Home Икономика Капиталова структура на предприятието (фирмата) и възможност за нейното оптимизиране

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Капиталова структура на предприятието (фирмата) и възможност за нейното оптимизиране ПДФ Печат Е-мейл

Капиталова структура на предприятието (фирмата) и възможност за нейното оптимизиране.

При структурирането на капитала трябва да се обърне внимание на следните неща :

  1. Видовете и величината на активите на предприятието, които могат да бъдат използвани като гаранция или ипотека при кредитирането, обуславят възможностите за ползване на банков кредит.
  2. Заемният капитал или банковия кредит следва да се поддържат в определено съотношение с акционерния или собствения капитал.
  3. Емисията и делът на превилигированите акции следва да бъдат значително по-малки от тези на обикновените акции.

Основният показател за измерване на капиталовата структура на фирмата е коефициентът Дълг/Капитал Д/К. Този коефициент показва относителния дял на дълга в стойността на цялото дългосрочно финансиране. Изчислява се по формулата :

Д/К =

Където :

Зд – стойност на дългосрочните заеми

СК – стойност на собствения капитал/пазарна стойност на обикновените акции/

Структурата на капитала на фирмата изразява величината и съотношението на източниците за финансиране. Към тях се отнасят дългосрочното финансиране, краткосрочните заеми и текущата задлъжнялост към доставчици, персонал, бюджет, социални осигуровки и други.

Структурата на капитала представлява относителният дял на отделните източници на капитал към общата величина на източниците.

Структурата на капитала се разглежда като обща и вътрешна.

Общата включва съотношението между собствени и привлечени средства към общата капиталова стойност на фирмата. Вътрешната включва  съотношението на отделните елементи на собствения капитал и елементите на привлечения капитал.

ОПТИМИЗИРАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА

Използването на кредити при финансирането на фирмата има определен ефект. Той е в пряка зависимост от капиталовата структура на предприятието. От една страна високият относителен дял на кредита повишава опасността от фалит. Намаляват се предимствата на финансовия гиринг и се увеличава задлъжнялостта на фирмата. От друга страна високият относителен дял на собствените средства при финансирането означава, че фирмата няма да може да използва предимствата на финансовия гиринг. Ето защо една небалансирана капиталова структура ще окаже отрицателно влияние върху крайните производствени и финансови резултати. Целта е да се намери оптималната капиталова структура, при която средно претеглената цена на капитала е най-ниска, а относителното тегло на дълга е на такова равнище, което да не създава неувереност в инвеститорите относно риска свързан с фирмата.

Увеличаването на дълга в капиталовата структура, води до нарастване стойността на фирмата.

Оптимизацията на капиталовата структура означава да се осигури ефекта от финансовия  лост и да се запази на ниско равнище на нормата на капитализация. В резултат на това се намалява среднопретеглената цена на капитала, тъй като цената на кредита е по-ниска от цената на собственото финансиране.

При структурирането на капитала се препоръчва дълготрайните активи да се финансират със собствен или дългосрочен привлечен капитал, а краткотрайните активи от относително постоянни източници и на кредитна основа. 

Т.5.1. Финансова и капиталова структура. Финансов ливъридж.

Структурата на капитала представлява относителният дял на отделните източници на капитал към общата величина на източниците.

Структурата на капитала се разглежда като обща и вътрешна.

Общата включва съотношението между собствени и привлечени средства към общата капиталова стойност на фирмата. Вътрешната включва  съотношението на отделните елементи на собствения капитал и елементите на привлечения капитал.

СТРУКТУРА НА КАПИТАЛА

При структурирането на капитала трябва да се обърне внимание на следните неща :

  1. Видовете и величината на активите на предприятието, които могат да бъдат използвани като гаранция или ипотека при кредитирането, обуславят възможностите за ползване на банков кредит.
  2. Заемният капитал или банковия кредит следва да се поддържат в определено съотношение с акционерния или собствения капитал.
  3. Емисията и делът на превилигированите акции следва да бъдат значително по-малки от тези на обикновените акции.

Основният показател за измерване на капиталовата структура на фирмата е коефициентът Дълг/Капитал Д/К. Този коефициент показва относителния дял на дълга в стойността на цялото дългосрочно финансиране. Изчислява се по формулата :

Д/К =

Където :

Зд – стойност на дългосрочните заеми

СК – стойност на собствения капитал/пазарна стойност на обикновените акции/

ФИНАНСОВ ЛИВЪРИДЖ

Капиталовата структура на фирмата се определя като съотношение между собствен и привлечен капитал. Финансовият ливъридж се изчислява по формулата :

където :

Г/Л/       - ливъридж /гиринг/

Д             - пазарна стойност на дълга

АК          - пазарна цена на обикновения акционерен капитал

Това дава възможност да се установи делът или коефициентът на дълга спрямо общата сума на капитала. Колкото относителния дял на дълга е по-голям в общата сума на капитала, толкова по-голяма част от печалбата ще се изплаща под формата на лихви. Гирингът дава възможност да се оцени финансовото състояние на фирмата Използването на чужд капитал е изгодно до определено равнище, при което нормата на възвращаемост на инвестирания в различни активи на предприятието капитал е по-голяма от лихвения процент на кредитите, които фирмата получава. Положителният резултат нараства повече, когато от облагаемата печалба се приспадне сумата на лихвата. Това също води до намаляване реалната цена на ползваните кредити.Създава се възможност за нарастване дохода от една акция над нормата на възвръщаемост на фирмените активи.

 

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG