Home Икономика ПОРТФЕЙЛЕН АНАЛИЗ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ОБЛИГАЦИИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ПОРТФЕЙЛЕН АНАЛИЗ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ОБЛИГАЦИИ ПДФ Печат Е-мейл

ПОРТФЕЙЛЕН АНАЛИЗ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ОБЛИГАЦИИ

1. Особености на облигациите като инвестиционен носител - най-важната особеност е фиксираността на доходите, която осигурява облигацията. При облигациите инвеститорът се интересува от относителната стойност на получаваните доходи. Основните характеристики, които го интересуват са: възвращаемост, рискованост и ликвидност.

2. Измерване на възвращаемостта на облигациите - възвращаемостта на облигациите обикновено се приема за лесно уловима, но в действителност се използват зависимостите на сложно олихвяване и дисконтиране и особеното тук е, че цената е променлива величина. Могат да се анализират 3 подхода за измерване на възвращаемостта при облигациите:

1/ Подходът YTM - той е пряк резултат от прилагането на техниките за олихвяване, но със специфично проявление. Формулата за изчисляване на YTM е:

формула 1

Ct                  NOM

P0 =  ---------- + ---------

(1+YTM)t (1+YTM)n

2/ Подходът за чистата актуална стойност - същността се изразява в прякото използване на формулата за чистата актуална стойност, тя е:

Ct       NOM

NPV = -P0 + ------- + ---------

(1+i)t (1+i)n

3/ Подходът на реализуемата доходност - неговият смисъл се изразява в това, че той отстранява недостатъците на подхода YTM и използва предимствата на чистата актуална стойност. Видът му е следният:

Ct(1+i) + NOM

P0 =  --------------

(1+RD)n

Трите подхода не са взаимоизключващи, те могат да се използват едновременно при решаването на инвестиционните анализи.

3. Измерване на риска на облигациите - проявлението на инвестиционния риск при облигациите следва да се търси в следните направления:

- риск, породен от промяната на пазарния лихвен процент

- риск, породен от неплатежоспособността на длъжника

- риск, породен от обратното изкупуване на облигациите.

4. Дюрация - през 1938 година  Frederic Macanley разработва концепцията за дюрацията. Дюрацията представлява претеглените с паричните приходи номера на годините, в които се получават парични потоци изразени като процентно отношение от общата цена на облигацията. Формулата е:

формула 4

Ct

---------.t

(1+i)t

D = ---------------------

Ct

---------

(1+i)t

Основното значение на дюрацията е да бъде използвана за имунизиране на доходите при облигациите.

Несъвършенствата на дюрацията са:

- съществува проблем при изравняването на инвастиционният хоризонт с величината на дюрацията

- с развитието на времето стойността на дюрацията не се променя със същата степен с която се изменя времето

- най-големият недостатък е, че при знаачителна и разнопосочна промяна на лихвения процент дюрацията е неточна и имунизирането е не пълно.

5. Селекция на портфейл от облигации - селекцията е може би най-важната част от инвестиционната програма на всеки инвеститор решил да инвестира в портфейл от облигации. От селекцията зависи качеството на бъдещия портфейл. За да може да направи портфейл инвеститора трябва да има информация за наличните на пазара облигации, а тя се изготвя чрез портфейлен анализ, който включва:

- определяне доходността от съкровищните бонове

- определяне доходността от купонните облигации

- разполагане на боновете и облигациите на времевата линия на доходите

- определяне на дюрацията на облигациите

- подреждане на облигациите по величината на дюрацията им

- подбор на облигации

6. Модел за изграждане на имунизиран протфейл от облигации - тук се прави такъв подбор на облигации, които да доведат до защита на доходите от облигации срещу риска от промяната на лихвения процент.

Етапи на модела:

- определяне на инвестиционният хоризонт

-          определяне на облигациите, които ще бъдат наблюдавани

D2 = t2 . Mt

- изчисляване на М-квадрата

M2 = (t-H)2.xt

- изравняване на инвестиционният хоризонт на втората дюрация

Dp2 = H2

- съставяне на оптимизиран портфейл

Mp2 = Mi.Wi2

Предимства на модела:

- пасивност

- имунизираност

- простота

- всеобхватност

Недостатъци на модела:

- обективно проявяваща се неточност на модела

- имунизира не само намалението, но и увеличението на доходите

- той не отразява риска от неизплащане на задълженията и от принудителното изкупуване.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG