Home Икономика Европейската валутна система.Европейски банкови институции и значението им за България

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Европейската валутна система.Европейски банкови институции и значението им за България ПДФ Печат Е-мейл

Европейската валутна система.Европейски банкови институции и значението им за България.

Европейската валутна система /ЕВС/ е валутен механизъм, чрез който се формира съотношението между стойността на екюто и на националните валути. Трите основни елемента на системата са европейската единица екю,механизмът на обменните курсове и интервенция, и кредитните механизми. Европейската валутна система е създадена с резолюция на Европейския съвет от 1978 год..Започва да действа през 1979 год.

ЕВС е въведена по инициатива на председателя на Европейската комисия Рой Дженкинс. ЕВС се състои от европейската валутна единица екю и механизма за валутен обмен към тази система се присъединяват всички страни членки на Общностите с изключение на Великобритания. През юни се провеждат първите избори за 410 представители на Европейския парламент.

Идеята за създаване на Европейски икономически и валутен съюз в система от европейски централни банки е лансирана за първи път в Плана Вернер в началото на 70-те години, но практическата и реализация започна много по-късно – в края на 80-те год. след влизането в сила на Единния европейски акт. В решението за създаване на Европейската валутна система, взето от Европейския съвет в Бремен през юни 1978 год. е предвидено не по-късно от 2 години след началото на функциониране на системата да бъде създаден Европейски валутен фонд /ЕВФ/.На практика обаче до създаването на такъв фонд не се стига. Държавите членки не могат да се споразумеят за функциите и ролята на ЕВФ. Според някои от предложенията Европейския валутен фонд трябва да се превърне в независима европейска централна банка с право да емитира единна европейска валута. Тези предложения пораждат опасения у някои от държавите членки, че създаването на такава наднационална финансова институция би довело до загуба на национален суверинитет в областта на паричната политика. През юни 1988 год. в Хановер, Европейския съвет възлага на комисия оглавена от Председателя на Европейската комисия Жак Делор, съставена от ръководителите на централните банки на страните членки и от експерти, да предложи конкретни мерки необходими за изграждане на Икономически и паричен съюз.Тогава се предлага да се създаде нова институция, напълно независима от правителствата на държавите членки и от органите на съюза – Европейска система на централните банки /ЕСЦБ/. Комисията пропоръчва превръщането на Европейската парична единица  - екю в обща валута за съюза.

През 1991 год. петнайсетте страни – членки на Европейския съюз проведоха среща в холандския град Маастрихт и се договориха за създаването на единна валута като част от усилията за учредяване на икономически и валутен съюз. Изработени бяха стриктни критерии за присъединяване – включително равнище на инфлацията, лихвен %, бюджетен дефицит. Създадена бе Европейската централна банка, която да определя лихв.%.Великобритания и Дания не се присъединиха към тези планове.

Обменния валутен механизъм учреден през 1979 г. беше използван да поддържа стабилна стойността та европейските валути, но опасенията че гласоподавателите могат да отхвърлят Договора от Маастрихт, изкушиха валутните спекулатори да вземат на прицел по –слабите валути

Еврото бе пуснато в обръщение на 01.01.1999 г. като електронна валута, която се използва от всички институции и фирми. Лихв.% в еврозоната бяха определени от новата Европейска централна банка, но неяснотите в нейната политика и несъгласията сред правителствата от еврозоната отслабиха стойността на еврото на вал.пазари. Тогава се намеси Европейската централна банка – само 20 месеца след създаването си еврото загуби близо 30% от стойността си спряма долара.Това принуди Европейската централна банка и др. централни банки да обединят усилията си за да бъде подпомогнато еврото. Този ход помогна да се спре поевтиняването на единната европейска валута, но тя все още не е възстановила стойността си.Слабото евро беше добре дошло за европейския износ, но подкопа доверието в новата валута и подхрани инфлационния натиск.

На 11.09.2001 год. нападението в Ню Йорк чиято цел беше да се нанесе удар на най-големия финансов център в света, подложи валутните пазари на критично изпитание.Доларът започна да отслабва, средствата започнаха да изтичат към смятани за стабилни валути като – швейцарския франк и за първи път към еврото.Централните банки се опитаха да успокоят пазарите и в световен мащаб лх % бяха намалени.Смята се че това е бил истинския тест за установяване на еврото като международна валута.

Европейски банкови институции :

Европейска банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ - основана на 14.04.91 г.,със седалище Лондон.Подпомага прехода към пазарно стопанство в Ценрална и Източна Европа, Русия Ибившите съветски републики.Финансира проекти в частния сектор – до 60%, и в държавния – около 40%.РБългария става член на ЕБВР през 1990г. като дяловото участие в капитала на банката към 31.12.2003г. е 158.0 млн.евро или 15.800 броя акции. В стратегията за България за периода 2003-2005г. Съветът на директорите на ЕБВР утвърди следните приоритети : подпомагане на страната за развитието на частния сектор – банката ще осигурява инвестиции по проекти за индустрията, туризма и агробизнеса. Банката ще подпомага и небанковия финансов сектор, включ. Развитието на пенсионната реформа, частния застрахователен пазар, лизингово и ипотечно финансиране. Помощ в инфраструктурното развитие – приоритетни области са : енергетиката,далекосъобщенията, процесът на децентрализация на общините.Кофинансиране и предприсъединителните фондове – банката ще продължи да бъде участник в процеса по мобилизиране на ресурси за кофинансиране от местни и чуждестранни банки и др. межд.фин.институции.

В резултат на отчетения напредък в реформите и полож.иконом.резултати ЕБВР е активизирала дейността си, като за последните две години е увеличила портфейла си за България с 42%. Текущия портфейл на банката за страната възлиза на 604.9 млн. евро, като съотношението на частния към държавния сектор е 82:18.Разпределението на портфейла в България е без доминиращ сектор.Голям е дела в енергетиката-35.9%, следван от фин.сектор – 19.4% и порм.производство- 12.3%.

Европейска инвестиционна банка /ЕИБ/ - създ. През 1958г., със седалище Люксембург, същевременно банка и самостоятелна институция на общността. Капитал над 15 млрд. Евро. Тя реализира заеми и поръчителства за финансиране на инвестиционни проекти, които допринасят за развитието на европейската интеграция.Осн.цел на финансирането за България е да подпомага подготовката на страната за присъединяване към ЕС.Във връзка с това проектите с приоритетно значение са насочени към следните области:транспорт,енергетика и опазване на околната среда,проекти за малки и средни предприятия,подкрепа за здравеопазване и образование и др.ЕИБ, Европейската комисия и търговски банки от бъдещите страни членки в ЕС от Центр. И Източна Европа работят съвместно посхема за получаване на финансова помощ от Европейската комисия по програмата ФАР.От 1990г. до края на 2003г. портфейлът на ЕИБ за страната възлиза на 1.1 млрд.евро.Усвоени са средства по 23 проекта – с найголям дял са проектите в транспорта – 62%, индустрията-13% и отпуснати заеми-9%.

Европейска централна банка /ЕЦБ/– основана на 30.06.1998г.Последовател е на Европейския вал.институт.От 01.01.1999г. им за задача да реализира установената от европейската система на централните банки валутна политика, да осъществява операции по обмен на чуждестранна валута, държане и управление на официалните резерви в чуждестранна валута на страните членки.

Европейски инвестиционен фонд /ЕИФ/ - спец.инструмент за подкрепа на малки и средни предприятия. ЕИФ увеличи с 14 млн.евро гаранционната линия на Насърчителна банка.Насърчителна банка ще увеличи обема на кредитите за малки и средни предприятия след като като ЕИФ отпусна тези пари.През м.юли.2003г. фондът предостави на Насърчителна банка гаранционна линия в размер на 7млн.евро, като с нея банката има възможност да предостави кредити при обезпечение 85%.Решението на ЕИФ да увеличи гаранционната линия с 21 млн.евро ще позволи на Насбанк да отпусне кредити при обезпечение на стойност 42 млн.евро

Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство наричан още аграрен фонд

Европейски фонд за регионално развитие – създ. През 1975г. и осъществява фин.помощ на регионите

 

WWW.POCHIVKA.ORG