Home Икономика Дивидентна политика 3

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Дивидентна политика 3 ПДФ Печат Е-мейл

Дивидентна политика.

T.7.1./T.7.2.

Търговската дейност на фирмите в условията на пазарна икономика имат за цел печалба и рентабилност. Това е съвсем естественно, защото бизнес без капитал е невъзможно да осъществява дейността си, а печалбата е главния вътрешен източник и реална предпоставка за увеличение на капитала.

Ренатабилността е най-обощаващия и универсален критерии и измерител на резултатите от търговската дейност. Тя се установява като отнощение на реализираната печалба към друг икоомически показател – обен на продажбите, общ ангажиран капитал, общи разходи свързани с дейността и т.н.

Капиталът необходим за инвестиране в бизнеса може да има различни източници – лични средства, кредити, но той не може да се възпроизведа ако не се реализира печалба от използването му. Печалбата ако е абсолютна велизина е изключително важен обощаващ икономически критерий и показател за резултатите от търговската дейност.

В теорията са известни два основни метода за формиране на печалба:

 1. Съпоставяне на имуществото на фирмата или предприятието в началото и в края на отчетната година
 2. Съпоставяне на наличните парични постъпления и направените разхоси свързани с дейността

Във връзка с установяване на печалбата като разлика между приходите и разходите и в съответствие с изискванията на закона за счетоводството, фирмите съставят годише отчет, който включва:

-          счетоводен баланс

-          отчет за прихосите и разходите

-          приложение за информация за прилаганите методи за оценка и начините за промяна на методите за оценка

-          данъчна декларация

За разлика от централизираната икономика при пазарната държавата не регулира цялостно разпределението на печалбата. Нейната роля в този процес се свежда до установяване на данъчния режим, на който подлежи печалабата и по конкретно:

-          установяване на облагаемата спечалба

-          определяне размера на данъка

-          евентуални преференции за опредлени данъчни платци

-          информация, която трябда да представи фирмата

За фирмата реално значение има не брутната, а нетната печчалба. Нетната печалба е частта от печалбата, с която фирмата реално разполага и ползва. Чистата печалба е нетния, чистия доход на собственика. Планирането на печалбата става по няколко метода:

 1. На основата на факторите, които я определят
 2. На основата на продажбите и рентабилността
 3. На основата на основните ключови фактори
 4. На основата на приходите от продажбите и на разходите
 5. Пряк и непряк (аналитичен) метод

Разпределението и използването на нетната печалба става по волята и желанието на собственика. Законът обаче определя някои изисквания и правила. Те се отнасят до търговските дружества и кооперациите. Едноличните търговци обикновенно не формират печалба, а доход. След плащане на задължителните данъци на едноличния търговец му остава чистия доход, с който той се разполага напълно свободно.

Разпределението на печалбата на търговските дружества има определени особеностти. В зависмост от собствеността търговските дружества биват два основни вида:

 1. Търговски дружества, които функционират на частно правна основа т.е. чиито собственици са граждани-съдружници или акционери
 2. Търговски дружеста, които функционират на публично-правна основа т.е. чиито собственици са от публичната власт – държавата или общината.

Съласно търговския закон начините за разпределение на печалбата и загубите на събирателното дружество се регламентира с договор, който съдружниците сключват при учредяване на дружеството. Същото важи и за командитните дружества. Минималната величнина на капитал на ООД е регламентирана в търговския закон. Дяловете се разпределят между съдружниците и всеки от тях получава удостоверение за участието си в капитала на дружеството.

Съдружниците немогат да изискват дяловете си, докато дружеството същетвува.

Разпределението на чистата печалба на акционерното дружество има най-същественна специфика:

 1. Задължително формитан фонд „резерви”, в който се отчислява най-малко 1/10 от печалбата.
 2. Годишния счетоводен отчет задължително се проверява от експерт-счетоводител, назначен на общото събрание
 3. На базатана годишния счетоводен отчет и докладите на експерта-счетоводител, управителния съвет на акционерното дружество прави предложение пред общото събрание за разпределяне на чистата печалба
 4. Окончателното решение се взима на общото събрание

Чистата печалба на едноличните дружества с държавно имущество се разпределя според закона за стопанската дейност (Указ 56)

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG