SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
МИТА 6 ПДФ Печат Е-мейл

МИТА

Мита - вид косвен данък, който се използува като средство за регулиране на външната търговия и външноикономическите връзки. С мита се облагат вносните износните и транзитните стоки в момента когато преминават митническите граници на държавата.

Митата изпълняват две основни функции:

-             икономическа (регулираща)

-             фискална

1998г. - 12% от очакваните данъчни приходи и 1.7% от очаквания БВП.

Организацията структурата и видовете на използуваните мита във всяка страна е в зависимост от избора на либерална или протекционистична политика. В този смисъл митата могат да изпълняват либерално - стимулираща роля защитно ограничителна            роля.

Идеята за либерална търговия не е нова, тя е развита от представителите на класическата икономическа теория - Адам Смит, Дейвид Рикардо и др. В основата на идеите на тези представители за свободна и либерална търговия стои тезата за сравнителните предимства (всяка страна трябва да се специализира в производството на такива стоки и услуги за които има условия те да бъдат произведени с минимални разходи). Друго е становището на представителите за идеите на протекционизма - Ф.Лист.

Последните десетилетия бележат трайна тенденция на либерализация на международната търговия, поради което защитно-ограничителната роля на митата намалява. В тази насока съществена роля играе приетото през 1948г. в Женева Генерално Съглашение за Митата и Търговията (ГАТТ) - СТО  - по-късно-Световна Търговска Организация.

Задачите на СТО са :

1)                да съдейства за разширяването на международното разделение на труда и международния стокообмен чрез преодоляване на пречките от митнически характер

2)   да съдейства за рационализиране и унификация на митническия режим и митническата документация

Друга важна причина за либеризация на митническите режими е регионалната икономическа интеграция която се заражда в различни икономически райони на света. Периодически избухват търговски войни.

У нас в условията на планова икономика митата имаха до голяма степен формален характер. През 1948г. са премахнати и заменени с т.нар. ценови разлики при вноса и износа, което беше адекватно на държавния монопол върху външната търговия. С премахването на държавния монопол и либерализация на цените, митата отново започнаха да играят икономическа роля. С приетата митническа тарифа през 1991г. нашата митническа политика вече е в максимална степен съобразена с изискванията на СТО.

Видове мита:

  • според направлението на обмитяваните стоки и услуги :

-          вносни (облагат се внесените в страната стоки и услуги);

-          износни (облагат се изнесените от страната стоки и услуги) - прилага се само по отношение на определени стокови групи, и то за определен срок. Срока на тези износни мита не надвишава 200 дни в годината според споразумение на СТО;

-          транзитни - облагат се чуждестранни стоки, превозвани транзитно през митническата територия на дадена страна - загубили са световно значение

  • според начина на изчисляване и вида на митническата ставка:

-  стойностни (адвалорни) - като процент спрямо митническата облагаема стойност (МОС) - отчитат най-добре връзката между МОС и размера на митото. Те са най-разпространените мита

-  специфични - за основа на изчисление на тези мита служат някои натурални мерни единици -кг., литър, метър, брой и т.н. Недостатъка на този начин е липсата на връзка между измененията на цените на внасяните стоки и размера на изчислените мита. Прилагат се сравнително ограничено по отношение на определен вид стоки

-  смесени - има комбинирано прилагане на стойностни и специфични мита към едни и същи стоки. Постига се по-голяма маневреност при промяна в цените и се съчетават положителните страни на стойностните с положителните страни на специфичните мита

  • в зависимост от целите, които се преследват с митата:

-  фискални - осигуряване на средства за държавния бюджет. Фискален характер имат митата, с които се облагат стоките за широко потребление

-  протекционистични - високи мита, чрез които целим по-благоприятни икономически условия за местните производители и да се неутрализира конкуренцията на чуждите стоки

-  запретителни - много високи мита, които правят невъзможен вноса

-  бойни - наред с икономическите има и политически съображения

-  антидъмпингови - да противодействат на дъмпинговите цени при вноса на определени стоки

-  диференциални (предпочитателни) - размера им за една и съща стока е различен в зависимост от това от коя страна се внася стоката, с какъв транспорт, през кой митнически пункт и др

-  статистически - минимални мита, които са средство за статистическо обхващане и отчитане на външната търговия

-  преференциални - ниски мита, които държавите взаимно си предоставят при внос на стоки

  • в зависимост от правовата основа за установяване на митата :

-  конвенционални (договорни) - установяват се на двустранна или многостранна основа чрез съответните договори и съглашения и с определен срок на действие. Прилагането им е насочено спрямо трети страни, които не участвуват в такъв митнически съюз.

-  автономни мита - установяват се самостоятелно и едностранно от отделни държави и не са свързани с двустранни и многостранни договори и съглашения. Прилагат се спрямо вноса на стоки от държави, с които не са сключили митнически съглашения. Всеки момент могат да бъдат променени едностранно в зависимост от водената от страната митническа политика

Митнически такси - за оформяне на митнически документи; импортни или експортни. Те са променливи. Митническите такси се наричат митнически берии - сумата между митата и митническите такси формират т.нар. митнически сбор, който трябва да се плати от лицето, което е заявила съответната стока. Платци на митата са фирмите износители и вносители, а носител на данъчното бреме са потребителите на обмитените стоки. Една от разликите между митата и косвените данъци е, че митата се плащат предварително от вносителя или износителя.

Митническа облагаема стойност (МОС) - основа за облагане с мита. Представлява договорната покупна цена - реално платената или подлежаща на плащане цена. Тя трябва да се корегира с всички направени разходи по предвижването на стоката до митнически граничен пункт. Това са разходи, свързани с транспорт, застраховане, разходи по натоварване, разтоварване и обработка, цените на опаковките и др. Компонентите на МОС се изразяват в чуждестранна валута и превръщането им в лева трябва да стане според курса на БНБ в деня на преминаване на стоката през границата.

Митническата тарифа на всяка една страна включва :

  1. 1.             номенклатурата на стоки, основна на конвенцията за хармонирана система за описание и кодиране на стоките (1983г. в Брюксел)
  2. 2.                ставки на мита и др. елементи за облагане, които се прилагат за стоките включени в номенклатурата
  3. 3.                митническата тарифа включва и преференциални тарифни мерки в полза на различни страни, които са приложени в списък към митническата тарифа

Свободни безмитни зони  -у нас има седем свободни безмитни зони -Русе,Видин, Бургас, Пловдив, Свиленград, Драгоман, Петрич. Това са особени територии в които стопанската дейност се ползва със специален митнически режим, а в някои - и с данъчни облекчения. Допуска се внасяне на стоки без заплащане на мита, но при преминаване от свободни безмитни зони в митнически територии се начисляват и събират мита на общо оснобание.

Примери:

Задача 1- регистрирано по ДДС и закона за акцизите лице внася черен чай с МОС 141 000 лева. Изчислете дължимите данъци и такси, които лицето трябва да заплати при преминаване на стоката през граница, ако:

митото е 30%, митническата такса е 1%, импортната такса е 3%, акцизът е 30%

  1. 1.             мито                            141 000 . 30% = 42 300лв.

-          митническа такса      141 000 . 1% =   1 410лв.

-          импортна такса         141 000 . 3% =   4 230лв.

митен сбор                                                  47 940лв.

141 000 + 47 940 = 188 940лв

  1. 2.            акциз                        188 940 . 30 / 100 = 56 682лв
  2. 3.            ДДС (141 000+47 940+56 682) . 22%=245 622 . 22%=54 036лв

косвени данъци: 47 940 + 56 682 + 54 036 = 158 658лв

Задача 2: Булгартабак - Благоевград, регистрирано по ДДС и ЗА лице е произвело 500 000 пакета цигари “БТ”. Същите са продадени за 500 000 000лв на вътрешния пазар. Изчислете цената на 1 пакет без оборотни данъци, при условие, че акцизът е 60% върху продажната цена на производителя.

Цена на реализация=500 000 000/500 000=1 000лв

ДДС=1 000 . 22%/122% = 180лв

продажна цена без ДДС(с включен акциз) = 1 000 - 180=820лв

продажна цена без акциз и ДДС=820 . 60%/160%=307лв

оборотни данъци = 180 + 307= 487лв

цена на производител=1 000 - 487 = 513лв

Задача3 : регистрирано по ДДС лице е закупило стока от нерегистрирано лице в размер на 12 000лв, която желае да продаде на цена не по-висока от 16 200лв, за да е конкурентноспособна. Определете какво ще бъде неговото задължение по ДДС и какъв доход ще реализира, ако продаде стоката за 16 200лв с включен ДДС.

ДДС=16 200 . 22%/122% = 2 921лв

дохода е : 16 200 - 12 000 - 2 921 = 1 279лв

Задача4 : хлебопекарна закупува брашно за 5 000 000лв и мая за 1 200 000лв от регистрирани по ДДС лица, върху които сделки се начислява ДДС. Разхода за ел.енергия и вода е 3 200 000лв с включен ДДС. Фирмата произвежда и реализира пшеничен хляб на стойност 18 000 000лв. Изчислете печалбата на хлебопекарницата.

5 000 000.22% = 1 100 000лв

1 200 000.22% =   264 000лв

разходи = 6 200 000 + 1 364 000 + 3 200 000 = 10 764 000лв

печалба = 18 000 000 - 10 764 000 = 7 236 000лв

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG