Home Икономика ОЦЕНКА НА РОЛЯТА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ В МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОЦЕНКА НА РОЛЯТА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ В МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА ПДФ Печат Е-мейл

ОЦЕНКА НА РОЛЯТА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ В МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА

При съставянето на бюджета правителството трябва да се съобразява със осигуряване на нормално обслужване на държавния дълг.

1осигуряване на средства за изплащане на лихвите по държавния дълг

2осигуряване на средства за погасяване на главниците.

Своевремено попълване на държавния резерв с оглед осигуряване на средства  за обслужване на БВД.осигуряване на изсточници за попълване на БВР  в случай на изтичане на валутни средства.Особенно чуствителен бюджетен показател в условията на ПС. е величината на бюджетния дефицит/Б.Д/.

Необходимое бюджетния дефицит да се преструкторира по начин осигуряващ равномерно обслужване на външния и вътрешен дълг,и предотвратяване на дългови задължения.Всяко отпускане на фиксалната рестрикция води до натрупване на нови държавни задължения.

ВЪПРОС№30.3.2 ЛИХВЕНИ ПЛАЩАНИЯЛИХВЕНИ ПЛАЩАНИЯ-свързани собслужването на ДВД формират отделна позиция в разходната част на държавния бюджет. АБСУЛЮТНАТА СУМА НА ЛИХВЕНИ ПЛАЩАНИЯ= лихвения процент на ДВД  и самата величина на ДВД.

ДИНАМИКАТА НА ЛИХВЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ  КАКТО ОБЩО ТАКА И ПО ВЪНШ И ВЪТРЕШНИЯ ДЪЛГ В РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА КОНСУЛИДИРАНИЯ БЮДЖЕТ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ДА СЕ ДВИЖАТ В РАМКИТЕ НА 10 –15 ПРОЦЕНТА.

ЗА България  ТОЗИ ПРОЦЕНТ Е ВИСОК  това се дължи на ниското равнище на разходната част на държавния бюджет в доларова оценка както и на подценената оценка на лева на международните валутни пазари.

При нисък брутен вътрешен продукт приходната част в ДБ също е ниска като в същото време се извършват и разходи по международната валутна оценка.ЛИХВЕНИТЕ  ПЛАЩАНИЯ –са отнемали 40 процента от държавните разходи през 1994 год и е трябвала да се правят максимални икономии тъй като функционирането на държавата е било затруднено.

С въвеждането на паричен съвет ПРОЦЕСИТЕ СЕ НОРМАЛИЗИРАЛИ.

ЛИХВЕНИТЕ  ПЛАЩАНИЯ  при съставяне на държавния бюджет  трябва да се структурират в рамките на годината  което се характеризира с осигуряването на средства от разходната част респективно от приходната част при изискването за допускане на минимален бюджетен дефицит съобразен с ограниченията на паричния съвет.

Величината на ЛИХВЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ  ОГРАНИЧАВА СЪЩИНСКИТЕ НЕ ЛИХВЕНИ И БЮДЖЕТНИ РАЗХОДИ ОТ КЪДЕТО ПРОИЗТИЧА НЕОБХОДИМОСТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА БЮДЖЕТИТЕ С ОГЛЕД БЕЗПРОБЛЕМНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА  ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ.СВРЪХ ЕМИСИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ

ФИКСАЛНИЯ РЕЗЕРВ Е ЕЛЕМЕНТ ОТ ПАСИВА НА УПРАВЛЕНИЕ ЕМИСИОНО НА БНБ и представлява акумулиране на финансови ресурси за осигуряване на редовното обслужване на БВД.

ИСТОЧНИЦИТЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФИКСАЛНИЯ  РЕЗЕРВ Е ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

ЧРЕЗ КОЕФИЦЕНТА НА СВРЪХ ЕМИСИЯТА НА ДВД  /К.С.Д./ СЕ ОЦЕНЯВА ДО КОЛКО ПРАВИТЕЛСТВОТО СВРЪХ ЕМИТИРА ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ, СЪЩО ОЦЕНЯВА ДАЛИ И ДО КОЛКО ДВД СЕ ПОКРИВА ОТ  СТОЙНОСТА НА БЪДЕЩИТЕ ВЪТРЕШНИ ИЗЛИШЪЦИНА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ КАТО ОСНОВЕН ИСТОЧНИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДВД.

