Home Икономика Същност и задачи н контрола във финансово данъчната администрция

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност и задачи н контрола във финансово данъчната администрция ПДФ Печат Е-мейл

Същност и задачи н контрола във финансово – данъчната администрция

Същност на контрола - контролът е в тясна връзка с добиването и потреблението на продукти за прехрана с използването на първобитно общинската собственост. Контрола се заражда като потребност. Исторически сведения за наличие на контролна дейност – показват, че контролът е чисто човешки феномен, съставна  и неделима  част  от  обществото, което разкрива неговия характер.Извън обществото той не може да съществува и не може да се прояви неговата същност. Ето защо всяка промяна в развитието на обществото – съотвества на промяна в контролните дейности.

В зависимост от промените, които на стъпват в начина на производството се променя формата на собственост и социалната среда като цяло. Тя се проявява като филтър на представяне, развиващите се  и настъпили промени в социално-икономическото развитие. Контролът има и определено предназначение – да улавя и ограничава негативните процеси, като по този начин запазва равновесието си в обществото.

Всичко това показва, че контролът е човешки феномен с подчертан социален характер.

Етимологичен подход – контрола като понятие произлиза от френската дума “контрол” – в превод проверка. Има разлика между двете думи във времеви и пространствен обхват.

Проверката е свързана с моментното състояние на явленията и процесите.Извършва се в определен отрязък от времето.Тя не дава представа за цялостното развитие и за измененията и окончателните резултати като част от този процес. Чрез нея може да се придобие представа за състоянието на нещата в даден момент, които могат да се променят. Тази съществена особеност на проверката разкрива нейния  оперативен характер.

Контролът е постоянен, непрекъсваем и всеобхватен процес. Той е свързан с цялостното развитие /с тяхното изменение и постигането на окончателни резултати/.Характерна черта е непрекъсваемия му характер. Като всяко социално явление – контролът се реализира в рамките на човешкото общество. Природните системи не извършват контролна дейност, а обратно те са обект на такава дейност.Цялостния процес може да се разгледа като съвкупност от отношения, възникващи между групи, по общности от хора и контролната дейност не прави изключения.Тя се развива в условията на отделното общество, политическа формация-с всички нейни особености и форми на проява. Това е дало основание на редица изтъкнати представители на националната мисъл, че контрола  възниква, като съвкупност от множество критични отношения. В реалната действителност, контролния орган по определен начин подлага на критична оценка поведението на личности, колективи от хора, състоянието и настъпващите изменения в явленията и процесите. В резултат той формира своите констатации, изводи и становища, които служат на управленския процес, осъществяван в отделното предприятие, административна единица или държавата.Но контролът не е само приоритет на държавата.Той е право на всеки, който владее определена собственост, колкото и нищожна да е тя.

Демократичността – дава своя отпечатък върху същността и характеристиката на контролния процес.В условията на развита демокрация всеки гражданин има право да изкаже мнението си по отделни въпроси, явления и процеси. Това е израз на свободата и се изявява в границите на земния живот. Тези разсъждения доказват, че човекът е уникален процес, свързан с цялостното развитие на обществените явления и процеси.Това е държавна и обществена дейност, насочена към установяването на състоянията и отклоненията, които съпъстват посочените явления и процеси с цел да се съдейства за проявяване на слабостите и недостатъците. Постигането на поставената цел, може да се реализира само чрез общите усилия на държавата и трудовите колективи на фирмите.Това е непрекъсваем процес изискващ  усилията на всички конролни органи, реализилани чрез съвременни методи, форми и средства. Контролът се осъществява там където има многовариантност.Той е тясно свързан със своя обект и система на управление в рамките, на която се развива.

В специалния икономически и юридически речник контрола е отделен в специална - , четвърта власт, но власт неразделна от законодателната, изпълнителната и съдебната.

Основатели са Чарлз Фурие, Джон Лок и Луи Монтескьо. Те са развили теорията, че за да се защитят интересите на гражданите и за да се гарантират техните права контрола трябва да се отдели в отделна власт.

У нас  контрол се осъществява чрез Сметната палата, АДВФК, контрола в кооперациите, бюрото за финансово разузнаване, данъчен контрол от органите на данъчната администрация и др.

Задачите на контрола във финансово данъчната администрация се групират на общи и конкретни :

ОБЩИ – имат продължителен период на действие, дълготраен характер.Това са задачи, които се изпълняват от всички органи и най-вече от органите на национално и регионално ниво. Това са:

-          Спазването на законността – приоритетно място в работата на контролните органи-законът правилника,инструкциите

-          Опазването на националното богатство, собственост на фирмите и гражданите – тя е в основата на опазването на българския бит и народност, тъй като става въпрос за духовните ценности.Във всички е вложен трудът на българина през вековете,врезултата на което се е формирало националната богаство.

-          Изпълнението на националните програми и планове-с нея се осигурява постигането на определени норми на поведение и просперитет в развитието на държавата и нейните структури

-          Защита на жизнените интереси на населението – с общонационално значение.От състоянието на един народ може да се съди за състоянието на държавата – контролните органи трябва да съдействат за запазване и усъвършестване на социалните и трудови придобивки на населението. Те трябва да следят за точно, стриктно спазване на Кодекса на труда и на всички останали закони регламентиращи трудовата и социалната дейност в страната.При изпълнение на тези задачи, участват всички контролни органи – държавни обществени,политически и синдикални.

КОНКРЕТНИ – характеризират се с разнообразие, краткотрайност на проявление и на ангажиране на контролния кръг контролни органи в тяхното изпълнение. Поради временния си характер изискват добре организиран вътрешен и външен контрол.Към тях могат да бъдат причислени :

-          повишаване на конкурентоспособността на фирмите

-          точно деклариране и своевременно внасяне на данъчните задължения

-          информационно осигуряване на рискова  и контролна дейност

-          статистика на платежоспособността и финансовото състояние на фирмите

-          ефективно използване на ресурсите

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG