Home Икономика Същност на публичните приходи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност на публичните приходи ПДФ Печат Е-мейл

Същност на публичните приходи

Публичните приходи представляват част от националния доход, предоставени на държавата, областите, общините и кметствата за покриване на техните разходи. Нейният обем зависи както от величината на националният доход, така и от функциите на държавата и местните органи на управление.

Увеличението или намалението на функциите на публичните органи също е предпоставка за определяне величината на приходите по техните бюджети.

По своята икономическа същност публичните приходи представляват съвкупност от специфични парични отношения с помощта на които се разпределя и преразпределя БВП и по-конкретно националния доход с цел оформяне на бюджета на местните органи на управление и на извънбюджетните фондове.

Публичните приходи са свързани с акумулиране както на част от доходите на държавните, общинските, кооперативните и частните форми, така и с част от доходите на населението.

Обективна предпоставка която обуславя разпределението на националния доход на национално и регионално равнище е държавната и общинска собственост на стопанските единици. Държавата и общината като техни собственици, получават създадения в тях доход. Малка част от публичните приходи постъпват от кооперативния сектор. Доходите в кооперациите са групова собственост и за това при постъпването на част от тях в приход на

8

държавния бюджет и в бюджета на общините се извършва смяна на собствеността, което е израз на преразпределението на националния доход.

Всички търговски дружества без държавно участие внасят част от своята печалба в приход на бюджета на общината на чиято територия са регистрирани. В процеса на постъпване на част от печалбата на частните дружества се извършва смяна на собствеността, защото част от частната собственост се превръща в общинска

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG