Home Икономика Потребностите на хората

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Потребностите на хората ПДФ Печат Е-мейл

Потребностите на хората биват два вида - лични и обще­ствени или публични. Първите се задоволяват на частно-пазарна основа, а вторите - на обществена или публична основа, те. чрез публичните финанси. "Между двете крайности на изцяло частни или изцяло обществени стоки (блага) съществуват множество смесени случаи.Публичните финанси се свеждат преди всичко до приходите^ разходите на държавата"1, които намират своя синтезиран 'из]заз_в държавния бюджет. Ето защо те (публичните финанси), като централно звено на финансите и финансовата система като цяло, имат три основни структурни звена:

•  приходи на държавата и на автономните публичноправни тела~и

•  разходи на държавата и на автономните публичноправни тела."

Приходите и разходите намират своя синтез в държавния бюджет (и в извънбюджетните фондове - ИБФ).

Споменахме, че "учението за разходите на финансовото стопанство дълго време е било третирано мащенски от финансо­вата наука , в смисъл, че разходите на държавата са считани ка­то обект не на финансовата наука, а само на текущата политика. Впоследствие се заражда и оформя теорията за обществените (колективните) потребности, която напълно "легализира" дър­жавните разходи като елемент на финансите въобще и на публич­ните финанси в частност, като обект_или предмет на финансова­та наука.

2, Теория за публичната

Тео^ията_за публичните стоки (блага) има за своя методо-_логическа основа сходството или аналогията между държав­ното и частното стопанство, схващането за държавата като предприемач или фирма, макар да няма договорни (в икономи­ческия смисъл на думата) връзки между държавата и нейните граждани. Така например Бланкарт пише: "Както един голям пред­приемач, държавата мобилизира и влага (използва) производст­вени фактори, за да произведе публични блага като образование, полицейска защита, външна политика, отбрана и т.н."2.

Някои съвременни автори третират държавата като моно­полистична фирма, а демокрацията като основна форма на собст­веност, която има разпръснат и непрехвърляем характер3. В съ­временните учебници по публични финанси (публична икономика, публичен икономикс) често се срещат изрази като: обществени мениджъри, пазарна и политическа конкуренция, предприе-мачество в политиката, политически пазар, пазар на закони и други подобни. Те са проява на опити и тенденция за поставяне функционирането на държавата, на държавното стопанство и публичните финанси на търговско-икономическа основа. За­лезът на кейнсианството и триумфът на неолиберализма активи­зира този стремеж и подсили тази тенденция.

Своеобразен изразна новия пазарен и икономически подход .за третиране  на държавното стопанство и публиличните финансии е теорията за публичните стоки и услуги или блага1, на "която основа сеправи разграничение между фиск и публични

финанси, доколкото акцентът се поставя не върху фиска (както е било" в миналото), а върху въздействието от страна на публичния ректор относно алокацията на ресурсите, преразпределението на доходите и на стопанската активност.

От позициите на икономическия подход, респ. на неолиберизма, държавата се схваща и третира не в качеството си *на_ / политико-регулираща институция, а като субект на икономическа дейност, чрез която тя създава и предоставя на своите граждани специфични стоки и услуги (блага) - публични блага. В тази_

'връзка вместо за финанси все по-често се пише и говори за Ико^

"номика на публичния сектор (англ. РиЬПс Зес1ог Есопотюз или

'риЬПс Есопот1С5),4тод което се разбира "...икономически анализ, на държавната дейност, при която осигуряването на приходи и из­вършването на разходи е от централно значение"3. От позициите на икономиката на публичния сектор, на публичния икономикс,

"Данъците се третират не толкова като задължително-прину-дителен начин за акумулиране на финансови средства за из­дръжката (финансирането) на непроизводителни държавни институции (структури), а като форма на разходи по произ­водството на разнообразни публични блага, предоставяни от държавата на гражданите-данъкоплатци. С други думи казано, това, което върши държавата се разглежда като икономическа дейност, която трябва да осигури необходимите публични блага при минимални разходи (данъци) и максимален ефект (ползи) за гражданите. Нещо повече дори, търси се не само обществена­та, но и личната изгода на гражданина-данъкоплатец за ползване на публични или смесени блага.

Съвременната държава е не само посредник, но и участ­ник в пазарната икономика. Това прави държавното стопанство пресечна точка между икономика и политика, при което е налице опит и тенденция дори и политиката^а се разглежда от па­зарни позиции.

Икономическият принцип отдавна е възприет и лансират финансовата_наука като принцип, с който трябва да се съобразява бюджетно разходната   политика на държавата. В рамки

на теорията за обществените потребности той е имал обаче повече формално звучене, отколкото реално практическо приложение. Именно реалното прилагане на този принцип е целта и съдържанието на теорията за публичните стоки и услуги (блага)" която е напълно адекватна на неолибералната доктрина.

Както частното, така и държавното, респективно публично-то^стопанство, произвежда специфични или публични блага  управление, отбрана, лична и социална сигурност, образование,  медицинско обслужване и пр. -които "продава" на своите граждани. Последните "купуват" и заплащат тези блага посредством плаща-~ ните от тях (в полза на държавата) данъци. На тази основа данъците се третират като цена на правителствените или публич­ните стоки и услуги или блага. Същността на въпроса, обаче, е" кои ще бъдат тези публични блага, които държавата ще предоставя на своите граждани "безплатно" и ще финансира тяхното "про­изводство" посредством събираните данъци и кои на пазарна ос­нова, т.е. срещу непосредствено заплащане? Чисти публични блага

Една част от публичните блага могат да се консумират само общо или ко­лективно Тяхното консумиране не може" да се индивидуализира" ^и персонифицира. Типични в това отношение са държавното управление, отбраната, сигурността. Те са чисти публични блага. Финансирането на тяхното "производство" може да стане" (^ става) на обща или колективна основа чрез данъците,   т.е. на не пазарна основа. Тук е трудно, дори невъзможно последователно да се приложи икономическият принцип, а се използва сис­темата и механизмът на^колективните решения, социалният или публичният избор, които имат политическа основа и ха­рактер. Като^хараетерни белези на публичните стоки и услуги (блага) обикновено се изтъкват:

1. В противоположност на свободния пазар, при тях дейст-^ , вува пр*инципът на неизключване на консуматорите (МсМаиз.-зеЬПеВЬагкей). Това ще рече, че всички без изключение индивиди,^ или граждани   на равноправна основа ползуват или "консумират" 'чисти публични стоки и услуги (блага), без да е налице възмож- _ ност или целесъобразност за изключването на едни или други от тях; при частния пазар е налице изключване чрез цената - един > може, друг не може да купи дадена стока,                                            I

27Несъпернмчество (М\с\г\\.ша\\Ш) - отделните индивиди потребяват ипи консумират чистите публичните стоки или услуги/ (блага) "без  взаимно да си пречат или вредят, макар че ползите иммогат да бъдат нееднакви"4. При частния пазар е налице съ­перничество или конкуренция.

3 Висок инвестиционен риск и дълъг период на въз-Еугъщаемост, което възпрепятства предлагането им чрез пазара _ Лгго например: изследователски проекти в областта нгГядрената е_нергегика, Космоса и др. подобни.

4^Външните ефекти от производството и потреблението^ над обществените стоки и услуги (блага) са изключително големи, следва да се отчитат и интернационализират.

5. Други автори изтъкват като основно свойство на публичните блага невъзможността и нецелесъобразността от ра­ционализиране на потреблението им и като пример дават на­ционалната отбрана и обществените паркове1.

.Невъзможността и нецелесъобразността от рационализи­ране потреблението на публичните блага произтича както от из-' "тъкнатите им белези, така и от обстоятелството, че те:

• служат на висши или възвишени обществени или нацио­нални цели и интереси;                                                                     ~~

•  производството, разпределението и потреблението _им като правило се осъществява на непазарна основа;

•  финансирането им е за сметка на общите данъчни пос­тъпления.

Смята се, че предлагането и осигуряването на публич­ни блага може да стане и фактически остава по три начина, чрез" три канала или чрез използването на три възможности.

а)  от частни фирми (които се ръководят от мотиви за пе­чалба на търговсконкурсна основа) чрез възлагане на държавни поръчки;

б) от частни^доброволни сдружения, които се ръководят от хуманни и морални мотиви в своя избор и ~~""~

в)  от "специализирани държавни предприятия - агенти на държавата в^изпълнение на конкретни нейни цели и задачи.2

Тяхната дейност може да се изгради и функционира върху три различни основи за функционирането им: -. бюджетно финансиране;

-  на базата на нон-профит организация и

-   самофинансиране  върху  конкурентно-пазарна  основа или аналогично на частните предприятия и в конкуренция с тях3.

Известно е обаче, че за съвременния неолиберализъм третата възможност е изключена, втората - почти, защото стреме^ жът е тенденцията е бюджетното финансиране да се стеснява, като се въвеждат и прилагат пазарни и квазипазарни подходи "в публичния сектор,

Смесени стоки и Има обаче такива стоки и услуги, които не услуги (блага) "    са напълно или чисто обществени или публични и чието потребление може в определена степен да се индивидуализира или персонифицира. Те обик­новено се дефинират като смесени стоки и услуги (блага). Таки­ва" например са здравеопазването, образованието, социалното * осйгуряване~й~дрТ'От о^е^в^^пе^з.точк? е рационално и це-"" ]"л^ъ56разно_да5?*ос|^гуд1ява и поддържа социалната сигурност, а^ ^2Iка_също колкото е възможно по-високо здравно и образовател-^^с^валйф11кацио^^но равнище на гражданите и нацията като цяло. .Това е основанието държавата да участвува непосредствено в ^гщоизводството" и предоставянето на посочените обществени .стоки и услуги/Доколкото може да се персонифицира потребле-нието на тези стоки и услуги, и доколкото е морално оправдано и икономически целесъобразно, при заплащането на тяхната стой- ^ ност или цена да участвуват и непосредствените им ползвателй / "или "потребители. Това по същество става посредством системата 7 на т.нар. потребителски такси. 1

Вм§с1о„,за_чисто обществени и смесени стоки и услуги,, ^блага) някои автори говорят за неделими и делими обществ.е,-_, ни стоки и услуги (блага)1. Очевидно първите се финансират са% мо или изцяло за сметка на данъците, а вторите - за сметка на дат,. нъуите и на потребителските такси, т.е. смесените потребности се^ин^сират гю смесен или комбиниран начин.

Финансирането на смесените стоки и услуги фактичес-.ки се осъществява от три източника, а именно:

а) държавата, респективно бюджета;

б)-потреб"йтелски такси, плащани от гражданите, непос­редствени ползватели на смесените блага и

в) бмзнес-фирмите на преференциално-данъчна основа,, т.е. средствата, кгоито те предоставят на организациите, произ­веждащи "смесени блага (образование, здравеопазване, социално осигуряване^ наука, култура, благотворителност и др.) обикновено "* се приспадат_от дохода им преди облагането му.

'Стру|<ту_р_ата^^а_ф_инансиране от посочените три източника __ за_отделните смесени блага е твърде различна. Така например" ..." субсидиите (които предоставя държавата   -   В.С.) могат да ва-риратв границите от 0 до 100 %"2. Структурата на финансиране и_. ""делът на~държавата, от една страна и на индивидите, от друга Ътрана, се обуславя главно от това дали в смесените блага пре­обладава общественият или личният елемент или интерес, т.е. т. нар. вътрешни и външни ползи (interne nutzen  I externe nutzen).

Мериторични и демериторични блага Известният    американски    икономист-финансистТГроф. Р. Масгрейв счита, че' между чисто личните  (индивидуални) стоки и услуги (блага), от една страна и публичните блага, от дру­га страна, стоят не само смесените такива, но и т.нар. от него ме­риторични стоки или блага (МепЬпзспе Сй1ег). Според него те~ са свързани с интересите и ценностите на определени соци­ални общности. "Така например индивидите от дадена общест-~ вена група манифестират исторически опит или културни тради-~ *ции, върху която основа между тях възниква своеобразен съюз_ "*Гна базата на общи интереси и ценности).

{Тодобни интереси и ценности могат да станат повод и ос­нова за формирането на общи потребности, т.е. на потребности, крито индивидите като част от обществото се чувстват задължени' да подкрепят ... като обичайна индивидуална свобода за вземане" "йа решения"1. Смята се, че "мериторичните стоки трябва да задо­воляват мериторични потребности; ето защо те биха могли да се дефинират като стоки, които имат намалено търсене от отделните, Траждани поради недостатъчни знания (а понякога и средства - В.^ _С.) от тяхна страна. В подобни случаи правителството следва да се намеси и да стимулира потреблението"2 на мериторични блага (например социална програма за предоставяне безплатна храна" ~за най-бедните или програма за запазване културната идентич­ност на определена обществена група).

Обикновено се изтъква, че мериторичните стоки и услуги пораждат три основни проблема, които се изразяват в:

а)  нарушаване суверенитета на потребителите или консу­маторите, в резултат на което се накърняват и деформират инди-

. видуалните им права и преференции;

б)  провокиране на бюджетни разходи и усложняване на_ разпределителните отношения;

в)  идентифицирането на мериторичните потребности, до­колкото " ...те могат да съдържат съществени елементи на специ-" фични публични потребности."3 Макар да счита за неясно кои точно блага се отнасят към мериторичните , може да се каже, че те са форма на своеобразни обществени преференции, които се_пр_едоставят на опредеД "лени социални групи или общности и, доколкото имат задължитем лен характер.,, ограничават свободата на индивидуалните реше"-*! ния.                                                                                                          '

Мериторичните блага като правило се предлагат от дър­жавата и често пъти са свързани с принудителното им потребле-ние като задължителното образование например. "Ето защо - каз-^ва X. Кл. Ректенвалд "-'е спорно дали дадена социална група или един диктатор по-добре могат да знаят и да преценят от отделния индивид какво му е нужно и колко трябва да заплати за него. При това принудата мсже да бъде изкористена за обслужване на гру­пови или елитарни интереси, вместо да бъде в полза на публич­ността и да служи!на общите интереси."1

.Д-самият Р. Масгрейа-пдедупреждава че "концепцията^^ ^мериторичните и демеритрричните стоки трябва да се приема ' д^щпйливс^защото може да послужи като основа и средство за ^установ"яване~на тоталитарни порядки ... тя може да наложи опре- у делени ограничения на конвенционалната доктрина за свободата ' >на_ин1диви(ду^алните решения"2.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG