Home Икономика УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА ПДФ Печат Е-мейл

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ФИРМАТА. КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

Финансова структура на фирмата

Финансовата структура на фирмата се формира от всички капитали, те могат да се класифицират на две групи:

- текущи / парични / капитали

- постоянни / финансови / капитали

Ефективността на текущите капитали се намира в правопропорционална зависимост от величината на ЧОК. ЧОК са равни на разликата между ОА и КД, така че максималния размер на КД е равен на ОА намалени с чистите оборотни капитали, достатъчни за покриване потребностите на фирмата. Когато величината на КД е по-малка от максималния размер е възможно ползването на нови краткосрочни заеми.

Постоянните капитали включват в себе си СК, взетите на заем средносрочни и дългосрочни капитали и т.нар. асимилируеми елементи.

Постоянните капитали покриват финансирането на фиксираните активи и осигуряват полето на сигурност, а също така са и основен източник за финансиране на ресурсите, свързани със започването на нови операции. Величината на постоянните капитали зависи от два фактора:

- обемът на фиксираните активи

- величината на необходимите за осигуряване на непрекъснатост на производствения процес ЧОК.

Величината на постоянните капитали може да бъде:

- минимална - когато осигурява минимални капитали покриващи цялата сума на фиксираните активи и осигуряваща достатъчно ЧОК

- максимална - когато покрива освен фиксираните активи и съществена част от оборотните активи.

Недостига на постоянни капитали може да доведе до:"пробив " в запасите, трудности при управляване на парични средства, недостиг на ЧОК, зависимост на фирмата от финансиращата банка и кредиторите.

За формиране на оптимална финансова структура важно значение има съотношението между съставните части на постоянните капитали. Във връзка с това се съблюдават следните принципи:

- рисковете на фирмата се покриват със собствените капитали

- дългосрочния заем предполага дългосрочна платежоспособност на фирмата

- относителния дял на заемните капитали в общата величина на постоянните капитали не трябва да бъде много висок.

Формиране на капитала

Формирането на капитала представлява първия начин на финансиране на фирмата.

Формирането на капитала в " анонимните дружества " - дружества, в които държавата притежава преобладаваща част от капитала. Формирането на капитала става по два начина:

- формиране на капитала разчитащо на спестяванията на икономическите агенти - подчинява се на различни изисквания: изискване за минимум обем на капитала; съставяне на проектостатут на дружеството; публикуването в официален бюлетин; представяне на пакет от информация на борсовите органи; депозиране на фондове;

- формиране на капитала, което не разчита на спестяванията на икономическите агенти - капитала се формира от вноски на учредителите или основателите. Изискванията при формирането на капитала са: изискване за минимален обем на капитала; съставянето на проект за статут; записването на статута на всеки участник в подписката; съставянето на декларация за съгласуването на интересите.

Технология на формирането - формирането на капитала започва с подписка, която е публичен апел към спестяването и представлява ангажимент, от който не можеш да се откажеш. Големите фирми, които се обръщат към спестители чрез публичен апел имат нужда от финансови посредници. Продажбата на емисиите на акции под номинала са забранени. Най-малко 1/4 от величината на акциите да се плаща в пари. Акционерите се задължават да внесат част от номиналната стойност на акциите в пари по време на създаване на дружеството.

В анонимните дружества акциите могат да се класифицират на:

- според формата и начина на прехвърляне - поименни и привелигировани

- според природата на вноските - пазарни акции и акции за участие

- според правото на собственост върху печалба - обикновени и привилегировани

Формирането на капитала в колективните дружества - капиталът е разделен на определен брой дялове, те се представят на акционера в замяна на неговите вноски в пари, но за разлика от акциите те са ЦК , които не подлежат на продажба и могат да се преотстъпват само със съгласието на всички акционери.

Всеки член на колективното дружество независимо от делът му в капитала е персонално , неограничено и солидарно отговорен за своите персонални имущества и за всички дружествени дялове.

Обикновено командитно дружество - капитала се разделя на дружествени части , като величината му се записва в две различни статии на баланса :1/ статия " капитал " - записва се частта платена от поименните акционери нар. "командити " , които са персонално , солидарно и неограничено отговорни ; 2/ статия " командит " , където се регистрират вноските на акционерите нар. " командитори " , които са отговорни до сумите на техните вноски.

Акционерно командитно дружество - то съдържа някои от характеристиките на обикновеното командитно дружество. Разликата е , че акционерите не са избрани персонално и техните права в дружеството не са представени от дружествени дялове , а от подлежащи на продажба акции.

Формиране на капитала в холдинговите дружества - това е съвременна форма на сдружение , което притежава контролния пакет от акции на други фирми с цел управление и контрол на тяхната дейност. Холдинговата компания е корпорация , която притежава контрола на гласовете на много други корпорации. Холдингът не разполага с технически средства на производство. Той е компания , която чрез системата за участия от финансовия контрол върху множеството фирми оставящи формално независими. Холдингът е изражение на намаляването на частта на капитала необходим за ефективно контролиране на голям брой дружества. Холдинговата форма е по опростен и по евтин начин за придобиване на контрол на друга компания , като оригиналната компания запазва своето име и престиж.

Увеличаване капитала на фирмата

3.1. чрез вноски в налични или натура:

- увеличаване на капитала чрез публичен апел към спестяването

- увеличаване на капитала без публичен апел към спестяването

Независимо , коя от двете форми ще се избере решението за увеличаване на капитала да се вземе на извънредно заседание на общото събрание на акционерите с мнозинство 3/4 или дегресивна квота 1/2 , 1/4 . Общото събрание взема решение за: увеличаване на капитала , упълномощава съвета на директорите за увеличение на капитала един или няколко пъти , фиксира минимална величина на увеличението , определя срока за който трябва да се увеличи. При положение , че капитала трябва да се увеличи без публичен апел , се извършва проверка на активите и на пасивите.

За да се реализира увеличаване на капитала е необходимо курсът на старите акции да е по-висок от емисионната цена на новите акции.

Новите акции трябва да бъдат емитирани по цена по-висока от номинала , разликата между емисионна цена и номиналната стойност да представлява емисионна премия , която покрива разходите по увеличението на капитала , а също така ако е в повече се увеличават резервите.

Банките също участват в увеличаването на капитала чрез покупка или пласиране на неизползваните от акционерите права за участие в подписката. При увеличение на капитала чрез вноски в натура , акциите на вносителя на стоки подлежат на продажба след изтичане на две годишен срок , те не дават права за участие в подписката. Правата на старите акционери за привилегировано участие в подписката при определени условия може да бъдат намалени или премахнати.

3.2. Чрез включване на резервите и печалбата - характерно е за всички анонимни дружества независимо дали правят или не публичен апел към спестяването , включват се формиралите се преди това резерви и печалба , които още не са получили предназначение.

3.3. Чрез конверсия - това е процес на размяна на акции в облигации има два начина:

- увеличаване на капитала в налични пари

- увеличаване на капитала чрез внасяне в натура на кредитите на дружеството.

Намаляване на капитала

Намаляването на капитала е изражение на промяна в статута на дружеството и може да се намали след решение на общото събрание на акционерите при необходим кворум и мнозинство.

- намаляване на капитала чрез записване на загубите - намаляването на капитала става неизбежно , когато дружеството е загубило част от имуществото и има нужда от нови капитали , намаляването на капитала може да има и при договаряне с кредиторите да трансформират своите кредити в акции.

Използват се 3 начина за намаляване на капитала :

- намаляване номиналната стойност на акции , без да се намалява техния брой

- намаляване броя на акциите , без да се намалява номиналната им стойност

- комбинация от двата способа

- Връщане дялове на акционери и откупуване на акции. При първото имаме отказ от събиране на още не освободения капитал, т.е. капитал, който не е внесен в дружеството, но неговата величина е обявена при подписката. Откупуването на акции е операция, която се намалява както чрез откупуване на борсата, така и чрез откупуване по взаимно договаряне. Право на участие в откупуването имат всички акционери.

- Намаляване на капитала чрез социални облекчения

Амортизиране на капитала

Има за предмет да изплати на акционерите цялата или част от номиналната величина на техните акции преди нормалната дата на ликвидация. Дружеството може да пристъпи към амортизиране на капитала при наличието на печалба и резерви. Амортизирането на капитала е операция, която е типична за дружествата концесионери. Амортизацията на акции: да се намали чрез тиражиране и се приема като изразходване на доход и не се взима предвид при облагане на печалбата.

Цена на финансовият капитал

Това е процент на възвращаемост от инвестиционните проекти в процеса на подържане на пазарна цена на акциите. За да е ползотворен анализа на капиталовата структура трябва да се насочим към средна претеглена цена на капитала като се вземат в предвид:

- Състав на капитала - той се определя от три елемента:

1 - Цена на фирменият дълг след данъка

2 - Цена на капитала мобилизирана чрез привилегировани акции

3 - Цена на  капитала мобилизирана чрез обикновени акции

Съществуват три метода за определяне цена на акционерния капитал:

1 - Модел за оценка на капиталови активи

2 - Метод дохода от облигации плюс рискова премия

3 - Метод на дисконтирания паричен поток

Цена на допълнителния капитал - определя се от цените на ново емитираните обикновени акции. Към цената на вътрешния капитала се прибавя цената на капитала предоставен от новите акции. Така, че цената на мобилизирания чрез нови обикновени акции капитал е по-висока от цената на осн. акционерен капитал поради разходите за емитиране които се включват в цената на нови обикновени акции.

Определянето на средната претеглена цена на капитала е ключът към управлението на финансовите активи. Тя е средна претеглена величина на различните цени на съставките на капитала.

Lu = Vid . Ld(1 - t ) + Vip. Lpr + Vir . Lr

Маржинална цена - тя се получава чрез прибавяне към средно претеглената цена, цената на новото финансиране т.е. средна претеглена цена увеличена с цената на всеки лев представлява  новото увеличение на капитала.

Изграждане на капиталова структура

Тя е съвкупност от отделните елементи на дългосрочните капитали пропорциите на  дългосрочните задължения на привилегировани и обикновени акции включени в капиталовата структура влияят върху общата цена на фирмения капитал и въздействат върху решенията за неговото инвестиране. И изучаването на капиталовата структура е немислимо без анализ и оценка на бизнес риска. анализа за риска се базира на концепциите за цената на капитала. Бизнес рискът е несигурността на очаквания от фирмата бъдещ чист доход, колкото по-високо е търсенето и колкото по-високо е нивото на стоковата пазарна конкуренция толкова по-голям е бизнес рискът. Ако входящите пазари са нестабилни нараства опасността от бизнес риск. Оперативният размер на печалбата посочва величината на неблагоприятните промени на всички продажби. Колкото по - голям е оперативният размер на печалбата толкова е по-малък бизнес рискът.

Икономически лост

Във финансовата практика понятието лост е изражение на увеличението за промяна в дадени величини. Той посочва реакцията на чистия икономически доход към колебанията в обема на продажбите.

Икономическият лост е съвкупност от съществуването на финансовите разходи, но някои разходи наречени полуфиксирани се променят стъпаловидно в границата на възможното производство, затова трябва да насочим вниманието върху равновесието на фирмата или към т.нар.работна диаграма на равновесието.

Мениджърският екип на фирма с нисък икономически лост - много ниски фиксирани разходи и сравнително високи променливи разходи - може да поеме по-голям финансов риск посредством формиране на по-голяма част от капиталовата структура чрез дългови ценни книжа, отколкото екип на фирма с висок икономически лост - високи фиксирани разходи и ниски променливи разходи.

% на промяна в чистия доход

Коефициент на икономическия лост= -------------------------------

% на промяна в единица обем

Икономическият лост се равнява на дохода преди фиксираните разходи разделен на дохода след фиксираните разходи.

Финансов лост на фирмата

Финансовия лост на фирмата изразява увеличението на въздействието на промените в печалбата преди лихвата и данъците върху печалбата от една обикновена акция.Финансовият лост е съвкупност от фиксираните финансови разходи , които отразяват фиксираната лихва, която трябва да бъде изплатена на притежателите на дългове.Финансовият лост започва там, където спира икономическия лост.

% на промяна в печалбата от една акция

Коефициент на финансовия лост=  --------------------------------------

% на промяна в брутните печакби

Той показва увеличението на промяната в брутната печалба, с която тя оказва влияние върху печалбата от обикновени акции.

% на промяна в печалбата от една обикн. акция

Коефициент на общият лост=   ---------------------------------------------

% на промяна в обема на продажбата

Оптимизиране на капиталовата структура

Фр.Модилиани и М.Милър първи разработват съвременна теория на капиталовата структура съответстваща на глобалната цел, която следват.Тя се изразява чрез т.нар.целеви коефициент на дълга.Когато става дума за политиката на капиталовата структура, вземането на решение се проявява на пълен анализ на бизнес риска.Този анализ започва с изследване на характеристиките на входящи и изходящи фирмени пазари.Анализът на бизнес риска от теоретична гледна точка осигурява субективно възможно разпределение на чистия доход на фирмата.Колкото по-висок е бизнес риска , толкова по-ниска е пропорцията на дълга.Освен анализ на бизнес риска се изисква и анализ на финансовия риск, който може да бъде определен с анализ на финансовия лост.Този анализ определя финансовата точка на безразличие и коефициент на финансовия лост при намаляване нивото на печалба преди данъка и лихвите.

Капиталова политика на фирмата

Факторите , които влияят върху политиката на капиталовата структура са:

- сезонните изисквания към капитала

- структура на активите

- доходност свързана с оборота на ликвидните активи

- позициите на мениджърите и акционерите

- оценката на заемодателите и специализирани звена за измерване на риска

- достъпът до капиталовите пазари и условията

Освен главна цел за максимално увеличение стойността на фирмата финансовия мениджър трябва да търси начин да сведе до минимилизиране цената на капитала.Теорията "М и М" отчита фирмените данъци върху дохода и заключава, че цената на капитала спада линейно, а стойността на фирмата се изкачва заедно с нарастването на коефициента на дълга.Целта на политиката на капиталовата структура е задържането на фирмения дългов коефициент като цената на капитала е сведена до минимум, а стойността на фирмата е максимална.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG