Home Икономика КОСВЕНИ ДАНЪЦИ 3

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
КОСВЕНИ ДАНЪЦИ 3 ПДФ Печат Е-мейл

КОСВЕНИ ДАНЪЦ

 1. Обща характеристика – това са данъците върху потреблението (оборотни данъци). Те се понасят косвено от потребителите, независимо че данъчно задължените лица са  търговци, производители, вносители. Косвените данъци натоварват доходите двойно. Веднъж при тяхното получаване и при изразходването им. Те имат регресивно действие по отношение на дохода, защото колкото е по-голям реализирания доход, толкова по-малка част от него се изразходва и следователно по-малка част се плаща за косвени данъци. От тази гледна точка косвените данъци са социално несправедливи. Освен това те винаги са пропорционални по отношение на данъчната си основа, тоест не е възможно да се установи връзка между обема на потреблението и носителя на данъчната тежест. От друга страна, обаче те толерират рационалното харчене на дохода, стимулират спестяването и инвестициите и следователно създават предпоставки за увеличаване на икономическия разтеж и заетостта. От гледна точка на фиска това са данъците с най-голяма тежест. Събират се регулярно съобразно реализацията на стоките и услугите. Техният дял в консолидираната фискална програма на отделните държави е приблизително 40%

Към косвените данъци се отнасят: фискални монополи, когато държавата сама организира определена стопанска дейност с цел регулиране на производството и търговията, както и получаването на монополно високи приходи; акцизите, индивидуални данъци; данък върху обората и ДДС.

 1. Акцизи - това са най-старата форма на косвените данъци, налагана с оглед следните мотиви
  1. Фискален – обяснява се облагането с акцизи на масови потребителски стоки. Пример в миналото е акциз върху солта, върху чая в Китай, върху рибата, а сега върху пивото и виното, а до скоро и за кафето и черния чай
  2. Социален – ограничаване консумацията на вредни за здравето стоки и услуги: цигари, алкохол, хазарт, както и облагане на луксозната консумация – благородни метали, маркова козметика
  3. Икономическа цел – регулиране на производството и търговията с определени стоки и услуги – нетрудови източници като хазарт

Начини за облагане с акцизи:

 • Облагане на земите, където има акцизни култури – тютюн, лозя
 • Облагане на съораженията и инсталацията на акцизните стоки
 • Облагане на материали и суровини за произвоство на акцизни  стоки
 • Облагане на крайните продукти

Данъчният размер е специфичен и се определя като стойност за определен брой натурални единици. За цигарите и тютюна се прилага комбиниран данъчен размер, тоест сума от стойностен (адвалорен) акциз и специфичен акциз.

В България акцизите се регламентират в закона за акцизите и данъчни складове (ЗАДС).

Обекти на облагане – акцизни стоки в България са алкохол и алкохолни напитки, изделия, енергийни продукти и електрическата енергия и автомобилите. Съгласто ЗАДС основни данъчно задължени лица са така наречените лицензирани складодържатели. Лицензън се издава от Агенция митници, която води и регистъра. Лицензирани складодържатели могат да бъдат всички търговци, съгласно търговския закон, когато са производители на акцизни стоки, както и капиталови търговски дружества с изцяло внесен капитал минимум 500 000лв., когато не са производители на акцизни стоки. Лицензираните складови производители имат право на така наречения режим на отложено плащане на акциз (РОПА). Това означава, че сумата свързана с акцизното задължение се заплаща след освобождаване на стоките за потребление, тоест акциза не се плаща, докато стоките се произвеждат, складират или движат под режм на отложено плащане на акциз. За целта се обезпечава акцизното задължение чрез банков депозит или банкова гаранция. В сила е и при стоки с бандерол, тоест стоки – алкохол над 15 градуса, цигари и тютюн за пушене. Бандеролите са ценни книги и се поставят в данъчните складове

Когато лицата се разпореждат с акцизни стоки, за които не е платен акциза или са произвели такива извън данъчния склад те също са данъчно задължени лица. Данъчно задължени са и всички лица, които въвеждат на територията на страната автомобили от други държави. Специализираните малки обекти за дестилация и винопроизводство също са данъчно задължени.

Документът, чрез който се декларира е акцизна декларация. Подава се всеки месец до 14то число на следващия месец. В същия срок се плаща и акцизното задължение.

В ЗАДС се регламентират случаите за освобождаване от акциз и за възстановяване на платен акциз.

 1. Данък върху оборота и ДДС – данъка върху оборота се въвежда 1916г. в Германия от Харл фон Силине с цел да се разшири обхвата на облаганите с акциз стоки и да се намери такава данъчна форма, която е най-чувствителна към инфлацията. Между двете световни войни се въвежда в повечето държави в света.

Облагането с данък върху оборота е било, както многофазно с ефект данък върху данък и еднофазно, когато стоката се използва за лично потребление. Обикновено износа не се е облагал с данък върху оборота, както и стоките с инвестиционно предназначение. През 1954г. във Франция се въвежда ДДС от Морис Лоре – шеф на данъчната администрация. В периода 1968 -1972г. ДДС е въведен във всички държави от ЕО. Днес се прилага в повечето държави от света.

Чрез ДДС се създава възможност за разширяване обхвата на облагаемите стоки, освен това при него не се получава комулативен ефект независимо, че облагането е многофазно, защото се облага добавената стойност, която е разликата между стойността на продадените и закупените стоки.

Покупки

Продажби

Стоки на стойност без ДДС – 1000лв.

ДДС – 200лв.

Стойност с ДДС – 1200лв

Стойност с ДДС – 1500лв.

ДДС – 300лв.

Стойност с ДДС – 1800лв.

ДДС за внасяне: 300 – 200 = 100лв

Предимства на ДДС:

 • Начислява се върху всички стоки – равномерен и справедлив данък
 • Поради създаването на  условия за взаимен контрол между търговците се увеличава неговото контролно фискално значение
 • Тъй като при него се облага не брутния оборот, а само добавената стойност, тоест разликата между брутен и предварителен оборот, той стимулира производствата, които са с големи материални разходи относително по-ниски трудови.

Най-често в практиката за установяване на добавената стойност се използва механизма на данъчния кредит. Той е сумата, която лицето може да приспадне от данъчното си задължение и, която е свързана с начислен данък върху покупките.  Не целият начислен данък върху покупките се признава като данъчен кредит.

В България обекти на облагане с ДДС са:

 • Всяка възмездна облагаема доставка на стоки и услуги
 • Всяко възмездно вътрешно общностно придобиване, извършено от регистрирани лица
 • Всяко възмездно вътрешно-обществено придобиване на нови превозни стредства
 • Всяко възмездно вътрешно-обществено придобиване на акцизни стоки от юридически лица
 • Внос от трети страни вън от ЕС

Данъчно задължени лица – всички лица, извършващи независима икономическа дейност, в това число чрез упражняване на свободна професия.

Не са данъчно задължени лица – държавата, държавните и общинските органи с изключение, когато извършват дейност представляваща заплаха за правилата на свободната конкуренция.

Не е независима икономическа дейност – дейността на лицата наети по трудови и приравнени към тях правоотношения.

Данъчна основа ДДС – стойността, върху която се начислява ДДС при облагаемите доставки. Облагаемите доставки със ставка 0 са доставките свързани с износ на стоки, международни превози на стоки и пътници,  доставки свързани с безмитна търговия и доставка на злато към централната банка.

Освободени доставки: Доставки, свързани с образователни услуги, с култура, физическо възпитание, спорт, вероизповедание, здравеопазване, с хазарта, с финансови и застрахователни услуги, социално осигуряване и подпомагане, земи и сгради, пощенски марки и пощенски услуги.

Данъчен размер – 20% с изключение на доставките свързани с настаняване предоставено от хотелиер като част от организирано пътуване (7%). Като данъкът се определя чрез умножение на данъчната основа по данъчня размер.

Данъчен кредит – сумата на данъка, която регистрираното по ДДС лице има право да приспадне от данъчните си задължения по ДДС за получени от него стоки и услуги по облагаеми доставки и осъщесвен внос. Данъчният кредит не се признава в следните случаи:

 • Когато стоката или услугата се използва за осъществяване на освободени доставки
 • Когато е предназначена за безвъзмездни доставки
 • Когато се използва за доставки несвързани с икономическата дейност на лицето
 • Когато стоката или услугата служи за представителни или развлекателни цели
 • Придобит или внесен лек автомобил или мотоциклет
 • Стоките или услугите са свързани с експлуатацията, поддръжката, ремонта и подобрението на петместен автомобил или мотоциклет
 • За получени транспортни услуги или таксиметрови превози, осъществени с лек автомобил или мотоциклет
 • Когато стоките са отнети в полза на държавата

Има случаи на частично признаване на данъчните кредити, когато със стоките и услугите се извършват, както доставки с право на признаване на данъчен кредит, така и без право на признаване. В тези случаи данъчния кредит се признава по следния начин. Данъчният кредит е равен на нетния данък по коефициент, равен на отношението между доставките с право на признаване на данъчен кредит спрямо всички осъществени от лицето доставки за данъчния период.

Регистрация по закона за ДДС – НАП поддържа регистър по закона за ДДС, който е част от регистъра по данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК). При издаване на акт за регистрация на лицата му се присфоява идентификационен номер, който започва с BG. На задължителна регистрация по закона за ДДС подлежат  лицата с облагаем оборот над или равен на 50 000лв., достигнат за период не по-дълъг от 12 месеца. Когато лицето достигне такъв оборот в 14 дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот  лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация. Всяко данъчно задължено лице, за което не е на лице горното условие има право да подаде заявление за доброволна регистрация. Когато орган на НАП установи, че лицето не е изпълнило задължението си за регистрация в срок, той го регистрира служебно с издаване на акт за регистрация. При извършване на така наречените вътрешно общностни придобивания лицето също е задължено да се регистрира по закона за ДДС, когато оборота по вътрешно общностните придобивания надвишава 20 000лв.

Документиране, деклариране и внасяне на ДДС – данъчни документи по закона за ДДС са следните:

 • Фактура, която се издава в рамките до пет дни от възникването на сделката или извършване на авансовото плащане
 • Известие към фактурата, което служи за коригиране на данъчната основа. Данъчно кредитно или данъчно дебитно известие. Данъчно кредитното известие служи за намаляване на данъчната основа, включително се прилага и при разваляне на сделката. Данъчно дебитно известие се издава при завишаване на данъчната основа
 • Протокол се издава в множество случаи, при които лицето не е задължено да издаде фактура, например при осъществяване на безвъзмездни доставки, когато стоката и услугата се използва за развлекателни и представителни цели, при така наречените тристранни операции от придобиващия стоката, а също така се издава протокол при доставка на обща туристическа усулга от туроператор.

Данъчният период е едномесечен. Регистрираното по закона за ДДС лице е длъжно в 14 дневен срок от изтичане на данъчния период да подаде справка декларация придружена с информация от отчетните регистри за периода (дневникът за покупките, дневникът за продажбите). Справката декларация и отчетните регистри се подават задължително и на магнитен, оптически носител или по електронен път. Лицата, които за данъчния период са осъществили:

ü    Вътрешно общностни доставки

ü    Са били посредници по тристранна операция

ü    Когато са извъшили доставка на уаслуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка

Са длъжни да подадат и така нареченото VIES (value added tax information exchange system) декларация за данъчния период.  Тя е информационна система за обмяна на информация по ДДС между държавите членки.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG