Home Икономика Определяне начина на прехвърляне на акциите

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Определяне начина на прехвърляне на акциите ПДФ Печат Е-мейл

В България дивидентите са кумулативни, т.е. ако не може дивидента да бъде изплатен, той се натрупва към видивента за следващата година. При неизплащане и на следващия дивиент привилегирования акционер придобива право на глас до изплащането му.

В зависимост от това как се ползват правата:

- акции на преносител

- поименни акции – за да се ползват правата трябва да сме отразени в състава на акционерите.

Една от разновидностите на поименните акции са безналичните акции и състава на акционерите се пъддържа в специална организация – централен депозитар. Сделките с тези акции имат сила след регистрирането им в централния депозитар. Те са винаги поименни.

Алтернативни на безналичните акции на наличните акции. По принцип са много скъпи за емитиране и лесно се фалшифицират. В българската нормативна уредба публичните дружества емитират безналични акции.

Друга разновидност са винкулирани акции – с ограничения върху прехвърляне на собствеността.

4. Определяне начина на прехвърляне на акциите

* в зависимост от това дали фирмата участва при пласмента на ЦК, емисията бива пряка и косвена. При пряката емисия фирмата сама пласира ЦК, спестява си разходи за посредник, но поема целия риск по пласирането (т.е. каква част от емисията ще бъде продадена), прилага се от най – стабилните акционерни компании. При косвената емисия се ползват услугите на инвестиционния посредник.

* в зависимост от участието на посредника в емисията бива:

- негарантирано поемателство – посредникът пласира ЦК срещу уговорено комисионно възнаграждение

- гарантирано поемателство – посредникът купува акциите с отстъпка и след това ги пласира за своя сметка и риск.

- твърд ангажимен – посредникът поема риска и купува непродадената част от емисията.

* в зависимост от потенциалния кръг инвеститори, на които се предлага подписката:

- обикновена – капиталът се събира на самото събрание на акционерите и по българските изисквания е да не са по – големи от 50

- публична – на широк кръг инвеститори ( повече от 49) обезателно е с инвистиционен посредник и задължително изготвяне на проспект, който трябва да се утвърди от комисията по финансов надзор. Проспектът съдържа въпроси за фирмата – мениджмънт, финансово състояние, за бъдещата дейност на фирмата и свързания с нея риск, информация за вида на ценните книжа, за възможни решения, ако подписката не се изпълни.

След одобряване на проспекта се публикува съобщение в пресата за емисия, провежда се самата подписка и емисията се регистрира в комисията по финансов надзор на организиран пазар на ЦК и в централния депозитар.

- привилегирована – (емисия на права) – при тази подписка акциите се предлагат на старите акционери на преференциална цена

5. Оценка на стойността на привлечения акционерен капита. Фактори: очаквани дивиденти, разходи за реклама, маркетинговите проучвания на финансовия пазар, такси в комисията по финансов надзор, комисионни възнаграждения за посредниците.

 

Роб.акция = Dо ( 1 + g)

Г – g

(к,г,) Rоб.акция = Do ( 1 + g ) + g

Pe ( 1 – c )

 

Do – дивидент за предходната година

Pe – емисицонна цена

C – емисионни разходи

Г – възвращаемост

2. Финансиране със заемни капитали

Фирмата може да привлича заемни капитали от финансовия пазар директно чрез емисия на облигации, емисия на търговски ЦК и косвено чрез банкови заеми.

* емисия на облигации – форма на привличане на дългосрочни заемни средства. Облигацията е ЦК, която материализира свободното прехвърляемите права по кредитни отношения, свързани с получаването на лихва и право да се получи номиналната стойност на ценната книга след определен срок – матуритет – и право на ликвидационен дял в случай на ликвидация. Има един кредитополучател и много кредитори, условията са стандартизирани. Предимства на финансиране с облигации в сравнение с акции:

- капитала на дружеството не се разводнява – няма нови собственици

- по – ниски разходи при емисия на облигации

- по – високи печалби на една акция

- лихвата се приспада от облагаемата печалба

Предимство на облигациите в сравнение с банковите заеми:

- осигуряват се големи капитали при сравнително по – ниска цена ;

- не се проучва така задълбочено кредитния рейтинг

- срокът на привличане на ресурсите е по – дълъг в сравнение с банковия заем ;

- ако фирмата е достатъчно надеждна заемът може да бъде необезпечен ;

- при конвертируеми облигации е възможно да се избегне погасяването на дълга ;

Емисията на облигации протича по същите етапи като при акциите. Особености: !!!

Видове облигации:

-          поименни ;

-          на преносител .

В зависимост от обезпечението:

-          необезпечени – най – стабилните фирми ;

-          ипотечни – недвижима собственост и оборуване за обезпечение ;

-          ЦК – обезпечени с ЦК .

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG