Home Икономика ВЪНШНИ ЕФЕКТИ И ФАКТОРИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ВЪНШНИ ЕФЕКТИ И ФАКТОРИ ПДФ Печат Е-мейл

ВЪНШНИ ЕФЕКТИ И ФАКТОРИ

Външните ефекти в частната сфера са предимно с отрицателен знак,защото отделните фирми и индивиди замърсяват околната среда,причиняват вреди и загуби В този случай държавата е призвана да охранява интересите и да защитава правата на гражданите,т.е. съвременната държава поема една нова функция-екологичната.Тя организира финансирането ,отстраняването на вредите, причинявани от частните стопанства.

Външните ефекти в частното стопанство могат да са с положителен и отрицателен ефект.Външните ефекти и фактори могат да бъдат ограничвани чрез подходящо определяне правото на собственост.Преодоляването на външните ефекти по частен път без намесата на държавата се затруднява от

*появата на лица , които няма да се съобразяват с желанията и интересите на ощетените

*голямото нарастване на външните ефекти и следователно и на разходите ,което затруднява обезщетяването

*недостатъците на комплекса от права на собственост,тъй като правата не са добре прецизирани

*неточната и непълна информация за замърсяването

Посочените причини са обусловили необходимостта от публична интервенция.Главен инструмент при намесата на държавата са

1такси,глоби за замърсяване на околната среда(Пигу-данъци)

2предоставяне на данъчни облекчения  и субсидии

3държавно регулиране –определят се пределно допустими норми

4държавен механизъм чрез съдебната власт-удовлетворяване на претенции по съдебен път

ПУБЛИЧЕН ИЗБОР КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ И АДМИНИСТРАТИВНО ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБОР.Бюджетният избор е елемент на икономическата търговия на политиката на демократичен на публичен избор.За либерализма публичният и съответно бюджетният избор са свободна игра на пазара(намесата на държавата е неуместна)

При Кейнс държавата е призвана да ръководи, регулира пазарните сили.Поради това възниква проблемът за публичния избор.Тъй като този избор се осъществява на демократична основа и чрез активното участие на политическите партии,т.е. в рамките на политическия процес е дал основание да се говори за икономическа теория на политиката,нова политическа  икономия

Общоприето е ,че разграничаването м/у икономическата и политическата страна на  обществения живот е винаги условно ,т. к. Икономика и политика на страната съществува взаимодействие,което се подчинява на едни и същи принципи и закономерости.ЕТО ЗАЩО ПОД БЮДЖЕТЕН ИЗБОР СЕ РАЗБИРА начин за вземане на решение относно обема и структурата на бюджета,относнопубличния дълг и неговото управление.Тези административни институции по косвен път влияят или вземат участие в бюджетния избор,което може да стане непосредствено като предоставят необходимата информация на политическите сили при вземането на решения. ….В този смисъл бюджетния избор се счита за първостепенен  макроикономически фактор ,цялостна макроикономическа рамка със социален резонанс,което обуславя и интереса към него.Чрез бюджетния избор се определят целите, за които ще се използва БП.Освен на политическа бюджетния избор се осъществява и на демократична основа.Демокрацията е форма на политическа организация на обществото, която се основава на признаването на правата на всички суверени.Демокрацията може да се проявява непосредствено и представително .Решенията се вземат на основата на допитвания(референдуми)Представителното вземане на решения чрез изборностс на лицата на мажоритарна или пропорционална основа.Публичните финанси и публичният избор са продукт на политическия процес,а обществената  икономика е пресечната точка м/у икономика и политика .Това озанчава ,че политическият избор трябва да е икономически обоснован и мотивиран.В условията на демокрация мотивирането  или вземането на групови решения се извършва със съдействието на инститтуциите и механизмите на политическата демокрация.Решаваща роля имат партийните програми .На тази основа се утвърждава разбирането за държавата като предприятието и на политика като предприемач

Политическият процес е неефективен ,ето защо сега е налице стремеж  за икономизиране на политическия процес.Целият икономически процес започва да се разглежда през призмата на пазара.Политическите предприятия и частните предприемачи се стремят да осигурят колкото се може повече блага на своите избиратели,за да получат техните гласовеПолитиците са призвани да защитават своите интереси и тези на населението.Чиновниците са значителна част от населението и те въплътяват държавата.Ето защо бюджетният избор е не само политически, но и административен.Това се дължи още и  на следното

#информацията,която се предоставя на политиците , и която стои в основата на техните решения ,се подготвя от бюрократите.Те са по-информирани от политиците

#Пазарната конкуренция м/у чиновниците е заменена с бюрократичната, която е насочена към спечелване на власт.

#Това е стремеж на всяка цена да се изразходят в края на годината  всички средства и следователно така да се подсигури една висока база като основа за изчисляване на разходите за следващата година.ТОва се дължи на самата бюджетна технлогия

#Интересът на бюрократа към власт води към централизация в държавното управление, което е предпоставка за ограничаване на инициативата и творчеството.Бюрократите защитават интересите си.Това създава проблеми при бюджетния избор

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG