Home Икономика ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА ПДФ Печат Е-мейл

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА

  1. АНАЛИЗ НА ОПТИМАЛНОСТТА НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА

Капиталовата структура (структурата на дългосрочните капитали) на едно предприятие се състои от нейните финансови капитали. Тя се явява изразител на финансовата стабилност на фирмата. Като обект на финансовия анализ позволява да се определи степента на платежоспособност на фирмата. При анализа на капиталовата структура се изследват дългосрочни (облигации) или безсрочни (акциите) източници на финансиране на фирмата. 10

За да се изяснят ключовите характеристики на капиталовата структура и нейния анализ може да се отбележи, че:

Първо: Капиталовата структура на фирмата в съвкупност от съотношенията на отделните елементи на дългосрочните капитали, които след изплащане на цената на придобиването им се използват за финансиране на инвестициите. 11

Второ: В дългосрочен план печалбите и рентабилността (която предполага периодична способност да се генерират паро в бъдещето) са едни от най-важните и точни показатели за налична финансова стабилност. Приходите са най-желаните и сигурни източници на капитали за по-дългосрочно плащане на лихва и изплащане на главница.

Когато обект на анализа е капиталовата структура, на първо място трябва да се отчете наличието на съществена разлика между дълга и акционерния

капитал. В тази връзка, внимание заслужава обстоятелството, че:

10 Захариев, А., Адамов, В.,Холст, Дж., Финансов анализ, В.Търново, АБАГАР, 2006 г., стр.306

11 Пак там, стр.307

Първо: Акционерният капитал е първичен източник на капитал. Това е така, защото без него фирмата не би могла да започне да съществува и функционира. Той е основен рисков капитал, защото поема риска, на който фирмата неизбежно се подлага. Всяка една фирма трябва да има определен обем собствен капитал, като  за различните дружества той е различен и трябва да бъде изцяло записан в устава на фирмата. 12

Характеристиката на акционерния капитал от обикновени акции, която е доминираща, показва че той не гарантира печалба, която трябва да бъде изплащана, независимо от състоянието на фирмата. От гледна точка на стабилността на фирмата и излагането на риск от неплатежоспособност, основната характеристика на акционерния капитал е тази, че той е постоянен, може да се разчита, че ще остане инвестиран в моменти на затруднение и че е носител на периодично задължение за изплащане на дивиденти. Той представлява ресурс, който една фирма може да инвестира в дългосрочни активи и да ги изложи на най-голям риск. Въпреки това, фирмата спазва определено минимално ниво на финансово равновесие.

Второ: Когато инвеститорът инвестира в обикновени акции на една фирма той приема дълга двояко. От една страна, наличието на дълг представлява риск от загуба на негова инвестиция, но от друга страна е налице потенциала на високи печалби, които възникват от финансовия лийвъридж (лост). За един кредитор основен гарант на неговия заемен ресурс е фирмената капиталова основа. Колкото по-малка е относителната капиталова основа, толкова по-малък е предпазния буфер на кредиторите срещу загуба. Оттук следва извода, че риска от загуба е значителен.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG