Home Икономика Определяне цената на ДА. Методи за оценка коригирана балансова стойност, възпроизводителна стойност, аналог и дисконтиране

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Определяне цената на ДА. Методи за оценка коригирана балансова стойност, възпроизводителна стойност, аналог и дисконтиране ПДФ Печат Е-мейл

Определяне цената на ДА. Методи за оценка – коригирана балансова стойност, възпроизводителна стойност, аналог и дисконтиране. Оценка на активи с ограничен и неограничен срок на съществуване. Оценката на ДА е процес на установяване на тяхната вероятна цена. Истинската цена се определя на пазара, при сблъсъка м/у търсене и предлагане. Според кривите за търсенето и предлагането цената на стоките се установява в равновесната точка м/у търсенето и предлагането (равновесна цена). Цени прави само пазара. Без пазар няма цени и обратното. Цената се разпада на себестойност и печалба, но не се образува от тях.// Методи за оценка – принципите и подходите разгледани преди служат за определяне на цената на материалните, нематериалните и фин. А; недвижими, движими имоти, МПС, сгради и т.н. Според нашата фин. литература на преден план излизат два метода за определяне на цените: *материална оценка – базира се на разходите за създаване на съответния А; *метод на бъдещите доходи – активите се оценяват според доходите, които ще носят. Този метод се разглежда като решаващ. Тези два метода се лансират от българската финансова наука или от някои нейни представители. Но освен финансова теория има и оценителска, която не е развита у нас. Според световната оценителска теория и практика по-известни са следните методи за оценка на ДА. 1)Метод за коригираната балансова стойност – всеки оценителски подход може да е точен или подвеждащ, според това до колко обоснован и задълбочен е направения анализ на изходното начало. Този метод се основава на нормализирането на балансовата стойност ч/з съответни корекции на съществуващата база и постепенното доближаване до търсената цена. Целия процес на оценката на този метод е постоянно доуточняване на тази стойност анализирайки допълнителни фактори и прилагайки различни техники и методи. Анализа на балансовата стойност предполага установяване момента, когато е формиран, колко време е минало от тогава, каква е била инфлацията и промените в цените общо и конкретно, има ли преоценка на активите и каква, какво е реалното състояние на оценявания обект, стопанисва ли се нормално или е изоставен.// В случай, че стойността получена при прилагане на следващите методи е близка до получената при коригиране на балансовата стойност, това означава, че сме отчели вярно влиянието на всички фактори, защото правило на оценяването е да се използват няколко метода за оценка. Този метод в с-мата на БДЖ е почти неприложим; 2) Метод на възстановителна (възпроизводителна) стойност – с този метод се установява какви разходи са необходими за възпроизвеждането на идентичен обект със сходна производствена характеристика, добавя се печалба, съгласно изискуема норма на печалба, и се коригира според степента на годност. Годността е обратно на степента на амортизираност. Възпроизвеждането на абсолютна идентичност е затруднено от други фактори: излизане от оборот и др.; 3) Метод на аналога – прилага се когато има достатъчен обем продажби на ДА, на идентични или близки по качества и параметри стоки. Информацията за продадените аналози се коригира в + или - , по специална таблица до привеждане на данните до конкретния обект за оценка. Методът е лесно приложим и преценките са мех. верни в условията на развит пазар с ясно очертани тенденции. Трудност е липсата на вярна информация за системно регистрирани цени на сделките. Може да се използват данни от нотариусите и посредническите фирми за сделки с недвижими имоти, ако цените не са фиктивни.  4) Метод на дисконтираните бъдещи доходи – дисконтирането е обезлихвяване. Този метод се прилага при пропорционални доходи за следващи периоди. При него трудно се определят бъдещите доходи. Оценката се състои в превръщане на бъдещите стойности в наст. стойности.// Оценка на активи с неограничен срок на съществуване: *определяне цената на акции  - доходът при акциите може да бъде непостоянен за обикновените акции или предварително определен и постоянен за привилегированите акции. Освен това той може да има еднакви или различни размери спрямо номиналната стойност. Купувайки акции инвеститорът знае, че те не се погасяват, а са  с неограничен срок на съществуване. Единствените начини за прекратяване са ликвидация, обратно изкупуване или продажба на пазара. 1)Оценка на акции с постоянен доход – факторите, които определят цената са 2 – годишния доход на акцията и лихвения процент.// PV=Д/r, Д- доходност,  r- норма на възвръщаемост.// Цена на земята – разновидност на цената на акциите с постоянен доход.// *определяне цената на обикновената акция – носят доход в 2 форми: **годишен дивидент; **капиталов дивидент (капиталова печалба).// Нетната печалба на фирмата се насочва за 2 цели: 1)за изплащане на дивиденти;  2)за реинвестиция или увеличаване капитала на фирмата.// Собствения капитал и цялата печалба са на акционерите. Когато печалбата се реинвестира, зад всяка акция стои повече капитал,  при което пазарната й цена се увеличава. Това увеличение се нарича капиталов дивидент. Той се намира като разлика м/у цената на акцията след 1 г. и сег. цена. Съвкупната норма на доходност на една акция взема в предвид дивидента разделен от печалбата и капиталовия дивидент. Съвкупната възвръщаемост на една акция е равна на дивидентната възвръщаемост плюс капиталовата възвръщаемост. Оценката на акция от този род се извършва по формулата: r= ((D1 +P1 – P0)/ P0).// Оценка на активи с ограничен срок на съществуване.  *определяне цената на облигациите – облигациите са фин. А с ограничен срок на съществуване. Всяка облигация се емитира за определен срок (матуритет). След изтичане на този срок облигацията подлежи на погасяване – притежателят  й получава стойността на нетния номинал плюс цената на последния купон. Облигацията има купонна лихва, която се изплаща периодично. Емитирането става с номинална стойност и купонен %. Купонния % е лихвения %.// Пр: Купонния % на 3 годишна д-вна облигация е 9. Номиналната стойност е 1000 лв. 3-годишните депозити в ДСК са при 12% лихва. Колко е сегашната стойност на облигациите? 1)1000*9%=90лв.;  2)90/(1+0,12) + 90/(1+0,12)2 + (90+1000)/(1+0,12)3 = 927,90 лв.//  *определяне цената на ДМА и ДНМА – сходството м/у ДМА и ДНМА подсказва, че по един и същ начин се определя тяхната цена.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG