Home Икономика Подоходно облагане на физически лица 5

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Подоходно облагане на физически лица 5 ПДФ Печат Е-мейл

Подоходно облагане на физически лица

Идеята за подоходно облагане на физически лица е дадена от Адолф Вагнер(1835-1917). Възниква в края на 19в. Още с възникването на идеята тя се свързва с прогресивния начин на облагане. За да разберем съвременното състояние на подоходното облагане е необходимо да се проследят някои тенденции през последните десетилетия. Тези тенденции са предизвикани от разбирането за макроикономическо регулиране в икономиката и ролята на данъците в този процес. До началото на 80те в съответствие с Кейнсианската доктрина подоходните данъци са основните инструменти във фискалната политика, насочена срещу рецесията. Това обуславя:

 1. 1.                    високи данъчни ставки
 2. 2.                         стръмни прогресиии със стремеж за значително влияние върху преразпределението на доходите
 3. 3.                         защита интересите на фиска
 4. 4.                       силна регулативна роля на държавата

Неоконсервативните идеи дошли на мястото на кейнсианството акцентират върху отрицателното въздействие на подоходнито облагане в такива големи размери. След 80те подоходното облагане се характеризира с:

 1. 1.                    намаляване на максималните данъчни ставки(у нас е 40%)
 2. 2.                         смегчаване на прогресиите
 3. 3.                         намаляване броя на етажите (у нас - 4 етажа)

Тенденцията е да се намали преразпределителната роля на подоходното облагане. Въпреки тези промени в същото време се прави опит да се засили социалната адаптивност на подоходното облагане чрез различни други начини като: въвеждане на няколко облагаеми скали с различен размер на необлагаем минимум; облагане не на месечния, а на годишния доход; даване на възможност на домакинствата дали да облагат индивидуално или съвместно доходите си; въвеждане на различни данъчни кредити или т.нар. негативен подоходен данък и др.

еволюцията в техниката на подоходното облагане през последните дес4етилетия е съобразена и с различни подходи при определяне на данъчната основа. Данъчната теория и практика познава 3 системи за определяне на данъчната основа:

 1. 1.                    шедолярна
 2. 2.                         глобална
 3. 3.                         смесена

Исторически първа възниква шедолярната, която е английски тип система. При нея се обхваша и облага отделнния доход в зависимост от източниците на придобитото имущество и от техния характер.

Класическото шедулярно облагане е подразделяне дохода на 5, като всяка част се облага поотделно по 5 различни тарифи:облагането е диференцирано. Те са били следните:

-           доход от поземлена собственост

-           доход от арендуване на земя

-           доход от ценни книжа

-           доход от  предприемаческа дейност

-           трудови доходи

Недостатък на тази система е, че се губи представа за размера на съвкупния годишен доход.

Глобалната е немски тип система, при която се облага съвкупния общ годишен доход без оглед на неговите източници и характер. Сега се прилага почти във всички страни.

Смесената е френски тип система. От една страна облагането става диференцирано на базата на подразделяне на дохода на шедули, а от друга се дърци сметка за общия годишен доход и когато той превиши определени размери се     плаща т. нар. “ супер данък “.

При подоходното облагане важно значение има определянето и дефиницията на дохода. На практика е доста трудно да се обхванат и измерят всички доходи на индивидите. Във финансовата литература обикновено дохода се дефинира като чист прираст за покупателната сила на индивида за определен период от време. Доходът може да се измери като се проследят източниците на неговото придобиване или направленията на проследяването му. Осн. групи източници на доходи в паз. стоп. са :

 1. Доходи от продажба на финансовите пазари.
 2. Трансфери, които индивидът получава от държавата.
 3. Чист прираст на стойността на притежаваното от индивида имущество.

Според направлението на използването му доходът може да бъде измерен така:

 • разходи на индивида за текущо потребление.
 • спестявания - S
 • трансферни плащания от индивида към държавата

Данъчната практика използва

16.04.1998г.

2.Организация на подоходното облагане на ФЛ - ЗОДФЛ

 1. Обект на облагане - доходите на ФЛ, на предприятията на ЕТ и доходите на някои ЮЛ. Облагаем год. доход като данъчна година е календарната година.
 2. Платци (данъчно задължени лица)
 • местни ФЛ
 • ЕТ
 • ЮЛ, чийто год, оборот е до 75 млн. лв. и извършват дейности, които са посочени в ЗОДФЛ.

Дефиниция: Местни ФЛ -

1. Лицата, чието постоянно местоживееене е в България.

2. Лицата, които пребивават в България повече от 183 календарни дни през една календарна година.

3. Лицата, които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава.

Чуждестранните ФЛ също са задължени по този закон за доходи, получени от източници в България.

3. Облагаеми доходи - придобитите доходи от източници в България се подразделят на 2 групи: облагаеми и необлагаеми.

В групата на облагаемите доходи се включват следните видове доходи, получени от разл. източници при упражняването на различни дейности:

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG