Home Икономика ТЕХНИКИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДДС

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ТЕХНИКИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДДС ПДФ Печат Е-мейл

ТЕХНИКИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДДС

1Обект  на облагане –ДДС  се дължи за всяка доставка на стока или услуга с място на изпълнение територията на РБ и извършена от данъчнозадълженото лице за износ и при внос.Териториалният обхват включва географската територия на РБ плюс континенталния шелф и изключително икономическата зона, с изключение на свободните зони,свободните складове и търговските обекти,лицензирани за валутна търговия.Стойността на сделката включва сумата ,начислена от изпълнителя на получателя без ДДС.Когато стоката е акцизна,стойността се покачва със следващия акциз,а при вносните стоки –и с начислените митнически такси.Когато стойността на сделката е във валута ,тя се определя по валидния валутен курс на БНБ към датата на изпълнението.При безвъзмездни сделки стойността на сделката е пазарната им цена (без ДДС) към датата на изпълнение.Датата –дата на издаване на данъчната фактура за сделката.Следователно дан основа (ДО) е стойността ,в/у която се начислява или не се начислява данък според това дали доставката е свободна или облагаема.Данъчната основа се увеличава с всеки данък и такса,когато такива са дължими за доставката,увеличава се с всички получени от доставчика финансирания(субсидии),пряко свързани с доставката,увеличава се с всички получени от доставчика лихви,със съпътстващи разходи-транспортни,опаковане,застраховане,начислени от доставчика на получателя.ДО не може да бъде по-малка от стойността на придобиване на стоката и себестойността на произведената стока .Тази постановка не се прилага при наличие на обективни пазарни условия(понижаване на цените)Продажба на стоки по цени,фиксирани по нормативен път

2субекти на облагане –всички ЮЛ и ФЛ,които извършват сделки със стоки,свързани със стопанска дейност(стоки са всички движими и недвижими вещи без парите)

ДАНЪЧНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ДДС

Те включват:

1)данъчна регистрация –задължителна и неразделна част от общата данъчна регистрация,когато фирмите отговарят на условията.Извършва се в 14-дневен срок ,след като е достигнат посочения оборот,във финансовата служба по местонахождение.Издава се данъчно удостоверение,в което се посочва данъчният период (месечен).Когато се преустанови дейността на фирмата ,тя е длъжна в 14-дневен срок да уведоми данъчната служба и да се отрегистрира.Прекратяването на облагането приключва  и когато в последователни 18 месеца оборотът спадне под 75000 или 50000(отрегистрирането е задължително)

2)рег по ДДС поражда определени задължения за данъкоплатеца

#водене на съответната документация съгласно закона за ДДС и Закона за счетоводството

#задължително издаване на дан фактури и съхраняване на екземпляр от тях

#да изискват и съхраняват дан фактура ,когато са купувачи(5 г)

#подаване на декларация –справка в данъчната служба за всеки данъчен период

# да внесе начисления ДДС в бюджета

3)изчисляване на ДДС

Д=ДО.ДСт

100

Прилага се правилото “от 100”

Д-дан задължение за конкретна доставка

ДС-дан ставка----20%

Когато данъкът се приема,че е начислен ,включен в обявената или договорената цена,то дан задължение се изчислява по формулата:

Д=ЦЕНА . ДС

100+ДС

Цената е с включен ДДС

Този данък годишно се преизчислява с подаване на годишна данъчна справка –декларация.Освен тези изчисления се извършват и корекции на ползван данъчен кредит.Така регистрирано лице,което е приспаднало изцяло като дан кредит сумата на начисления му данък за произведени ,закупени или придобити по друг начин стоки,или в последствие ги използва за извършване както на облагаеми,така и на необлагаеми сделки,се извършват корекции ,като се начислява данък,чиито размер се определя като

Д=С .ДС .(1-к)

100

Д-начислен данък

С-първоначална стойност на произведения,закупен или придобит актив

ДС-данъчна стойност(размер_

К-коефициент

От 2000 г е въведена и нулева ставка,която се прилага само за износ на стоки и доставка на благородни метали с получател БНБ.В този случай фирмите износителки могат да използват данъчен кредит за начисления в стоките ,които изнасят,данък ,без да плащат ДДС

Износът се третира като облагаема доставка с нулева ставка .Тя не изисква внасяне на ДДС

4)възстановяване на данъчния кредит-може да се приспада,прихваща и възстановява.При наличие на други установени и неизплатени задължения към държавата ,възникващи към датата на представяне на справката-декларация,се прихващат тези задължения и за остаъка се дължи ДК.Ако след приспадане на тези задължения остане данък за довнасяне ,той се дължи в 14-дневен срок след изтичане на данъчния период.Ако има данъци за възстановяване ,данъчните органи прихващат този остатък за погасяване на други неизплатени или установени задължения към държавата.Ако такива няма данъкът се възстановява в 45-дневен срок от подаването на справката-декларация.Този дълъг срок е най-големият недостатък на този съвършен данък(?!)Това в особена сила важи за фирмите –износителки

5)

За всеки данъчен период се подава справка –декларация,в която се отбелязва следващият се данък за данъчния период и сумите за приспадане,прихващане или възстановяване .В 14-дневен срок се внася и следващият се ДДС

6)данъчна проверка и данъчен акт –начилсяването и внасянето на данъка става по безобложен начин.Данъкоплатците сами изчисляват и внасят ,а дан органи само контролират

Данъчен акт за грешка –в него се констатира наличие или липса на нарушение при начисляване и внасяне на ДДС.В 7-дневен срок се връчва на данъкоплатеца.При несъгласие с акта той може да се обжалва в 14-дневен срок по съответния ред.Обжалването не спира издължаването на данъка,включително и начислените лихви.За нарушенията се плащат глоби(5000-50000),а за повторно нарушение –двойна глоба

Данъчно реистрираните лица са длъжни да водят следната документация:
*данъчна и опростена фактура

*касова бележка при продажба стока на ФЛ

*данъчни кредитни и дебитни авизи(уведомления)

*митнически декларации

*справка –декларация

*товарителница

*протоколи за приемане на метални ценности без фактура за бракуване ДА и КА ,и извън регистъра:съществуват—денвник за покупките

---дневник за продажбите

Всички ФЛ,които придобиват стоки в РБ и в 3-месечен период ги изнасят в непроменен вид ,имат право на данъчен кредит.Дипломатическите представителства закупуват стоките си без ДДС по взаинмно споразумение

18%-----22%------20%----в България,а в ЕС-от16 до 18%

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG