SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Мита 1 ПДФ Печат Е-мейл

Мита

1.Функции на митата

б) Фискална – осигуряване на приходи за бюджета – тя не е основна

б) Регулативна (главна функция) – те се използват предимно като средство за регулиране на външната търговия.

В) Защитна (протекционистична) – мита се налагат основно върху внасяни в страната стока с цел зашита на националното производство от външна конкуренция.

2. Фактори съдействащи за намаляващото значение на митата

а) Дейността на Световната търговска организация ГАТТ - в която членува и България, и в която работи за намаляване на митническите и не митническите ограничения в международната търговия. До сега организацията е провела 7 кръга на преговори, като на всеки са премахвани или намалявани мита.

б) Развитие на регионалната икономическа интеграция и създаване на регионални зони за свободна безмитна търговия.

в) Създаване на свободни зони вътре в отделните страни, общо в света такива зони са 600, като само в България са 6 (Бургас, Русе, Видин, Пловдив, Драгоман и Свиленград).

3. Видове мита – основно са вносни, износни и транзитни.

3.1. Според начина на установяване (според правната им основа) биват:

а) Автономни – установяват се и се изменят едностранно от страната която ги прилага.

Б) Конвенционални (договорни) – установяват се между две или повече страни на договорна основа. Те могат да се променят  само при взаимното съгласие на страните които са ги приели.

3.2. Според начина на изчисляване:

а) Стойностни (адвалорни)- определят се в процент към стойността

б) Специфични – определят се като абсолютна сума, с която се облага определено количество от стоката в натурално измерение (в лв, на км., на алкохолен градус и др.). Специфичните мита се прилагат към по-масови и нискокачествени стоки тъй като са нечувствителни към цената на стоката, нейното качество и технически изменения.

В) Съществуват и смесени мита, комбинация между стойностно и специфично мито.

3.3 Според целите с които се въвеждат

а) Защитни – защитават местното производство от чужда конкуренция.

б) Поддържащи – селективни мита, които имат за цел да защитават точно определен отрасъл или дейност.

в) Забранителни – подобни са на защитните но са толкова високи, че правят невъзможен (безполезен) вносът на съответните стоки.

г) Валутно-защитни – тяхната цел е да ограничат вноса с цел поддържане на валутния курс и платежния баланс на страната.

д) Антидъмпингови – целят да неутрализират използването на дъмпинга, като средство за нелоялна конкуренция и икономическа експанзия на външните производители.

4. Положителни страни на митата

а) Чрез тях се защитават млади и все още неконкурентно способни отрасли.

б) Подкрепят местното производство и така способстват за създаване на нови работни места.

в) Способстват за осигуряване за комплексно развитие на икономиката (диверсификация)

г) Чрез тях се осигурява политическа и икономическа сигурност, т.е. суверенитет на страната.

д) Способстват за борба срещу дъмпинговата политика.

5. Отрицателни страни

а) Могат да доведат до нерационално използване на ресурсите

б) Свиване на производствените възможности

в) Намаляване на благосъстоянието на населението

6. Обект на облагане при митата в България – на обмитяване подлежат чуждестранни стоки, които преминават митническата граница на страната когато по своето количество са с търговско предназначение.

7. Данъчен субект – еднолични търговци и юридически лица, които извършват външнотърговска дейност – внос или износ. Тези лица подлежат на специална регистрация в митническото поделение в чийто район е седалището на фирмата.

8. Данъчна основа – при стойностните мита това е т.нар. митническа облагаема стойност (МОС). МОС е договорената или платената цена от купувача към която се добавят направените транспортни разходи, за доставяне на стоката до входен граничен пункт на България, ако тези разходи не са били включени предварително към договорената цена. В МОС се включват още разходите по застраховка, товаро-разтоварни дейности, опаковка или дообработка, ако те са направени на чуждата територия - до достигане на входния пункт на страната.

В МОС не се включват транспортните разходи на територията на България след внасянето на стоката, платените комисионни на Българска територия, акцизи, допълнителни такси и разходи за дообработка в България.

При специфичните мита данъчната основа се определя на база натурални показатели.


 

 

WWW.POCHIVKA.ORG