Home Икономика Формиране на капитала на предприятието (фирмата)

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Формиране на капитала на предприятието (фирмата) ПДФ Печат Е-мейл

Формиране на капитала на предприятието (фирмата).

Капиталът се характеризира и като паричен израз на стойността на вложенитте активи във фирмата.Главен недостотък на тава определение е неговата статична характеристика,а не динамична,тъй като парите стават капитал тогава,когато са в движение.При стартирането или развитието на определена целесъобразна дейност в рамките на една фирма основен въпрос е набавянето на капитали,на финансови средства.Този процес става за сметка на извършването на определени разходи за заплащане цената на тези финансови средства.

Според формата на собственост капиталът се дели на собствен и привлечен.

1.Собственият капитал е паричен израз на стойността на собствените активи на предприятието,т.е.чистата стойност на неговия капитал.Той се акумулира от вноските на собствениците на фирмата и от текущата й дейност и се подразделя на няколко форми.

Собствения капитал може да бъде фиксиран законодателно или да няма изрична клауза за неговия минимален размер.

При някои фирми –ЕТ,СД,КД величината на собствения капитал се определя от самите собственици ,респективно съдружници.

За дружества с ограничена отговорност(OOД) и акционерните дружества (АД) капиталовият минимум е определен от Търговския закон.

-Основен,респективно акционерен капитал;

-Допълнителен капитал;

Резервен капитал;

Печалба  (неразпределена от минали години и от текуща година ) на предприятието;

счетоводството.Увеличаването на балансовата стойност на активите счетоводно се отчита като преоценъчен резерв.

٭   Допълнителни резерви.Образуват се по решение на собствениците,извън регламентираните с нормативен акт.Използва се в две направления:за специални цели с общ характер и по решение на Общото събрание на дружеството.

٭     Неразпределена печалба.Това е неразпределената част от печалбата от минали години и печалбата от текущата година.Тя се използва за вътрешен източник на финансиране вместо да се използва под формата на дивиденти за акционерите.Неразпределената печалба е алтернативен източник за финансиране по отношение на обикновените акции.

2.Привлеченият капитал се получава от държавата ,банките и различните финансови институции и субекти под формата на краткосрочни и дългосрочни кредити или други финансирания.Привлеченият капитал се палучава от външни източници за финансиране на фирмата.

٭ Кредитът е основна форма на заемния капитал.Предоставянето на ползването или собствеността върху пари,стоки или услуги на отложено плащане е най-общото определение за кредит.Основни форми на кредита са:търговски и банков.

Търговските кредити представляват предоставяне на стоки или услуги от едно предприятие на друго,обикновено чрез забавяне на разплащанията между предприятието-длъжник и предприятието-кредитор.

Банковите кредити представляват предоставянето на пари в заем.Обикновено те са обезпечени (със залог или ипотека на имущество) и се изплащат на редовни вноски с лихва.

Съществуват и второстепенни ,като държавен,международен,потребителски,облигационен, данъчен и други кредити.

٭Задължения.Във всеки момент дадено предприятие дължи пари стоки на друго предприятие,бюджета,персонала и пр.Тези средства са чужда собственост и представляват неизплатени задължения към различните”кредитори”.След изтичане на законоустановените срокове за тяхното издължаване се плаща дължима лихва.

٭    Финансирания.Това е безвъзмездно предоставяне на средства  (парични или материални),неподлежащи на връщане,които са отпуснати при определени условия като държавни дарения –субсидии,дотации или премии.Безвъзмездно предоставените средства се използват съобразно предварително определени критерии и условия,определени с акта на предоставянето им.В противен случай финансирането може да се преоформи в дълг на предприятието.За финансиране  се приема и всяко дарение под условие,свързано с опрощаване на задължения или преотстъпване на данъци с цел инвестирането им в дълготрайни материални активи,материарни запаси или текущи разходи.

٭    Приходи за бъдещи периоди.

Това са приходи на предприятието,които постъпват през текущия период,но се отнасят за дейност,която ще протече и за която се извършват разходи в следващия отчетен период.Тук се отнасят събраните такси за обучение на студенти или ученици през учебната година и пр.

٭    Извънбалансово финансиране.

Лизингът и факторингът са форми на извънбалансовото финансиране.

Лизингът представлява предоставяне на активи за ползване през определен период от време срещу определена наемна цена.Условията на лизинга се уговарят в лизинговия договор.

Факторингът представлява форма на търговска дейност,при която една фирма поема отговорността да събира вземанията на друга.

Капиталът като финансов ресурс също има своя цена.Универсална цена на финансовите ресурси  (капитала) е лихвата,която е определена в процент от капитала за една година-лихвен процент.

Т.4.1. Вътрешни източници на капитал. Собствен капитал - емисия и пласмент на акции – процедури, начини. Директно пласиране на ценни книжа.

1.Собственият капитал е паричен израз на стойността на собствените активи на предприятието,т.е.чистата стойност на неговия капитал.Той се акумулира от вноските на собствениците на фирмата и от текущата й дейност и се подразделя на няколко форми.

Собствения капитал може да бъде фиксиран законодателно или да няма изрична клауза за неговия минимален размер.

При някои фирми –ЕТ,СД,КД величината на собствения капитал се определя от самите собственици ,респективно съдружници.

За дружества с ограничена отговорност(OOД) и акционерните дружества (АД) капиталовият минимум е определен от Търговския закон.

-Основен,респективно акционерен капитал;

-Допълнителен капитал;

Резервен капитал;

Печалба  (неразпределена от минали години и от текуща година ) на предприятието;

Формите на собствения капитал са:

٭     Основен капитал.Този капитал отразява номиналната стойност на всички акции,записани от акционерите при учредяване на предприятието.Акционерният капитал е функция на стойността на всички акции на фирмата.Акцията е вид ценна книга,която изразява дела на нейния собстненик в капитала на дружеството.Тя може да бъде най различна:поименна или на преносител,обикновена или привилегирована,заменяема или незаменяема.

٭    Допълнителен (запасен) капитал.Необходимостта от съществуването на тозе вид капитал се обуславя от осигоряването на допълнителни средства за целево покриване на загуби или при времена необходимост на парични средства за предприятието.Осигоряването на средства става от привличане на нови съдружници,от допълнителни вноски на съдружниците или от заделяне на дял от неразпределената печалба.Допълнителният капитал не се регистрира пред съда и не може да служи за обеззпечение пред кредиторите.

٭    Премии от емисии на акции.Тези премии възникват при емитирането и обратното изкупуване от фирмата на собствени акции или облигации.

٭Резерв.Резервът е специфиченизточник за финансиране на акционерните и кооперативни предприятия.Той не се разделя между акционерите.Негов източник е неразпределената печалба за годината,а предназначението му е да покрива непредвидени разходи,респективно загуби от предходната година.Когато със нормативен акт се предвижда създаването на резервен капитал,чийто ред за изразходване се определя със същия закон,този резерв се нарича законов.

٭   Преоценъчен резерв.В тази група се отнасят резервите от преоценка на дълготрайните активи съгласно закона за счетоводството.Увеличаването на балансовата стойност на активите счетоводно се отчита като преоценъчен резерв.

٭   Допълнителни резерви.Образуват се по решение на собствениците,извън регламентираните с нормативен акт.Използва се в две направления:за специални цели с общ характер и по решение на Общото събрание на дружеството.

٭     Неразпределена печалба.Това е неразпределената част от печалбата от минали години и печалбата от текущата година.Тя се използва за вътрешен източник на финансиране вместо да се използва под формата на дивиденти за акционерите.Неразпределената печалба е алтернативен източник за финансиране по отношение на обикновените акции.

Т.4.2. Външни източници на капитал. Привлечен капитал - емисия на облигации, банков кредит, лизинг и факторинг.

2.Привлеченият капитал се получава от държавата ,банките и различните финансови институции и субекти под формата на краткосрочни и дългосрочни кредити или други финансирания.Привлеченият капитал се получава от външни източници за финансиране на фирмата.

٭ Кредитът е основна форма на заемния капитал.Предоставянето на ползването или собствеността върху пари,стоки или услуги на отложено плащане е най-общото определение за кредит.Основни форми на кредита са:търговски и банков.

Търговските кредити представляват предоставяне на стоки или услуги от едно предприятие на друго,обикновено чрез забавяне на разплащанията между предприятието-длъжник и предприятието-кредитор.

Банковите кредити представляват предоставянето на пари в заем.Обикновено те са обезпечени (със залог или ипотека на имущество) и се изплащат на редовни вноски с лихва.

Съществуват и второстепенни ,като държавен,международен,потребителски,облигационен, данъчен и други кредити.

٭Задължения.Във всеки момент дадено предприятие дължи пари стоки на друго предприятие,бюджета,персонала и пр.Тези средства са чужда собственост и представляват неизплатени задължения към различните”кредитори”.След изтичане на законоустановените срокове за тяхното издължаване се плаща дължима лихва.

٭    Финансирания.Това е безвъзмездно предоставяне на средства  (парични или материални),неподлежащи на връщане,които са отпуснати при определени условия като държавни дарения –субсидии,дотации или премии.Безвъзмездно предоставените средства се използват съобразно предварително определени критерии и условия,определени с акта на предоставянето им.В противен случай финансирането може да се преоформи в дълг на предприятието.За финансиране  се приема и всяко дарение под условие,свързано с опрощаване на задължения или преотстъпване на данъци с цел инвестирането им в дълготрайни материални активи,материарни запаси или текущи разходи.

٭    Приходи за бъдещи периоди.

Това са приходи на предприятието,които постъпват през текущия период,но се отнасят за дейност,която ще протече и за която се извършват разходи в следващия отчетен период.Тук се отнасят събраните такси за обучение на студенти или ученици през учебната година и пр.

٭    Извънбалансово финансиране.

Лизингът и факторингът са форми на извънбалансовото финансиране.

Лизингът представлява предоставяне на активи за ползване през определен период от време срещу определена наемна цена.Условията на лизинга се уговарят в лизинговия договор.

Факторингът представлява форма на търговска дейност,при която една фирма поема отговорността да събира вземанията на друга.

Капиталът като финансов ресурс също има своя цена.Универсална цена на финансовите ресурси  (капитала) е лихвата,която е определена в процент от капитала за една година-лихвен процент.

Лихвата не е паричен израз на стойността на даваните под наим вещи ( стоки,пари или капитал),а е своеобразна цена на потребителната стойност на заеманите вещи.Източникът на лихвата,която длъжникът плаща на своя кредитор е доходът от използването на капитала за свои нужди.Лихвата има определена норма,която се изразява в съотношението между платената лихва и общата стойностна заемния капитал:

IR =  I.100 в   ٪ ,

K

където:

IR-нормата на лихвата (лихвен процент);

I-стойността на лихвата;

K-стойността на ползвания капитал;

Лихвеният процент зависи от няколко основни фактора:

-          Средната норма на печалбата на капитала;

-          Продължителността на заемите във времето;

-          Кредитният риск;

-          Ликвидността на активите;

-          Равнището на административните разходи в банката;

-          Инфлацията ;

-          Търсенето и предлагането на заемен капитал;

-          Кредитната политика на правителството.

Лихвените проценти биват следните видове:

1.Според характера на кредитната сделка лихвеният процент бива лихвен процент по кредитите,лихвен процент по влоговете и депозитите,основен лихвен процент и пазарен лихвен процент.

Лихвен процент по кредитите.Този лихвен процент се използва от кредитните институции-най-вече банките за събиране лихва по отделните заеми,които те отпускат на своите клиенти.

Лихвен процент по влоговете.Това е нормата на лихвата,върху която кредитните и депозитните институти изплащат лихва на своите клиенти за привлечените и съхранявани в техните депозитари парични средства и други ценности.Лихвеният процент по кредитите е значително по висок от лихвения процент по влоговете.

Т.4.3. Цена на собственото и кредитното финансиране на предприятието (фирмата).

Привлеченият капитал се получава от държавата ,банките и различните финансови институции и субекти под формата на краткосрочни и дългосрочни кредити или други финансирания.Привлеченият капитал се палучава от външни източници за финансиране на фирмата.

٭ Кредитът е основна форма на заемния капитал.Предоставянето на ползването или собствеността върху пари,стоки или услуги на отложено плащане е най-общото определение за кредит.Основни форми на кредита са:търговски и банков.

Търговските кредити представляват предоставяне на стоки или услуги от едно предприятие на друго,обикновено чрез забавяне на разплащанията между предприятието-длъжник и предприятието-кредитор.

Банковите кредити представляват предоставянето на пари в заем.Обикновено те са обезпечени (със залог или ипотека на имущество) и се изплащат на редовни вноски с лихва.

Съществуват и второстепенни ,като държавен,международен,потребителски,облигационен, данъчен и други кредити.

٭Задължения.Във всеки момент дадено предприятие дължи пари стоки на друго предприятие,бюджета,персонала и пр.Тези средства са чужда собственост и представляват неизплатени задължения към различните”кредитори”.След изтичане на законоустановените срокове за тяхното издължаване се плаща дължима лихва.

٭    Финансирания.Това е безвъзмездно предоставяне на средства  (парични или материални),неподлежащи на връщане,които са отпуснати при определени условия като държавни дарения –субсидии,дотации или премии.Безвъзмездно предоставените средства се използват съобразно предварително определени критерии и условия,определени с акта на предоставянето им.В противен случай финансирането може да се преоформи в дълг на предприятието.За финансиране  се приема и всяко дарение под условие,свързано с опрощаване на задължения или преотстъпване на данъци с цел инвестирането им в дълготрайни материални активи,материарни запаси или текущи разходи.

٭    Приходи за бъдещи периоди.

Това са приходи на предприятието,които постъпват през текущия период,но се отнасят за дейност,която ще протече и за която се извършват разходи в следващия отчетен период.Тук се отнасят събраните такси за обучение на студенти или ученици през учебната година и пр.

٭    Извънбалансово финансиране.

Лизингът и факторингът са форми на извънбалансовото финансиране.

Лизингът представлява предоставяне на активи за ползване през определен период от време срещу определена наемна цена.Условията на лизинга се уговарят в лизинговия договор.

Според характера на кредитната сделка лихвеният процент бива лихвен процент по кредитите,лихвен процент по влоговете и депозитите,основен лихвен процент и пазарен лихвен процент.

Лихвен процент по кредитите.Този лихвен процент се използва от кредитните институции-най-вече банките за събиране лихва по отделните заеми,които те отпускат на своите клиенти.

Лихвен процент по влоговете.Това е нормата на лихвата,върху която кредитните и депозитните институти изплащат лихва на своите клиенти за привлечените и съхранявани в техните депозитари парични средства и други ценности.Лихвеният процент по кредитите е значително по висок от лихвения процент по влоговете.

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG