Home Икономика ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ХАРАКТИРЕСТИКИТЕ НА ДДС

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ХАРАКТИРЕСТИКИТЕ НА ДДС ПДФ Печат Е-мейл

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ХАРАКТИРЕСТИКИТЕ НА ДДС

1.Вид косвен данък- Облага се потреблението на стоките и услугите.

2.Некумулативен данък- Включва се еднократно в крайната цена на стоката или услугата, като облагането само на добавената стойност се постига чрез механизма на приспадане на данъчен кредит от всеки получател в поредицата от доставки по пътя на реализацията на стоката или услугата.

3. Многофазен данък- Определя се и се събира на всеки етап от производството и реализацията на стоките (услугите)  до крайния потребител

4. Вид оборотен данък-Изискуемостта му зависи от  естеството на извършените доставки и по принцип не е свързана със статута/ правно-организационната форма на доставчика - ДЗЛ, нито с правната основа на придобиването.

5.Неутрален данък- Основава се  на принципа на приспадането, според който всяко регистрирано данъчно задължено лице изчислява данъка върху цената на продадените стоки или услуги и приспада ДДС, включен в стойността на съставните елементи на  цената.

6. Механизъм на обратно начисляване на ДДС- Начисляване на ДДС от получателя по доставката, в случаите предвидени в закона

Харктерни особеностипо отношение на ДДС  при препродажба на стоки:

-          На всеки етап от производството и/или търговията на стоки, с ДДС се облага само създадената добавена стойност.

-          На изхода на тази икономическа верига, общото данъчно задължение по ДДС се изчислява върху продажната цена

-          На изхода на икономическата верига ДДС се понася от крайния потребител или от лице което не е регистрирано по ЗДДС.

Принципи на данъчното облагане, реализирани чрез ДДС

-Рентабилност – ДДС е данък–стълб на данъчната система като осигурява максимални данъчни приходи. Чрез него се прави опит да се минимизират разходите по събирането му. Това става чрез ограничаване броя на данъчнозадължените лица, които са обект на контрол от данъчната администрация (регистрационни прагове). Намалението им става и чрез прилагане на единна ставка.

-Неутралност – реализира се тъй като ДДС е универсален данък и след въвеждането му относителните цени не се променят. Въпреки това може да се счита, че той поражда определено свръхданъчно бреме, тъй като ценовата еластичност на търсенето и предлагането на различните стоки и услуги е различна. Според Теорията за оптималното данъчно облагане акцизът като тясно базиран косвен данък би бил по-доброто политическо решение от ДДС. Причината е, че свръхданъчното бреме се минимизира тогава, когато облагаме с по-висок данъчен размер стоки и услуги с нееластично или слабоеластично от цената търсене и предлагане, а с по-нисък данъчен размер стоки и услуги с по-еластично от цената търсене и предлагане, ето защо практиката по диференциране на ДДС-ставките се толерира особено в ЕС, но там това е заради социални съображения. Много често има критики към държавата, че тя не облага достатъчно свободното време на личността и за разлика от облагането на труда, капитала и потреблението, данъчното му бреме е почти нищожно. Като универсален данък ДДС облага стоки и услуги, чието потребление върви успоредно със свободното време на индивида.

-Справедливост – счита се, че ДДС е регресивен данък, но спестяванията се облагат на един по-късен етап с ДДС, когато се превърнат в бъдещо потребление. Ето защо не е сигурно дали платения ДДС отнесен към потреблението на личността през целия и живот е регресивно. Справедливостта в ДДС се свързва с т. нар. “данъчни стимули”  под формата на освобождаване на социално значими обороти и дейности + диференцирани ставки.

-Еластичен данък – тъй като се събира чрез цените увеличението на ценовото равнище в икономиката автоматично индексира постъпващите ДДС – приходи в държавата, което запазва покупателната и възможност  в условията на инфлация, тъй като тя трябва да купува производствени фактори за предлагането на публични блага.

ОБЛАГАНЕ НА ВЪТРЕОБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ

1.Вътреобщностна доставка (ВОД) – замества износа на стоки от България за страни-членки на ЕС. Условията за прилагане са:

1)      Сделката да е между регистрирано у нас по ЗДДС лице и регистрирано по тамошния ЗДДС лице;

2)      Стоката се транспортира от България до друга страна-членка от и за сметка на доставчика или получателя.

3) Доставката е възмездна

ВОД са облагаеми с 0% ставка, с изключение на освободените вътреобщностни доставки. Ако доставката на стоката се третира като освободена на територията

на страната, то и ВОД на тези стоки е освободена доставка, а не доставка облагаема с нулева ставка и за нея не може да се ползва данъчен кредит.

Лицето, извършващо ВОД е задължено да издаване на фактура  не по-късно от 15 число на месеца, следващ месеца на възникване на данъчното събитие. Данъчното събитие възниква при прехвърляне правото на собственост или при фактическото предаване на стоките на чуждестранния получател. В реквизитите на фактурата  задължително се посочва ДДС номера на получателя по доставката и основанието за прилагане на нулевата ставка.

Декларирането на ВОД се извършва със справката - декларация за периода и VIES – декларация. В нея отразяват извършените за периода ВОД и други данни и противодейства на евентуални данъчни измами, тъй като чрез нея доставчикът уведомява нашата данъчна администрация за извършената доставка в страна на ЕС, тя уведомява данъчната администрация на страната-членка, че такъв стоков поток е въведен на територията. Декларацията се подава в срок до 14 число на месеца, следващ данъчния период за който се отнася. Тя се изготвя по образец.  Ако се подаде грешен идентификационен номер или произволен, тогава се счита, че е доставка на местния пазар и следователно се начислява 20 % ДДС. Българската фирма следва да получи потвърждение, че стоките са изпратени от България чрез транспортен документ или писмено потвърждение от получателя, че стоките са получени от него.

Изискуемост на данъка:

 • на датата на издаване на фактурата, ако фактурата е издадена преди 15 число на месеца, следващ месеца на възникване на данъчното събитие;
 • на 15 ден от месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие  ако не е издадена фактура в този срок;
 • данък не е изискуем при получено авансово плащане по ВОД .

Фактурата се отразява в отчетните регистри в данъчния период , през който данъкът стане изискуем.

 1. Вътреобщностно придобиване (ВОП)- най-общо може да бъде приравнено на досегашния режим “внос” от държави членки на Европейския съюз. То представлява огледалната страна на вътреобщностната доставка и регламентира данъчното й третиране в държавата на получателя или държавата на получаване на стоките.

Обект на облагане  е всяко възмездно вътреобщностно придобиване :

 • С място на изпълнение на територията на страната
 • Извършено от регистрирано по този закон лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация

Съществува и т. нар. “специална” ВОП регистрацията, която касае обикновено данъчно незадължени юридически лица от рода на органи на държавно и местно самоуправление, институции от публичния сектор, които извършват ВОП, като регистрационния праг е 20 000 лв. оборот от ВОП през текущата година. “Специалната” ВОП-регистрация не дава право на получателят на стоките да ползва данъчен кредит за ДДС платен за стоките и услугите, вложени във ВОП.  Право на данъчен кредит за ВОП имат лица с ДДС-регистрация на общо основание. При ВОП имаме т. нар. “обърнато данъчно задължение”, което означава, че платец на ДДС е получателят. Той трябва да си самоначисли 20 % ставка, тъй като доставчикът няма право на това. Самоначисляването се извършва с издаването на протокол най-късно в 5-дневен срок след издаване на фактурата. За да се признае ДДС-самоначисляването при ВОП като данъчен кредит получателят трябва да отрази получените стоки  в дневника  за покупките, но също и в дневника за продажби. Ако се внася стока от ЕС, която е освободена имаме освободена ВОП.

Ставката при ВОП е 20 на сто за облагаемите ВОП

Лице платец на данъка при ВОП е т лицето, което извършва придобиването, ако същото е регистрирано по ЗДДС лице, или по отношение на него е възникнало основание за регистрация.

Регистрационен режим

- задължение за регистрация по ЗДДС на ДЗЛ и ДНЗЮЛ на основание извършени ВОП, надвишаващи 20 000лв. за календарна година

- лицата, регистрирани по ЗДДС за ВОП, за които възникне задължение на друго основание по ЗДДС, следва да се регистрират на съответното основание.

Характер на ВОП

 • облагаемо –всяко възмездно ВОП с място на изпълнение на територията на страната, или
 • освободено: с място на изпълнение на територията на страната:

-чийто внос би бил освободен от ДДС

- когато получатели са институции на Европейския съюз;

-когато получатели са дипломатически  представителства, консулства, представителства на международни организации , както и членовете на персонала им

- осъщаствени от лице -посредник в тристранна операция, регистрирано за целите на ДДС в друга държава – членка

- когато получатели са въоръжени сили на държави-страни по Северноатлантическия договор .

Други нови режими у нас във връзка с вътрешнообщностната търговия с ЕС са:

3. Режим на дистанционни продажби – българско регистрирано лице осъществяващо доставка на стоки на лица, които са нерегистрирани фирми и граждани или на такива, които са данъчно незадължени по чуждестранния ЗДДС. Ето защо съществува малко изключение от принципа, че ДДС облага стоките и услугите, където те се потребяват, т. нар. “принцип на дестинация”. При тях българската фирма, регистрирано лице е длъжен да начисли във фактурата 20 % ДДС до момента, в които оборотът му в другита страна-членка не достигне т. нар. “регистрационен праг” за дистанционни продажби. Българската страна има собствен такъв праг, който варира между 35-100 хил. евро. В България има 70 000 лв. регистрационен праг, когато регистрираните лица от други страни-членки осъществяват дистанционни продажби в България.  7 дни преди да го достигнат чуждестранните лица са длъжни да подадат заявление за регистрация по българския ЗДДС. След това се приема, че дистанционните продажби са с място на изпълнение България и се облагат с 20 %. При този режим е възможно едни и същи стоки с еднакви потребителни възможности да струват различно, заради това, че се гледа ДДС-то на страната на произхода. За да няма подобни изкривявания се дава възможност търговците да избират и ако им е изгодно да уведомят местната данъчната администрация, че биха искали да се регистрират по ДДС в другата страна-членка, която прилага по-ниска ставка.

4.Тристранни операции (ТО) – сделката е между трима регистрирани търговци, всеки, от които в три различни страни-членки. Първият (прехвърлител) и приемаме, че е регистриран в страна А, вторият – посредник в Б, трети – придобиващ, регистриран във В. Условието за ТО е стоката да се транспортира от А във В без да минава през Б. Прехвърлителят издава фактура, в която посочва идентификационен номер на посредника, издадена от Б. На свой ред посредникът издава фактура на придобителя, в която освен идентификационен номер вписва и основанието за неначисляване на ДДС като данъка е изискуем от придобиващият по ТО. Той трябва да го начисли с протокол съобразно ДДС в страната В. Има право на данъчен кредит за така самоначисления ДДС. Посредникът освен фактура трябва да подаде и т. нар. VIES-декларация, както и да получи уведомление от придобиващия, че стоките са пристигнали при него. Той трябва и да си набави фактурата от прехвърлителя в А. Ако няма тези документи той би следвало да издаде фактура, в която да начисли ДДС-ставката на Б.

ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ И ПРИДОБИВАНИЯ

Съществуват многообразни оборотни форми, които се освобождават от ДДС. Те се използват по 3 групи причини:

1.свързва се с обществената и социална значимост на определена икономическа дейност- предоставяне на медицинска помощ, стоматолог, лаборатории, транспорт на ранени и болни, доставка на тъкани, органи и клетки, доставка на протези включително и имплантирането им по здравни, не по естетични показания; образование (включени са и частните процеси, които заместват образованието)

2.наличие на икономически дейности и отрасли, където държавата счита, че има или може да се постигне конкурентно предимство (ДДПО, сектор на финансовите услуги);

3.поради административната сложност коректно да се определя добавената стойност, ето защо се счита, че административните разходи за контрол върху данъчно задължените лица многократно ще надхвърлят пропуснатите ДДС-приходи. Ето защо данъчната администрация предпочита да ги пропуска (доставка на финансови услуги на застрахователно акционерно дружество и застрахователно и презастрахователно акционерно дружество, хазарт, сделки с недвижими имоти). От 2007г. насам има значителни промени в посока на повече изборност при определяне дали доставката на недвижим имот да е освободена или облагаема. Такава изборност се допуска при прехвърляне право на собственост върху земя, учредяване или прехвърляне на ограничени вещни права върху нея, аренда, прехвърляне на право на собственост върху сгради или части от тях, а така също сградите не са нови и принадлежащите им терени; предоставяне под наем жилище, на сграда или част от нея на физическо лице. Доставка на сгради или част от тях, които не са нови, както и прилежащия терен се облагат с ДДС, както и урегулирани поземлени имоти.

Данъчната основа се определя като стойността, върху която се начислява или не ДДС в зависимост от режима на доставка. Данъчната основа може да се увеличи с множество допълнителни суми. Други косвени данъци, ако са дължими, местни данъци за възмездно придобиване, местни данъци  и нотариални такси, увеличава се и със съпътстващи доставни разходи, комисионна, транспорт, застраховане, както и с всички финансирания, които са свързани с конкретната доставка на стоки и услуги. Ограничава се т. нар. възможност при продажба на загуба сега не е възможно данъчната основа при продажба да е по-ниска от данъчната основа при придобиване, внос или данъчната основа, ако е от собствено производство, както и за доставка на сгради или част от тях, когато са нови. За всички стоки и услуги е възможна продажба на загуба.

Данъчни размери- прилагат се 3 данъчни размера:

-обичайна ДДС ставка- България заема средно положение в страните от ЕС, където обичайната ставка е между 15-25%.

-От 2007г. се прилага единствената редуцирана ДДС ставка за нощувки предоставени от хотелиерите за организираните туристически пътувания (7%). Този списък е включен към специално приложение към отменената 6-та директива. За да бъде България конкурентно способна туристическа дестинация беше направен жест към туристическия отрасъл.

-  0%- за износа, вътреобщностното придобиване, международния транспорт на пътници, доставката на инвестиционно злато за търговските банки, доставки, по които показатели са европейски институции, както и въоръжените сили на страните членки на ЕС. С 0% се облагат и доставки в рамките на международните договорености, които България е ратифицирала.

ДДС ПРИ ВНОС НА СТОКИ.

Въвеждането на необщностни стоки на територията на страната, т.е. на стоки  от държави извън ЕС.

Внос на стоки е и:

 • поставянето на стоки под режим свободно обръщение след режим пасивно усъвършенстване
 • въвеждането на общностни стоки на територията на страната от трети страни или територии, които са част от митническата територия на Общността.
 • всяко друго събитие, в резултат на което възниква митническо задължение

Всяка стока, чиято доставка на вътрешния пазар се облага с ДДС, се облага също така и при внос, като самото й преминаване на границата е данъчно събитие за целите на ДДС. Данъчно събитие е на датата, на която възниква задължението за заплащане на вносни митни сборове на територията на нашата страна.

Лице платец на данъка е лицето, посочено като действителен получател на стоките върху декларацията за внос, т.е. вносителя по митническото законодателство.

Изискуемост на ДДС-то - на датата, на която възниква задължението за заплащане на вносни митни сборове. Начисленият от митническите органи данък се внася в републиканския бюджет по реда и в сроковете, предназначени за заплащане на митните сборове.

Данъчната основа е митническата стойност, увеличена със:

 • митните сборове, акциза и другите такси, дължими във връзка с вноса на стоките на територията на Общността, както и дължимите при внос на територията на страната;
 • присъщите на вноса разходи, като комисионна, разходи за опаковка, транспорт и застраховка, реализирани до първото местоназначение на стоките на територията на страната.

Данъчната основа се увеличава и с разходите по превозването на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка, когато в документите, съпровождащи стоката е указано, че тя е предназначена за другата държава членка, т.е. стоката се внася в България, но е предназначена за друга държава членка.

При стоки временно изнесени от територията на страната до място извън територията на Общността за обработка, преработка или поправка под митнически режим пасивно усъвършенстване данъчната основа при обратния внос е стойността на обработката, преработката или поправката, увеличена с разходите.

Не се облага с данък вносът на стоки в непроменено състояние, които са били временно изнесени и се реимпортират в непроменено състояние в сроковете,  предвидени в митническото законодателство ( чл.58, ал.1, т.15 от ЗДДС );

Освободен от данък е вносът на стоки в рамките на разрешения безмитен внос, извършен от физически лица при определени условия, когато се :

 • получават международни пощенски и други пратки или се внасят стоки с незначителна стойност по смисъла на митническото законодателство;
 • внася личен багаж от пътници;
 • внасят придобити в чужбина стоки от пътници;
 • внася лично имущество, получено като наследство;
 • внася употребявано лично имущество от физически лица, които се преместват за постоянно пребиваване в Република България;
 • внася имущество във връзка с встъпване в брак;
 • внасят стоки, предназначени за лична употреба от държавни глави;
 • внасят стоки, предназначени за пострадали от бедствия;
 • внасят материали за погребални цели
 • внася документация.

Не се облага с данък вносът на стоки в непроменено състояние, които са били временно изнесени и се реимпортират в непроменено състояние в сроковете,  предвидени в митническото законодателство.

ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Данъчният кредит е сума, която може да се приспадне от задълженията по ДДС. Основен принцип е, че само данъкът начислен за получени от лицето стоки или услуги по облагаема доставка може да бъде приспаднат от начисления данък по тази доставка.Ползването на данъчен кредит се свързва с няколко групи условия:

1. Предназначение на стоките и услугите- ако те са с платен ДДС се използва за дейност различна от икономическата, а именно за лични нужди, тогава нямаме право на данъчен кредит за платения ДДС. Ако същата стока или услуга с платен ДДС се използва за независима икономическа дейност то са налице няколко възможности:

-          стоката или услугата с платен ДДС се използва за извършване на последващи облагаеми доставки (право на пълен данъчен кредит).

-          стоката или услугата с платен ДДС се използва за последващи освободени доставки (няма право на данъчен кредит).

-          стоката или услугата с платен ДДС се използва едновременно за платени и освободени доставки (право на частичен данъчен кредит).

2.Определени документи, които лицето трябва да притежава:

-      фактура в която е посочен ДДС, идентификационен номер на лицето, както и ДДС посочен на отделен ред във фактурата.

-      Митническа декларация, от където се вижда, че лицето е вносител

-      Протокол, който е свързан с т.нар. „самоначисляване”

3.Определени срокове и дати: приспадането на ДДС като данъчен кредит може да се осъществява през данъчния период, през който ДДС става изискуем на ниво платец на данъка, той може да се приспадне и през следващите 3 поредни месеца. За да стане това лицето трябва да отрази ДДС-то в дневника за покупки и в съответствие с данъчната декларация. Ако не го направи правото му на приспадане „изгаря”. Има случаи, при които и трите групи условия са налице и няма право на данъчен кредит, и това са:

-      Придобиване на лек автомобил или мотоциклет (автомобил, където броят на местата за сядане без това на водача е до 5);

Стоките или услугите, които се използват за ремонта, поддръжката, експлоатацията на лекия автомобил или мотоциклета. Изключения имаме, ако този автомобил или мотоциклет се използва за транспортни, куриерски, пощенски, охранителни услуги, обучение за водачи на МПС, rent-a-car. Тогава имаме право на кредит аналогично на стоките и услугите вложени в него. Има право на данъчен кредит и когато дейността ни е свързана с продажба на леки автомобили и мотоциклети. Други случаи са:

1.стоките и услугите с платен ДДС, но ги използваме за представителни и развлекателни цели и мероприятия (посрещане, съпровождане и изпращане на гости и делегации, консумиране на храни и напитки, нощувки, тържества, екскурзии за персонала). Изключение, когато регистриран търговец организира семинар, симпозиум, конференция, на която демонстрира или тества своята продукция има право на данъчен кредит за ползваните стоки и услуги. Когато регистрираното лице предостави стоки с рекламна цел, но са с незначителна стойност до 30лв. (право на данъчен кредит).

2.Няма право на данъчен кредит  за стоки или услуги, с които се извършват безвъзмездни доставки (такива, при които полученото многократно надвишава платеното като например даренията). Изключение- безвъзмездна доставка от работодател на работно, специално, униформено, представително облекло на работниците, както и на лицата занимаващи се с управление и контрол на търговското дружество. Предоставеният транспорт от работодателя на работници от местоживеене до месторабота и обратно.

3.Стоки или услуги с платен ДДС, които наемател влага в ремонта на предоставен за ползване актив като този ремонт е безвъзмезден. Има право да ползва платеното ДДС като данъчен кредит, ако договорът за наем или ползване е за повече от 3г.

4.Концесионер, който използва стоките или услугите за подобряване на предоставен за ползване на концесионера актив като това подобрение му е вменено по договор като задължение.

5.Предоставени безвъзмездно храна и хранителни добавки от работодатели при производства, които са с вредни условия на труд.

6.Разходи за нощувки и транспорт на командировани от регистрирания търговец лица.

Независимо, че за определен кръг стоки и услуги, не е налице право да приспада данъчен кредит, за дадени доставки от този кръг съществува законово изключение (дерогация), поради което за същите възниква право за приспадане на данъчен кредит.

Частичен данъчен кредит. Той е налице, когато стоката или услугата с платен ДДС се използва едновременно за доставки, при които имаме право на данъчен кредит и за такива без право на това. Изчислява се коефициент с точност до 2-рия знак. В числителя му се включват:

-          данъчна основа на облагаемата доставка, по която лицето е продавач

-          данъчна основа на доставката, с място на изпълнение извън територията на страната като са приравнени на облагаемата доставка (износ на услуга).

-          Данъчна основа на някои покупки, а именно на лек автомобил, мотоциклет, на стоки вложени за неговата поддръжка, експлоатация.

-          Данъчна основа на стоки или услуги използвани за представителни цели и мероприятия.

Всичко това, което е в числителя се сумира и се прехвърля в знаменателя, към него се прибавят данъчната основа на освободената доставка, данъчната основа на доставката с място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаемата, данъчната основа на доставката извън икономическата дейност на лицето.

Тези показатели се определят въз основа оборотите на лицето от предходната календарна година. През последния данъчен период на текущата година тези показатели се преизчисляват въз основа на актуалните счетоводни данни на предприятието.

Прави се корекция на коефициента на годишния данъчен кредит.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG