Home Икономика Бюджетна технология и бюджетна политика

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Бюджетна технология и бюджетна политика ПДФ Печат Е-мейл

Бюджетна технология и бюджетна политика

Изграждането и упражняването на бюджета е свързано с определена технология или процедура. Тя се регламентира законодателно във всяка една страна. Независимо от различията в отделните страни, бюджетната технология има общи основи, които са общо-приети и общо-валидни.

Бюджетният процес обхваща сложната бюджетна технология по изготвянето на проекто-бюджета, неговото разглеждане и приемане, изпълнение и приключване. Следователно бюджетният процес включва няколко основни етапа (фази):

3                    съставяне на проекто-бюджета;

3                    обсъждане и приемане на проекто-бюджета от върховните изпълнителни и законодателни органи;

3                    изпълняване на бюджета в рамките на бюджетната година;

3                    приключване и отчитане изпълнението на бюджета.

Сроковете и процедурите  на всички тези етапи на бюджетния порцес са регламентирани със Закон за устройство на държавния бюджет.

Съставяне на проекто-бюджет

Подготовката по съставянето на проекто-бюджета започва веднага след като е приет предходният проекто-бюджет. Началото на бюджетния процес се поставя със специални директиви и указания, дадени от Министерство на финансите и от Правителството.

Основа за съставяне на бюджета за предстоящата година е бюджетната прогноза. Министерство на финансите въз основа на извършените от него и от други институции разработки на основните макроикономически показатели съставя бюджетната прогноза за период от 3 години. Тази бюджетна прогноза представлява една предварителна оценка на бюджетните приходи и на бюджетните разходи по окрупнени показатели. Тя се актуализира ежегодно, така че всяко Правителство във всеки момент има такава бюджетна прогноза за 3 години напред.

На основата на бюджетната прогноза Министърът на финансите изготвя и изпраща до държавните органи бюджетни насоки, с които се дават указания за съставянето на техните проекто-бюджети. И така, на основата на проекто-бюджетите на държавните органи се съставя проекто-бюджета на Министерството на финансите.

Обсъждане и приемане на проектобюджета

Подготвеният от Министъра на финансите проектобюджет се обсъжда и приема от две инстанции - Правителството и Парламента. След като се приеме от Правителството, проектобюджетът на Правителството се внася за приемане от законодателен огран (Парламента).

Срокът за внасяне на проектобюджета също е регламентиран със Закона за устройство на държавния бюджет и у нас е до 30.10. Ако Правителството не успее да подготви до тогава проектобюджета, то излага своите мотиви пред Народното събрание и иска удължаване на срока. Наред с внасянето на проекто-бюджета, в Народното събрание се внасят и подробни разчети и необходимата аналитична информация, които са обосновка за приемане на проектобюджета. Внася се и относително обособеният бюджет на Националния осигурителен институт.

Проекто-бюджетът се обсъжда на специално заседание на Народното събрание, като на Народното събрание се предоставя бюджетната инициатива, т.е правото му да внася изменения и допълнения в проекто-бюджета.

При неприемане на проектобюджета на Правителството от Народното събрание, Правителството трябва да подаде оставка, да се сформира ново правителство и то да внесе нов проекто-бюджет или да се разпусне Народното събрание и да се насрочат предсрочни парламентарни избори.

Изпълнение на бюджета

Под изпълнение на бюджета се разбира редовното акумулиране на предвидените бюджетни приходи и ритмичното финансиране на утвърдените бюджетни разходи.

Изпълнението на бюджета може да се разграничи на изпълнение на приходната и разходната му част. Тези две части в процеса на изпълнението се характеризират с относителна самостоятелност и съществени особености.

Когато се говори за изпълнение на приходната част, се има предвид т.нар. касово изпълнение на бюджета. Тъй като обемът и сроковете на приходите не винаги съвпадат с тези на разходите, в случай на несъвпадение се получават касови разриви, които се покриват с краткосрочно кредитиране в рамките на бюджетната година.

Съществуват две системи за касово изпълнение на бюджета - ковчежническа и банкова система.

При ковчежническата система, която е по-стара, изпълнението на бюджета се осъществява чрез данъчни каси към данъчните служби, управления и отдели.

С развитието на банковата система касовото изпълнение на бюджета става една от най-важните функции на банката. Днес изпълнението е чрез банковата система.

Изпълнението на разходната част на бюджета е свързано с няколко основни момента:

1)  стриктно спазване на тавана и структурата на разходите;

2)  разпределянето им по тремесечия;

3)  откриването на т.нар. банкови кредити.

Приключване на бюджета и отчитане на изпълнението

След изтичане на бюджетната година бюджетът се приключва. Приключването на бюджета се състои в установяване на общия обем и структурата на действително постъпилите приходи и действително извършените разходи през бюджетната година.

Съществуват два начина за приключване на бюджета - бюджетна жестия и бюджетен екзерцис.

При бюджетната жестия приключването на бюджета става на последния ден от бюджетната година. Сметките по стария бюджет се закриват и се откриват сметките за новия. Несъбраните приходи по стария бюджет се прехвърлят към новия, а неизплатените средства остават като бюджетен излишък. Добре е тези излишъци да не се изземват в държавния бюджет, а да се оставят на съответните звена.

Бюджетният екзерцис се свързва с ликвидационен период (от 1 до 3 месеца), в рамките на който успоредно се упражняват два бюджета - стария и новия. Целта на ликвидационния период е да се съберат старите приходи и да се извършат бюджетните разходи по стария бюджет.

У нас изпълнението на бюджета приключва на 31.12 като Министърът на финансите и Председателят на БНБ трябва да определят реда за приключването на банковите бюджетни сметки. Крайният срок  за приключването на държавния бюджет е 31.12.

След приключването  на бюджета се съставя отчет за изпълнението му. Годишният отчет се приема от Министерски съвет и се внася за одобрение в Народното събрание. Сметната палата представя в Народното събрание свой доклад по отчета за изпълнение на държавния бюджет.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG