Home Икономика Държавен бюджет. Произход, същност принципи на изграждането и функционирането му

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Държавен бюджет. Произход, същност принципи на изграждането и функционирането му ПДФ Печат Е-мейл

Държавен бюджет. Произход, същност принципи на изграждането и функционирането му. Бюджетна система и политика. Бюджетен процес – съставяне, разглеждане, утвърждаване, изпълнение и приключване на бюджета.

Държавния бюджет има два вида политика:  1. Фискална политика – политика на осигуряване на бюджетни постъления, политика на приходите. 2. Бюджетна политика – политиката на разходите, на харченето на бюджетните пари. Основен източник на държавния бюджет е брутния вътрешен продукт на страната. Държ. бюджет може да се финансира и от външни източници – заеми, кредити. Характеристики на държавния бюджет – законосъобразност, прозрач-ност, демократичност, търсене на опти-мален ефект на разходите, икономиче-ска обоснованост.

функции на държавния бюджет:

1. Преразпределителна – държавният бюджет е инструмент за преразпреде-ление – изземва от една страна и раздава. По този начин той цели оптимално преразпределяне и удовлетворяване на потребности.

2. Регулативно–икономическа – чрез държавният бюджет държавата провеж-да участва в стабилизирането на иконо-миката. Целите на държавата според немския икономист Тайхман са: Пълна заетост, стабилен стопански растеж, стабилност на цените.

3. Социална функция – Държавният бюджет е инструмент, с който държавата гарантира благосъстояние на всички граждани. Държавният бюджет финан-сира социално-културната сфера – пенсии, образование, безработица, здравеопазване, правосъдие, отбрана.

4. Контролна функция – осъществява контрол върху финансовия порядък, върху счетоводната унифицираност и финансовите стандарти.

5. Административно-управленческа функция – осигурява издръжката на държавната и общинската администрация.

СТРУКТУРА на държавния бюджет.

Съществуват 2 аспекта, по които се определят 2 вида структура на държ. бюджет: 1. Функционална структура – структура на елементите на бюджета: приходи, разходи, дефицит, излишък. Приходите включват: данъчни прихди неданъчни приходи  и помощите, които държавата получава. Разходите – разходи за заплати и възнаграждения, за осигурителни вноски, за стипендии, за отбрана и суигурност, за субсидии, за лихви, за социални и здравно-осигури-телни плащания и др. Дефицит – когато приходите са по-малко от разходите. Излишък – приходите са повече от разходите. Финансирането е прегледът на необходимите средства за постигане на баланс между приходите  и разходите и тяхното изравняване. Във финансира-нето се посочват източниците за наба-вяне на необходимите средства.

2. Съставна структура – състои се от две основни части: Републикански бюджет и автономни бюджети. Републиканският е бюджетът на централната изпълнителна власт. Автономните бюджети са относително независими от централ-ната изпълнителна власт, те са отделни относно финансовите средства, с които борави правителството.

Етапи на бюджетния цикъл:

  1. Съставяне на държавния бюджет: Първо се изготвя проект на държавния бюджет, който е въз основа на бюджетна прогноза изготвена от министерството на финансите.  Бюджетната прогноза е предварителна оценка на предвижданите параметри на държавния бюджет за следващите 3 години и се базира върху икономически наблюдения върху икономиката на страната. Сметната палата, Висшият съдебен съвет съставят проекти на бюджети и ги представят на министерството на финансите. Отделните държавни органи – Народното събрание, мин.съвет, президентът, конституционния съд, министерства и др. ведомства, областни администрации и  др. представят на министъра на финансите проекти на бюджетите си, заедно с доклад и отчети относно приходи и разходи. Министъра на финансите изготвя окончателен проект на държавния бюджет и го внася в мин.съвет за разглеждане. Мин.съвет може да направи корекции. Проекто-бюджетът след това се представя на народното събрание не по-късно от 2 месеца преди изтичане на годината /до 31.10./.
  2. Приемане на държавния бюджет – Проектът се разглежда в народното събрание. Комисията която отговаря за бюджета обобщава становищата на постоянните комисии на парламента. Народното събрание изслушва доклад от  мин.съвет и доклад от комисията разглеждаща бюджета. Проектобюджетът се приема от народното събрание със закон по съставни бюджети, включващи основните им видове приходи и разходи, бюджетно салдо  и неговото финансиране, общите суми на приходите и разходите на бюджетите на общините. Ако нар.събрание не приеме проектобюджета, настъпва криза, избира се ново правителство и следват предсрочни парламентарни избори.
  3. Изпълнение на държавния бюджет – След като новият държавен бюджет бъде обнародван в “Държавен вестник” в срок до 1 месец трябва да приеме постановление за изпълнение на държ.бюджет. Министерският съвет организира изпълнението на държавния бюджет чрез министерство на финансите и държавните органи. Държавният бюджет се изпълнява на касова основа, като касовото изпълнение на бюджета се осъществява безплатно от БНБ. През фискалната година министерство на финансите периодично разпределя постъпилите приходи според тримесечното разпределение на разходите.  Контролът по изпълнението на държавния бюджет се осъществява от Сметната палата според разпоредбите на Закона за сметната палата.

Отчитане изпълнението на държавния бюджет – Изпълнението на държавния бюджет завършва на 31 декември всяка година. За тази цел Министърът на финансите и управителят на БНБ определят реда за приключване на бюджетните бакови сметки. Срокът за приключване на държавния бюджет е до 31 януари на следващата бюджетна година, но с резултати към 31 декември. За приключване на бюджета в България е приета т.нар. бюджетна жестия. Това означава, че в последния ден от бюджетната година се установява точната сума на разходите и приходите.След приключване на бюджета, министерството на финансите съставя отчет за изпълнението

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG