив .

-          процедура по наддаване

-          няма ограничение за участие!!

!!!Проблемът бюджетен дефицит – винаги стои зад държ. Заеми

Държавните заеми и дълг се използват за финансиране на бюджетния дефицит , т.е тогава когато приходите от данъци , такси и др. Квази данъчни форми  не са достатъчни да послужат за финансиране на всички държавни разходи.Именно този недостатък се покрива от държавните заеми.

С други думи , ако бюджетът е балансиран за по –продължително време или със излишък- нови заеми няма да се сключват (няма защо) – старите заеми ще се погасяват и бремето или дълго вата тежест се пресмята по различни начини.

Те са:

Бремето или дълговата тежест = Брутен държавен дълг

БВП

Бремето или дълговата тежест = Разходи за държ. бюджет за обслужване на държ.дълг

Обща сума на бюджетните разходи

Държавните дългове могат да се сключват чрез МВФ,СБанка и регионалните Банки за развитие. В случая кредитори на държавата са посочените международни организации.

Относно използването на държавни заеми има две становища.

 1. По-старото на А.Смит , Рикардо , на класиците (Мил, Сей) това е мнение се поддържа на настоящия етап от неолибералите  „ които са на мода „

Рикардо Смит :

Държавните заеми и дълг трябва да бъде отбягван, т.е. да няма.Да се сключват само при криза , война , фосмажорни обстоятелства.

Причини за по-голям 20% квота на дълга на България

 1. МВФ
 2. Консервативното поведение на правителствата (7-8год.)

2.Кенесянците препоръчват по-активно  използване на дълга и заемите

!!! Избутващ  (изтласкващ ) ефект на държавните заеми (на неолибералните теория е съображение за влиянието им върху лихвените проценти, частните инвестиции и иконом. Растеж)

Нека в т.Е ( Qе ; Rе) – при това състояние на пазара да няма участие на държавата на кредитния пазар.

За следващите години се взима решение държавата да търси заеми – равновесието в т.Е1 (Q1e ; R1е) при намеса на държавата)

Изводът на неолибералите следователно R увеличава при намеса на държавата стр.100 учебник

Неолибералите : частично и пълно изтласкване  стр.105 стр

Определяне на понятието Държавни ценни книжа

ДЦК са по същество облигации, т.е. ценни книжа за дълг. В случая техен елемент е държавата. Те са с определен срок , обикновено . След изтичане на срокът им, държавата извършва погасява номинолната им стойност . Това се извършва чрез посредничеството на БНБ. БНБ посредничи при емисията им и води Регистри , в които вписва: коя търговска банка  - колко и какви държавни ценни книжа притежава следователно да знае размера и цената на дълга.

ДЦК: са

краткосрочни (до 1год ), наричат се още съкровищни бонове търгуват се по цени с отстъпка от номиналната им стойност , защото са без лихва

- средносрочни (до 5 г. ) , които са лихвоносни

- дългосрочни (над 5 год до 50 год. в ЕС от френското правителство)

- информационно индексирани облигации

ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ

Води началото си със зараждането на конституционния режим на управление.

Силно развитие намира бюджетната практика след периода на Буржоазните революции и до ден днешен теорията за бюджета е актуална.

Теорията за Бюджета се спира върху неговите функции и принципи , които произтичат от следната дефиниция за Бюджета ;

в тесен смисъл Д.Б представлява План за Приходите и  Разходите на държавното стопанство за период от 1год.

Държавния бюджет почива на следните принципи:

 1. 1. Принципи на балансираност – според който редовните приходи да са равни по величина на разходите . Като редовни възприемаме приходите от данъци и такси.

Означава бюджета да е дефицитен, но и да не е с излишък.

Бюджетен излишък е налице в случаите , когато постъпленията са повече от разходите и възниква , въпросът как да се използва този излишък .

Излишъкът може да бъде :

1. ПЛАНИРАНИЯТ – се залага в Годишният закон за държавния бюджет

и

2.неочакван.

 1. 2. Принципи за точност на ДБ.

-          според него Приходите и Разходите трябва да са коректно  и точно изчислени  и представени.

Те изхождат от натуралните показатели .(бр.ученици , брой легла в болницата  и т.н.

 1. 3. Принципи за реалност на Държавния Бюджет

-          това означава предвидените Приходи и Разходи да са обективни и в максимална степен съобразени с икономическата конюнктура в текущата и следващите бюджетни години .

 1. 4. Принципи за  публичност на Държавния Бюджет

Държавния Бюджет е конституционна категория .Той е публичен , както са публични и дан. Разпоредби . Принципа за публичност се съблюдава от самото зараждане на бюджета но намира най-ярко приложение в условията на парламентарните демокрации.

Д.Бюджет се приема чрез , Годишен закон от нар.събрание , който се публикува в Д.Вестник и става общо достояние .

Това , че законът го прави задължителен за всички участници в процеса на събиране на публични средства , тяхното разпределение и изразходване .

Промени в Д.Бюджет се извършват само чрез промени в Год.закон .

 1. 5. Принципи за единство – означава всички приходи да се централизират в един единствен паричен фонд , за сметка на който да бъдат извършвани разходите следователно т.е. приходите да нямат разходно –целево предназначение.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG