Home Икономика Стадии и етапи на данъчната ревизия

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Стадии и етапи на данъчната ревизия ПДФ Печат Е-мейл

Стадии и етапи на данъчната  ревизия

Дан.ревизии са втората основна форма на дан.контрол.Тази форма е по-често използвана в дейн.на дан.органи в сравнение с дан.проверки. Дан.ревизии имат следните стадии и тапи :

1.Планиране – подготвя се списък на подлежащите за ревизия обекти, става обикновено в последното тримесеч. на предх.дан.година за следващата.Изборът е на база критерии, част от които въведени по нормативен път, а други се прилагат в съответствие с целите и задачите на дан.администрация с цел осиг. на приходи в бюджета.Критериите, които се определят от дан.администрация се променят за всяка година, зависи от финанс.сътоян.на осн.данъкоплатци с национ.значение, които дават осн.приходи от данъци в бюджета, затова осн.избор от критерии е в завис. От мерките, които се вземат за осигуряване на по-висока събираемост по отнош.на прих.част на държ.бюджет при изготвяна на проекто-бюджета за следващата година.

2.Подготовка на дан.ревизии – започва след издаване на заповедта за извършване на дан.ревизия.В нея се посочва :

име на данъкоплатеца

обхвата и периода на ревизията

длъжностните лица

срока на извършване на дан.ревизия

Възлагане на дан.ревизии,органите които могат да възлагат дан.ревизии

ДАНЪЧНА РЕВИЗИЯ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗЛАГА ОТ :

1.Териториалния данъчен директор или определен от него орган от ТДД – за дан.субекти регистрирани в ТДДирекции

2.Регионалния данъчен директор – за дан.субекти регистрирани на територията на РДД – само за определени в ДПК случаи

3.Главния данъчен директор или определено от него лице от ГДД – за всички дан.субекти на територията на РБългария

Тези дан.органи могат да възлагат дан.ревизии и по искане на дан.субект по ред определен от главн.дан.директор.Дан.ревизия предизвикана от дан.субекти се налага най-често при смяна на собствеността на неговото имущество или на длъжностното лице, което го представлява.В ДПК са предвидени задължителни реквизити за акта за възлагане на дан.ревизия В него дан.орган възложил ревизията определя ревизирания дан.субект, ревизиращите дан.органи, дан.орган, който издава дан.ревизионен акт, др.лица участващи в ревизията, срока за извършване на ревизията, както и др.обстоятелства.При възникнала необходимост, актът за възлагане може да бъде изменян от ДО възложил дан.ревизия.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДАН.РЕВИЗИЯ

Ревизиите могат да бъдат пълни и частични.Ревизията се извършва от екип – всички в екипа са равнопоставени.Всеки екип има ръководител, който е и ръководител на ревизията.Този ръководител екип участва в ревизията, като ръководи екипа от ревизори и издава дан.ревизионен акт.Когато дан.ревизия е за определяне на един вид данък, или се извършва в дан.подразделение, или обхвата на ревизията позволява това, ревизията може да се извърши и от един ревизор.За ревизиите се осигурява подходящо място, което се осигурява от дан.субект.По изключение ревизията може да се извърши в дан.дирекция.

3.Извършване на дан.ревизия – осн.стадий-вкл.процедурите извършвани от данъчните органи по събирането,установяването и изясняването на фактите и обстоятелствата с помощта на което се определя дан.задължение по вид и по размер.Този случай има няколко етапа

- връчване на заповедта на подконтролното лице

- предостав.на помещение на дан.орган с оглед упражняв.на правомощията им, които се свеждат до: - предост.достъп до помещения свързани с целите на ревизията

- предостав. на всички счетоводни и търговски документи за определ.фактич.състав на облагането

- деклариране на обстоятелствата при определени от закона случаи – писмени справки

- предоставяне на заверени копия от счетов. и търг.документи

- предостав. на писмени обяснения от длъжн.лица работещи при проверявания субект

4. Документиране на констатациите от дан.ревизия – заключ.документ, с който тя приключва е изготв. на дан.ревизионен акт – официален документ, с който се определят, изменят или прихващат дан.задължения, както и възстанов.суми,данъци и резултати от дан.период, подлежи на възстанов. когато това е предвидено в закон

УВЕДОМЯВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЕЦА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕВИЗИЯТА

От съществено значение за нормалното протичане на ревизията е навременното уведомяване на данъкоплатеца за провеждането и.Уведомяването се извършва при започване на ревизията, чрез връчване на дан.субект на екземпляр от акта за възлагането и. В случаите когато това не е сторено по надлежния ред се нарушаван правата на данъкоплатците.

Уведомяването: Ревизори от екипа отиват на дан.адрес за връчван на екземпляр от акта за възлагане в рамките на работния ден срещу подпис на дан.субект или лице, което го предствлява и дата на връчването.При отказ от страна на дан.субект да приеме екземпляра от акта за възлагане тава се отбелязва на разписката, заедно с подписа на връчителя и поне 1 свидетел.Когато не може да бъде намерен дан.субект или негово упълномощено лице, или не е подал декларация за дан.регистрация – залепя се едно съобщение в дан.дирекция за определен срок, ако лицето не се появи в този срок акта се смята за връчен/няма отказ/.

`     ПРОЦЕДУРА ПО СПИРАНЕ НА РЕВИЗИЯТА

В ДПК е предвидена специялна процедура по спиране на ревизията при следните случаи :

1.възникване на непреодолима пречка, която най-често е природно бедствие или крупна производствена авария, станало известно след издаване на акта за ревизия.Лицето,което не може да изпълни задължението си за извършване на ревизията уведомява писмено дан.орган за невъзможност за извършване на ревизията или по друг начин.

2.внезапно заболяване на лице или лица, чието участие в ревизията е наложително – като заболяването се удостоверява с надлежен медицински документ

3.когато лицето не  е намерено на дан.адрес

4.при др.обстоятелства предвидени със закон

5.при образувано административно или съдебно производство, което е от значение за изхода на ревизията – след представяне на удостоверение за горните обстоятелства, издадено от органа, пред който е образувано производството.

В ДПК е предвидена разпоредба, при която непосредствено след отпадане на основанието за спиране на дан.ревизия – дан.орган назначил ревизията, да издаде нов възлагателен акт за възобновяването и, в който се определят началото и новия срок на ревизията.В този случай не се прилагат разпоредбите, с които се регламентира уведомяването на данъкоплатеца за започване на ревизията. В ДПК е предвидено актовете и отказите на дан.органи за възлагане, отлагане, спиране и възобновяване на дан.ревизия, да не подлежат на обжалване.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG