Home Икономика Обжалване на данъчни актове издавани от данъчна администрация

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Обжалване на данъчни актове издавани от данъчна администрация ПДФ Печат Е-мейл

Обжалване на данъчни актове издавани от данъчна администрация

Данъчният ревизионен акт може да се обжалва изцяло или в негови отделни части в 14-дневен срок от връчването му пред съответния регионален данъчен директор.  Жалбата се подава чрез териториалната данъчна дирекция или данъчно подразделение, където данъчният субект е данъчно регистриран. Към жалбата се прилагат писмените доказателства и се посочват всички други доказателства, на които се основават доводите на жалбоподателя. Жалбата и приложенията към нея следва да отговарят на съответните нормативни изисквания, ако не са изпълнени тези изисквания дан.орган уведомява жалбоподателя за отстраняване на нередовностите в 7-дневен срок от получаване на съобщението :

Жалбата трябва да бъде написана на български език и да съдържа:

- името или фирмата, дан.адрес, ЕГН, Булстат /дан.номер/

- посочване на дан.акт

- изчерпателно излагане на всички възражения и основания

- в какво се състои искането за изменение или отменяне;

- подпис на подателя

Приложения към жалбата:

- пълномощно когато се подава от пълномощник

- препис от жалбата за дан.администрация

- писмени доказателства на които се основават възраженията

- документи за платени държавни такси, когато се дължат такива

Доказателствата, които вече са били представени на данъчния орган, се предоставят от данъчната администрация.

.Когато жалбата е просрочена или недостатъците не са отстранени в срок, тя се връща на жалбоподателя, а производството се прекратява с решение на регионалния данъчен директор, което може да се обжалва чрез регионалния данъчен директор до съответния окръжен съд. Съдът се произнася по жалбата с определение, което не подлежи на обжалване.

Спиране на изпълнението.  Обжалването на данъчния ревизионен акт не спира неговото изпълнение.  Изпълнението на данъчния ревизионен акт се спира по искане на данъчния субект, ако предостави обезпечение в размер на главницата и лихвите.

Искане за спиране на изпълнението се прави само ако данъчният ревизионен акт е обжалван. Искането се подава до органа, компетентен да се произнесе в съответната фаза на обжалване, като към него задължително се прилагат доказателства за направеното обезпечение.  За срока на спирането се дължи законната лихва върху главницата.

Изпращане на преписката .  Директорът на данъчната дирекция, чрез която е подадена жалбата, е длъжен в 7-дневен срок от получаването и да я изпрати заедно с комплектуваната данъчна преписка на съответния директор на регионалната данъчна дирекция. Когато е направено искане за спиране, то също се прилага със съответните доказателства.

Правомощия на регионалния данъчен директор.  Ако жалбата е допустима, регионалният данъчен директор я разглежда по същество и се произнася с мотивирано решение в 45-дневен срок от получаването й или от отстраняване на недостатъците й. С решението той се произнася и по искането за спиране на изпълнението, когато такова е направено.  Директорът може да потвърди или да отмени изцяло или частично данъчния ревизионен акт в обжалваната част.

Когато се установи, че издаденият данъчен ревизионен акт е незаконосъобразен и вместо него трябва да се издало друг, директорът на регионалната дирекция отменя обжалвания акт и връща преписката на съответния териториален директор, чийто орган е издал акта, или на друг териториален директор от региона за нова ревизия и за издавано на новия данъчен ревизионен акт със съответни задължителни указания и определя срок за издаването му. Новият данъчен ревизионен акт не подлежи на връщане за нова ревизия. Препис от решението се изпраща на жалбоподателя в срок от 45дни. С решението данъчният акт не може да се изменя във вреда на жалбоподателя.

Съдебно обжалване . Данъчният ревизионен акт в частта, която не е отменена с решението на регионалния данъчен директор, може да се обжалва чрез регионалната данъчна дирекция пред окръжния съд по местонахождението й в 14-дневен срок от получаване на решението. Данъчният ревизионен акт не може да се обжалва по съдебен ред в частта, в която не е обжалван по административен ред.

Не може да се обжалва по съдебен ред данъчен ревизионен акта частта, в която жалбата е изцяло уважена с решение на директора на регионалната данъчна дирекция. Непроизнасянето на регионалния данъчен директор в 45 дневен срока се смята за потвърждение изцяло на данъчния ревизионен акт в обжалваната част.

В случаите  жалба против данъчния ревизионен акт може да се подаде в 14-дневен срок от изтичане на 45 дневн.срок чрез регионалната данъчна дирекция пред окръжния съд по местонахождението й. Срокът от 45 дни може да бъде продължен по взаимно съгласие между жалбоподателя и регион.дан.директор за срок до 3 месеца.В съгласието се посочва основанието и срокът на продължаването.

Задължение за изпращане в съда и действия след подаване на жалбата – регион.дан.директор чрез чиято дерикция е подадена жалбата е длъжен в 7 дневен срок от получаването и да я изпрати на съответния окръжен съд заедно с неговото решение.Когато в жалбата се сочат нови писмени доказателства и директорът на РДД прецени, че те са основателни, той може да измени или отмени изцяло или частично решението си и да постанови ново решение в 14 дневен срок.

Жалбата се оставя от съда Без разглеждане:

1. когато е подадена против данъчен ревизионен акт, които изцяло или частично не е обжалван по административен ред;

2. когато е просрочена;

3.когато е оттеглена от жалбоподателя с писмено заявление.

Особени правила на съдебното производство по данъчни дела

В 7-дневен срок от образуването на делото съдът се произнася в закрито заседание по допускане на посочените и представените от страните доказателства и, насрочва делото не по-късно от 30 дни от образуването. В призовката се указват и възнаграждението на вещото лице, ако е допусната експертиза, и срокът за внасяне.  В призовката за първото по делото заседание се посочва и датата на евентуалното второ заседание по делото, което не може да бъде по-късно от 15 дни след първото. Когато в заседанието  съдът констатира нередовност на жалбата, той уведомява подателя да отстрани допуснатите нередовности в 7-дневен срок от датата на уведомлението.

Ако подателят не отстрани нередовностите, жалбата заедно с приложенията се връщат, а ако адресът е неизвестен, се оставят в канцеларията на съда на разположение на подателя.

Актът, с които жалбата се оставя без разглеждане, подлежи на обжалване с частна жалба, която се разглежда от Върховния административен съд в закрито заседание. Определението не подлежи на обжалване.

Когато актът, с които жалбата се оставя без разглеждане, бъде отменен, делото се насрочва за разглеждане в открито съдебно заседание по реда и в сроковете по този кодекс от съответния окръжен съд.

Обжалването на акта пред съда не спира неговото изпълнение, освен ако е спряно от данъчен орган.

 

WWW.POCHIVKA.ORG