АКО К.С.Д Е ПО ГОЛЯМ ОТ 1 ДЪРЖАВАТА ЕМИТИРА ДВД КОЙТО НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ  ДА СЕ ОБСЛУЖВА ОТ НАЦ.ИКОНОМИКА Т.Е  ИМАМЕ СВРЪХ ЕМИСИЯ НА ДЪЛГ

АКО К.С.Д Е ПО МАЛЪК ОТ 1 ДЪРЖАВАТА ПОСРЕЩА РЕГУЛЯРНО ДЪЛГОВИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН

С ДИСКОНТИРАЩИЯ КОЕФИЦЕНТ СЕ ИЗМЕРВА ВЕЛИЧИНАТА НА ПЛАТИМИТЕ РЕАЛНИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ РАЗГЛЕЖДАНИ КАТО ВЪТРЕШНИ ИЗЛИШЪЦИ.

АКО ТОЗИ КОЕФИЦЕНТ Е РАВЕН НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ ТО ВЪТРЕШНИЯ ИЗЛИШЪК НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ СЛЕДВА ТОЧНО ДА ПОКРИВА ЛИХВЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ.

АКО ТОЗИ КОЕФИЦЕНТ Е ПО –ГОЛЯМ ОТ  ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ ПРИРАСТА НА БВП НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА ОСИГУРИ НЕОБХОДИМИТЕ РЕАЛНИ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ ЗА РЕГУЛЯРНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ И ОБРАТНО.

БАЛАНС НА УПРАВЛЕНИЕ ЕМИСИОНО  Е НА ПРАКТИКА БАЛАНСА НА ПАРИЧНИЯ СЪВЕТ- ТОЙ ПРЕДСТАВЯ ДИНАМИКАТА НА БВР ИЗРАЗЕНИ ЧРЕЗ ЗЛАТНИ И НЕ ЗЛАТНИ АКТИВИ  ОТ ЕДНА СТРАНА И ДИНАМИКАТА НА ПАРИЧНИТЕ АГРЕГАТИ ДА БЪДАТ ПОКРИТИ ОТ РЕЗЕРНАТА ВАЛУТА. ПРОМЕНИТЕ В БВР ИЗРАЗЯВАТ УСТОЙЧИВОСТА НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА  ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ТРУДНОСТИ В ИКОНОМИКАТА БВР НАМАЛЯВАТ.

3 ОСНОВНИ ПАРИЧНИ АГРЕГАТА В ПАСИВА НА УПРАВЛЕНИЕ ЕМИСИОНО  КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОКРИТИ ИЗЦЯЛО ОТ ЗАПАСИТЕ НА РЕЗЕРВНАТА ВАЛУТА СА 1ПАРИТЕ В ОБРЪЩЕНИЕ 2 ДЕПОЗИТИТЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

3.ДЕПОЗИТИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.ПС УНАС ТАКА  Е СЪЗДАДЕН ЧЕ БВР ДОРИ ПРЕВИШАВАТ ТЕЗИ АГРЕГАТИ  ТОВА ПРЕВИШАВАНЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ВАЛУТЕН БУФЕР КОЙТО ПОЕМА ПО ВИСОКИТЕ  ОТ ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗАД ГРАНИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ИЛИ АКУМУЛИРА ВАЛ.РЕСУРСИ.

ДЕПОЗИТИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ ПАСИВА НА ЕМИСИОНОТОТО  НА БНБ  ВКЛЮЧВАТ  ФИКСАЛНИЯ РЕЗЕРВ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО КОЙТО СЕ СЪСТОИ ОТ 1. ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА В ЛЕВОВЕ И ВАЛУТА ПО ВСИЧКИ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ДЕПОЗИТИ  В БАНКОВАТА СИСТЕМА ВКЛЮЧИТЕЛНО И В БНБ НА РАЗЛИЧНИТЕ МИНИСТЕРСТВА НА НОИ ЗОК.2. ДРУГИ ВИСОКО ЛИКВИДНИ АКТИВИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ФИКС.РЕЗЕРВ Е ДА ОСИГУРЯВА БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.

ФИКС. РЕЗЕРВ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА НЕ Е ПО МАЛЪК ОТ ЕДНОГОДИШНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПО ВЪНШНИЯ ДЪЛГ.

Ако  ДВД е разсрочен във времето не равномерно с пикови плащания 2002год тогава фикс.резерв следва да осигурява ресурси за тези пикови плащания.

Источниците за попълване на фикс.резерв са:

отчисления от държавния бюджетпри превишаване на приходите над разходите,приходи от приватизация в лева и валута,активни операции по управлението на ДВД/преструкт.на плащанията ,освобождаване по брейди облигации/  и емитиране на нов дълг.До 2002 год динамиката на фикс.резерв на правителството е тясно свързана със получените кредити от МВФ които са елемент от пасива на управление емисионо на БНБ.

ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ С ОБСЛУЖВАНЕТО НА БВД СЪС  СВОИ  СИЛИ И РАЗЧИТА НА КРЕДИТИ  ОТ МВФ.

СЛЕД 2002 ГОД НЯКОЛКО ФАКТОРА ДОПРИНАСЯТ ЗА НАТРУПВАНЕ НА ФИКСАЛЕН РЕЗЕРВ КОИТО ЗНАЧИТЕЛНО ПРЕВИШАВАТ КРЕДИТИТЕ  ОТ МВФ.

ПО ЛИНИЯТА НА  НОИ , ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНА КАСА, ОТ ЕС ЗА ЗАТВАРЯНЕТО НА 3 И 4 БЛОК НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ.,ОТ АКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА БВД ,ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ ,ОТ ЗАСИЛВАНЕ НА КОНСЕРВАТИВНАТОА ФИКСАЛНА ПОЛИТИКА.

ПРЕЗ 2002 ГОД ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ЗАДЪРЖАЛО РАЗХОДНАТА ЧАСТ В ДЪРЖ.БЮДЖЕТ КОЕТО Е ДОПРИНАСЯЛО ЗА БЮДЖЕТЕН ИЗЛИШЪК И ПОПЪЛВАНЕ НА ФИКС.РЕЗЕРВ В СЪЩОТО ВРАМЕ В КРАЯ НА ГОДИНАТА ИЗЛИШЪКА СЕ ПРЕРАЗПРЕДЕЛЯ ПОД ФОРМАТА НА 13 ЗАПЛАТА И ДР ПОРАДИ КОЕТО ФИКС.РЕЗЕРВ НАМАЛЯВА.

ГОЛЯМА ЧАСТ НА ФИКС.РЕЗЕРВ СА В СМЕТКИ НА БНБ КАТО ПАСИВ.

ПРЕЗ 2003 ГОД ФИКС.РЕЗЕРВА   ДОСТИГА СТОЙНОСТИ НАД 4 МИЛИАРДА ЛЕВА КОЕТО ПРЕВИШАВА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАРИЧНИЯ СЪВЕТ. С ОГЛЕД ПОВИШАВАНЕ НА ДОХОДА  ПРАВИТЕЛСТВОТО ИНВЕСТИРА ОТ РЕЗЕРВИТЕ ПОД ФОРМАТА НА ДЕПОЗИТИ В 8 ТЪР.БАНКИ 250 МИЛИОНА .ТАКА ЧАСТА НА РЕЗЕРВА В Т.БАНКИ НАРАСТВА 2 ПЪТИ ПРЕЗ 2003 И 2004. ПОДОБНА МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА  В УСЛОВИЯТА НА ПАРИЧЕН СЪВЕТ ВОДИ ДО ОБСТОЯТЕЛСТВОТО ЧЕ Т.БАНКИ  СА РЕФИНАНСИРАНИ С ЧУСТВИТЕЛНА ПО ОБЕМ ПАРИЧНА МАСА БЕЗ САНКЦИИ ОТ БНБ КОЕТО Е ДОВЕЛО ДО ПОВИШАВАНЕ НА РИСКА ЗА СТАБИЛНОСТА НА БАНКОВАТА СИСТЕМА.

КРИЗА В СТРУКТУРАТА НА  БВР МОЖЕ ДА НАСТЪПИ КАКТО ОТ НЕ ДОБРЕ СТРУКТУРИРАН ДЪЛГ ТАКА И ОТ ВАЛУТЕН РИСК.

НЕ БЛАГОПРИЯТНО Е КОГАТО В БВД ПРЕОБЛАДАВА ДОЛАРОВАТА КОМПОНЕНТА  И СЕ НАБЛЮДАВА  ОБЕЗЦЕНКА НА ЕВРОТО т.е ЛЕВА СПРЯМО ДОЛАРА.ПРАКТИКАТА ПОКАЗВА ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ 3 МАКРОИКОНОМИЧИСКИ ПОКАЗАТЕЛЯ КОИТО СА НЕСЪВМЕСТИМИ/ НЕВЪЗМОЖНА ТРИАДА/.

ФИКСИРАН ВАЛУТЕН КУРС , ЛИБЕЛИЗИРАНА ФИНАНСОВА СМЕТКА НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС , НЕЗАВИСИМА ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НЕЗАВИСИМА  ФИКСАЛНА ПОЛИТИКА.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG