Home Икономика ТЕХНИКА НА ИМУЩЕСТВЕНОТО ОБЛАГАНЕ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ТЕХНИКА НА ИМУЩЕСТВЕНОТО ОБЛАГАНЕ ПДФ Печат Е-мейл

ТЕХНИКА НА ИМУЩЕСТВЕНОТО ОБЛАГАНЕ

  1. I. Местни данъци.

Данък върху недвижимите имоти – с този данък се облагат разположените на територията на страната сгради, дворни места, парцели и застроени земеделски земи за действително застроената площ и прилежащия й терен. С този данък не се облагат земеделските земи и горите.

Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти. Този данък се заплаща независимо дали съответният имот се ползва или не.

Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти. Тя се определя от данъчен орган по определени норми в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта и др.

Данъкът се определя върху данъчната оценка в размер 1,5 на хиляда.

Освободени от данък са: общините за имотите публична общинска собственост; държавата за имотите публична държавна собственост; читалищата; сградите собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства; сградите на БЧК; сградите използвани от ВУЗ за учебен процес и научна дейност; молитвените домове; паркове, спортни площадки; музеи, галерии, библиотеки и др.

Гражданите подават до 28.02. декларация с притежаваните от тях имоти към 01.01. Ако няма промяна в имотното състояние, декларация не се подава. Данъкът се плаща на четири равни части. Той постъпва в приход на бюджета на общината, в която се намира имота.

Данък върху наследствата – с този данък се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чужди граждани.

Данъкът върху наследствата се заплаща от наследниците по закон или по завещание.

Наследственото имущество се определя и оценява в левове към момента на откриване на наследството. Така определената облагаема наследствена маса се разделя на наследствени дялове. Данъкът се определя по отделно за всеки наследник по определени таблици.

Освобождават се от данък: имуществото на загиналите за РБ-ия или при изпълнение на служебния си дълг имуществото завещано на държавата, общините, БЧК, читалищата и др. “юл”, каито не са търговци; обикновена покъщнина и др.

Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.

Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин. Обект на облагане с този данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и МПС, придобити по възмезден начин.

Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото, а при замяна – от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето.

При дарение на имущество, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

-          0,5% - при дарение м/у роднини по права линия и съпрузи;

-          0,7% - при дарение м/у братя и сестри и племенници;

-           5%  - при дарение м/у лица извън посочените.

Освобождават се от данък придобитите имущества от: държавата и общините, БЧК, националните организации за инвалиди; даренията за лечение на български граждани; даренията с хуманитарна цел на лица с I или II група  Инвалидност; обичайните подаръци и др.

Данък върху превозните средства. С този данък се облагат превозните средства, регистрирани или подлежащи на регистриране за движение по пътната мрежа в България, корабите и въздухоплавателните средства.

Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства. Те декларират притежаваните от тях превозни средства в едномесечен срок от придобиването им.

За леки автомобили размерът на данъка се определя в зависимост от мощността на двигателя. За мотопеди се заплаща данък 2 (два) лева, а за мотоциклети в зависимост от куб.см. За автобуси Д-ът се определя в зависимост от броя на местата за сядане. За корабите се събират по 0,5 лева за всеки започнат бруто тон.

Освобождават се от данък превозните средства на: държавните и общински организации и организациите на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение; дипломатическите представителства и консулства; БЧК, леки автомобили - собственост на инвалиди, с обем на двигателя до 1800 куб.см и мощност до 100 к.с.

За превозно средство, което няма да се ползва данък не се събира, при условие, че собственикът му е върнал регистрационния талон.

При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данък, ако предишният го е платил за времето до края на календарната година. Данъкът се заплаща на две равни вноски до 31.03. и до 30.09. на годината, за която е дължим.

I.                     Местни такси

Такса за битови отпадъци. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или др. съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно. Таксата се заплаща от данъчно задължените лица заедно с данъка в/у недвижимите имоти. Размерът на таксата за жилищните имоти се определя пропорционално в/у данъчната оценка, а за нежилищните имоти – в левове, в зависимост от броя и вида на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци. Таксата се заплаща на 4 (четири) равни вноски.

Такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с др. предназначение. Таксата се заплаща за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с др. предназначение, които са общинска собственост. Таксата се заплаща от  ФЛ и ЮЛ в зависимост от зоната, в която се намират терените. Зоните се определят от общинския съвет.

Такса за детски ясли, градини, домове, лагери, домове за соц.грижи и др. форми за социално обслужване. За ползването надетски ясли, градини и физиологичните отделения в домовете “Майка и дете” се събират от  родителите или настойниците месечни такси.

Не се заплаща такса за деца, чиито родители са I или II гр. инвалиди, децата с тежки хронични заболявания, третото и следващо деца на многодетни родители. Лицата, ползващи домове за соц.грижи и др. форми на социално обслужване, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.

Курортна такса. Тя се заплаща за ползване на курорт. Заплаща се от лицата, пребиваващи в курортите, едновременно с адресното им регистриране. Не заплащат такса лицата до 18-годишна възраст, редовните студенти, жените над 55 и мъжете над 60 години.

Такси за добив на кариерни материали. Заплащат се за добив на кариерни материали от ФЛ и ЮЛ. Таксите се определят поотделно за всеки вид кариерен материал в/у брутния добив. Таксите се внасят в приход на общинския бюджет по местодобива – нето на кариерния материал..

Такси за технически услуги. Заплащат се за технически услуги, които се извършват от общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното у-во, архитектурата, строителството, благоустройството. Таксите се заплащат от ФЛ или ЮЛ, ползватели на услугата при предявяване на искането.

Такси за административни услуги.

Такси за кучета. За регистрацията на кучета в градовете собствениците им заплащат годишна такса в размер от 5 до 10 лева.

Такса за гробни места.

Такса за охрана и ползване на земеделски земи. За осигуряване охрана и ползване на земеделски имоти собствениците или ползвателите им заплащат годишна такса.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG