Home Икономика ИСТОРИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ НА ФОНДОВИТЕ БОРСИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ИСТОРИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ НА ФОНДОВИТЕ БОРСИ ПДФ Печат Е-мейл

ИСТОРИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ НА ФОНДОВИТЕ БОРСИ

История и организация на фондовите борси в развитите страни

В Антверпен се поставя началото на търговията с ценни книжа. Появяват се първите облигации, пуснати от нидерланското правителство. В 1592 г. в Антверпен се публикува цената на ценните книжа /първообраз на контировъчен курс/, продавани на борсата. Борсата в Антверпен започва да залязва и борсовия пазар през 1608 г. се премества в Амстердам, където е извършено първото прехвърляне на акции.

Многообразието на историческата, икономическата, политическата, социалната и културната среда оказва влияние върху фондовите борси и предопределя пътя им на развитие. Повечето се изграждат съобразно националните особености, но ускореното международно движение на капиталите, развитието на информационните и телекомуникационните системи, засилва в последните десетилетия на XX век интернационализацията на фондовите борси.

В света подреждането на фондовите борси се осъществява по различни признаци, но най – известно е класирането според борсовата капитализация. Според този признак, подреждането е следното:

  1. Ню – Йоркска фондова борса  / NYSE /
  2. Токийска фондова борса / TSE /
  3. Лондонска фондова борса  / LSE /
  4. Франкфурска фондова борса
  5. Парижка фондова борса

1. Ню – Йоркската фондова борса се основава през 1817 г. и която в момента е най – могъщия фондов пазар в света. Ню – Йоркската фондова борса е акционерно дружество и като такова то има свое Общо събрание на акционерите. Членове на борсата могат да бъдат: акционери, съдружници, директори  и служещи в компании, хора професионално занимаващи се с операции на фондовия пазар и други, които притежават лиценз за извършване на сделки с ценни книжа, който се получава от ЦКФБ на САЩ и ако преди това е платил встъпителна вноска, както и регулярни вноски и такси, установени от органите за управление на борсата.

2. Токийска фондова борса – Висшият орган на управление е Общото събрание на членовете на борсата. То се събира един път в годината, но може да бъде свикано и при извънредни обстоятелства. Членовете на борсата са равнопоставени по отношение на броя на гласовете, които притежават в Общото събрание и не зависят от дяловото участие в капитала на борсата.Ръководството на борсата между сесиите на Общото събрание,се поверява на Управителен съвет.В него влизат: Управителят на борсата, изпълнителният вицепрезидент, старшият управителен директор, управителните директори по отдели, както и т. нар. гуверньори.

3. Лондонска фондова борса – Фондовата борса във Великобритания е една от най-старите на континента и в хода на своето многогодишно развитие нейната организационно – управленска структура е претърпяла множество изменения.

След 1986 г. борсата в Лондон бе трансформирана в частна компания с идеална цел. Досегашните и членове стават нейни акционери, като всеки един от тях има правото на един глас. Управлението се поема от Борсов съвет, който през 1991 г. е сменен с Борд на директорите. Бордът на директорите разполага с правото за приемане на нови членове на борсата, разработва отделните процедури за водене на сделките и т.н.

4. Франкфуртска фондова борса – Борсите в Германия са акционерни дружества с публично правен характер, където участието на държавата е осезаемо. Основните типове посредници на германските борси са три: официални брокери, независими брокери и банките.

Съветът на директорите е отговорен за управлението на всяка борса. Той се състои от двадесет и два  члена, избрани за три години между членовете на борсата. За всеки мандат Съветът на директорите избира Председател и до петима негови заместници. Съветът установява реда за допускане на борсата, процедурите, условията за търговия и други. В организационно – управленската структура на борсите от немски тип / в частност на Франкфурската фондова борса/ много важна роля играе бюрото за допускане до котировка. То се състой от двадесет до двадесет и четири члена, като половината от тези членове са избрани от Индустриалната и търговската камара, а другата половина от Съвета на директорите на борсата. Това бюро решава кои дружества имат право да търгуват книжата си на официалния пазар.

Отделно за всяка борса управлението е поверено на Докторант. Докторантът на Франкфурската фондова борса се състои от двадесет и един члена.

Трите места са запазени за трите най – големи търговски банки.

5. Парижка фондова борса - Френският обединен пазар за търговия с ценни книжа е изграден, като система от йерархически свързани институции. Във възходящ ред както следва:

1/ дружествата на борсата – това са основни акционери и посредници на Парижката фондова борса. Основните им функции са: консултиране с клиенти, посредничество при търговия с акции, корпоративни облигации и деривати, управление на портфейли от ценни книжа и други.

2/Дружеството на френските борси е акционерно дружество, имащо статут на специализирана финансова  институция. То е известно с името Парижка фондова борса.

3/Френската Асоциация на Дружествата на борсата – обединява Дружествата на борсата и Дружеството на френските борси. Функциите на Асоциацията са: вземане на решения по юридически, фискални и социални засягащи дейността на борсата и посредниците на нея и решаване на спорове между посредниците на борсата.

4/ Съветът на фондовите борси – изработва правилата за търговия на пазара и следи за тяхното изпълнение.

История на ФБ в България

В края на 1991 година се учредяват първите фондови борси в България - първата фондова борса е Софийската фондова борса. През 1996 година търговията с ЦК почти замря в резултат на дълбоката криза в икономиката, галопиращата инфлация и др.

Как се учредява борса по закон у нас?

За учредяване на фондова борса е необходимо:

- заявителят да има внесен капитал в размер не по-малко от 100 млн.лв.

- 2/3 от акционерите да бъдат банки, законодателни дружества, инвестиционни посредници и финансови къщи.

- никой от акционерите не трябва да притежава повече от 5% от капитала на борсата.

- акционерите не трябва да са свързани лица

- разрешава се участие на държавата, но единствено с непарична или апортна вноска в размер до 33% от капитала на борсата.

На 06.06.1997г. между БФБ и СФБ се подписва "помирително споразумение". На 21.07.1997г. се провежда общо събрание на БФБ, на което наименованието на дружеството се променя на Българска Фондова Борса - София АД.

Организационно - управленска структура на фондовата борса в България след 1997г.(на примера на БФБ - София АД).

БФБ - София АД разработва свой Устав и Правила за работа. Управлението на борсата е поверено на Съвет на директорите. Този съвет не взема едновластно решение, а ги съгласува с вътрешна борсова комисия. В състава на последната влизат по един представител на борсата, на акционерите, на членовете на борсата, на борсовите посредници и на емитентите.

Следователно т.нар. вътрешноборсова комисия е колективен орган на борсата, който се състои от 5 човека, които се избират или определят за срок от 1 година. Тази комисия избира свой председател и секретар.

Към Съвета на директорите освен вътрешноборсова комисия функционира и Борсов арбитражен съд. Арбитражният съд въз основата на свой правилник решава възникнали спорове между членовете на борсата и техните клиенти и между борсови посредници и борсата.

Съветът на директорите избира изпълнителен директор на борсата, който следи и се грижи за нормалното функциониране на борсата и оперативно ниво. На пряко подчинение на изпълнителния директор са секретариатът и клоновете на борсата.

БФБ - София АД има 4 дирекции и 2 самостоятелни отдела. Това са:

- Дирекция "Информационни системи"

- Дирекция "Търговия, клиринг и сетълмент"

- Дирекция "Допускане и регистрация на ЦК"

- Дирекция "Международно сътрудничество и връзки с обществеността"

Двата самостоятелни отдела са:

- отдел "Надзор"

- отдел "Счетоводство".

Правно и икономическо положение на инвестиционните и борсови  посредници.

Определение за инвестиционен посредник: Нашето законодателство определя инвестиционните посредници като лица - банки, АД и ООД, получили специално разрешение от ЦБ и КЦКФБ за извършване и поемане на емисии от ЦК и други сделки с ЦК за собствена и чужда сметка.

Икономическото положение на инвестиционните посредници може да се характерезира в следните насоки:

- те са юридически лица, които имат специален правен статут.

- те могат да бъдат както банкови, така и не банкови институции.

- заемат съществено място не само на вторичния, но и на първичния(емисионен) пазар.

- пазарът, на който работят може да се определи и като дилърски и като брокерски, защото те имат право да сключват сделки както за собствена така и за чужда сметка.

- независимо, че правният статут на инвестиционния посредник е юридическо лице, то в отделите на банките, финансовите къщи и други работят конкретни специалисти - физически лица.

Ежедневната дейност на инвестиционните посредници е свързана с извършването на сделки на фондовата борса, на "околоборсовия пазар", и на извънборсовия пазар. Когато извънборсовия пазар е добре организиран, то инвестиционните посредници( в лицето на брокери и дилъри) от своите централни офиси без проблеми се включват в системата на извънборсовата търговия.

По друг начин са организирани транзакциите с ЦК на фондовата борса, когато става въпрос за т.нар. присъствено търгуване. У нас инвестиционните посредници могат да участват чрез свои представители - физически лица, наречени борсови посредници, при търговия в борсовия салон, само ако преди това са станали членове на борсата.

Само тези от тях, които имат място на борсата, могат да излъчат свои борсови посредници. Останалите инвестиционни посредници, които не са членове на ФБ, при участиети си в търговията на нея ще трябва да ползват услугите на тези инвестиционни посредници, които вече имат място(или места).

Определение за борсов посредник: Българското законодателство определя борсовия посредник като физическо лице, което по трудов или граждански договор с член на борсата извършва непосредствено сделки с ЦК на борсата.

Различия между инвестиционен и борсов посредник:

- инвестиционният посредник е юридическо лице, докато борсовия посредник е физическо лице.

- инвестиционния посредник функционира на първичния и вторичния пазар на ЦК, докато борсовия посредник работи само на борсата.

- не всички инвестиционни посредници имат свои борсови посредници.

Всичко зависи от това дали инвестиционният посредник е успял да стане член на ФБ. В зависимост от броя на акциите, които притежава като акционер на ФБ, на инвестициония посредник се определят и съответните места, които се заемат от борсовите посредници. На БФБ - София АД едно място се придобива с наличието на 1 000 броя от акциите на борсата.

За да упражняват дейността на инвестиционен посредник, юридическите лица, които не са банки трябва да получат писмено разрешение от КЦКФБ.

Изисквания към дейността на инвестиционните посредници.

Основно задължение на посредниците е винаги да предпочитат интересите на клиентите пред своя собствен интерес, както и да сключват сделки при най-изгодни условия.

За да изпълни коректно задълженията си при сключването на сделки с ЦК, инвестиционния посредник се нуждае от разнообразна информация за своите клиенти. На базата на получената информация при даването на съвети и препоръки на клиентите си, посредникът е длъжен да се мотивира и то писмено.

Инвестиционните посредници осигуряват на клиентите си информация не само преди да се сключи сделката, но и по време на действието на договора, както и след сключването на сделката.

КЦКФБ изисква от посредниците при публикуването на реклами задължително да се "легитимират" пред обществеността. Това означава, че те трябва да посочат номера и датата на разрешението, което притежават, както и да предупредят инвеститорите за рисковете, които крият инвестициите в ЦК.

Инвестиционният посредник е длъжен да представи на клиента си разнообразна информация. Тя засяга преди всичко цената на ЦК, които са предмет на сделката.

Инвестиционният посредник информира клиента си и след като е сключена сделката. Тий е длъжен да му изпрати в 7-дневен срок писмено потвърждение за сключената сделка.

В дейността на инвестиционния посредник нормативно са постановени редица забрани:

- това е забраната да се извършва дейност за сметкс на клиент, ако последният не е информиран за потенциалните и конкретни конфликти на интереси.

- основната забрана на инвестициония посредник е да предоставя невярна информация на книента.

- на инвестиционният посредник се забранява да извършва сделки за сметка на  клиента си, които може да се приеме, че са единствено в негов интерес, както и да прави симулативни предложения за сключване на сделки и разпространяване на неверни слухове.

- на инвестиционният посредник се забранява да дава пари в заем за закупуване на ЦК, да закупува ЦК преди да е получил парите от клиента, както и да продава ЦК, които не са изцяло изплатени.

Кой и при какви условия става член на БФБ?

У нас кандидатите за членове на борсата могат да бъдат лица, за които не е открито производство на несъстоятелност, както и чуцдестранни лица отговарящи на условията на Закона за насърчаване и закрила на чуждестранните инвестиции и други нормативни актове уреждащи дейността им в Република България.

Местните лица кандидати за членове на БФБ - София АД трябва да отговарят на следните условия:

- да са инвестиционни посредници, получили разрешение за извършване на сделки с ЦК.

- да не са членове на друга фондова борса в България

- да се членове на Централния депозитар или да имат договор с член на Централния депозитар.

- да притежават не по-малко от 1 000 акции от К на борсата

- да имат тръдови или граждански договори  с наи-малко 2 борсови посредници.

Видове борсови поръчки:

1/ Пазарна поръчка - при нея клиентъ заявява количеството и вида на ЦК, които  желае да бъдат купени или продадени, но не определя цената по която да се сключи сделката. Брокерът е длъжен да намери най-добрата цена за клиента.

2/ Лимитирана поръчка - при нея клиентът посочва вида на сделката - покупко или продажба, количеството и вида на ЦК, като същевременно задължително определя и минималната граница (лимит) при продажба и максимална граница при покупка на ЦК.

3/ Поръчка "около" е близка да лимитираната поръчка, защото и при нея се фиксира цената на ЦК, но клиентът изразява съгласие, ако изискуемите цени не могат да бъдат постигнати, да се отстъпи от цената с определен от него размер.

4/ "Свързана" поръчка е тази, при която се предвижда продажба на едни ЦК и с получените парични средства покупка на други, при условие, че двете операции могат да се извършат на една и съща борса.

5/ Арбитражна поръчка - прилича до известна степен на свързаната поръчка, но при нея операциите се извършват подчинено една на друга, но на различни борси.

6/ "Стоп поръчка" - или поръчка за спиране на загуби. При нея клиентът поръчва на своя брокер, ако цените на притежаваните от него ЦК достигнат неблагоприятна граница да започне незабавна продажба.

7/ Поръчка "валидна да отменяне" се изпълнява до момента до, който се намерят подходящите количество и цена, зададени от клиента.

8/ Поръчка "всичко или нищо" - при тази поръчка желанието на клиента е да се продаде или купи цялото количество ЦК по определена лимитирана цена, а не да се продава на части.

9/ Отменяща поръчка е такава, която отменя подадена преди това поръчка.

Механизъм за котиране на ЦК на фондовата борса.

В специализираната литература терминът котиране на ЦК няма еднозначно определение. В едни случаи той се дефинира като "фиксиране на курсовете на финансовите активи чрез противопоставяне на поръчките за покупка или продажба", а в други случаи се дефинира като "механизъм за определяне на цените, тяхното фиксиране и публикуване в борсовите бюлетини".

Котирането бива периодично и непрекъснато. Към периодичното се отнасят: котиране с извикване на глас, котирането "par casier", котирането "par boite".

Непрекъснатото котиране включва: котиране чрез специалист, котиране чрез бележник, котиране чрез черна дъска и котиране чрез двустранна среща на поръчките.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG