Home Икономика Мониторинг и събиране на вземанията

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Мониторинг и събиране на вземанията ПДФ Печат Е-мейл

Мониторинг и събиране на вземанията

Мониторинг по предоставени кредити и инкасиране на вземането.

Основна цел е да се осигури събиране на вземането съгласно уговорените срокове и да се определи размера на просрочените и несъбираемите вземания.

Тази политика има три основни стъпки :

1. Разработване на информационна система за отчитане на вземанията по предоставени кредити.

2. Установяване характера на дебиторската задлъжнялост чрез наблюдавания, оценка и провизиране на кредити.

3. Подбор на методи за ускоряване събираемостта на вземанията и намаляване на безднадежните дългове.

Арсенал на методите :

- изпращане на писмо, с коетосе удостоверява, че клиента е просрочил вземането.

- провеждане на телефонен разговор за събиране на просроченото вземане.

- отказване на предоставяне на нови кредити.

- наемане на агенция за събиране на вземанията – просрочените вземания.

- предприемане на юридически действия срещу клиента – те са скъпо струваща мярка, при която не винаги се достига до желателен ефект.

4. Анализ на дебиторската задлъжнялост – среден срокза събиране на вземанията – Д= СВ/ продажбите на кредит. (СВ- средно вземане).

Инвестиционни решения на фирмата

Управление на паричната наличност във фирмата

В паричната наличност на фирмата се включват касовата наличност и банковите депозити по разплащателните,депозитните и др. сметки, в национална и чужда валута. Поддържането на тези активи не носи доход на фирмата, но те са необходими за поддържането на производствения процес. В България паричната наличност заема голям дял, в другите страни се стремят да достигнат до оптимизация на средствата и се стремят тези активи да са 1,5% от високоликвидните активи, в България са 8-9%. В развитите страни излишъка от паричната наличност се влага във високоликвидни ценни книжа, които носят доход и са лесно продаваеми.

Мотиви поради, които фирмите и домакинствата поддържат парична наличност :

1.Транзакционен / сделков / мотив – парите са средство за размяна и те са необходими за нормалното съществуване на плащанията по ежедневните сделки.

2. Осигурителен / гаранционен / мотив – паричната наличност наличност обслужва непредвидени извънредни разходи.

3. Спекулативен мотив – това са паричните средства, които фирмите поддържат, за да се възползват от изгодна покупка.

Наред с тези мотиви влияние оказват и компенсационните отстъци, които трябва да се поддържат по банковите сделки.

Методи за оптимизиране на паричната наличност – за изпита!!!

1.Съставяне на план за паричните потоци – кеш бюджет, касов план, съставя се както в годишното финансово планиране, така и за оперативното финансово планиране.

2.Синхронизиране на постъпления и плащания.

3.Договаряне на овърдрафт.

4.Ускоряване на паричните постъпления и плащания.

5.Задържане на паричните плащания.

1.Съставяне на касовия план на фирмата – извършва се прогнозиране на продажбите на фирмата, закупуването на КА, ДА и др.

 

Януари

Начално салдо

200

Постъпления

800

Плащания :

-за активи ;

-за заплати ;

-погасит. вноски ;

-данъци ;

-осиг.

1000

200

100

Крайно салдко

 

Нетен паричен поток

 

Планиран отстатък

150

Нетен паричен поток = НС + Постъпленията – Плащанията.

Излишък/Дефицит = НТП – Планирания отстатък = 0 – 150 = - 150

Паричният цикъл започва от момента на закупуване на стоките.

Финансовият цикъл – ако продава на кредит ще е по-добре за фирмата ако дните са по-малко.

Фирмата се стреми да управлява по-кратък цикъл затова не винаги разходи и плащания съвпадат.

В оперативното финансово планиране нещата са по-детйлни : през месец декември планираме за месеците януари, февруари, март. И така за всеки следващ период.

2.Балансиране на постъпления и плащания – в случай, че не са синхронизирани през месеца, то в годишния касов план е възможно да не се оценят реално потребностите от финансирането, тъй като в се фиксира състоянието на паричните потоци към последния ден на месеца.

Подходи – на базата на изравняване на паричните потоци, които са насочени към изглаждане на постъпления и плащания в различни интервали от време. Синхронизиране, съвпадане във времето на постъпления и плащания. Мерки – повишаване качеството на прогнозите за постъпленията и плащанията.

3.Договаряне на овърдрафт – включва се автоматично когато не достигат средства.

4.Ускоряване на паричните постъплени – установяват се източниците за паричните постъпления, начина за тяхното оформяне и предаване във фирмата.

5. Задържане на паричните плащания – причини  за забавянето на плащанията и да се предприемат мерки за тяхното отстраняване. Мерките са краткосрочни и дългосрочни.

В състава на краткосрочните се включват увеличаване на размера на отстъпката за клиенти, които не ползват търговски кредит, осигуряване на авансово плащане от клиенти за стоки, които се търсят на пазара, намаляване срока на търговските кредит, ускоряване инкасирането на платежните инструменти, използване на съвременна форма за рефинансиране на дебиторска задлъжнялост – сконтиране, залагане, джиросване на полици.

В дългосрочен план – 1)привличане на стратегически инвеститори и увеличение на ОК; 2) привличане на дългосрочни кредити ; 3) продажба на част от дългосрочните финансови инвестиции ; 4) продажба или отдаване под наем на неизползване ДА ; 5) задържане на плащанията – забавяне на плащанията в рамките на регламентираните от нормативната уредба срокове, така че да не се наруши имиджа на фирмата

Възможност : в краткосрочен план – уговаря се с доставчиците по-дълъг срок на кредита, оформят се плащанията с полица, реструктуриране на кредитния портфейл преоформяйки част от кредити в дългосрочни ; в дългосрочен план – съкръщаване обема на реалните и финансови инвестиции и намаляване на постоянните разходи на предпирятието.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG